Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Spodina z vysokej politiky, spoločne so zbabelou a mlčiacou spodinou, tvoriacou cca 70 % dospelej populácie, za 30 rokov doviedli Slovensko tam, čo sa za niekoľko storočí, obrazne povedané, nepodarilo Tatárom, Turkom a Maďarom

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

            

          V roku  2012 som podal trestné oznámenie podľa § 418, odsek (1), písm. b) – Genocídium na členov ponovembrových vlád a parlamentov od 1. januára 1993.  Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 1, odbor kriminálnej polície, 1. oddelenie všeobecnej kriminality, moja sťažnosť voči tomuto uzneseniu a uznesenie Okresnej prokuratúry Bratislava 1. potvrdzujú zločineckú podstatu Slovenskej republiky kde sú zločinci krytí a chránení priamo políciou a prokuratúrou.  Keďže ma  dotyčná prokuratúra upozornila, že náš právny poriadok nepozná princíp kolektívnej viny, podal som trestné oznámenie na konkrétne osoby, ktoré na tomto nesú hlavný diel viny: na troch slovenských premiérov Mečiara, Dzurindu a Fica, ako aj na troch predsedov slovenského parlamentu Gašparoviča, Hrušovského a Pašku, vrátane návrhu  na vyšetrenie duševného stavu všetkých šiestich politikov, aby kolégium psychiatrov posúdilo, či menovaní boli či neboli schopní pochopiť, rozpoznať a posúdiť, že tie rozkradnuté stovky a stovky miliárd ktoré sa tu dlhodobo, vedome a cieľavedome rozkrádali a rozkrádajú počas ich funkcií, či dokonca podľa deravých zákonov, za ktoré ako premiéri či predsedovia parlamentov nesú zodpovednosť, či raz, v konečnom dôsledku tohto bezbrehého rozkrádania, nebudú chýbať na podporu a rozvoj slovenskej demografie, na podporu slovenskej rodiny. Odpoveď OR PZ Bratislava 1, je súčasťou tohto článku. Ako sa dalo očakávať moje trestné oznámenie bolo zhodené zo stola a v poukazovaní na túto genocídu a zločiny proti ľudskosti som ostal sám ako potvrdzujú nižšie uvedené odkazy.

Vladimír Pavlík  


Trestné oznámenie za genocídu, páchanú na slovenských ženách

Pokračovanie trestného oznámenia ohľadom genocídy na slovenských politikov

Polícia a prokuratúra sú spoluvinníkmi zločincov a vrahov z vysokej politiky pri páchaní genocídy na slovenských ženách

Opäť som ostal ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti, genocídy, osamelý


   PRINT RSS

Hlavná stránka