Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Otvorený list ministerke zdravotníctva Kalavskej

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


Vážená pani ministerka zdravotníctva Kalavská,
v stredu 4. 12. 2019 som veľmi pozorne počúval Vašu tlačovú besedu ohľadom zdravotníctva. Keďže od roku 1996 sa podrobne zaoberám zločinmi proti ľudskosti cez ekonomiku, vykrádanie zdravotníctva, zo strany zločineckých, psychopaticko-sadistických a parazitno-darmožráčskych gaunerov a vyvrheľov, ako aj masových vrahov, ktorí sa špecializujú od roku 1993 na vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie 8-10-tisíc nevinných občanov Slovenska, z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín a mafií na špici politickej a ekonomickej pyramídy.

Napriek tomu, že ešte pred nejakým časom som Vás vinil, že ste súčasťou tohto bodrela v zdravotníctve, v súčasnosti toto beriem späť, lebo som získal ďalšie veci a informácie o Vašej osobe, ale aj o Vašej lekárskej profesii, ktorú ste obetavo vykonávali v ťažkých podmienkach v Afrike. Aj na základe tohto som došiel k záveru, že ako jediná osoba, ktorá bola na čele Ministerstva zdravotníctva SR, ste mali tie najčestnejšie úmysly, aby zdravotníctvo bolo skutočne pre občana. A Vaša tlačová beseda zo 4. 12. 2019 to len potvrdila – že ste úprimná, charakterná a čestná žena, ktorej nešlo o osobný prospech, ale o samotné zdravotníctvo, lekárov, zdravotné sestry, ostatný pomocný personál, ako aj samotných pacientov a občanov, ktorí sú na tieto profesie odkázaní. NO PROTI PRESILE ZLOČINCOV, DOKONCA AJ ZO STRANY SMER, HOCI STE BOLA ICH NOMINANTKOU, KTORÍ VÁM HÁDZALI POLENÁ POD NOHY, VAŠE ŠANCE BOLI NULOVÉ.
Neviním Vás z toho, že ste nepovedali ako o hlavnej príčine a biede slovenského zdravotníctva, zaručene aj Vašej noblesnosti by sa to hnusilo, takže ja to poviem sám za seba.

Slovenské zdravotníctvo, Vážená pani ministerka, nepotrebuje žiadne reformy. Skutočná, najlepšia reforma zdravotníctva je, pritom len jedna jediná –NEVYKRÁDAŤ ZDRAVOTNÍCTVO ZLOČINECKÝMI GAUNERMI, VYVRHEĽMI A MASOVÝMI VRAHMI Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, OLIGARCHOV, FINANČNÝCH SKUPÍN, POLITICKÝCH A EKONOMICKÝCH MAFIÍ NA VRCHOLE PYRAMÍDY.

Vykrádanie zdravotníctva a s ním spojené zločiny proti ľudskosti sa robia vedome a cieľavedome od roku 1993, na čele s hlavným zločincom – SAMOTNÝM ŠTÁTOM, v zastúpení ponovembrových vlád a parlamentov, s nečinnosťou, teda, spolupáchateľstvom, MV SR, GP SR, MS SR a SIS, pričom im vyplýva priamo zo zákona, že majú konať – a nie prevetrávať si pohlavné orgány v pracovnej dobe.

Zastávam názor, Vážená pani ministerka, že pre všetkých týchto páchateľov, pokiaľ by mali nahradiť to, čo spôsobili a spôsobujú, nie je len zabavenie majetku a ich bankových kont, ale aby boli miesto bielych myší a potkanov použití na vedecké účely, vrátane samotného zdravotníctva. Tak, ako sa napríklad dlhé roky vyviezli stovky ton kvalitnej ornice zo Slovenska, by sme tieto tlupy gaunerov, vyvrheľov a masových vrahov mohli vyvážať aj za hranice, pričom by sme za tento ľudský odpad dostali dobre zaplatené.

Vo verejnom záujme by mala byť zverejnená výška majetku, ktorý dedila rodina po   Pavlovi  Paškovi,  o ktorom sa na základe viacerých medializovaných informácií vedelo, že si zo zdravotníctva urobil súkromný zárobkový podnik. V  advokátskych kruhoch sa totiž neutajila informácia, že táto suma vyráža dych aj samotným  právnikom. 

Viete, Vážená pani ministerka, zločiny proti ľudskosti majú len jednu definíciu – a to, keď človek pripraví predčasne o život nevinného človeka, čo sa dá realizovať aj v mene štátnej moci. Ale tieto zločiny proti ľudskosti majú desiatky podôb. Je taktiež neľudské a zavrhnutia hodné, keď nevinný človek príde predčasne o život v plynovej komore, ktorá je súčasťou koncentračného tábora, alebo predčasná smrť nevinného človeka, cez vykrádanie zdravotníctva.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka