Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Nevážené zločinecké a psychopaticko-sadistické zberby z ponovembrových vlád a parlamentov, vykrádači zdravotníctva a masoví vrahovia, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

Často si kladiem otázku, čo sa to vlastne so slovenským národom stalo, keď Slovák na Slovákovi páchal a pácha odporné zločiny proti ľudskosti. Vo vojnovom období to spoločnými silami či vzájomnou kooperáciou páchali nacistickí zločinci a masoví vrahovia z POHG. Kedy tu nastal ten zlom, že zo skromného a ubiedeného národa, ktorý si zachovával tradície svojich predkov, ktorý bol silne veriaci, kde viera a morálka boli súčasťou života, pričom toto sa snažili zachovať ako slovenské komunity aj v ďalekej cudzine, hlavne v Amerike, kde bieda vyháňala nielen mužov, ale aj celé rodiny?

Zastávam názor, že tento zlom mohol nastať niekedy v roku 1935-36, keď sa začal hľadať nielen domáci nepriateľ, tak ako to už v tom období prebiehalo v Nemecku, sa začalo ukazovať na Židov. Taktiež si myslím, pričom je to môj skromný názor, že Židia, žijúci v tom čase v Nemecku, doplatili na mimoriadne zákernú politiku Svetového židovstva, majúce centrály v Amerike a v menšom množstve v Anglicku.Na Slovensku v tom období sa formovalo politické zoskupenie, ktoré malo slovenský národ presvedčiť, že príčinou ich biedy a nešťastia sú práve Židia žijúci na Slovensku. Mimochodom, aká je tu podoba v týchto zvrátených bludoch vo vtedajšom, predvojnovom Slovensku, a bludoch zo strany Kotlebu a jeho fanatických priaznivcov, akurát s tým rozdielom, že do hlavnej úlohy biedy a všetkého zla, miesto Židov, dosadili Rómov, pričom Židov povýšili na celosvetové zlo.

Dajme teraz bokom počty Židov vyvezených zo Slovenska či ich bolo 60 000, ako tvrdia samotní Židia, alebo omnoho menej, ako tvrdí protistrana, ale základnú otázku možno postaviť aj takto: - ako títo Židia okrádali slovenský národ, alebo, ako ubližovali slovenským občanom? Na základe čoho museli zaplatiť predčasným ukončením života? No popri týchto dvoch otázkach možno aj konštatovať, že tieto, predčasne ukončené životy slovenských Židov, uchránili pred smrťou niekoľko tisíc, a možno aj viac, slovenských občanov.

Aj keď v tom období medzi hlavné kréda patrili slová „Boh a národ“, aspoň zo strany tých politikov, ktorí túto teóriu hlásali, tak mimoriadne aktuálna je aj ďalšia otázka: - to v mene akého Boha a národa komandá masových vrahov z POHG ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky, vraždili slovenských mužov, ženy, vrátane detí? Ako títo ľudia vlastne ohrozovali bezpečnosť štátu, ktorého boli vlastnými obyvateľmi? Že neboli arizátormi, nepatrili k POHG, neboli agenti a udavači nacizmu a gestapa? Žeby toto bol ich najväčší hriech?

          Ale v jednom som si úplne istý, že gény týchto zločineckých vyvrheľov v ľudskej podobe mala a má drvivá väčšina členov ponovembrových vlád a parlamentov. Nie na základe samotných ekonomických zločinov, ALE ŽE CEZ EKONOMICKÉ ZLOČINY TU MINIMÁLNE 24 ROKOV PÁCHAJÚ TIE NAJZVRHLEJŠIE ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI. Treba si uvedomiť, že základným pravidlom zločinu proti ľudskosti je, keď človek PRIPRAVÍ PREDČASNE O ŽIVOT, ALEBO DOŽENIE PREDČASNE K UKONČENIU ŽIVOTA NEVINNÉHO ČLOVEKA, ALEBO SA TO UROBÍ V MENE ŠTÁTNEHO ORGÁNU. Pričom ale, zločin proti ľudskosti môže mať 10 – 20 – 30 či 40 podôb.

Kam sme to dospeli?

Zvrátenosť zločineckého mafiánsko-gaunerského ponovembrového Slovenska je nekonečne zvrhlá. Zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, ponovembroví zbojníci, vykrádači zdravotníctva - masoví vrahovia, sa pretŕčajú v Smotánke. Za celebrity sú považované aj ženy, ktoré majú najviac zarezané plavky či nohavičky v rozkroku, plastické operácie, umelé prsia, drahé značkové oblečenie, kabelky, hodinky...

Naproti tomu, v mojich očiach sú celebritami ženy – matky, ktoré radšej odhladujú, aby nepočúvali plač svojich detí, ženy, majúce 2 – 3 zamestnania, ktoré často krát nedokážu vnímať od únavy pohladenie od vlastného dieťaťa. Sú predčasne opotrebované, nie od alkoholu, drog, žúrov, ale od driny a vyčerpania, je to nielen boj o prežitie. 27 rokov stačilo vyvrheľom národnosti slovenskej a smradľavému odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov, aby nielen tieto ženy cez ekonomiku pripravili o ženskosť, ktorú za privádzanie nového potomstva dostali od Boha a prírody, dokonca v mene svojho zvráteného blahobytu neváhajú okrádať ani deti o detstvo.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka