b
Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Predsedníčka výboru pre petície Európskeho parlamentu postúpila prípad Vladimíra Pavlíka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu

Stamped 1173.20

Petícia na podporu Vladimíra Pavlíka na portály Európskeho parlamentu  

         

Dňa 17. 2. 20121 bol prijatý návrh  petície na podporu signatára Charty 77 a bývalého novinára Vladimíra Pavlíka, ktorý je perzekvovaný justičnou a exekučnou mafiou za zverejnenie článku o dodnes riadne nevyšetrenej trestnej činnosti o ktorej podrobnosti sú uverejnené na tejto stránke.

Petícia č. 1173/2020, ktorú predkladá Marek Duda, slovenský štátny príslušník, v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov, o zneužívaní slovenskej justície a porušení práva na slobodu prejavu

Petíciu je možné podporiť po registrácii na portály  Európskeho parlamentu

https://www.europarl.europa.eu/petitions/sk/petition/content/1173

Je poľutovaniahodné, že vyše 30 rokov po páde komunistického režimu sú bývalí odporcovia komunistického režimu prenasledovaní za svoje názory a aj súčasné ministerstvo spravodlivosti pod vedením ministerky Kolíkovej  kryje nezákonné a svojvoľné praktiky exekučnej mafie, ktorá z Vladimíra Pavlíka vyrobila dlžníka, napriek tomu, že si nikdy nezobral žiadnu pôžičku ani úver.  Jeho sťažnosť podaná priamo ministerke spravodlivosti bola opäť zamietnutá. 

Číslo petície: 1173/2020
Témy: Základné práva
Krajina: Slovensko


Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície opisuje prípad novinára a člena Svetového združenia bývalých politických väzňov Vladimíra Pavlíka, ktorý v roku 2015 v online článku informoval o kauze spojenej s občanom Slovenska, ktorý bol v roku 2007 údajne zadržaný neďaleko Viedne a obvinený z podvodného predaja obrazov slávnych maliarov, za čo mu hrozil trest odňatia slobody až na desať rokov. Rakúska polícia mala podozrenie, že táto osoba riadila skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorí mali v úmysle predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov EUR. Slovenská polícia obvinenie stiahla. Predkladateľ petície sa domnieva, že ide o jeden z mnohých prípadov umlčania občianskych aktivistov na Slovensku, ktorí informujú o podozrení z trestnej činnosti (ako to bolo napríklad v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka). Bývalý novinár bol za zverejnenie článku obvinený z trestného činu, ktorý doteraz nebol zákonne vyšetrený, a okresný súd nariadil vykonanie dražby jeho domu s pozemkom len na základe predbežného opatrenia, a to ešte pred podaním žaloby. Predkladateľ petície kritizuje, že slovenské súdnictvo porušuje medzinárodný dohovor, článok 10 ods. 1, právo na slobodu prejavu a zároveň Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, ako aj základné zásady demokracie a práva občanov na slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií.Text návrhu petície podanej Európskemu parlamentu


https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home

Petícia Svetového združenia bývalých politických väzňov proti zneužívaniu slovenskej justície, ktorá  svojimi rozhodnutiami a exekúciami  porušuje právo na  slobodu prejavu a slobodné informácie

Signatár Charty 77, novinár a člen  združenia bývalých politických väzňov Vladimír Pavlík, slovenský štátny príslušník v roku 2015 na základe informácii svedka, ktorého slovenská polície dodnes nevypočula, vo verejnom záujme  informoval na internete o prípade   dekana   z Bytče  evidovaného v registračných zväzkoch Ústavu pamäti národa  ako agent a komunistickej polície. Tento bol v roku 2007 zaistený vo Schwechate pri Viedni a obvinený  z podvodu predaja falzifikátov obrazov známych maliarov za čo mu hrozil trest väzenia do desiatich rokov. Rakúska  polícia ho  podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.  Obvinenie bolo slovenskou políciou zrušené.
Po vražde novinára Jána Kuciaka, ide na  Slovensku o jeden z mnohých prípadov umlčania občianskych aktivistov, ktorí  informujú o podozrení z trestnej činnosti.
 Za uverejnenie článku  Vladimíra Pavlíka o  dodnes zákonne  nevyšetrenej trestnej činnosti  Okresný súd v Považskej Bystrici nariadil exekúciu len na základe predbežného opatrenia ešte pred podaním žaloby dokonca bol podaný návrh na dražbu jeho domu s pozemkom.  Po zrušení predbežného opatrenia a exekúcie,  exekútorka nevrátila Vladimírovi Pavlíkovi predbežné trovy exekúcie   ten sa musel domáhať vydania bezdôvodného obohatenia  žalobou na súde. Namiesto  spravodlivosti a náhrady škody súd spôsobil ďalšiu nespravodlivosť a žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia   zamietol a nariadil ďalšiu exekúcie na úhradu trov súdneho konanie exekútorky.
Slovenská justícia týmto postupom aj 30 rokov po páde komunistického režimu porušuje medzinárodný dohovor čl. 10. ods. 1 práva na slobodu prejavu a súčasne Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN.
Podporou tejto  petície preto podporíte  základné princípy demokracie a práva občanov na slobodu prejavu a slobodné šírenie informácii. 
Bližšie podrobnosti o prípade Vladimíra Pavlíka sú uverejnené na stránke združenia
http://www.szcpv.org/20/ziadost.html

                                                           Svetové združenie bývalých politických väzňov
podpredseda Marek Duda


Anglicky preklad

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home

Petition of the World Association of Former Political Prisoners against the abuse of Slovak justice, which by its decisions and executions violates the right  freedom of voice and expression

In 2015, Slovak Citizen, The signatory of Charter 77, journalist and member of the Association of Former Political Prisoners Vladimír Pavlík, informed Slovak police department about case of dean of faculty from city of Bytča, is recognized in foundation of national memoirs as agent for communistic police department. In 2007, this person was detained in Schwechat near Vienna in and accused from selling fake paintings by well-known painters on black market. Austrian police suspected him of leading a group of Slovaks and Austrians who wanted to sell 12 paintings worth of 16  million euros. This accusation meant imprisonment up to 10 years.  The accusation was dropped by the Slovak police.
This is one of many cases when state is trying to silence social activists as much as possible. One very good example is also Mr. Jan Kuciak, journalist who was murdered.
For the publication of an article by Vladimír Pavlík on criminal law that still is not investigated, the District Court of Považská Bystrica already ordered financial execution only on the basis of a preliminary measure even before a lawsuit was filed. After cancellation of the interim measure and the execution, the executor did not return the preliminary execution costs to Mr. Vladimír Pavlík, who had to demand the issuance of unjust enrichment by a lawsuit in court. Instead of justice and compensation to damages, the court caused further injustice and dismissed the action for unjust enrichment and ordered further executions to cover executor's legal costs.
The Slovak judiciary violates international convention 10 par. 1 the right to freedom of expression and at the same time the UN Universal Declaration of Human Rights even 30 year after communism fall.
By supporting this petition, you will therefore support the basic principles of democracy and the right of citizens to freedom of expression and the free dissemination of information.
More details about the case of Vladimír Pavlík are published on the association's website
http://www.szcpv.org/20/ziadost.html

World Association of Former Political Prisoners                                                                 podpredseda Marek Duda


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka