Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

To čo sa nepodarilo, Tatárom, Turkom , Maďarom a nemeckým nacistom to sa podarilo slovenským ponovembrovým zločincom

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            
Smradľavý ľudský odpad národnosti slovenskej z ponovembrových vlád a parlamentov,  od roku 1993 do roku 2019 doviedol k postupnej likvidácii vlastný národ.

Obyvateľstvo na Slovensku starne a v budúcnosti bude tento trend ešte citeľnejší. Budeme mať stále menší podiel mladých ľudí a výrazne vyšší podiel seniorov a senioriek. S tým je spojená aj výrazná zmena v požiadavkách na slovenský systém poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Oveľa väčší dôraz bude potrebné klásť na dlhodobú starostlivosť a na špecifické zdravotné a sociálne požiadavky seniorov, ako aj chronicky chorých ľudí. Súčasný systém poskytovania dlhodobej starostlivosti má niekoľko nedostatkov. Je nevyhnutné zmeniť nielen legislatívny rámec poskytovania dlhodobej starostlivosti a navýšiť jej financovanie – ale z čoho, keď sa tu každoročne zo štátneho rozpočtu vykradne minimálne 3 – 4 miliardy eur, ktoré keď vynásobíme rokmi 1993 až 2019, teda, krát 26, dostaneme neuveriteľnú cifru, ktorú majú konkrétne osoby, konkrétne zločinecké a zlodejské zoskupenia, lenže práve tieto rozkradnuté miliardy odštartovali postupnú likvidáciu slovenského národa. A nielen to, lebo tie rozkradnuté miliardy chýbali v štátnom rozpočte a museli sa nahrádzať pôžičkami zo zahraničia, čím sme postupne strácali ekonomickú a štátotvornú svojbytnosť. Dlhodobo máme nedostatok zdravotníckeho personálu, pričom aj zdravotnícky personál u nás starne (máme veľa starších zamestnancov v zdravotníctve a málo mladých). Chýbajú nám aj ľudia vyškolení na prácu so seniormi a seniorkami. Roky bola dlhodobá starostlivosť na Slovensku zanedbávaná, a preto treba súčasný stav dlhodobej starostlivosti urgentne riešiť, lebo financie na to určené sa taktiež rozkradli.

Raz sa to muselo prejaviť

Taký cynizmus ako nám tu predviedli zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli za vlády Mečiara, keď cez ekonomiku bránili slovenským ženám rodiť deti, úmyselným nevytváraním primeraných podmienok, tak hlboko neklesol ani nemecký nacizmus v samotnom Nemecku, ani tí, ktorí za prezidentovania Jozefa Tisa riadili vojnový Slovenský štát. A realita ukazuje, že sa to prakticky robí až do dnešnej doby. Nielen svedectvom, ale zároveň aj mementom je výzva Konferencie biskupov Slovenska z 3. 7. 1996, ktorá sa čítala vo všetkých kostoloch na Slovensku, kde jej predsedom bol banskobystrický biskup Rudolf Baláž, posledný Kristov služobník na Slovensku, za ktorého sa doteraz nenašla náhrada.Od tejto výzvy uplynulo už 24 rokov, že jej slová sa do bodky splnili, z biblického hľadiska to možno považovať za súhrn Kristovho svetla a Kristovho varovania. Ako aj ocenenie biskupa Rudolfa Baláža cez samotného Krista, aby práve Konferencia biskupov Slovenska pod jeho vedením vyslovila túto výzvu, ktorú v dnešnej dobe, MOŽNO POVAŽOVAŤ ZA PROROCTVO, alebo, možno, za poslednú výstrahu.
Citujem: - .... že v posledných rokoch dochádza na Slovensku doteraz k nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je tak prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka, alebo nižšia ako v roku 1995, POČAS ŽIVOTA JEDNEJ GENERÁCIE BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU.

Konferencia biskupov Slovenska vtedy dôrazne a naliehavo apelovala na vtedajších politikov, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Vyzvali všetky organizácie a občanov, aby si uvedomili hrozivú situáciu i konkrétne dosahy takéhoto vývoja na jednotlivé oblasti života.
Lenže klony a služobníci  Antikrista, teda, sily zla, z ponovembrových vlád a parlamentov v tom čase toto odignorovali, ignorujú to doteraz, až sme sa dostali do reálnej polohy – 30 minút po dvanástej, pričom náprava je prakticky beznádejná. A čo je najstrašnejšie, že keď tieto klony a plody  Antikrista z ponovembrových vlád a parlamentov sa posadia do prvých radov nielen na cirkevných slávnostiach, majúcich historický pôvod, ktoré sa konajú na verejných priestranstvách alebo v kostoloch – a Cirkev im ešte žehná. Miesto toho, aby im povedali nahlas, zreteľne a na rovinu – „apage satanas, von z tohto posvätného miesta, lebo Vy predstavujete sily zla.“

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka