"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA R.FICA

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

18. 10. 2017  TRESTNÉ OZNÁMENIE NA R.FICA

https://www.youtube.com/watch?v=fMPe0Dmdc24

Smutným a tragickým dôkazom zanedbania premiérskych a ústavných povinnosti R.Fica je 11.000 zbytočných úmrtí ľudí, ktorí by pri normálnom chode zdravotníctva žili (EUROSTAT 2016 potvrdil tieto čísla). Mnohí občania už nechcú tolerovať Roberta Fica z drancovania verejného zdravotníctva v prospech finančných skupín na úkor nevinných ľudských životov, ktoré strácame neochotou vlády R. Fica riešiť skutočné problémy chorého zdravotníctva. Zdravotníctvo je nedofinancované a naďalej nemáme potrebné technické ani personálne vybavenie nemocníc, ktoré by zodpovedalo vyspelej Európe. 

Staré postele v nemocniciach deprimujú pacientov okamžite pri hospitalizácií (o chýbajúcom toaletnom papieri na toaletách nemocníc radšej pomlčíme hoci sú vierohodným príznakom ako naše zdravotníctvo kolabuje a funguje len z nejakej zotrvačnosti). 
Výsledkom 10 ročnej premárnenej politiky R. Fica je skutočnosť, že 4.211 slovenských lekárov odišlo pracovať do zahraničia. V tomto závratnom čísle lekárov, ktorí opustili a opúšťajú Slovensko sú mnohé lekárske kapacity. Následne stúpla úmrtnosť pacientov. Čiže chýbajú nám elitní lekári, chýba aj vyše 14 tis. sestier, čiže je málo personálu v našich nemocniciach. Na druhej strane prišlo na Slovensko pracovať 381 lekárov z Ukrajiny. Kým naši schopní lekári odchádzajú do západnej Európy, na Slovensko prichádzajú už iba ukrajinskí lekári. 
Za nefunkčnosť a denné zbytočné úmrtia zodpovedá R. Fico, ktorý zanedbal svoje premiérske povinnosti a aj napriek znalosti problémov neodstránil degradujúci stav zdravotníctva resp. stav zhoršil čoho výsledkom sú čísla EUROSTATU, ktorý potvrdil ročne zbytočné úmrtia 11.000 ľudí na Slovensku vinou zlého a upadajúceho zdravotníctva. 
Robert Fico porušil aj ústavné povinnosti. Podľa čl. 112 Ústavy Slovenskej republiky Robert Fico svojim podpisom potvrdil text sľubu, ktorí skladajú členovia vlády do rúk prezidenta, ako svojprávna osoba, teda, že za porušenie tohto sľubu bude niesť aj zodpovednosť – „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony, pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ 

R.Fico je teda zodpovedný za úmrtia v nemocniciach a musí niesť aj plnú zodpovednosť za zanedbanie svojich premiérskych aj ústavných povinností s následkom smrti 11 tis. ľudí ročne.

Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka