Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Slovensko nutne potrebuje nový Február 1948 a obdobu Norimberského tribunálu

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.
https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

    Necelých tridsať rokov stačilo ponovembrovým zločincom z vysokej politiky národnosti slovenskej, aby túto krajinu dostali do takého stavu, z ktorého sa nielen nevymotáme, ale sme boli naštartovaní do niečoho, kde postupnou ekonomickou a politickou závislosťou na cudzine, sme prišli o politickú a ekonomickú nezávislosť a svojbytnosť. A realita? Za cca 60-70 rokov budú Slováci menšinou vo vlastnom štáte. A nielen to. Postupne budú udupané všetky kultúrne či národné tradície, ktoré sa prenášali z pokolenia na pokolenie.

Už teraz, v rámci Európskej únie, máme najzločineckejších gaunerov a masových vrahov vo vysokej politike. Ani jeden štát v Európskej únii cez 80 percent dospelej populácie, občanov Slovenska, nevyhnal toľko detí a vnukov z vlastnej krajiny či ich pripravil o budúcnosť vo vlastnej krajine. Ani jeden štát v Európskej únii nenapáchal toľko zločinov proti ľudskosti voči vlastným občanom, ako Slovensko, v zastúpení politikov, pričom tieto zločiny sa naďalej páchajú a realizujú. Vo vykrádaní zdravotníctva sme sa stali absolútnou zločineckou a zlodejskou špičkou v Európskej únii. Každoročne predčasne pripravia o život niekoľko tisíc nevinných mužov, žien a detí. Ani na tie deťúrence neberú ohľad. Gény masových vrahov z POHG, ktoré má drvivá väčšina ponovembrových politikov jednoznačne dokazuje, že zločiny proti ľudskosti nimi páchané vo vojnovom období, realizujú pohrobkovia s ich génmi aj po Novembri 1989, len vápenky, rany do tyla, vypaľovanie osád, preniesli do predčasného doháňania k smrti cez vykrádanie zdravotníctva a ekonomické zločiny.

No máme tu z ich strany aj ďalšie zločiny proti ľudskosti. Nielen že cez ekonomiku bránili a bránia našim ženám rodiť deti, úmyselným nevytváraním podmienok pre rodinu a jej rozvoj, keď už v roku 2016 odborníci na túto tému otvorene povedali, ŽE AK SA DEMOGRAFICKÉ TRENDY NEZMENIA, A NIČ NENASVEDČUJE TOMU, ŽE BY SA MALI ZMENIŤ, SLOVENSKO ZAČNE OKOLO ROKU 2030 VYMIERAŤ. Pričom, paradoxne, po roku 1989 patrila slovenská spoločnosť k najmladším v Európe. Dnes rapídnou rýchlosťou smeruje k opačnému pólu. Starnutie našej populácie naberá na dynamike a stáva sa z neho nielen pálčivý problém, ale priamo smrtiaci problém. Keď si to ešte priblížime a položíme si otázku, kto bude na týchto dôchodcov a nezamestnaných robiť, na ich dôchodky a sociálne dávky, tak smrtiaci kruh sa uzatvára.

Keď si položíme otázku, kedy sa vlastne toto začalo, tak musíme ísť do obdobia, kedy  protislovenský odpad, hrajúci sa na Slovákov a národovcov, v snahe zmocniť sa majetku ktorý im nepatril, ani sa na jeho budovaní nezúčastnili, založili tzv. zvrchovanú Slovenskú republiku, kde hlavné slovo mali mečiarovsko-slotovské protislovenské zberby. Pričom dnes je tu voči tejto koalícii usvedčujúci dôkaz – Pastiersky list z 3. 7. 1996, vydaný Konferenciou biskupov Slovenska a čítaný vo všetkých kostoloch, kde sa mimo iného píše aj toto – že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU. (Takže sa dobre pozrime, kto vtedy vládol, kto sa to vlastne skrýval za Slovensko a jeho národ – pozn. autora V.P.)

Ako tvrdí prognostik SAV Vladimír Baláž v analýze Demografického vývoja na Slovensku v roku 2016, situácia na Slovensku so starnutím je ešte katastrofickejšia, ako naznačujú čísla štatistiky. Ako autor tohto článku kvôli objektivite musím konštatovať, že v týchto zločinoch pokračovali všetky ostatné koalície, a pokračuje sa v tom až po dnešok. Medzi ďalší závažný zločin voči vlastným slovenským občanom zo strany politikov patrí aj to, že za necelých 30 rokov dostali naše poľnohospodárstvo v sluhovskej spolupráci na perifériu, kde umožnili zahraničiu, aby si zo Slovenska urobili krajinu, kde vyvezú svoj treťotriedny odpad, ktorý by vo vlastných krajinách nedali žrať ani zvieratám.

Práve preto si myslím, že Slovensko nutne potrebuje nielen nový Február 1948, ako aj obdobu druhého Norimberského tribunálu, kde by mimo iného už nebola zneužitá robotnícka trieda, ako po Novembri 1989, kedy generálnym štrajkom v decembri 1989 poslúžili nielen tým, ktorí toto všetko napáchali a páchajú, poslúžili im ako komparz, ale aj ako prví, spoločne s dôchodcami, boli najviac postihnutí cez ekonomické zločiny.

Vladimír Pavlík 
   PRINT RSS

Hlavná stránka