Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

17.November 1989 nebol na Slovensku o slobode, demokracii a ľudských právach, ale o pokračovaní ekonomických zločinov v tej najdrsnejšej podobe

zločinoch proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva a týraniu, hanobeniu a ponižovaniu starých ľudí

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
  
Uplynulo niekoľko dní od protestov výročia 17. Novembra 1989, kde sa chcem zamerať len a len na protislovenskú spodinu a ľudský odpad zo Smeru, Hlasu, ĽS NS, hlavne na vedenie týchto strán. Zastávam názor a mám dosť dôvodov tvrdiť, že 17. November 1989 nebol bojom za slobodu, demokraciu, ľudské práva. Realita ukázala, že tento deň, teda jeho výsledok, bol vlastne za obnovu a pokračovanie ekonomických zločinov v tej najdrsnejšej podobe, omnoho drsnejších, ako pred rokom 1989, no hlavne v pokračovaní zločinov proti ľudskosti, ale cez iné metódy, ako to bolo vo vojnovom období a následne od rokov 1948 do roku 1990, cez vykrádanie zdravotníctva. Také vykrádanie zdravotníctva a doháňanie každoročne k predčasnej smrti tisícov nevinných ľudí, nebolo na Slovensku v žiadnom období od roku 1939 do roku 1989, vrátane masových vrahov, spomedzi týchto vykrádačov. Pokiaľ som sa nádejal, že toto bude jedna z tém protestujúcich, ako aj zločiny proti ľudskosti spojené s ponižovaním, šikanovaním, ako aj doháňaním do neriešiteľných situácii dôchodcov, na ktorých je, aj vo viacerých prípadoch uvalená podvodná exekúcia, realizovaná v zločinnom spolčení so smradľavou protislovenskou spodinou a ľudským odpadom z ponovembrových vlád a parlamentov a exekútorskými hyenami. PARADOXNE, O TOMTO ANI POL SLOVA. TEDA, PROTESTUJÚCI VLASTNE PODPORILI ZLOČINECKÝCH A PSYCHOPATICKO-SADISTICKÝCH VYVRHEĽOV Z KTORÝCH VIACERÍ PATRIA DO KATEGÓRIE MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV. Toto sa tu neudialo zo dňa na deň, ale bolo rozbehnuté od roku 1992, vrátane každoročného drastického vykrádania štátneho rozpočtu - a každoročne sa to navyšovalo.

Neviem, za koho táto spodina a ľudský odpad považujú tých občanov, majúcich na toto iný názor, ale bohorovne tvrdiť, že za toto všetko JE ZODPOVEDNÁ terajšia vládna koalícia, ktorá tu vládne od marca tohto roku...... Ale treba popravde povedať, že aj táto koalícia, podľa toho, ako správa či mlčí, sa STOTOŽNILA so zločinmi proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, ako aj so zločinným spolčením s exekútorskými hyenami pri páchaní zločinných experimentov voči dôchodcom, na ktorých je uvalená exekúcia.

Ukázalo sa, že slovenskí politici a cca 70 % dospelej populácie sú tým najsmradľavejším ľudským odpadom a spodinou v rámci Európskej únie. Prenáša sa to z generácie na generáciu, čo napríklad napísal aj nebohý kardinál Korec vo svojej knihe - OD BARBABARSKEJ NOCI - na strane 9, o likvidácii mužských a ženských reholí, ktoré boli tak drastické, citujem: - NOC, V KTOREJ NAŠI VLASTNÍ ĽUDIA, POHŔDAJÚC DEJINAMI A ICH DUCHOVNOU NÁPLŇOU VYKONALI TO, ČO NEPRIŠLO NA MYSEĽ ANI TATÁROM, ANI TURECKÉMU PANSTVU, ANI NIKOMU INÉMU V PREDLHÝCH DEJINÁCH NÁŠHO ĽUDU A NÁRODA.

          Je dostatok dôkazov, že 17. November 1989 umožnil, aby k riadeniu štátu, teda politickej a ekonomickej moci, do vlád a parlamentov, sa postupne dostávali zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, spodina a smradľavý ľudský odpad, s génmi fašistických, nacistických, neoľudáckych, gardistických, arizátorskych, mengeleovských odľudov, ako aj s génmi masových vrahov z POHG. Hoci od porážky nacizmu uplynulo už 75 rokov, jeden z najodpornejších nacistických zločinov – SYSTÉM KOLEKTÍVNEJ VINY –tu bol zavedený aj po Novembri 1989 pravicovo-fašistickou, dzurindovsko-miklošovskou a kaníkovskou chuntou cez ekonomiku. Spočívala v tom, že následky za ekonomické zločiny Mečiarovej vlády, boli ďalšou vládou prenesené na nevinných občanov, ktorí tu nič neukradli, nevytunelovali, nemali pôžičky z bánk, ktoré sa nesplácali. Zaviedli sa tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, cez ktoré sa radovým občanom nielen drasticky znížila životná úroveň, ale dochádzalo aj k sociálnym samovraždám, ku ktorým boli doháňaní.

          Tak ako v období nacizmu, po príchode každého nového transportu do koncentračného tábora, boli okamžite v plynových komorách likvidovaní starí a chorí ľudia, ktorí nemohli už tvoriť ekonomické a pracovné hodnoty. Po Novembri 1989 spodina a smradľavý ľudský odpad z ponovembrových vlád a parlamentov koncentračné tábory a plynové komory nahradili drastickým vykrádaním štátneho rozpočtu, financiami, ktoré boli určené na dôchodkovú a sociálnu sféru. No ani to im nestačilo. Aby ponižovanie, šikanovanie a privádzanie dôchodcov do bezvýchodiskových situácii, v zločinnom spolčení s novou garnitúrou, vytvorenou po roku 1989, exekútorskými vyvrheľmi, hyenami v ľudskej podobe a smradľavým ľudským odpadom, pokiaľ sa takýto dôchodcovia dostali do ich spárov, často krát aj cez rôzne podvody, pokiaľ boli klientmi bánk, ktoré za nich realizovali nielen platby za plyn, elektrinu a ostatné položky, pričom zostatkovú čiastku dôchodku im doniesla poštová doručovateľka, tak toto novodobé, psychopaticko-sadistické a zločinecké SS-gestapo, cez zákony, ktoré im vytvorili zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli z vlád a parlamentov.

          Prvý šok prišiel, keď takémuto dôchodcovi bolo oznámené, že zločineckým a psychopaticko-sadistickým vyvrheľom a exekútorskou hyenou v ľudskej podobe mu bolo oznámené, že už mu poštárka nebude nielen doručovať dôchodok, ale ani banka mu nebude z jeho dôchodku uhrádzať veškeré platby, ktoré mu dovtedy realizovala. Taktiež mu popri strhnutej exekučnej čiastke boli zablokované aj ostatné zvyšné čiastky, pričom mu bola ponechaná len zákonná čiastka v sume 200 eur. Ako mi ale v doporučenej odpovedi oznámila Sociálna poisťovňa, exekútor môže zraziť len tú sumu, ktorá je určená touto poisťovňou. Ako ale vidieť, pre SS-gestapo a exekútorské hyeny v ľudskej podobe, tak toto pre nich neplatí. Nemusím pripomínať, že sa jedná o postupné psychické a fyzické doháňanie k smrti takto postihnutých.

Ale to je len začiatok. Ste trebárs klient Poštovej banky, prídete si na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, kde má dotyčná banka pobočku, vybrať tú sumu určenú zákonom, a tam Vám povedia, ŽE MUSÍTE ÍSŤ DO POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE. To čo má znamenať, skurvenéSS-gestapo z ponovembrových vlád, parlamentov a skurvených exekútorských hyen v ľudskej podobe? Nemusím tu rozpisovať, aké následky, aké traumy sa tu na starom a zdravotne postihnutom človeku realizujú. A je tu ďalšia bezvýchodisková situácia, keď takto postihnutý človek musí si hľadať nejaké východisko, ako dotyčné platby uhradiť. Vrcholom všetkého potom je, keď má zablokovanú aj tú čiastku, ktorá mu nesmie byť podľa Sociálnej poisťovne zablokovaná. Takže je dohnaný, pokiaľ nechce zomrieť od hladu, aby mal na deň aspoň tri eurá na stravu, zrušiť  lieky, čakať na pomalú smrť, alebo mať lieky, pričom mu nevychádza na uhradenie plynu, elektriny, vody, od ktorých je potom odpojený.

ZÁVEROM – SIEG HEIL, PONOVEMBROVÍ NACISTICKÍ, FAŠISTICKÍ, GARDISTICKÍ, MENGELEOVSKÍ, ARIZÁTORSKÍ ZLOČINECKÍ VYVRHELI S GÉNMI MASOVÝCH VRAHOV Z POHG – VY MÁTE BYŤ TOU ZÁRUKOU PONOVEMBROVEJ SLOBODY, DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH PRÁV?

Vladimír Pavlík   PRINT RSS

Hlavná stránka