Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Sudca Jankovský, produkt skorumpovanej a mafiánsko-gaunerskej slovenskej justície      

              

          Tento nadpis sa nevzťahuje na čestných sudcov, ktorí, žiaľ, aj keby chceli očistiť slovenskú justíciu od takýchto nehodných sudcov, nemajú šancu. Zločinecká smerácka mafia, najzločineckejšia organizácia v tisícročnej histórii Slovenska, ktorá riadi tento štát, práve im takáto žumpa vyhovuje, preto ju aj vytvorili.

          Sudca Jankovský, v rodine ktorého vyrastal od troch rokov mafiánsky zločinec Peter Čongrády prišiel asi k záveru, že si na mne odskúša metódy tohto mafiána, ktoré jeho gang použil na pána Janíčka, keď ho násilím, za POMOCI štátnych orgánov, podvodne a hrubou silou okradli – donútili sa ho vzdať svojich nehnuteľností. Potom sa ho chystali zavraždiť, no vďaka tomu, že bol konkurenciou v roku 2004 zastrelený, pán Janíček prežil.

          Vedome a cieľavedome, s jasným úmyslom ma poškodiť, vydá uznesenie, ktoré sa nedá vykonať. Nečaká ani na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, kde som dal sťažnosť, čo mi umožňuje zákon aj ústava, v zločinnom spolčení so súdnou exekútorkou Hlavňovou z Košíc bola na mne vykonaná exekúcia. Krivo ma obviňuje z niečoho, čo sa nezakladá na pravde, pričom dobre si je toho vedomý. Naďalej nerešpektuje uznesenie nadriadeného súdu v môj prospech, z ktorého jasne vyplýva, že návrh na exekúciu bol vydaný protiprávne a protizákonne. Hoci vedel znenie § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka, citujem – PRÁVNY ÚKON, KTORÉHO PREDMETOM JE PLNENIE NEMOŽNÉ, JE NEPLATNÝ. Vedomý si toho, že má podporu mafiána ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej, jeho švagrinej, ktorí urobili z Ministerstva spravodlivosti zločineckú organizáciu, už mi v ďalšom uznesení oznámil, že už nemám ani právo sa odvolať. Toto uznesenie a sťažnosť sú súčasťou tohto článku.

Vladimír Pavlík

Uznesenie sudcu Jankovského


Vladimír Pavlík, Orlove 75, 017 01 Považská Bystrica

Okresný súd
Považská Bystrica

Považská Bystrica 24. 9. 2015

 č. k. 7er/440/2015/-33
 3715205012
Podané osobne na podateľni 2x

 

Vec:                      Sťažnosť proti uzneseniu č.k. 7er/440/2015/-33

 

 Sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Róbert Jankovský  v exekučnej veci  o vymoženie nemajetkového plnenia, vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. Márie Hlavňovej, so sídlom Hlavná 115, Košice,  na základe návrhu Ľubomíra Osrmana, bytom Stred 45/2, Považská Bystrica, zastúpeného Mgr. Vladimírom  Karáskom, so sídlom 60/55, Považská Bystrica  rozhodol  s odôvodnením, že rozhoduje o námietkach povinného proti exekúcii, (ktoré však sudca už pred tým zamietol) takto.

  • Súd exekúciu zastavuje
  • Súd súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznáva

 

V odôvodnení sudca uviedol, že súdny exekútor dňa 10. 9. 2015 podal Okresnému súdu Považská Bystrica žiadosť o zastavenie exekúcie na základe § 57 ods. 1písm. b) Ex. poriadku, z dôvodu zrušenia predbežného opatrenia uznesením sp. zn. 7C 138/2015 zo dňa 5. 8. 2005  Krajským súdom Trenčín.  Ďalej uviedol, že exekútor o trovách exekúcie rozhodnúť nežiadal.
V uznesení sa uvádza, že podľa § 200 ods. 5 Ex. por. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie rozhodne aj to tom kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

V zmysle § 196 Ex. por. Súdnemu exekútorovi patrí náhrada trov exekúcie. Vzhľadom však na skutočnosť, že súdny exekútor vo svojom liste zo dňa 2. 7. 2015 uviedol, že trovy exekúcie boli plne povinným uhradené, súd vo výroku vyslovil, že súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznáva.
Sudca v poučení uviedol, že odvolanie čo do výroku II.(o trovách exekúcie) nie je prípustné.

Uznesenie sudcu JUDr. Róberta Jankovského je zmätočné, trpí vadami, ktoré ho robia nepreskúmateľným a je preto nezákonné rovnako ako jeho doterajší postup vo veci neoprávnenej exekúcie na základe ním vydaného rozhodnutia o predbežnom opatrení sp. zn. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, ktoré zrušil Krajský súd Trenčín 5. 8. 2015 a na čo som poukazoval v mnou podaných námietkach proti exekúcii.  

Odôvodnenie :
                                                       

Tvrdenie sudcu, že rozhodol o námietkach povinného proti exekúcii je zavádzajúce a nepravdivé. Moje námietky proti exekúcii a proti trovám exekúcie zo dňa 24 a 25. 6. 2015 boli totiž zamietnuté sudcom Jankovským  uznesením sp. zn. 7Er/440/2015-29  ešte dňa 4. 8. 2015, preto o nich nemohol rozhodovať 16. 9. 2015 nakoľko som žiadne iné námietky po 4. 8. 2015 nikdy nepodal. Z uznesenia nie je vôbec zrozumiteľné na  základe čoho bolo vydané, pretože v odôvodnení sa uvádza, že súd rozhodoval na základe žiadosti súdnej exekútorky zo dňa 10. 9. 2015.

Zmätočný a zavádzajúci  je výrok súdu, že súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznáva, pričom samotný súdny exekútor o trovách exekúcie rozhodnúť nežiadal.
V skutočnosti sudca Jankovský, s najväčšou pravdepodobnosťou  po dohode so súdnou exekútorskou,  jej trovy exekúcie priznal. Sudca sa formálne odvoláva na ustanovenie § 200 ods. 5 Ex. por. podľa ktorého ak súd rozhodne o zastavení exekúcie rozhodne aj to tom kto a v akej výške platí trovy exekúcie s tým sa však súd nevysporiadal a neuviedol  aká  bola výška trov  exekúcie  a v akej výške boli tieto trovy uhradené.
Zjavne účelové a zavádzajúce je zdôvodnenie uznesenia v ktorom sa uvádza, že vzhľadom však na skutočnosť, že súdny exekútor vo svojom liste zo dňa 2. 7. 2015 uviedol, že trovy exekúcie boli plne povinným uhradené, súd vo výroku vyslovil, že súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznáva.
Sudca sa zámerne a účelovo nevysporiadal s výškou trov exekúcie. Ako potvrdzujem v prílohe Upovedomením  o začatí exekúcie zo dňa sp.zn.  EX406/2015-8 zo dňa 11. 6. 2015  bol som vyzvaný k úhrade predbežnej sumy trov exekúcie vo výške  199,33 eur. v lehote 14 dní.(Správne po sčítaní 177.98 eur). Pod hrozbou zákazu nakladania so svojom majetkom som túto sumu uhradil dňa 18. 6. 2015 a k dnešnému dňu som nebol písomne upovedomený o ďalších iných  finančných nárokoch  súdneho exekútora.  Napriek tomu, že som v lehote 14 dní uhradil sumu požadovanú exekútorom, dňa 24. 7. 2015 som sa dozvedel, že mi súdna exekútorka pozastavila vyplácanie dôchodku a z môjho účtu mi stiahla sumu  330,86 eur.  Celková výška sumy o ktorú som bol ako dôchodca nezákonne okradnutý dosahuje výšku 505,84 eur. Dodnes som nebol súdnou exekútorkou upovedomený z akého dôvodu mi bola stiahnutá z účtu suma 330,86 eur.
Nie je preto pravdou, že podľa listu zo dňa 2. 7. 2015 súdnej exekútorky som ako povinný k tomuto dátumu plne uhradil trovy exekúcie.  V tom čase som pod hrozbou zákazu nakladania so svojim majetkom uhradil  len sumu 177,98 eur.

Sudca Jankovský úplne ignoroval, že jeho povinnosťou malo byť riadne sa vysporiadať a v uznesení uviesť celkovú výšku trov exekúcie a taktiež skutočnosť, že súdna exekútorka hoci sa jedná o nezákonnú a neoprávnenú exekúciu,  vykázala tzv. oprávnenému Ľubomírovi Osrmanovi sumu 24,48 eur a jeho právnemu zástupcovi Mgr. Vladimírovi Karáskovi sumu  108,07 eur ako som sa neskôr dozvedel z odpovede SKE na sťažnosť proti postupu súdnej exekútorky, čím sa títo po zrušení predbežného opatrenia vydaného Okresným súdom v Považskej Bystrici, na základe ktorého začala exekúcia, bezdôvodne obohatili.  

            Sudca Jankovský namiesto toho, aby zákon dodržiaval a rešpektoval, svojím postupom umožnil vznik nezákonnej exekúcie a túto nezákonnosť chce teraz zakrývať neprípustnosťou podania sťažnosti proti rozhodnutiu o trovách konanie čo  je zjavným porušením môjho práva na spravodlivé súdne konanie a je preto tak ako aj predošlý postup tohto sudcu v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom. Z tohto dôvodu som podal námietku  ku ktorej sa sudca účelovo vyjadril, že sa necíti byť voči mne predpojatý.

            Na základe uvedených dôvodoch sťažnosť dávam na vedomie aj Krajskému súdu v Trenčíne a navrhujem zrušiť predmetné uznesenie ako nezákonné a v rozpore s uznesením Krajského súdu Trenčín  sp. zn.  7C 138/2015 zo dňa 5. 8. 2015.

 

Príloha: 1. Upovedomenie o začatí exekúcie a výške trov exekúcie

Na vedomie:
Krajský súd Trenčín

Vladimír Pavlík   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka