Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako sa realizuje Európska sociálna charta v podaní Slovenskej republiky             

Slovensko vymiera    
VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU    
DOTAZ NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR
AKO VYKRÁDAČI ZDRAVOTNÍCTVA ZO SMERÁCKEJ MAFIE CEZ PREMIÉRA FICA A MINISTRA DRUCKERA CHCÚ ZAHMLIEVAŤ A PREKRYŤ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI S TISÍCKAMI A TISÍCKAMI PREDČASNE ZOMRELÝCH OBETÍ
GÉNY FAŠISTICKÝCH A GARDISTICKÝCH ZLOČINCOV A VRAHOV V NÁS
POSTUPNÁ LIKVIDÁCIA SLOVENSKÉHO NÁRODA SMERUJÚCA K JEHO ZÁNIKU JE NEZVRATNÁ
MY, PONÍŽENÉ A ZBABELÉ HOVIADKA SLOVENSKÉ, KTORÝM NEPREKÁŽA LIKVIDÁCIA VLASTNÉHO NÁRODA
Aj takýto je rozdiel medzi mnou a TZV. Slovákmi a národovcami – v skutočnosti zbabelcami, s diktátorským a narcisným myslením, ktorým neprekážajú zločiny proti ľudskosti páchané na vlastnom národe     

       

          Revidovanú Európsku sociálnu chartu z 3. mája 1996 v Štrasburgu podpísala aj Slovenská republika a mala by aj ju dodržiavať. Lenže problém je v tom, že Slovenská republika je štátom zločineckým, zlodejským, skorumpovaným a mafiánsko-gaunerským, takže to pod čo sa podpísala, má to nielen v paži, ale dokonca aj zločiny proti ľudskosti považuje za nevyhnutnú súčasť ekonomiky.  

          Najskôr odcitujem to najzákladnejšie z konkrétnych Častí a bodov ktoré sú v nej. V Časti I pod číslami 13, 15, 23, 30, 31 sa píše aj toto:

          13 - Každá osoba bez primeraných zdrojov má právo na sociálnu a lekársku pomoc.
15 – Každá postihnutá osoba má právo na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na živote v spoločnosti.
23 – Každá staršia osoba má právo na sociálnu ochranu.
30 – Každý má právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením.
31 – Každý má právo na bývanie.

ČASŤ II – Článok 1 – Právo na prácu

          1 – prijať za jeden zo svojich základných cieľov zodpovednosť za dosiahnutie a udržanie, ak je to možné, najvyššej a najstabilnejšej úrovne zamestnanosti v záujme dosiahnutia plnej zamestnanosti,
          2 – účinne chrániť právo pracovníka zarábať si na živobytie v slobodne zvolenom zamestnaní,
3 – zriadiť alebo udržiavať bezplatné služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov,  

Článok 2 – Právo na riadne podmienky práce

          Na zabezpečenie účinného výkonu práva na riadne podmienky práce sa zmluvné strany zaväzujú:
1 – ustanoviť primeraný denný a týždenný pracovný čas, pracovný týždeň postupne skracovať v závislosti od zvyšovania produktivity a od ďalších rozhodujúcich činiteľov.
4 – odstrániť riziká, ktoré môžu nastať pri nebezpečných alebo nezdravých činnostiach, a ak by tieto riziká nemohli byť zatiaľ odstránené alebo dostatočne znížené, zabezpečiť pracovníkom vykonávajúcim takéto činnosti buď skrátenie pracovného času alebo dodatočnú platenú dovolenku,

Článok 4 – Právo na primeranú odmenu

          1 – priznať právo pracovníkom na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň,
3 – priznať právo mužom a ženám  na rovnakú odmenu za rovnakú prácu,

Článok 12 – Právo na sociálne zabezpečenie

          2 – udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni, akú vyžaduje ratifikácia Európskeho kódexu sociálneho zabezpečenia,

Článok 13 – Právo na sociálnu a lekársku pomoc

          1 – zabezpečiť, aby sa ktorejkoľvek osobe bez dostačujúcich finančných prostriedkov, ktorá nie je schopná si ich zabezpečiť či už vlastným úsilím, alebo z iných zdrojov, najmä dávkami zo systému sociálneho zabezpečenia, poskytla primeraná pomoc a v prípade choroby nevyhnutná starostlivosť, ktorú si jej stav vyžaduje,
          2 – zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa takáto pomoc poskytuje, neutrpeli z tohto dôvodu ujmu na svojich politických alebo sociálnych právach,
3 – ustanoviť, aby každý mohol dostať od príslušných verejných alebo súkromných služieb takú radu alebo osobnú pomoc, ktorú možno považovať na predchádzanie, odstránenie alebo zmiernenie núdze jeho osoby alebo rodiny,

Článok 15 – Právo postihnutých osôb na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť                      na živote spoločnosti 

          2 – podporiť ich prístup k zamestnaniu každým opatrením, ktoré nabáda zamestnávateľov zamestnať a udržať v zamestnaní postihnuté osoby v normálnom pracovnom prostredí a prispôsobiť im pracovné podmienky. V prípade, že to nie je možné kvôli povahe ich postihnutia, snažiť sa o to úpravou alebo vytvorením chránených zamestnaní podľa stupňa postihnutia.
3 – podporovať ich plnú sociálnu integráciu a účasť na živote spoločnosti hlavne opatreniami, vrátane technickej pomoci, ktoré sa snažia preklenúť komunikačné a pohyblivostné prekážky, a ktoré im umožnia prístup k dopravným prostriedkom, bývaniu, kultúrnym činnostiam.

Článok 16 – Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu

          Na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na plný rozvoj rodiny ako ZÁKLADNEJ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI sa zmluvné strany zaväzujú PODPORIŤ hospodársku, právnu a sociálnu ochranu rodinného života PROSTREDNÍCTVOM sociálnych a rodinných dávok, finančnými opatreniami, výstavbou bytov na bývanie rodín, pomocou mladým manželstvám alebo inými vhodnými opatreniami.

Článok 23 – Právo starších osôb na sociálnu ochranu

          Na umožnenie starším osobám slobodne si zvoliť spôsob života a viesť nezávislý život v ich zvyčajnom prostredí tak dlho, ako si želajú a ako je to možné, prostredníctvom sprostredkovania:
1 – bytov primeraných ich potrebám a zdravotnému stavu alebo príslušnej pomoci na úpravu bytu,
2 – zdravotnej starostlivosti a služieb, ktoré vyžaduje ich stav,

Článok 25 – Právo pracovníkov na ochranu ich pohľadávok v prípade nesolventnosti ich zamestnávateľa

          Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov na ochranu ich pohľadávok v prípade nesolventnosti ich zamestnávateľa sa zmluvné strany zaväzujú stanoviť, aby pohľadávky pracovníkov vyplývajúce z pracovných zmlúv alebo pracovných vzťahov BOLI ZARUČENÉ garančnou inštitúciou alebo inou vhodnou formou ochrany.

Článok 26 – Právo na dôstojnosť pri práci

          2 – podporovať povedomie, informovanosť a prevenciu, pokiaľ ide o ZAVRHNUTIAHODNÉ, neprajné alebo útočné činy namierené proti pracovníkovi na pracovisku.

Článok 30 – Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením

          Na zabezpečenie účinného výkonu práva na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením sa zmluvné strany zaväzujú:
1 – prijať opatrenia v rámci celkového a zosúladeného postupu na podporu efektívneho prístupu, osôb v situácii sociálneho vylúčenia a chudoby alebo osôb s rizikom, že táto situácia nastane, ako aj ich rodín, predovšetkým k zamestnaniu, bývaniu, vzdelaniu, výučbe, kultúre a k lekárskej pomoci,
2 – znovu preskúmať tieto opatrenia ak je potrebná ich úprava,

Článok 31 – Právo na ubytovanie

2 – predchádzanie výskytu a zníženie počtu osôb bez prístrešia s cieľom postupného vyriešenia ich situácie,         
3 – prispôsobenie výšky nájomného osobám, ktoré NEMAJÚ dostatočné príjmy,

Môj osobný dodatok

          Toto je len malá časť z toho, čo sa píše v tejto publikácii na 118-tich stranách. Keď to porovnám s realitou v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom, skorumpovanom a nesvojprávnom Slovensku, riadenom zločineckými, zlodejskými a psychopaticko-sadistickými zberbami z ponovembrových vlád a parlamentov, evokuje to vo mne otázku – prečo ešte tieto zberby neboli vlastným národom súdené za zločiny proti ľudskosti? Odpoveď je vcelku jednoduchá – ponížené hoviadka a zbabelé plebejské ovce, ktoré zničili život svojim deťom a vnukom vo vlastnej krajine, vyháňajú ich z tejto krajiny, NIKDY nemôžu byť hrdým a svojbytným národom. Práve preto to necelé jedno percento si môže dovoliť toto robiť s tým zvyškom 99 %.

Vladimír Pavlík    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka