Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

PIČU SI ROBTE Z GENERÁLNEHO PROKURÁTORA ČIŽNÁRA – A NIE ZO MŇA, PROKURÁTORSKY NIKTOŠ Z OP KOŠICE I JUDr. ŠTEFAN LIPČEI!!!      

                 Zločinecké, mafiánsko-gaunerské a skorumpované Slovensko pod dohľadom a za vládnutia hajzľov zo zločineckej smeráckej mafie, toho najzločineckejšieho odpadu v histórii Slovenska, radí tento štát medzi najväčší fuj - hnus na vrchole európskej pyramídy. A do tohto skorumpovaného a mafiánsko-gaunerského systému pod dohľadom zločineckej smeráckej mafie patria tri skorumpované a zločinecké štátne orgány, Ministerstvo vnútra SR, Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Zatiaľ čo ministrami vnútra a spravodlivosti sú dvaja špičkoví mafiánski gauneri, generálnym prokurátorom je ponížený pudlík v hlbokom predklone a ponížený sluha zločineckej smeráckej mafie, ktorá ho dala do tejto funkcie.

          Je vrcholom cynizmu a stupidity, keď hajzli zo zločineckej smeráckej mafie sa hrdo hlásia k odkazu SNP, prezentujú sa ako antifašisti, pričom mnohí predstavitelia fašistickej a nacistickej justície, polície či prokuratúry za vlády Hitlera v Nemecku či Jozefa Tisu vo vojnovom Slovenskom štáte by si nikdy nedovolili voči nemeckým či slovenským občanom v tom období páchať také krivdy, zločiny a nespravodlivosť, ako tieto štyri ponovembrové zločinecké organizácie voči vlastným občanom. Mafiánsky gauner na funkcii ministra spravodlivosti Borec a jeho skorumpovaná štátna tajomníčka Jankovská, dosadení zločineckou smeráckou mafiou, napr. otvorene podporujú zločineckú skupinu ktorú tvorí sudca Jankovský a exekútorská hyena Hlavňová z Košíc, že nemusia rešpektovať uznesenie Krajského súdu v Trenčíne hovoriace v môj prospech a naďalej sa tvária už aj spoločne so Slovenskou komorou exekútorov, že naďalej platí neprávoplatné uznesenie sudcu Jankovkého, na základe ktorého som bol protiprávne exekvôvaný, teda, okradnutý. Teraz sa k týmto zločincom a zlodejom pripojil aj prokurátor z Okresnej prokuratúry Košice I, JUDr. Štefan Lipčei.

          Tento napísal uznesenie na moju sťažnosť, kde mi dáva jasne najavo, že patrí do kategórie mafiánskych gaunerov typu Boreca, Jankovskej, Jankovského, Hlavňovej. Aby mi dokázal aký on je nadprokurátor, v uznesení ani nespomenul tie nezvratné dôkazy usvedčujúce exekútorskú hyenu Hlavňovú z vedomého klamstva pred policajným vyšetrovateľom, čo bolo v mojej sťažnosti zdokumentované, čo je aj súčasťou tohto článku.

Genéza zločineckej skupiny Jankovský, Hlavňová

          Začalo to tým, že sudca Jankovský, ktorý ako sudca spolu so svojou švagrinou Monikou Jankovskou, toho času štátnej tajomníčky zločineckej organizácie ministerstvo Nespravodlivosti, dosadenej zločineckou smeráckou mafiou, keď bola sudkyňou v Trenčíne, obaja boli súčasťou gangu mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho pri ekonomickej likvidácii a okradnutí Ondreja Janíčka za použitia násilia a hrubej sily. Neskôr ho tento gang chcel zavraždiť, no vďaka tomu, že Peter Čongrády bol konkurenciou zavraždený, pán Janíček prežil, vydal zmätočné uznesenie, ktoré som nemohol vykonať. Napriek tomu, že v uznesení mi oznamuje, že sa môžem proti nemu odvolať, čo som aj urobil, ani nečakal na uznesenie Krajského súdu v Trenčíne ohľadom môjho odvolania a v zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou Hlavňovou, bola na mňa uvalená exekúcia. Cynizmus a stupidita v porušovaní zákona voči mojej osobe, ústavných a ľudských práv svedčila o jednom: toto si mohla táto zločinecká skupina dovoliť len s požehnaním dvoch skorumpovaných predstaviteľov na čele ministerstva – ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej, jeho švagrinej.

Dávam Vám do pozornosti skorumpovaní gauneri zo štátnych orgánov

Aj keď Krajský súd v Trenčíne vydal uznesenie v môj prospech, teda aj exekúcia v zločinnom spolčení Jankovský – Hlavňová bola neplatná, pričom § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka hovorí – právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, JE NEPLATNÝ. Napriek tomuto všetkému zločinecká skupina Jankovský – Hlavňová, spoliehajúc sa na krytie ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej mi otvorene dávali najavo, že uznesenie Krajského súdu naďalej nebudú rešpektovať. K tejto zločineckej skupine sa pridal aj prezident Slovenskej komory advokátov, ktorý mi napísal, že exekútorka Hlavňová konala v súlade so zákonom.

          Ani ten najzločineckejší a najzvrhlejší odpad vo fašistickom a nacistickom Nemecku, ani vo vojnovom Slovenskom štáte za Jozefa Tisu si NEDOVOLILI CEZ ÚŽERNÍKOV A EXEKÚTOROV SPOLOČNE TÝRAŤ A VRAŽDIŤ VLASTNÝ NÁROD, AKO SA TO ROBILO A ROBÍ V MENE „ANTIFAŠISTOV“, V SKUTOČNOSTI SOFISTIKOVANÝCH FAŠISTICKÝCH A NACISTICKÝCH KREATÚR Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZA VLÁDY ZLOČINCOV, ZLODEJOV, SADISTOV A PSYCHOPATOV MEČIARA, DZURINDU A FICA.

         Keďže tento článok aj s prílohami po vyjdení na www.necenzurovane.net bude mailom poslaný generálnemu prokurátorovi Čižnárovi s týmto odkazom:

          Hanbite sa, Vy úbohý ponížený pudlík v hlbokom predklone pred zločineckou smeráckou mafiou, ktorá Vás do tejto funkcie cez zločineckého netvora v ľudskej podobe, Roberta Fica, dala. Len človek bez profesijnej a občianskej cti mohol a môže od zločineckej smeráckej mafie takúto funkciu prijať. A dotyčný NADprokurátor z Okresnej prokuratúry Košice I je Vaša vizitka.

Vladimír Pavlík
Uznesenie prokurátora


                            Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                                                                                           Orlové 22. 9. 2015

 

Vážení
Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor kriminálnej polície
Rampová 7
040 81 Košice

 

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu – rozšírenie podnetu na exekútorku Hlavňovú za nepravdivú výpoveď pred vyšetrovateľom

 

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť voči uzneseniu ČVS: ORP-1598/3-VYS-KE-2015 a zároveň rozširujem podnet na exekútorku Hlavňovú za nepravdivú výpoveď pred vyšetrovateľom.

          Na strane číslo 1 sa píše: Dňa 03.09.2015 bola na zápisnicu o vypočutí osoby v zmysle § 196 ods. 2 Trestného poriadku vypočutá JUDr. Mária Hlavňová....., ktorá vyšetrovateľovi zatajila nasledovné: 18. augusta PREBRALA A VLASTNORUČNE PODPÍSALA doručenku doporučeného listu, kde bolo napísané aj toto: V prílohe zasielam právoplatné uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 7C 138/15-50 zo dňa 10. 8. 2015, ktorým odvolací súd návrh na vydanie predbežného opatrenia OS Považská Bystrica 7c 138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, na základe ktorého bol PREDČASNE podaný návrh na začatie exekúcie zamietol. Toto právoplatné uznesenie – z oboch napísaných na 18-tich stranách som jej kompletne poslal. (zároveň prikladám ako dôkaz text doporučeného listu s doručenkou o jej prevzatí a prvú stranu uznesenia KS Trenčín)

          Na strane číslo 2 sa píše: Na záver uviedla v súvislosti s vykonávanou exekúciou, že exekúcia je nútený výkon súdneho a iného rozhodnutia vykonávaná súdnym exekútorom ako štátom určenou a splnomocnenou osobou, keď povinný si dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Otázka je, z čoho pramení neuveriteľný cynizmus tejto exekútorky, keď už dva týždne mala uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, ktorý návrh Okresného súdu v Považskej Bystrici  na predbežné opatrenie zamietol. Prečo zavádzala a klamala vyšetrovateľa, že postupovala v súlade so zákonom a exekučným poriadkom? Dôvod je vcelku jednoduchý a toto uznesenie mi to len potvrdilo, že „sudca“ Jankovský a „exekútorka“ Hlavňová v zločinnom spolčení voči mojej osobe mali požehnanie najvyšších špičiek z Ministerstva spravodlivosti SR na moju likvidáciu, keďže sa vedelo, že som prekonal závažnú mozgovú príhodu. Exekútori, advokáti, či bývalý sudca a prokurátor toho času pôsobiaci ako advokáti sa vyjadrovali, že s takým flagratným porušením zákona, ústavných a ľudských práv, aké tieto dve monštrá predviedli na mojej osobe, sa ešte nestretli. Ich snaha bola jednoznačná – moja likvidácia, ujma na živote.

          Na strane číslo 3 sa píše: Štátny dohľad nad činnosťou komory a exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Vzhľadom k tomu, ako sa Ministerstvo spravodlivosti SR postavilo k tomuto zločinnému spolčeniu „sudcu“ Jankovského a „exekútorky“ Hlavňovej, verejne obviňujem dotyčné ministerstvo, že sa správa ako zločinecká organizácia. Zločinecká smerácka mafia cez svojho bieleho koňa Fica  za ministra vymenovala Boreca, s prepojením na arcizločineckú konkurznú mafiu Zoroslava Kollára a za štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, švagrinú „sudcu“ Jankovského, ktorá si nikdy nesplnila povinnosť vyplývajúcej jej zo zákona ohľadom mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho, spoločne so „sudcom“ Jankovským, ktorý od troch rokov vyrastal v jeho rodine.

          Ďalej na strane číslo 3 sa píše: Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Otázkou ale je, ako to povinný má urobiť, keď uznesenie „sudcu“ Jankovského bolo nevykonateľné, čo potvrdil aj Krajský súd v Trenčíne. Napriek tomu, krytie Jankovského a Hlavňovej zo strany zločineckej organizácie Ministerstvo spravodlivosti  SR bolo tak silné, že si mohli dovoliť ma protizákonne a protiústavne likvidovať aj napriek tomu, že nečakali ani na uznesenie Krajského súdu v Trenčíne.

          Takéto niečo by bolo nemysliteľné vo fašistickom a nacistickom Nemecku, či za vlády prezidenta Tisu. Ale v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom Slovensku riadenom zločineckou smeráckou mafiou je to úplne normálne. Lebo len v takomto štáte môže „exekútorka“ Hlavňová absolútne ignorovať rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne a krivo vypovedať pred vyšetrovateľom.

Vladimír Pavlík

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS


             
Hlavná stránka