Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na sudcu Jankovského a exekútorku Hlavňovú za postupné doháňanie k samovražde      

                           
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                           Orlové 2. 8. 2015

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Oznámenie o postupnom páchaní trestného činu Účasť na samovražde podľa § 154 ods. (1) na JUDr. Róberta Jankovského, podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici a exekútorku JUDr. Máriu Hlavňovú, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice.

          V prílohe Vám zasielam sťažnosť návrhu adresovanú Kancelárii Slovenskej komory exekútorov na zbavenie výkonu funkcie exekútorky JUDr. Márie Hlavňovej, z ktorej vyplývajú ďalšie závažné trestné činy ktoré spoločne pácha so sudcom Jankovským. Ľudia z branže mi otvorene povedali, že také flagrantné porušovanie zákonov a ústavy voči mojej osobe zo strany tohto sudcu a exekútorky môže byť aj z toho dôvodu, že majú krytie na najvyšších politických miestach.

          Keď mi v piatok 24. 7. 2015 poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok – a za štyri dni mi bolo naznačené, že sa ma snažia dohnať k samovražde, premietol som si ten deň, kedy mi poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok, z ktorého mi bolo bez ďalšieho vysvetlenia stiahnuté 327,88 eur, hoci som nikdy nikomu nič nedlhoval, ani nedlhujem, uvedomil som si, čo dokáže s občanom urobiť, ako ho uštvať, ako ho dohnať aby si siahol na život sudca Jankovský a exekútorka Hlavňová v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom, skorumpovanom a fašistickom Slovensku, keď obaja majú podporu konkurzného mafiána na funkcii ministra spravodlivosti Boreca a jeho štátnej tajomníčky Jankovskej, švagrinej sudcu Jankovského. Prvé čo ma napadlo z čoho zaplatím všetky poplatky, že ma odpoja od elektriny, plynu, vody, že nebudem mať na lieky, na ktorých som závislý. Odvtedy sa mi zhoršil spánok, nerátajúc ďalšie následky.

          Obaja, Jankovský a Jankovská, totiž ako sudcovia vedome, s jasným úmyslom, zakrývali závažnú trestnú činnosť mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho a jeho gangu a vedome si neplnili povinnosť, ktorá im vyplývala zo zákona. Prehrať boj s takýmito ľuďmi na vysokých štátnych funkciách nebude pre mňa hanbou. Ale pokiaľ ma donútia siahnuť si na život, tak to neurobím ako zúfalý človek, ale ako hrdý občan, kde za konkrétnych vrahov označím sudcu Jankovského, exekútorku Hlavňovú, ministra Boreca a jeho štátnu tajomníčku Jankovskú, lebo dôkazy jednoznačne hovoria v môj prospech. Moje predčasné ukončenie života bude protestom nielen voči týmto štyrom vrahom, ale aj voči skorumpovanému, mafiánsko-gaunerskému a fašistickému Slovensku, ktoré tu existuje v mene zločineckej smeráckej mafie, najzločineckejšej verbeže z prednovembrovej KSS. A pokiaľ by k tomu prišlo, tak niekoľko mojich priateľov sa postará o to, aby sadisti, psychopati a masoví vrahovia riadiaci tento skorumpovaný, mafiánsko – gaunerský a fašistický štát nevyrobili zo mňa duševne chorého človeka. Lebo v cynizme a sofistikovaní ohľadom niektorých zločinov proti ľudskosti hitlerovský fašizmus a nacizmus bol len slabým odvarom.

          Skorumpovaný sadista a psychopat – sudca Jankovský dokonca voči mne porušil aj právo aby som dokázal, že mnou napísaný článok sa zakladá na pravde. Takéto niečo si nedovolila ani nacistická justícia voči Jurajovi Dimitrovovi keď bol krivo obvinený zo zapálenia Ríšskeho snemu. Nepochybujem o tom, že pokiaľ by v tom období riadil nacistickú justíciu sudca Jankovský, tak právo na svoju obhajobu by Dimitrov nedostal.

Vladimír Pavlík
pavlik.vladimir@zoznam.sk
pavlik@necenzurovane.sk


Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

Kancelária Slovenskej komory exekútorov
Ul. Šustekova č. 49
851 04 Bratislava
Považská Bystrica 27. 7. 2015

Vec:   Sťažnosť s návrhom  na  zbavenie výkonu funkcie exekútorky JUDr. Márie Hlavňovej   z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu a závažného porušenia povinností exekútora v zmysle ust. § 221 ods. 2 písm c),  exekučného poriadku, vo veci č. k. EX 406/2015.
Hore menovaný podávam Kancelárii Slovenskej komory exekútorov v zmysle ust. § 221 ods. 2, písm. c), sťažnosť s návrhom na  zbavenie výkonu funkcie exekútorky JUDr. Márie Hlavňovej,  Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice,   z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, bezdôvodné obohatenie a pokus o úmyselné spôsobenie  závažnej ujmy na zdraví s možným následkom smrti. Začatím exekúcie vo veci č. k. 406/2015, nepeňažného plnenia bez právoplatného exekučného titulu v rozpore s ustanovením §  41 a 42 exekučného poriadku, hrubo a vedome porušila Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov č. 233/1995 Z.z. Touto nezákonnou exekúciou mi bola spôsobená finančná ujma vo výške 177, 98 eur, ktorú som uhradil v stanovenej lehote na účet exekútorského úradu v Košiciach. V rozpore s tým bez zákonného dôvodu a písomného vyrozumenia mi bolo pozastavené vyplácanie dôchodku ako mi to oznámila poštová doručovateľka, a po telefonickej reklamácii na pošte v Považskej Bystrici mi bolo dňa 24. 7. 2015 oznámené, že mi z dôchodku exekútorka stiahla sumu 327,88 eur., na základe návrhu Ľubomíra Osrmana, čím ma k dnešnému dňu ako dôchodcu s dôchodkom vo výške 390 eur, okradla a bezdôvodne sa obohatila o sumu 505,84 eur.
Keďže sa jedná o moju ekonomickú likvidáciu, ktorou ma chcú dohnať k sociálnej samovražde,  tak ako po roku 1989 podobní zločinci dohnali k samovražde zo zúfalstvá tisíce občanov Slovenska, na protest proti tomuto nezákonnému postupu zahájim v lehote 3 mesiacov od odoslania tejto sťažnosti protestnú hladovku pred budovou Ministerstva spravodlivosti SR o čom upovedomím masmédia v SR a zahraničí, vrátane Amnesty International a zastupiteľské úrady v SR oznámením v anglickom jazyku.
Odôvodnenie:
                                                           I.
Ako potvrdzujem v prílohe, dňa 29. 6. 2015 som podal Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 2 písm. c.,  a  ods.   3. písm. a,  a písm. c.,  exekútorkou  JUDr. Máriou Hlavňovoú, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice, ktorá vo veci návrhu na exekúciu sp. zn. 406/2015  svojvoľne a úmyselne  začala exekúciu v rozpore  s Exekučným poriadkom, hoci si bola vedomá, že pre exekúciu neexistuje vykonateľný exekučný titul. Konala tak vedome zrejme po dohode so sudcom Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbertom Jankovským, ktorý vydal doposiaľ neprávoplatné uznesenie o predbežnom opatrení č.k. 7C/138/2015, zo dňa 20. 4. 2015, ktorým mi prikázal odstrániť zo internetovej stránky www.necenzurované.netwww.necenzurovane.ueuro.com článok týkajúci sa majetkovej trestnej činnosti a okolností súvisiacimi s touto trestnou činnosťou a osobou Ľubomíra Osrmana, navrhovateľa vo veci č.k. 7C/138/2015.  Keďže bolo všeobecne známe, že som mal pred niekoľkými rokmi závažnú mozgovú príhodu a bol som čiastočne ochrnutý  existuje dôvodné podozrenie, že nezákonnou exekúciou  mi mala byť spôsobená závažná ujma na zdraví s následkom smrti, čím došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa aj z osobitného motívu a tiež preto, aby inému zmarili alebo sťažili uplatnenie jeho základných práv a slobôd, v tomto prípade  ústavného práva na spravodlivé súdne konanie a práva na opravný prostriedok.
II.  
Na základe uvedeného článku Ľubomír Osrman podal podnet na Obvodný úrad v Považskej Bystrici a žiadal, aby mi bola daná pokuta za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Po predvolaní na Obvodné oddelenie v Považskej Bystrici som navrhol, keďže uvedené  skutočnosti v článku môžem dokázať svedeckou výpoveďou, aby bola vec odstúpená Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Považskej Bystrici a vykonaná konfrontácia. 
Potom, čo Ľubomír Osrman na polícii neuspel podal  návrh Okresnému súdu v Považskej Bystricu, aby tento predbežným opatrením ešte pred podaním návrhu na ochranu osobnosti  mi prikázal, aby som podľa  tvrdenia Ľubomára Osrmana, odstránil z mojich internetových stránok www.necenzurovane.net a www.necenzurovane.ueuo.com   predmetný článok a zdržal sa publikovanie o tejto veci.
Okresný súd v Považskej Bystrici vydal dňa 20. 4. 2015 uznesenie o predbežnom opatrení č. k. 7C/138/2015, ktorým mu v celom rozsahu návrhu vyhovel.
Nakoľko nikdy som nebol a ani nie som vlastníkom, registrátorom alebo prevádzkovateľom uvedených  internetových stránok, nemôžem preto nariadenie súdu dodržať. Mohol by som len požiadať o odstránenie  predmetného  článku, čo mi však súd nenariadil.
Aj z tohto dôvodu som proti uzneseniu  dňa 15. 5. 2015, v zákonnej lehote podal odvolanie a z dôvodu prepojenia sudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róberta Jankovskeho a jeho švagrinej, ktorá je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR, Jankovskej, ktorá mala spolu s menovaným sudcom blízky vzťah s nebohým mafiánom Čongrádym, pričom ako sudcovia si nesplnili povinnosť ktorá im vyplývala zo zákona, som podal súčasne aj  námietku zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu. Sudca ktorý bol v nadštandardnom vzťahu s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym, vedel o jeho trestnej činnosti – a z titulu svojej profesie si nesplnil povinnosť ktorá mu vyplývala zo zákona, nemôže byť nestranný.
O odvolaní proti uzneseniu o vydaní predbežného opatrenia Krajský súd Trenčín k dnešnému dňu nerozhodol.
Napriek tomu Ľubomír Osrmal podal Okresnému súdu Považská Bystrica návrh na začatie exekúcie pre tzv. nepeňažné plnenie, hoci som menovanému nikdy nebol dlžný žiadne peniaze.  OS Považská Bystrica vydal nezákonné rozhodnutie  na základe ktorého  exekútorka  JUDr. Mária Hlavňová, hoci bola písomne upovedomená, že v tomto prípade sa jedná o  nezákonnú exekúciu bez právoplatného exekučného titulu v rozpore s ust. § 41 a 42 exekučného poriadku, začala exekúciu a neakceptovala mnou podanú námietku a jej dodatok ako potvrdzujem v prílohe:
Exekučný titul
§ 41
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
§ 42
(1) Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul podľa § 41 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa.

                                               II.
Dňa 17. 6. 2015 som dostal upovedomenie o začatí exekúcie sp.zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 od exekútorky JUDr. Márie Hlavňovej, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, 040 01 Košice, ktorá vo veci návrhu na exekúciu Ľubomíra Osrmana  vedeného pod. sp. zn. EX 406/2015  svojvoľne a úmyselne  začala exekúciu v rozpore  s Exekučným poriadkom, hoci si bola vedomá, že pre exekúciu neexistuje vykonateľný exekučný titul a čom som ju  elektronickou poštou ihneď  upovedomil a zároveň som jej oznámil, že Krajskému súdu v Trenčíne k 18. 6. 2015 nebol doručený spis č. k. 7C/138/2015, vrátane odvolania proti uznesenia a námietka zaujatosti sudcu.  Keďže v exekúcii pokračovala blokovaním môjho účtu v banke, mám za to, že tak konala  vedome zrejme po dohode so sudcom Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Róbertom Jankovským, ktorý vydal doposiaľ neprávoplatné uznesenie o predbežnom opatrení č.k. 7C/138/2015, zo dňa 20. 4. 2015
Keďže bolo všeobecne známe, že som mal pred niekoľkými rokmi závažnú mozgovú príhodu a bol som čiastočne ochrnutý, čo môžem potvrdiť lekárskym potvrdením, existuje dôvodné podozrenie, že nezákonnou exekúciou  mi mala byť spôsobená závažná ujma na zdraví s následkom smrti, keďže predpokladali, že začatie nezákonnej exekúcie a blokovanie účtu mi spôsobí opäť mozgovú príhodu alebo infarkt, čím  došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa § 326 ods. 2 písm. c., z osobitného motívu  a podľa  ods.   3. písm. a,  a písm. c.,  tiež aj preto, aby inému zmarili alebo sťažili uplatnenie jeho základných práv a slobôd, v tomto prípade  ústavného práva na spravodlivé súdne konanie a práva na opravný prostriedok.
Keďže som  z nevedomosti zákona trovy exekúcie dňa 22. 6. 2015 uhradil, čím došlo k bezdôvodnému obohateniu exekútorky, požiadal som dňa 23. 6. 2015  o vrátenie sumy vo výške 177, 90 eur.  Exekútorka na moje námietky k dnešnému dňu neodpovedala a v rozpore s tým bez zákonného dôvodu a písomného vyrozumenia mi bolo pozastavené vyplácanie dôchodku, ako som zistil na pošte v Považskej Bystrici, ktorá mi dňa 24. 7. 2015 oznámila, že mi z dôchodku exekútorka stiahla sumu 327,88 eur., čím ma k dnešnému dňu ako dôchodcu s dôchodkom vo výške 390 eur, okradla a bezdôvodne sa obohatila o sumu 505,84 eur.
Mám preto zato,  že postupom exekútorky bolo porušené aj  ustanovenia § 44 ods. 1 exekučného poriadku, čím došlo k zákazu s nakladaním môjho majetku a obmedzeniu s čerpaním finančných prostriedkov z môjho bankového účtu.
§ 44
(1) Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Spôsob vykonania exekúcie je v hrubom rozpore s ustanovením § 62 a § 63 ods.  4 exekučného poriadku.

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE
§ 62
Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.
§ 63
 (4) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.
§ 64
Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.

Dôkaz:
             1. Upovedomenie o začatí exekúcie EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015
            2. Doklad o zaplatení trov exekúcie
            3. Námietka proti exekúcii zo dňa 22. 6. 2015
            4. Oznámenie Poštovej banky o blokovaní účtu
           5. Námietka proti trovám exekúcie zo dňa 23. 6. 2015

Na základe uvedených dôvodov som presvedčený, že sa exekútorka JUDr: Mária Hlavňová po dohode so sudcom Okresného súdu Považská Bystrica dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a hrubo porušila exekučný poriadok. Takého svojvoľné konanie by bolo v každom demokratickom štáte EÚ považované za nebezpečné pre spoločnosť, pretože je opovrhnutiahodné,  bezohľadné, cynické a pohŕdajúce  ľudským životom, čo by je  dostačujúcim dôvodom na  zbavenie výkonu funkcie exekútorky. Taktiež predkladám konkrétny dôkaz, že nie som ani majiteľom ani správcom konkrétnej domény.
Na vedomie: Ministerstvo spravodlivosti SR

Prílohy:

  1. Trestné oznámenie podané GP SR zo dňa 29. 6. 2015.
  2. Upovedomenie o začatí exekúcie EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015
  3. Doklad o zaplatení trov exekúcie
  4. Námietka proti exekúcii zo dňa 22. 6. 2015
  5. Oznámenie Poštovej banky o blokovaní účtu
  6. Námietka proti trovám exekúcie zo dňa 23. 6. 2015
  7. Lekárske potvrdenie o mozgovej príhode

 

Vladimír Pavlík

  

 


           


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka