Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

30 rokov stačilo zločincom, zlodejom, sadistom a psychopatom z ponovembrových vlád a parlamentov, aby sa Slovensko už nespamätalo

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            


      Stačí sa pozrieť na pár čísel a je jasné, že ak v blízkej budúcnosti nič nespravíme, slovenský dôchodkový systém o niekoľko rokov skolabuje.Alebo neskolabuje, len bude obyvateľom poskytovať také nízke dôchodky, že nedokážu pokryť ani základné životné náklady.

Varujú pred tým OECD, Európska komisia, ako aj slovenský Inštitút finančnej politiky. Vlády sa však v posledných rokoch vydali skôr opačnou cestou a nedávne zmeny neudržateľnosť celého systému iba vyhrotili a urýchlili. Ľudia starnú, peňazí bude málo. Ako zachrániť náš dôchodkový systém? Veľa ľudí v dôchodkovom veku, málo na pracovnom trhu. Tak nejako vyzerá demografická budúcnosť Slovenska. Ako to zmeniť, aby bolo na penzie?

Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií na čele ekonomického zločinu

Medzi najčastejšiu výhovorku na Slovensku patrí veta – „nie sú peniaze.“ Skutočne sa to zakladá na pravde? Skutočne nie sú peniaze pre zdravotníctvo, školstvo, priemysel, poľnohospodárov, výrobných robotníkov, dôchodcov, demografiu, sociálnu oblasť, vedu, ako aj ostatné odvetvia? Prečo práve tí čo produkujú nielen rukami, ale aj vlastným umom, tvoria ekonomické hodnoty, nie sú primerane ohodnotení, ale z ich daní profitujú zločineckí a zlodejskí gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov, oligarchovia, finančné skupiny, biele goliere, mafie na špici politickej a ekonomickej pyramídy?  Kde je chyba, kde sú skutoční  vinníci?

Takže poďme najskôr od tých, ktorí riadia tento štát, sedeli a sedia vo vláde a parlamente. Všetci totiž skladajú ústavný sľub, ktorý vlastnoručne podpíšu ako svojprávne osoby. Doposiaľ sa nestalo, aby za niekoho to podpisoval opatrovník, že doposiaľ nikto z nich nenastúpil do tejto funkcie ako psychiatrický pacient. Porovnajme si realitu za posledných 30 rokov, v podaní členov vlád a parlamentov – a porovnajme to s ústavným sľubom, ktorý vlastnoručne podpíšu. A tá realita je neúprosná, lebo pri jej porovnaní s ústavným sľubom je jednoznačne preukázané, že tento štát riadili a riadia organizované tlupy zločineckých, zlodejských a psychopaticko-sadistických gaunerov, bezcharakterné hyeny, kreatúry, s génmi tých najzvrhleších zločincov, ktorí pôsobili na Slovensku vo vojnovom období, ktorí najskôr vykántrili Židov žijúcich na Slovensku. Tej hŕstke, ktorú nevykántrili v koncentrákoch a plynových komorách ponižovali a hanobili ich ľudskú dôstojnosť. A potom, 3-4 mesiace od ukončenia vojny, ešte začali páchať tie najzvrhlejšie zločiny voči vlastnému národu, dokonca aj voči deťom a nemluvňatám, ranou do tyla a hádzaním do horiacej vápenky, vypaľovaním osád a upaľovaním zaživa nevinných ľudí. A V TÝCHTO ZLOČINOCH PROTI ĽUDSKOSTI POKRAČUJÚ PO NOVEMBRI 1989, ALE V INEJ PODOBE, ZLOČINCI Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, V ZLOČINNOM SPOLČENÍ  S EXEKÚTORSKÝMI GAUNERMI, PO KTORÝCH ZDEDILI DOTYČNÉ GÉNY.

Možno si položiť otázku, ako si vykonávajú svoje povinnosti zo zákona, ktoré vyplývajú GP SR a MV SR, týkajúce sa hlavne ekonomických zločinov? Môžu toto vykonávať tak aby hlavne ochraňovali našu ekonomiku, bojovali a zamedzovali  týmto ekonomickým zločinom, keď každá koalícia si urobí zákony, ktoré im nielen vyhovujú, ale dokonca ekonomické zločiny sa vyhodnocujú, že sa nejedná o trestný čin, lebo boli v súlade so zákonom.

Dokedy budú Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR v pozícii zločineckých štátnych orgánov?
Každý rok sa zo štátneho rozpočtu rozkradne nejaká tá miliarda. Všetci dobre vieme, do akej čeľade patria títo arcizlodeji, ale vieme aj to, že nič pozitívneho neurobia – nevyprodukujú. Nechápem, prečo NBS a MF SR nahlas nekričia a neargumentujú, že tie rozkradnuté miliardy, ktoré chýbajú v štátnom rozpočte, sa musia nahradiť pôžičkami zo zahraničia, CEZ KTORÉ SME POSTUPNE STRATILI EKONOMICKÚ A ŠTÁTOTVÁRNU SVOJBYTNOSŤ.

Prečo pribúdajú dôchodcovia a ubúdajú ľudia na pracovnom trhu?

Znovu a znovu zopakujem tú skutočnú príčinu, jednu z hlavných, ktorú verejne prezentovala Konferencia biskupov Slovenska vo svojej výzve z 3. 7. 1996 ohľadom demografickej situácie na Slovensku a zároveň je tvrdou a preukázateľnou obžalobou ponovembrových vlád a parlamentov. A je dostatok dôvodov si myslieť, že tieto ekonomické zločiny sa robili v spolupráci s cudzou štátnou mocou, pri postupnej likvidácii vlastného národa.
Takže si to odcitujme – Štrnásť slovenských biskupov verejne hovorí, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov zredukoval  o 20 až 25 percent a počas troch generácii o viac než polovicu.

A tak si zrátajme, koľko rokov od tejto výzvy uplynulo, že ďalších 24 rokov sa tu pokračovalo v tom, čo je napísané nad týmto konštatovaním, cez drastické rozkrádanie, pričom v roku 2020 sa už verejne hovorí o následkoch, ktoré, podľa môjho názoru, sú nezvratné, ako aj oficiálne konštatovania, že v roku 2100 budú Slováci menšinou vo vlastnej krajine.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

Hlavná stránka