Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ČASŤ SLOVENSKEJ JUSTÍCIE – SMRADĽAVÁ ŽUMPA NADŠTANDARDNE ŽIVENÁ Z NAŠICH DANÍ      

             

          Časť sudcov a exekútorov považujem na najzločineckejšie profesie ponovembrového zločineckého a mafiánsko-gaunerského Slovenska. Keď porovnám tzv. nestrannosť a nezávislosť sudcov Jankovského a Vašuta z Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorí dokážu poprieť to najzákladnejšie procesné právo, nečakajúc, ako dopadne uznesenie krajského súdu na zmätočné a nevykonateľné uznesenie sudcu Jankovského, ktoré uznesením krajského súdu vyznelo v môj prospech a porovnám to s nacistickou justíciou v procese s bulharským komunistom Dimitrovom, tak verejne konštatujem, v porovnaní s mojou kauzou, „zlatá, nestranná a nezávislá nacistická justícia.“ Hoci na odsúdení Dimitrova mali eminentný záujem Hitler a Göring, statoční sudcovia tieto tlaky ustáli a umožnili Dimitrovovi aby dokázal svoju nevinu. Nepochybujem o tom, že pokiaľ by na ich mieste bola smradľavá žumpa z časti slovenskej justície, tí by to zaručene Dimitrovovi nedovolili.

          Aká môže byť nezávislosť a nestrannosť sudcu Jankovského, ktorý ako sudca Okresného súdu v Považskej v Bystrici, spolu so svojou švagrinou, toho času štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, keď bola sudkyňou v Trenčíne, tak obaja pomáhali mafiánskemu bossovi Petrovi Čongrádymu nátlakom a hrubou silou EKONOMICKY likvidovať trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka, ktorého potom tento gang ako nepohodlného svedka chcel zavraždiť. Lenže Čongrádyho neskôr zavraždili a pán Janíček takto prežil. AKO JE MOŽNÉ, ŽE TAKÉTO MONŠTRÁ SÚ V SLOVENSKEJ JUSTÍCII?

          Popri sťažnosti na sudcu Vašuta, uverejňujem aj ďalšie prílohy, ktoré som dostal 5 MINÚT PRED SKONČENÍM POJEDNÁVANIA, hoci mi mali byť osobne poštou doručené keď boli realizované, jednoznačne svedčia o špinavej hre a zločinnom spolčení sudcov Jankovského, Vašuta, a súdnej exekútorky – „exekútorskej  hyeny“, JUDr. Márie Hlavňovej, so sídlom Hlavná 115, 040 01 Košice, e-mail – hlavnova@exekutorka.sk  

          Všimnite si dátum návrhu môjho osobného doručenia na súd – 10. 12. 2015, a kedy právny zástupca exekútorky vypracoval vyjadrenie k návrhu – 25. 1. 2016, a kedy bolo poslané na súd – 26. 1. 2016, teda, 2 DNI pred pojednávaním, aby bolo VEDOME porušené jedno z mojich najzákladnejších procesných práv, preštudovať si dotyčné vyjadrenie odporcu a ZAUJAŤ k tomu stanovisko. Pričom tam bolo 43 voľných dní, no zrejme po dohode a v rámci zločinného spolčenia exekútorky a jej právneho zástupcu so sudcom Vašutom to bolo tak urobené, ako to bolo urobené.
Úmyselne ma nechávali v omyle, čo jednoznačne potvrdzuje, že mi exekútorkou Hlavňovu nebolo zámerne oznámene, hoci som je posielal niekoľko listov a e-mailov, že  príkaz na odblokovanie účtu bol ňou  podaný ešte 18. 6. 2015, čo som sa dozvedel až z dokumentov, ktoré mi sudca Vašu  odovzdal až 5 minút pred ukončením súdneho pojednávania 28. 1. 2016. Každý slušný exekútor by ma upozornil, že sa mýlim  a oznámil, by mi, že môj účet je už dávno odblokovaný.
To že to táto exekútorka  nemala nikdy záujem urobiť, len potvrdzuje, že takto podlo konala po vzájomnej dohode s Okresným súdom v Považskej Bystrici a  právnym zástupcom Osrmana, ktorí si ju najali na túto špinavú prácu so zámerom mi zablokovaním účtu a dôchodku privodiť smrť alebo ťažkú zdravotnú ujmu, keďže som mal v minulosti mozgovú príhodu. 
Každý sudca v civilizovanom a právnom štáte by navrhovateľa  ešte pred začatím konania vyzval k odstráneniu  vady návrhu, v ktorom bola nesprávne vyčíslená suma a ešte pred pojednávaním by navrhovateľovi doručil vyjadrenie odporcu tak ako to ustanovuje  Občiansky súdny poriadok platný v Slovenskej republike.  Sudca Vašut to však neurobil zámerne len preto, aby ma ako dôchodcu so žobráckym dôchodkom mohol poškodiť zamietnutím môjho návrhu a ekonomicky likvidovať platením trov konania a právneho zastúpenia, čo mi pri zamietnutí návrhu nezabudol naznačiť ako potvrdzuje aj audio záznam z pojednávania.

AJ TAKÉTO METÓDY DOKÁŽU POUŽIŤ A ZNEUŽIŤ KONKRÉTNE OSOBY SO SKRATKOU JUDr. VOČI DÔCHODCOVI BEZ PRÁVNICKÉHO  VZDELANIA!!! Aj takéto špinavosti sú súčasťou zločineckej, skorumpovanej a mafiánsko-gaunerskej Slovenskej republiky, ktorá sa stotožnila so štátnym terorizmom Vladimíra Mečiara, riadenej gaunermi a hajzľami zo zločineckej smeráckej mafie, najzločineckejšej a najzlodejskejšej organizovanej skupiny v histórii Slovenska a o  ktorej samotný predseda vlády Fico vyhlasuje, že nie je právnym štátom.

Vladimír Pavlík

Návrh na platobný rozkaz
Vyjadrenie JUDr. Márie Hlavňovej z 25. 1. 2016
Príkaz na exekúciu z 11. 6. 2015
Príkaz na odblokovanie účtu z 18. 6. 2015

Vladimír Pavlík, Orlove 75. 017 01 Považská Bystrica

 Najvyšší súd Slovenskej republiky

Župné námestie  č. 13
814 90   BRATISLAVA

 

                                                                                   Považská Bystrica 1. 2. 2016

Vec:     Sťažnosť na sudcu Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Ladislava Vašuta pre porušenia procesných práv, OSP a Ústavných práv

Dňa 28. 1. 2016  sudca Okresného súdu Považská Bystrica, JUDr. Ladislav Vašut  prejednával a zamietol  môj návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie 505.84 eur, vo veci nezákonnej exekúcie vo veci nepeňažného plnenia vedený pod sp. zn. 6C/408/2015
Informatívne uvádzam, že  dôvodom exekúcie sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 bolo, keďže som občiansky aktivista a novinár, napísanie série článkov o podozrení z trestnej činnosti na ktorej sa podieľal Ľubomír Osrman z Považskej Bystrice. Tieto články uverejnil server www.necenzurovane.net, na adresu ktorého som ich odoslal.  Ľubomír Osrman, ktorý má konexie a prepojenie na sudcov v Považskej Bystrici sa  domáhal, aby som odstránil z internetových stránok www.necenzurovane.net a www.necenzurovane.ueuo.com príspevok (článok) s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu –biele kone Miroslava Stacha“ zo dňa 26. 3. 2015 a aby som sa zdržal publikovania na údajne, podľa jeho názoru mojej internetovej stránke akéhokoľvek príspevku, ktorý nadväzuje na tento príspevok. Dňa 20. 4. 2015 sudca JUDr. Jankovský vydal uznesenie  č. k. 7C/138/2015 o predbežnom opatrení, ktorým nariadil, aby som odstránil uvedený článok zo svojej internetovej stránky.

Keďže som nikdy nebol vlastníkom ani prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky, jednalo sa o nevykonateľné rozhodnutie. Podľa OSP § 37 ods. 2 je neplatný každý právny úkon, ktorý je nevykonateľný a jeho plnenie je nemožné, podal som proti tomuto uzneseniu odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Trenčín uznesením sp. zn 7C 138/15-50 zo dňa 5. 8. 2015 toto nezákonné a nevykonateľné uznesenie zrušil.

Napriek tomu, že proti uzneseniu bolo podané odvolanie, Ľubomír Osrman podal Okresnému súdu Považská Bystrica návrh na exekúciu vo veci nepeňažného plnenia, na základe ktorého opäť ten istý sudca JUDr. Jankovský vydal rozhodnutie o vykonaní exekúcie.
JUDr. Mária Hlavňová. Exekútorský úrad  Košice, Hlavná 115/, 040 01 Košice  začala nezákonnú exekúciu bez právoplatného exekučného titulu rozhodnutím sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 a vyzvala ma k zaplateniu predbežných trov exekúcie vo výške 177,96 eur. Napriek tomu, že som túto sumu hradil dňa 22. 6. 2015, zablokovala mi účet v banke a vyplácanie dôchodku príkazom na pohľadávky exekúcie vo výške 327, 88 eur.

Exekúcia bola zastavená až 16. 9. 2015 uznesením sp. zn. 7Er/2015-33 Okresný súd Považská Bystrica, ktorým sudca  exekútorovi trovy nepriznal ako potvrdzujem v prílohe.

Na základe tohto uznesenie som vyzval exekútorku k vráteniu  mnou zaplatených trov exekúcie vo výške 177, 96 eur, ktoré som dobrovoľne uhradil a sumy 327, 88 eur, ktorá, ako mi bolo oznámené pracovníčkou Poštovej banky stiahnutá z môjho účtu. Teda spolu sumy vo výške 505. 84 eur.  Keďže som od exekútorky nedostal žiadnu odpoveď dňa 10. 12. 2015 som podal návrh na vydanie platobného rozkazu Okresnému súdu Považská Bystrica.

Sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Vašut  ma ako 67 ročného dôchodcu bez právneho zastúpenia a po mozgovej príhode, vedome ponechal v omyle vo veci trov exekúcie, ktorú som nesprávne uviedol v návrhu na vydanie platobného rozkazu  a výšku skutočných trov exekúcie som sa dozvedel až z vyjadrenia odporcu a príkazu exekútorky Poštovej banke, ktoré mi zámerne nedali, čiže NEDOSTAL som ich pred začatím pojednávania na preštudovanie v zmysle OSP, ale až 5 minút pred ukončením pojednávania  so zjavným zámerom a zrejme po dohode len preto, aby som nestiahol návrh na vydanie platobného rozkazu pred pojednávaním resp. nežiadal z dôvodu zmeny petitu o odročenie pojednávania.

Týmto sudca JUDr. Vašut vedome a svojvoľné porušil moje procesné práva vyplývajúce s OSP ale aj ústavné právo na spravodlivé súdne konanie a rovnosť účastníkov v konaní, ktoré zaručuje aj medzinárodný dohovor.
Právny zástupca odporcu si musel byť vedomý, že všetky vyjadrenia a návrhy sa súdu doručujú minimálne 5 dní pred termínom pojednávania v zmysle OSP a keďže tak neurobil, existuje dôvodné podozrenie z dohody medzi sudcom Okresného súdu Považská Bystrica, a exekútorkou a jej právnym zástupcom., čo je zjavným porušením mojich procesných práv, ústavy a dohovoru o rovnosti účastníkov konania.

Vyjadrenie odporcu JUDr. Márie Hlavňovej, bolo napísané právnym  zástupcom odporcu 25. 1. 2016, teda 3 dni pred termínom pojednávania 28. 1. 2016 a doručené súdu 26. 1. 2016, teda zjavne v rozpore s OSP, hoci ja som svoj návrh osobne doniesol na okresný súd EŠTE 10. 12. 2015, čo je potvrdené pečiatkou súdu na dotyčnom návrhu a právny zástupca odporkyne mal dostatok času na to, aby vyjadrenie napísal v takom termíne, aby mi mohlo byť doručené EŠTE pred začatím prejednávania na súde na preštudovanie.  

Celé pojednávanie, nakoľko nemám právnické vzdelanie,  bolo vedené svojvoľné so zámerom ma vyprovokovať a priviesť mi ďalšiu zdravotnú ujmu, keďže som mal vážnu mozgovú príhodu.  Sudca mi nedovolil dokončiť svoje vyjadrenie pred súdom, sústavne ma prerušoval, nezaoberal sa predbežnou otázkou zákonnosti exekúcie, so zjavným zámerom ma psychicky deptať a vyviesť s rovnováhy, tak , aby zo mňa ako starého človeka mohol urobiť nesvojprávneho hlupáka, čo potvrdzovali aj úškľabky medzi sudcom a  právnym zástupcom odporcu. Nakoniec ma dal po skončení pojednávania vyviesť zo súdnej siene privolaním justičnej stráže.

Sudca JUDr. Vašut svojvoľne zneužil, že som nebol na pojednávaní právne zastúpený, keďže nemám na to peniaze, VEDEL že vyjadrenie odporcu som nedostal, nepoznal som svoje procesné práva a OSP, čím dosiahol, že som trval na prejednaní návrhu bez toho, aby som ešte pred jeho prejednaním  mal možnosť oboznámiť sa s vyjadrením odporcu, čím sa prejednával  návrh, v ktorom som neuviedol skutočnú výšku trov nezákonnej exekúcie, ale bol som uvedený v omyl, keďže  až  na konci pojednávania som sa z vyjadrenia a písomností, ktoré mi dal sudca 5 minút pred ukončením pojednávania doma po ich preštudovaní dozvedel, že mi z účtu nestiahli sumu 327. 88 eur ale táto bola len blokovaná príkazom. Dňa 24. 7. 2015, kedy k tomuto dátumu v mesiaci beriem dôchodok, mi poštárka oznámila, že nemá pre mňa dôchodok. Pracovníčka pošty volala do Poštovej banky v Bratislave kde jej povedali, že bola 16. 6. 2015 zadaná exekúxia na sumu 327,88 eur a bola zrušená 22. 6. 2015, ale exekútorka mi to neoznámila. Tento doklad sa nachádzal medzi písomnosťami, ktoré mi boli DODATOČNE odovzdané 5 minút pred ukončením súdneho prejednávania, hoci všetky tie písomnosti som mal osobne dostať ešte pred prejednávaním môjho návrhu na súde dňa 28. 1. 2016. Nakoľko výpisy z banky nedostávam ale môžem si ich prebrať len osobne až v Krajskej centrále banky v Žiline, Trenčíne či Bratislave, nemohol som si to preveriť. Na moju žiadosť Poštovej banke v Trenčíne o výpis z účtu za mesiace jún a júl 2015 som k dnešnému dňu nedostal odpoveď, aj keď som túto žiadosť posielal doporučene už pred šiestimi týždňami.

Sudca nemal zjavne záujem vykonať dokazovanie a preveriť tieto skutočnosti, resp. požiadať Poštovú banku o zaslanie výpisu z účtu, pretože jeho zámerom bolo návrh  zamietnuť.

Rovnako nemal záujem  zaoberať sa dokazovaním, ktoré som navrhoval, teda vysporiadať sa s predbežnou otázkou zákonnosti exekúcie a vykonateľnosti samotného uznesenia o predbežnom opatrení, čo nesie v sebe zjavné znaky arbitrárnosti a justičnej svojvôle, čo  by v demokratickom právnom štáte bolo dôvodom minimálne pre prešetrenie postupu sudcu resp. disciplinárne konanie. Som presvedčený, že sudca tak konal vedome a po dohode, so zámerom kryť postup Okresného sudu Považská Bystrica, ktorý nezákonne vydal predbežné opatrenia a následne povolil exekúciu, ktorá je preto rovnako nezákonná.

                                                          
Príloha:

  • Uznesenie zo dňa 16. 9. 2015 sp. zn. 7Er/2015-33 Okresný súd Považská Bystrica, ktorým sudca  exekútorovi trovy nepriznal

Na vedomie:

Ministerstvo spravodlivosti

Krajský súd Trenčín

Ombudsman SR

 

                                                                                    Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka