Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako ordinujú kriviči zákona sudca Jankovský a exekútorka Hlavňová v zločinnom spolčení, s podporou Ministerstva spravodlivosti SR, proti mojej osobe      

          Na základe autentických dôkazov ktoré predložím v sťažnosti na uznesenie policajného vyšetrovateľa z Košíc, s plným vedomím a svedomím môžem povedať nasledovné: Minister Borec a štátna tajomníčka Jankovská urobili z Ministerstva spravodlivosti SR, majúcich na starosti sudcov a exekútorov, zločineckú organizáciu. Verejne obviňujem zločineckú smerácku mafiu, ktorá cez svojho bieleho koňa Fica, na funkcii premiéra, tieto dve nehodné osoby do tejto funkcie vymenovala. Len v štáte, ktorý riadi ten nazločineckejší, najskorumpovanejší a najsmradľavejší mafiánsko-gaunerský odpad, vrátane Ministerstva spravodlivosti SR, si môžu sudca Jankovský a exekútorka Hlavňová dovoliť NEREŠPEKTOVAŤ UZNESENIE KRAJSKÉHO SÚDU V TRENČÍNE, majúc podporu ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej v zločinnom spolčení proti mojej osobe, privodiť mi predčasnú smrť. Metódy ktoré používa sudca Jankovský, ktorý je presvedčený, že je nedotknuteľný a môže sa správať ako malý Boh, ktorý môže beztrestne porušovať zákon, majúci pocit nadčloveka, rovnako ako nacisti, ktorí boli presvedčení o svojej rasovej nadradenosti – on o svojej sudcovskej nadradenosti, lebo také  porušovanie zákonných, občianskych, ľudských a ústavných práv, ktoré v zločinnom spolčení s exekútorkou Hlavňovou predvádzajú na mojej osobe – porovnávajúc to s nacistickou justíciou v procese s Jurajom Dimitrovom, bulharským komunistom krivo obvineným zo zapálenia Ríšskeho snemu, kde mu bolo umožnené preukázať svoju nevinu, verejne prehlasujem – nestranná, objektívna, demokratická a nezávislá nacistická justícia, keď to porovnávam s mojou kauzou.

Vladimír Pavlík


   Uznesenie vyšetrovateľa       

                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                            Orlové 22. 9. 2015

 

Vážení
Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor kriminálnej polície
Rampová 7
040 81 Košice

 VEC: Sťažnosť proti uzneseniu – rozšírenie podnetu na exekútorku Hlavňovú za nepravdivú výpoveď pred vyšetrovateľom

           V zákonnej lehote dávam sťažnosť voči uzneseniu ČVS: ORP-1598/3-VYS-KE-2015 a zároveň rozširujem podnet na exekútorku Hlavňovú za nepravdivú výpoveď pred vyšetrovateľom.

          Na strane číslo 1 sa píše: Dňa 03.09.2015 bola na zápisnicu o vypočutí osoby v zmysle § 196 ods. 2 Trestného poriadku vypočutá JUDr. Mária Hlavňová....., ktorá vyšetrovateľovi zatajila nasledovné: 18. augusta PREBRALA A VLASTNORUČNE PODPÍSALA doručenku doporučeného listu, kde bolo napísané aj toto: V prílohe zasielam právoplatné uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 7C 138/15-50 zo dňa 10. 8. 2015, ktorým odvolací súd návrh na vydanie predbežného opatrenia OS Považská Bystrica 7c 138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, na základe ktorého bol PREDČASNE podaný návrh na začatie exekúcie zamietol. Toto právoplatné uznesenie – 18 strán som jej kompletne poslal. (zároveň prikladám ako dôkaz text doporučeného listu s doručenou a prvú stranu uznesenia KS Trenčín)

          Na strane číslo 2 sa píše: Na záver uviedla v súvislosti s vykonávanou exekúciou, že exekúcia je nútený výkon súdneho a iného rozhodnutia vykonávaná súdnym exekútorom ako štátom určenou a splnomocnenou osobou, keď povinný si dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Otázka je, z čoho pramení neuveriteľný cynizmus tejto exekútorky, keď už dva týždne mala uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, ktorý návrh Okresného súdu v Považskej Bystrici  na predbežné opatrenie zamietol. Prečo zavádzala a klamala vyšetrovateľa, že postupovala v súlade so zákonom a exekučným poriadkom? Dôvod je vcelku jednoduchý a toto uznesenie mi to len potvrdilo, že „sudca“ Jankovský a „exekútorka“ Hlavňová v zločinnom spolčení voči mojej osobe mali požehnanie najvyšších špičiek z Ministerstva spravodlivosti SR na moju likvidáciu, keďže sa vedelo, že som prekonal závažnú mozgovú príhodu. Exekútori, advokáti, či bývalý sudca a prokurátor toho času pôsobiaci ako advokáti sa vyjadrovali, že s takým flagratným porušením zákona, ústavných a ľudských práv, aké tieto dve monštrá predviedli na mojej osobe, sa ešte nestretli. Ich snaha bola jednoznačná – moja likvidácia, ujma na živote.

          Na strane číslo 3 sa píše: Štátny dohľad nad činnosťou komory a exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Vzhľadom k tomu, ako sa Ministerstvo spravodlivosti SR postavilo k tomuto zločinnému spolčeniu „sudcu“ Jankovského a „exekútorky“ Hlavňovej, verejne obviňujem dotyčné ministerstvo, že sa správa ako zločinecká organizácia. Zločinecká smerácka mafia cez svojho bieleho koňa Fica  za ministra vymenovala Boreca, s prepojením na arcizločineckú konkurznú mafiu Zoroslava Kollára a za štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, švagrinú „sudcu“ Jankovského, ktorá si nikdy nesplnila povinnosť vyplývajúcej jej zo zákona ohľadom mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho, spoločne so „sudcom“ Jankovským, ktorý od troch rokov vyrastal v jeho rodine.

          Ďalej na strane číslo 3 sa píše: Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Otázkou ale je, ako to povinný má urobiť, keď uznesenie „sudcu“ Jankovského bolo nevykonateľné, čo potvrdil aj Krajský súd v Trenčíne. Napriek tomu, krytie Jankovského a Hlavňovej zo strany zločineckej organizácie Ministerstvo spravodlivosti  SR bolo tak silné, že si mohli dovoliť ma protizákonne a protiústavne likvidovať aj napriek tomu, že nečakali ani na uznesenie Krajského súdu v Trenčíne.

          Takéto niečo by bolo nemysliteľné vo fašistickom a nacistickom Nemecku, či za vlády prezidenta Tisu. Ale v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku riadenom zločineckou smeráckou mafiou je to úplne normálne. Lebo len v takomto štáte môže „exekútorka“ Hlavňová absolútne ignorovať rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne a krivo vypovedať pred vyšetrovateľom.

Vladimír Pavlík

 

 

 

 

                                                                                       Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka