Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Zločinecké poslanecké zberby v NR SR podporili zákonom, aby zločinecké sudcovské zberby nemohli byť stíhané ani za svoje vedomé a úmyselné zločinecké a protizákonné rozhodnutia      

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
 Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                               Orlové 5. 1. 2020
Vážení – OR PZ v Považskej Bystrici
OKP – 1. oddelenie vyšetrovania
VEC: Sťažnosť voči uzneseniu – ČVS:ORP-611/1-VYS-PB-2019
         
Vyšetrovateľ vo svojom uznesení napísal – „Podľa § 29a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho stíhať, a to ani po zániku ich funkcií. (tzv. hmotnoprávna exempcia)

Toto ustanovenie nielen nedovoľuje vstupovať orgánom činným v trestnom konaní do rozhodovania súdov, ale im to priamo zakazuje, pričom má za úlohu chrániť nezávislosť súdov a nemožnosť zasahovať do rozhodnutí súdov inými, ako zákonnými prostriedkami, ktorými sú riadne a mimoriadne prostriedky. Z tohto dôvodu nie je možné v trestnom konaní vstupovať do súdneho konania, ovplyvňovať jednotlivé rozhodnutia vo veci, prípadne tieto preskúmavať. V prípade, že je rozhodnutie súdu právoplatné, je právne záväzné a je potrebné ho rešpektovať a riadiť sa ním.

Vzhľadom k uvedenému je potrebné konštatovať, že za rozhodovanie nie je možné nielen JUDr. Vašuta, ale ani žiadneho iného sudcu trestne stíhať a trestnoprávne postihnúť.

V  prípadoch, že strany konania nesúhlasia s rozhodovaním alebo samotným rozhodnutím, majú možnosť uplatniť iné zákonné možnosti, akými sú riadne, alebo mimoriadne opravné prostriedky, čo Vladimír Pavlík aj urobil. Z horeuvedeného zákonného dôvodu však nie je možné tieto postupy suplovať ani dopĺňať trestným konaním.“
   
Preto nedokážem pochopiť, z akého dôvodu vyšetrovateľ v tomto uznesení vynechal sudcu Jankovského, za ktorého experimenty a vedomé porušovania zákonov voči mojej osobe, ho radím do kategórie sudcu-zločinca, ktorý vedome a úmyselne zneužíva zákon o sudcoch a prísediacich. Krivo niekoho obviniť, vydať nesplniteľné predbežné opatrenie, nečakať na rozhodnutie nadriadeného súdu, pošliapať právo na odvolanie, to môže urobiť len kvalifikovaný sudca-zločinec, pričom sa jedná o odporné trestné činy, ktoré nemôžu riešiť ani súdy, ani Ministerstvo spravodlivosti SR, ani Súdna rada. Toto môže byť len vecou polície.  Sudcovská profesia patrí do kategórie najzločineckejšej profesie na Slovensku, dokazuje aj fakt, že práve z tejto zberby tu vznikla konkurzná sudcovská mafia, ktorá stála v prednej línii a začiatkoch ponovembrového organizovaného zločinu, majúca na svedomí množstvo ekonomických zločinov, ako aj zločinov proti ľudskosti, ktoré s tým súvisia. Hanba a hnus, keď zločinecké zberby v slovenskom parlamente, ktoré postupne z neho urobili zločinecký a protislovenský štátny orgán, cez zákony ešte podporili beztrestnosť zločineckých sudcov, lebo podľa nich, poukázať a šetriť ich zločiny, je porušením práva na ich nezávislosť.

Že doposiaľ boli a sú, z tejto arcizločineckej sudcovskej zberby, ktorá sa zhlukovala a zhlukuje v konkurznej sudcovskej mafii, pochcaní a posraní všetci doterajší premiéri, predsedovia parlamentov, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS, ostatní členovia ponovembrových vlád a parlamentov len dokazuje, že Slovensko je štátom zločineckým, skorumpovaným a mafiánsko-gaunerským, kde vyšetrovatelia polície sú len poníženými slúžkami koaličných zločincov, riadiacich tento štát. A pokiaľ si takto zločinecké sudcovské zberby predstavujú svoju nezávislosť, keď takéto zločinecké zberby rozhodujú V mene republiky, tak toto má byť zákon?  
 
Rukolapným dôkazom, že polícia Slovenskej  republiky chráni zločincov je  vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenice ako aj   pôsobenie s mafiánmi spriaznených sudcov v justícii, ktorým v súvislosti s komunikáciou Kočnera  pozastavili výkon funkcie. Zdôrazňujem, že  ale  len tým, ktorým kontakty so zločincami preukázali. Tí, ostatní, ktorým to nemohli dokázať, medzi ktorých patrí aj JUDr. Robert Janovský, švagor mafiánskej sudkyne Moniky Jankovskej a mnohí ďalší, sú však nedotknuteľní a políciou chránení aj naďalej v zmysle zločineckých zákonov, ktoré vyšetrovateľ citoval v odmietnutí uznesenia. 

Ďalším dôkazom, ktorý potvrdzuje nadštandardnú ochranu  Ľubomíra Osrmana na základe ktorého sudca Jankovský vydal  nezákonné a nevykonateľné rozhodnutie, čo jednoznačne potvrdzuje ich prepojenie, je skutočnosť, že kvôli nečinnosti polície z Považskej Bystrice, dodnes nebol vypočutý svedok, ktorého som viac krát navrhoval vypočuť vo veci nových skutočností odkazujúcich podozrenie z trestnej činnosti Ľubomíra Osrmana. Polícia pri tom odmietla trestné oznámenie Ľubomíra Osrmana za uverejnenie  článku o tejto trestnej činnosti, pričom to neodstúpila Okresnému úradu ako priestupok. Preto sa Osrman obrátil na s ním spriazneného  mafiánskeho sudcu Jankovského, ktorý vydal uvedené  predbežné opatrenie na základe ktorého bol podaný návrh na exekúciu a Osrman dokonca navrhoval predaj môjho domu v dražbe.  Tento justičný fašizmus naďalej pokračoval rozsudkom ďalšieho  zločinca JUDr. Vašuta, ktorý rozhodol, že mám do troch dni zaplatiť Osmanovi  50 000 eur, a odstrániť  inkriminovaný článok  podľa jeho nezákonného rozsudku z  mojej webovej stránky, pričom súdu nebol predložený žiadny dôkaz, že som v minulosti bol alebo som prevádzkovateľom alebo majiteľom nejakej internetovej stránky.

V súčasnosti tento justičný fašizmus pokračuje aj v réžii ďalšieho sudcu, ktorý ma chce justične popraviť 8. 1. 2020 a už pripustil, zmenu žaloby podľa ktorej mám opäť na podľa súdu mojej webovej stránke uverejniť ospravedlnenie Osrmanovia zaplatiť mu 50 000 eur. Pritom sú si vedomí , že ako 70 ročný dôchodca a technicky diletant  ani neviem ako sa internetová stránka robí. Sudca pri tom odmietol ako dôkaz predvolanie svedka -vyšetrovateľa polície, ktorý by potvrdil, že Osrman pôvodne na mňa podával trestné oznámenie a až keď neuspel obrátil sa na súd. 

2. 1. 2020 pol podaný návrh na exekúciu exekútorkou Hlavňovou - Bilou, od ktorej som neúspešne na súde žiadal vrátenie škody, ktorá mi vznikla jej nezákonnou exekúciu na základe predbežného opatrenia  JUDr. Jankovského.

To všetko sa deje opäť tak ako v prípade vraždy Kuciaka a iných zločinov za nečinnosti polície, ktorá sa vyhovára na pochybné zákony a začína konať až potom, keď ľudia vyjdu do ulíc a blížia sa voľby. 

Žiaľ v mojom prípade za mňa nikto do ulíc nevyjde a preto  polícii nestojím za to, aby si kvôli mne pálili prsty s považskobystrickou justičnou mafiou. 

Na základe uvedených dôvodov považujem postup vyšetrovateľa za účelový a tendenčný s maximálnou snahou zhodiť vec zo stola a zabezpečiť trestnoprávnu nedotknuteľnosť   osobám, ktoré zneužívajú justíciu na umlčanie oznamovateľov trestnej činnosti  a osobnú pomstu.

Vladimír Pavlík

Uznesenie OR PZ Považská Bystrica z 30. 12. 2019
                                                               
  Sudcovská mafia chce vraj vycistovat svoje hniezdo, ale nechce zasadne zmeny
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka