Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

AKO ORDINUJÚ SUDCOVSKO-EXEKÚTORSKI VRAHOVIA Z OKRESNÉHO SÚDU V POVAŽSKEJ BYSTRICI A SÚDNA EXEKÚTORKA HLAVŇOVÁ Z KOŠÍC V ZLOČINNOM SPOLČENÍ VOČI MOJEJ OSOBE       

          Vo štvrtok 13. 8. 2015 som dostal 18-stránkové uznesenie z Krajského súdu Trenčín, ktoré je súčasťou tohto článku. Od prvopočiatku, ako voči mne postupoval Okresný súd v Považskej Bystrici a súdna exekútorka Hlavňová z Košíc, nielen mne, ale aj niektorým mojim priateľom bolo naznačené aj zo strany exekútorov, že tieto hyeny dostali povolenie z najvyšších orgánov ministerstva spravodlivosti na moju likvidáciu a snahu spôsobiť mi ujmu na živote. Napr. advokát ktorý v minulosti pôsobil ako sudca, ako aj niekoľko exekútorov sa vyjadrilo, že s takým flagrantným porušovaním zákonov, ústavy a ľudských práv sa ešte nestretli, pričom nezabudli zdôrazniť, že musí to byť kryté z najvyšších politických miest.  

          Sudca Jankovský ktorý spolu so svojim bratom vyrastali v detskom domove spolu s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym, pričom štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Jankovská je manželkou jeho brata, ako sudcovia si vedome neplnili povinnosť vyplývajúcu im zo zákona, pričom vedeli o závažnej trestnej činnosti Petra Čongrádyho, čím boli vlastne v úlohe spolupáchateľov. Ako je to možné, že tieto dve osoby robia naďalej v justícii? Ako môžu byť nezávislé, objektívne a nestranné?   

          Keď porovnávam Lipský proces v roku 1933 s Jurajom Dimitrovom, popredným bulharským komunistom a predstaviteľom medzinárodného komunistického hnutia, ktorého nacisti podvodom obvinili zo zapálenia Ríšskeho snemu, tak nacistická justícia mu umožnila nielen sa obhájiť, ale aj dokázať svoju nevinu, čím jasne preukázala svoju objektivitu, nestrannosť a nezávislosť. Paradoxne, mne toto neumožnil sudca Jankovský, vedome a cieľavedome vydal neplatné a protizákonné uznesenie kde mi nariaďoval niečo, čo som nemohol splniť a v zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou Hlavňovou ma chceli dohnať k predčasnej smrti, rátajúc s tým, že už som mal mozgovú príhodu. Dokonca zašli až tak ďaleko, že 24. 7. 2015 mi poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok. Za niekoľko dní mi bolo naznačené, ako sa v istých kruhoch hovorilo, že toto by ma malo položiť. Práve preto pri porovnávaní týchto dvoch káuz budem nielen verejne hovoriť a písať, ale aj rozširovať, ako sa nacistická justícia zachovala v kauze Dimitrov, hoci komunisti patrili popri Židoch medzi úhlavných nepriateľov fašistov a nacistov a budem to porovnávať s Okresným súdom v Považskej Bystrici a sudcom Jankovským. Nepochybujem o tom, že pokiaľ by v tom období Dimitrova súdil dnešný podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici Jankovký, či jemu podobní z dotyčného súdu, trest smrti by ho neminul.

Vladimír Pavlík
pavlik.vladimir@zoznam.sk
pavlik@necenzurovane.sk

Uznesenie KS Trenčín z 5. 8. 2015


Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                               
                                                                                                    Orlové 14. 8. 2015

 

JUDr. Mária Hlavňová
súdna exekútorka Košice
Hlavná 115
040 01 Košice

Odoslané doporučene s návratkou!

 

VEC: Výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia -vrátenie peňažnej sumy o ktorú ste ma  nezákonnou exekúciu bez exekučného titulu pripravila.

          V prílohe zasielam právoplatné uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn 7C 138/15-50 zo dňa 10.8. 2015, ktorým odvolací súd návrh na vydanie  predbežného opatrenia OS Považská Bystrica 7c 138/2015  zo dňa 20. 4. 2015, na základe ktorého bol predčasne podaný návrh na začatie exekúcie, z a m i e t o l.

 Exekúciu ste začala v rozpore s exekučným poriadkom, napriek tomu, že som Vás upozornil, že proti uzneseniu o predbežnom opatrení je podané odvolanie KS Trenčín a súd o veci doposiaľ právoplatne nerozhodol.

Keďže ste sa týmto postupom bezdôvodne obohatila, vyzývam Vás, aby ste mi v lehote desiatich dní  vrátila sumu  177,96 eur a 327,88 eur, spolu – 505,84 eur   poštovou poukážkou na moje adresu Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica.

Ďalej si nárokujem na sumu 50 eur, ktorú som vynaložil ako výdaje za Vaše protizákonné rozhodnutie.

 Taktiež si budem nárokovať nemajetkovú ujmu ktorá mi bola spôsobená zhoršením zdravotného stavu po oznámení poštárky dňa 24. 7. 2015, že nemá pre mňa dôchodok a do Vašej protizákonnej činnosti ste zapojila Poštovú banku, ktorú ste uviedla do omylu.

Pokiaľ do desiatich dní od prevzatia výzvy  mi nebude táto suma poslaná, budem sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia na OS Považská Bystrica.

Vladimír Pavlík
                                             Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka