Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Nevážených 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade v NR SR, z ktorej už Vaši predchodcovia urobili zločinecký a protislovenský štátny orgán a Vy v tom pokračujete

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

         Doteraz všetci ponovembroví poslanci podpisovali ústavný sľub ako svojprávne osoby. Ani jeden z nich neprišiel z Pezinskej psychiatrie, v sprievode opatrovníka, ktorý za neho ústavný sľub podpísal. To znamená, že pokiaľ neplnia to, k čomu sa svojim podpisom zaviazali, pričom bolo preukázané, že svojim podpisom potvrdili, že vedia nielen písať, ale aj čítať, mali by niesť aj primeranú zodpovednosť, buď stratou mandátu, alebo trestno-právnou zodpovednosťou. VY STE BOLI V SKUTOČNOSTI PRVOPOČIATKOM TOHLO ZLA, TÝCHTO EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH ZLOČINOV, AKO AJ ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, LEBO STE TO BOLI VY, Z MEČIAROVSKO-SLOTOVSKEJ PROTISLOVENSKEJ ČEĽADE, KTORÍ STE TOTO VŠETKO CEZ ZÁKONY ODOBRILI. TEDA, STE TO LEGAZILOVALI!!! A tá ostatná, zasraná smradľavá protislovenská čeľaď z dzurindovskej a ficovskej koalície nielen v tom pokračovala, ale to aj zdokonaľovala.

Ústavný sľub, ktorý ste skladali a podpisovali, TO JE VLASTNE ZMLUVA S OBČANMI SLOVENSKA, LEBO STE NADŠTANDARDNE Z ICH DANÍ PLATENÍ – A PRETO JEHO PLNENIE MUSÍ BYŤ PRE VÁS ZÁKONOM NAD ZÁKONMI.Takže si porovnajme jeho text s realitou, pričom realita toho všetkého, to znamená, Vaše volebné obdobie, ktoré ste tu ako 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade preflákali, je tak údesná, že drvivá väčšina z Vás by mala byť odmenená doživotnou Ilavou a Leopoldovom, poprípade, tí najväčší vyvrheli mali byť 2,5 metra pod zemou.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Aby som nebol obvinený z vymýšľania, prácu tohto prvého, mečiarovsko-slotovského parlamentu takto zhodnotil náš najviac uznávaný spisovateľ a publicista nielen na Slovensku, ale aj zahraničím, Ľuboš Jurík, ktorý bol od júna 1992 do marca 1997 hovorcom vtedajšieho predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča, vo svojej knihe – Pokušenie moci. Na strane 273-275 sú aj tieto tri vety, ktoré vlastne vypovedajú o tom, čo sa dá rozpísať na 200-300 strán. Citujem – DO PARLAMENTU CHODILI LEN AKO MIMOCHODOM, ZDVIHNÚŤ RUKU, KEĎ SA HLASOVALO. INAK SA NIKDY K NIČOMU NEVYJADROVALI, MNOHÍ ANI RAZ POČAS VOLEBNÉHO OBDOBIA NEVYSTÚPILI, NEBOLI TAM PRETO, ABY TVORILI ZÁKONY, ABY ZASTUPOVALI SVOJICH VOLIČOV. BOLI TAM NATO, ABY PRIVATIZOVALI, ZBOHATLI.

Dnes už môžeme taktiež jednoznačne povedať, že tzv. zvrchované Slovensko založili, aby sa ho v skutočnosti zmocnili, najsmradľavejší ľudský odpad, s prednovembrovou minulosťou zbabelých občianskych a kolaborantských núl, ktorí si svoju zbabelosť a kolaborantstvo po novembri 1989 nahradili samopasovaním sa za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov. Zároveň sa ukázalo, a realita to jednoznačne dokazuje, že Slovensko nikdy nemôže byť zvrchované, svojbytné a svojprávne. Sme odpadom Európskej únie, máme najzločineckejších politikov a najzbabelejší a najsluhovskejší národ. Sem možno zaradiť cca 70-80 % dospelej populácie, ktorá dokázala vyhnať a vyháňa svoje deti a vnukov z vlastnej krajiny, ktorá pripravila o budúcnosť svoje deti a vnukov vo vlastnej krajine. V porovnaní s hrdými občanmi iných národov, sme len úbohými oddrbkami a odpadom v ľudskej podobe. Neexistuje v Európskej únii taký štát a taký národ, ktorý dovolí a nečinne sa prizerá, ako masoví vrahovia,z vysokej politiky,cez vykrádanie zdravotníctva, každoročne doženú k predčasnej smrti niekoľko tisíc nevinných a bezbranných občanov Slovenska, KDE TENTO SMRADĽAVÝ ODPAD AJ ZA CENU TAKÝCHTO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI SI BUDUJE SVOJ OSOBNÝ BLAHOBYT.  

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka