"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA ROBERTA FICA, KTORÝ AKO PREMIÉR NESIE NAJVÄČŠIU ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDČASNÉ ÚMRTIA NEVINNÝCH ĽUDÍ KVÔLI VYKRÁDANIU ZDRAVOTNÍCTVA ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

          Aby som dodržal objektivitu musím povedať, že to isté sa vzťahuje aj na predchádzajúcich premiérov, ale, podľa môjho názoru, ani za jedného nebol počet obetí v takom počte, ako práve počas jeho vlády. Možno si položiť otázku, či nielen oni, ale aj tí, čo zdravotníctvo už 25 rokov vykrádajú, či vedia, aké to má následky? Dovolím si tvrdiť, že vedia, veľmi dobre to vedia, a napriek tomu to už toľko rokov robia. Možno si položiť ďalšiu otázku, čo sú to za hyeny v ľudskej podobe, keď aj za takúto cenu si dokážu zvyšovať svoj osobný blahobyt?

          Ako je to možné, že okolo týchto najzavrhnutejších zločinov proti ľudskosti je také ticho, ba až povinné mlčanie? To gény nacistických vrahov a masových vrahov z POHG z vojnového obdobia sú nielen súčasťou drvivej väčšiny ponovembrových politikov, ale aj drvivej väčšiny dospelej slovenskej populácie? Nie je Vám hanbou, Vy špinavé psychopaticko-sadistické a zločinecké protislovenské zapredanecké a vlastizradné zberby z ponovembrových vlád a parlamentov, že až predseda nedávno zaregistrovanej politickej strany NAJ, Ing. Viktor Béreš sa rozhodol tieto zločiny proti ľudskosti riešiť trestným oznámením na jedného z hlavných vinníkov, slovenského premiéra, Roberta Fica? A čo Vy, zbabelé protislovenské sračky, ktoré ste sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, ktorí tak isto mlčíte, čím len dokazujete, ako nenávidíte a pohŕdate vlastným národom, že Vám ide len o korytá a vlastné vrecká?

Vladimír Pavlík


                          Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                               Orlové 19. 10. 2017  

 

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Usmrtenie podľa § 149 ods. 1 Tr. zákona na slovenského premiéra Roberta Fica

          Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, podávam oznámenie o podozrení z trestného činu Usmrtenie podľa § 149, ods. 1, Trestného zákona, ktorý je súčasťou Prvej hlavy – Trestné činy proti životu a zdraviu, na slovenského premiéra JUDr. Roberta Fica z nasledovných dôvodov:

          Podľa čl. 112 Ústavy Slovenskej republiky Robert Fico svojim podpisom potvrdil text sľubu, ktorí skladajú členovia vlády do rúk prezidenta, ako svojprávna osoba, teda, že za porušenie tohto sľubu bude niesť aj zodpovednosť – „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony, pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

          Je síce pravdou, že premiér Fico má len množstvo výhod, ale, paradoxne, z titulu svojej funkcie nenesie skutočnú zodpovednosť nielen za ekonomické zločiny, ale ani za zločiny proti ľudskosti páchanými cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva na nevinných slovenských občanoch. Za posledných desať rokov ako premiér, majúci najväčšiu zodpovednosť za politický, ekonomický a morálny stav krajiny, tu vytvoril nielen pokračujúci stav, ktorý bráni mladým ľuďom cez vykrádanie štátneho rozpočtu, kde konkrétne čiastky sú určené na demografiu a rodinu,  si zakladať rodiny a mať viacej detí, ale nečinne sa prizerajúc na drastické vykrádanie slovenského zdravotníctva, či už vedome alebo nevedome, spôsobuje každoročne predčasnú smrť tisícom nevinných občanov Slovenska. Je dostatok nezvratných dôkazov, že nielen Robert Fico, ako aj tí, ktorí každoročne vykrádajú naše zdravotníctvo veľmi dobre vedia, aké to bude mať a má následky, ktoré patria do kategórie tých najzvrhlejších zločinov proti ľudskosti v mierovej dobe, kde ich zisky a ich osobný blahobyt je založený na predčasných ľudských úmrtiach.

          Preto je neuveriteľné, že Generálna prokuratúra SR, ktorá podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov, pričom jej povinnosťou je zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb, sa len nečinne prizerá, spoločne s vedením Ministerstva vnútra SR, pričom musia veľmi dobre vedieť o vykrádaní slovenského zdravotníctva, ako aj s následkami s tým spojenými.
.
Uvediem niekoľko príkladov: - Bolo napríklad verejne prezentované aj denníkom N z 25. mája 2016, že na Slovensku  napr. v roku 2013 zomrelo 45 % ľudí spôsobom, ktorému mohlo fungujúce zdravotníctvo zabrániť. Ak by fungovalo správne, mohlo zabrániť viac ako 11-tisícom úmrtí, čo vyplýva aj z údajov Eurostatu, čo potvrdil aj Andrej Králik, zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pričom GP SR a MV SR museli o tom vedieť, no nepodnikli žiadne protiopatrenia, aby sa zdravotníctvo prestalo vykrádať.

          Hoci zadlženie slovenského zdravotníctva patrí medzi najvyššie v Európskej únii, pričom od štátu dostáva vysoké výdavky, lenže rozkrádanie týchto zdrojov je príčinou smrti aj v takých prípadoch, keď sa nejedná ani o ťažkú ani nevyliečiteľnú chorobu, ale nesprávne určená diagnóza či priamo nekvalitná zdravotná starostlivosť, keďže tie rozkradnuté peniaze chýbajú na kvalitné prístroje a vybavenia. Robert Fico ako premiér nevyvodil z toho žiadnu zodpovednosť a to aj napriek tomu, že to veľmi dobre vie, no naďalej stojí na strane zločincov a zlodejov vykrádajúcich slovenské zdravotníctvo, pričom práve tí, ktorí kvôli tomuto predčasne zomierajú, ho nezaujímajú.

          Otrasné svedectvo o našom zdravotníctve ktoré nielen usvedčuje premiéra Fica z nečinnosti, ale aj vedenie GP SR a MV SR, ktoré si neplnia povinnosti ktoré sú im určené priamo zo zákona, vyplývajú z rozhovoru ekonóma Marcela Klimeka, ktorý je v dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne, keď v rozhovore pre Aktuality.sk zo 14. septembra 2017 povedal aj toto: Otázka: - Ide do zdravotníctva málo peňazí? Odpoveď: - Do zdravotníctva ide dostatok peňazí, na to aby bolo kvalitné a v zásade bez poplatkov v primeranom základnom rozsahu. Otázka: - Môžu mať niektoré firmy skutočne taký veľký vplyv na zdravotníctvo, že si vylobujú, aby stav zostal taký aký im vyhovuje? Odpoveď: - Zjavne áno, prečo inak ministerstvo nezmenilo celých 12 rokov bodovník? V Nemecku ho menia každých štvrťrok. Otázka: - Kto konkrétne je za tento stav zodpovedný? Odpoveď: - Viac ako desať rokov je pri moci Smer na čele s Robertom Ficom. Všetky tri jeho vlády nesú zodpovednosť. Nikto totiž doteraz nezakázal nadmerný zisk zdravotným poisťovniam alebo nezmenil bodovník. Otázka: - Komu takýto stav vyhovuje? Odpoveď: - Pár vybraným poskytovateľom a sčasti privátnemu sektoru, ktorý vytláča štátny sektor a bohatne na zdravotníctve. Dnes máme v zdravotníctve spoločnosti, ktoré majú 50 a viac percentné marže, ktoré majú návratnosť kapitálu 50 % ročne. A potom tu máme nemocnice s plesnivými stenami, prefukujúcimi oknami, bez toaletného papiera. Otázka: - Čo je zlé na ziskoch zdravotných poisťovní? Odpoveď: - Systém je zle nastavený. Poisťovne by mali dostávať presne stanovenú odplatu za svoju správu, teda, že za Vás nakupujú zdravotnícke výkony. A len z tejto odmeny by mohli tvoriť zisk. Dnes však môžu tvoriť zisk aj z balíka peňazí, ktorý je určený pre pacientov. V praxi teda poisťovne nakupujú čo najlacnejšie služby a výsledkom je, že do nemocníc si musíme nosiť toaletný papier, na izbách nám prefukuje, prípadne sú plesnivé steny, KÝM AKCIONÁRI SI VYPLÁCAJÚ MNOHOMILIÓNOVÉ DIVIDENDY. TO JE CHORÉ.

          Za desať rokov premiérovania Roberta Fica sa zo zdravotníctva stal výnosný biznis na úkor ľudského zdravia a ľudských životov, že tento biznis na Slovensku je často synonymom rozkrádania, ktoré má zvlášť v oblasti zdravotnej starostlivosti fatálne následky, kde Robert Fico ako premiér nesie tú najvyššiu zodpovednosť.

Vladimír Pavlík

   
https://www.youtube.com/watch?v=fMPe0Dmdc24
                                                                                                                                                                                   

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka