Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SŤAŽNOSŤ NA POSTUP SUDCU OKRESNÉHO SÚDU V POVAŽSKEJ BYSTRICI JUDr. LADISLAVA VAŠUTA A PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE      

             

        Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                     
Vážená pani
Ministerka spravodlivosti SR
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava                                                                                          Orlové 18. 7. 2016

 

VEC: SŤAŽNOSŤ NA POSTUP SUDCU OKRESNÉHO SÚDU V POVAŽSKEJ BYSTRICI JUDr. LADISLAVA  VAŠUTA  A PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE

-   pre  porušovanie základných procesných a ústavných práv
-   zneužívanie nového občianskeho súdneho poriadku (SCP)a prejednávanie nezákonnej
    a nevykonateľnej žaloby
-   pokračovanie v pojednávaní  aj po podaní sťažnosti pre porušenie práva na základnú
    súdnu ochranu Ústavnému súdu SR, ktorá bola podaná dňa 22. 6. 2016. (Návrh na
    odročenie konania sudca neakceptoval čím  bráni postúpeniu súdneho spisu
    Ústavnému súdu a de fakto sa  povýšil nad Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý
    ešte o sťažnosti nerozhodol).
-  podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa marením spravodlivosti
    a znemožnením vyšetrenia nových okolností trestnej činnosti súvisiacej s  vecou č. k.   
    6C/197/2015

Vážená pani ministerka, obraciam sa na Vás so sťažnosťou na postup sudcu Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Ladislava  Vašuta,  pre  porušovanie základných procesných a ústavných práv, zneužívanie nového občianskeho súdneho poriadku a podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa marením spravodlivosti a znemožnením vyšetrenia nových okolností trestnej činnosti vo veci č. k.   6C/197/2015 o ochranu osobnosti  a náhradu 50 000 eur v ktorej som žalovaný za to,
že som ako nezávislý publicista a občiansky aktivista vo verejnom záujme na základe informácii svedka, ktorého  navrhnem vypočuť v konfrontácii s Ľubomírom Osrmanom priamo Generálnou prokuratúrou SR po zabezpečení jeho ochrany pred hrozbou likvidácie resp. zastrašovania, napísal článok  s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu–biele kone Miroslava Stacha“, ktorý som poslal  elektronickou poštou na adresu  internetového portálu www.necenzurovane.net, kde bol dňa 26. 3. 2015 uverejnený.  Článok sa týkal  trestnej činnosti vyšetrovanej políciou  v roku 2007  o ktorej informovali aj média a existuje dôvodné podozrenie, že sa na nej podieľal aj menovaný Ľubomír Osrman.  Jednalo sa o kauzu bytčianskeho dekana Pavla Trnku, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili ho z podvodu predaja falzifikátov obrazov známych maliarov za čo mu hrozil trest väzenia do desiatich rokov. Rakúska polícia ho podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.  Mám informácie, že sa zasahovalo do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní a vec bola odložená. Napriek tomu, ak vyjdú najavo nové skutočnosti je povinnosťou prokuratúry a polície opäť vo veci konať a vypočuť nového svedka v tejto veci.

Po publikovaní tohto článku Ľubomír Osrman podal na mňa trestné oznámenie za ohováranie, ako som sa dozvedel po predvolaní na Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici. Poverený príslušník mi oznámil, že to bude odstúpené ako priestupok na mestský úrad. Po mojom vypočutí som navrhol, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, kde by bol konfrontovaný Ľubomír Osrman so svedkom, ktorého som chcel navrhnúť a ktorý by potvrdil skutočnosti o ktorých som písal, lebo informácie pochádzali priamo od neho s tým, že pri konfrontácii menovaného usvedčí. Ľubomír Osrman konfrontáciou odmietol, čím podľa mňa jasne priznal svoju vinu a keďže na polícii neuspel, jeho trestné oznámenie bolo políciou a prokuratúrou ODMIETNUTÉ, keďže sa zľakol konfrontácie so svedkom, rozhodol sa ma umlčať ekonomickou likvidáciou podaním žaloby o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur, čo je pre mňa likvidačné na Okresnom súde v Považskej Bystrici, ktorý je známy svojimi perzekučnými a totalitno mafiánskymi praktikami vo veci 15 rokov perzekvovanej novinárky Jany Teleki a ktorý je známy aj prepojením podpredsedu súdu JUDr. Róberta Jankovského, keď bol ešte sudcom na dotyčnom súde na nebohého mafiánskeho bossa Čongrádyho, ktorému spolu so svojou švagrinou JUDr. Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou v Trenčíne, násilím a hrubou silou pomáhali ekonomicky likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka. Toho sa neskôr dotyčný gang chystal zlikvidovať, no zachránilo ho zavraždenie bossa Čongrádyho. O tejto kauze som publikoval na www.necenzurovane.net niekoľko častí pod nadpisom – Štátna tajomníčka Jankovská a mafia ako jedna rodina – aj s konkrétnymi dôkazmi.

Podrobnosti uvádzam v sťažnosti podanej Ústavnému súdu Slovenskej republiky v prílohe.  Dodávam, že podaniu žaloby predchádzalo nezákonné a nevykonateľné rozhodnutie Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorý predbežným opatrením  sp.zn. 7C/138/2015-11 zo dňa 20. 4. 2015 nariadil, aby som odstránil  napriek tomu, že som nikdy nebol majiteľom ani prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky, podľa mylného názoru súdu zo svojej internetovej stránky predmetný článok. V prílohe o registrátorovi domeny potvrdzujem, že som nikdy nebol a ani nie som vlastníkom ani prevádzkovateľom tejto a ani  žiadnej inej  internetovej stránky. 

Napriek tomu, že proti uzneseniu o predbežnom opatrení som podal v zákonnej lehote 18. 5. 2015 odvolanie a súčasne aj námietku zaujatosti sudcu, Okresný súd Považská Bystrica ešte pred rozhodnutím Krajského súdu nariadil nezákonnú exekúciu nepeňažného plnenia, pretože ako som už uviedol, nemohol som odstrániť žiadny príspevok z tejto internetovej stránky, pretože som technický diletant a nikdy som žiadnu stránku nevlastnil ani neprevádzkoval.

Krajský súd Trenčín toto uznesením 5 Co/642/2015-60 zo dňa 5. 8. 2015 v plnom rozsahu predbežné opatrenie zrušil a exekúcia bola zastavená. Napriek tomu mi neboli vrátené trovy konanie exekúcie, hoci súd exekútorke trovy nepriznal a môj návrh na vydanie platobného rozkazu ten istý sudca JUDr. Ladislav Vašút zamietol.

Po arbitrárnom rozhodnutí Krajského súdu Trenčín, ktorý nepripustil prejednanie námietky zaujatosti sudcu JUDr. Ladislava Vašuta, dňa 22. 6. 2016 moja právna zástupkyňa JUDr. Margita Budzíková podala sťažnosť Ústavnému súdu SR, čo som Okresnému súdu včas oznámil a spolu s ospravedlnením neúčastí na konaní 11. 7. 2016, navrhol odročenie konania na neurčito. Napriek tomu, ako potvrdzujem v prílohe, sudca JUDr. Vašut trval na pojednávaní 11. 7. 2016 a následne mi doručil predvolanie na konanie dňa 11. 8. 2016 a poučenie v zmysle nového SCP o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného alebo žalobcu.  
Vážená pani ministerka, dávam do Vašej ctenej pozornosti, že nový SCP  je ihneď po jeho účinnosti zneužívaný tak ako všetko na Slovensku.

Sudca JUDr. Vašút nikdy v zmysle nového SCP nevyzval žalobcu, aby predložil právne relevantný dôkaz, preukazujúci, že som vlastníkom alebo prevádzkovateľom internetovej stránky www.necenzurovane.net  z ktorej mám podľa zmätočnej a nevykonateľnej žaloby odstrániť svoj článok a z tohto dôvodu je žaloba nezákonná a keďže sudca nariadil pojednávanie, hoci je vo veci podaná sťažnosť vo veci námietky Ústavnému súdu SR, jedná sa zjavne o jednostranný postup a porušovanie základných ústavných práv a slobôd.

Dodávam, že vo veci nových okolností týkajúcich sa trestnej činnosti o ktorej som verejnosť informoval v predmetnom článku, podávam  trestné oznámenie Generálnej prokuratúre SR s návrhom na zabezpečenie štatútu chráneného svedka, ktorého následne navrhnem vypočuť. Z toho dôvodu existuje dôvodné podozrenie, že sudca JUDr. Ladislav Vašut  zámerne ignoruje konanie na Ústavnom súde SR a ponáhľa sa vec ukončiť ešte pred jej prejednaním Ústavným súdom, aby takto marením spravodlivosti znemožnil nové vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní  vo veci v ktorej je podozrivý žalobca Ľubomír Osrman.  Mám preto za to, že existuje aj dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a dôvod na začatie disciplinárneho konanie voči sudcovi Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Ladislavovi Vašutovi.  
Prílohy:

  1. Sťažnosť podaná ÚS SR dňa 22 .6. 2016
  2. Údaje o domene www.necenzurovane.net
  3. Návrh na odročenie konania zo dňa 4. 7. 2016
  4. Oznámenie súdu z 30.6. 2016 o uskutočnení konania dňa 11. 7. 2016
  5. Poučenie o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre omeškanie a predvolanie zo dňa 13.7. 2016

 

 

                                                                                        Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka