Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

    


8. Pod našimi opovážlivosťami už glóbus praská, môže nás zachrániť Kristova obeta a láska?  

Zjavenie Pána 2019

Je to iste veľký rébus, či je dôležitejšia láska a znášanlivosť, alebo mimoriadne znalosti a vedomosti. Ľudstvo od počiatku láka a zvádza túžba vlastniť zvláštne poznanie, je to pokušenie gnózy a či gnosticizmu. Práve toto je znázornené už v knihe Genezis a je to aj zdroj vzniku náuky o dedičnom hriechu. Náznaky tejto dogmy sa vyskytujú už u apoštola Pavla a cez sv. Augustína a končia nezmyselnými výkladmi Luthera a Kalvína. Don Bosco vraj mal kedysi videnie, ako sa útočí na loďku katolíckej Cirkvi a do konečného a víťazného prístavu ju dovedú dve veci a to viera v konkrétnu a živú prítomnosť Ježiša v eucharistii plus náuka o Nepoškvrnenom počatí. Mnoho ľudí nevie o tom, že tu nejde o počatie Ježiša, ale práve o dogmu narodenia Panny Márie ako dokonalej a nepoškvrnenej a o možnosť, vzor, nádej a povzbudenie, ktoré sa týmto dáva nám všetkým.

Málokto dokáže pochopiť, že dogmy nie sú nariaďované zhora, že Cirkev ich schvaľuje dodatočne, podľa živej viery ľudu. Ľudová zbožnosť býva totiž ponižovaná a dehonestovaná, ale práve ona je tým živým prameňom Cirkvi a viery. Stále znovu vytryskuje, hoci je neustále zasypávaný a úmyselne znečisťovaný. Píše o tejto živej a nespochybniteľnej viere Cirkvi nedoceňovaný svätec z 5. storočia Vincent Lerinský, o ktorom napísal článok do časopisu "Kultúra" môj nebohý a takisto nedoceňovaný otec.

To pohŕdanie tou detskou dôverou v zmysel našich zdanlivo nereálnych snažení sa vyskytuje už u Spinozu, židovského pohŕdača biblickej histórie a jej odkazu. Vari si myslíte, že vtedajší znalci Starého zákona, exegéti a vykladači Písma, nevedeli o rozporoch, záhadách a nelogičnosti v knihách, ktoré poctivo skúmali a o ktorých aplikáciách s úctou uvažovali?

Apoštol Pavol takisto mal rabínske vzdelanie a do hĺbky poznal nielen židovskú, ale aj pohanskú filozofiu, múdroslovie a mudrovanie. Práve on sa nám snaží naznačiť, že láska buduje a zjednocuje a takzvané úžasné, nepopierateľné a bezchybné poznanie nadúva, rozdeľuje a vedie k najhoršiemu a základnému hriechu, totiž k pýche.

Je to v podstate všetkých siekt, revolúcií a z nich vyplývajúcej nenávisti a vraždenia, že sa určitá skupina ľudí považuje za vyvolenú, osvietenú a nenahraditeľnú. Neexistuje nič, čo by sa väčšmi protivilo učeniu Ježiša Krista a tá Skala, ktorú založil to chápe od svojho počiatku a cez omyly, odchýlky a úchylky tento odkaz iste pretrvá až do konca čias. Ten pocit výnimočnosti a dokonalosti sa stále modifikuje, zamotáva, komplikuje a aj manipulácie, ktoré z neho vyplývajú, sú stále sofistikovanejšie. Milí veriaci a dúfajúci, aj keď niekedy trochu chudobnejší duchom, nepodliehajte týmto zvádzaniam a pokušeniam! Svätci a zázraky sa vyskytujú predovšetkým a prakticky výlučne v Cirkvi katolíckej. Nech nám je to mementom, svedectvom a motívom k dôvere v našu lodičku a matičku a jej konečný zmysel a účel, napriek jej neustálemu a permanentnému tancu na okraji priepasti rôznych pokušení.


KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON! PANE, ZMILUJ SA, KRISTE, ZMILUJ SA!


Vlado Gregor , gregigregor58@gmail.com


    

9. Ak budeme obviňovať iných a nepriznávať svoje viny, ako ináč môžeme skončiť, ako pod kopcami hliny?  


Krst Pána 2019

Človek sa často zúfalo snaží pochopiť a definovať rozdiel medzi dobrom a zlom. Problém je v tom, že teória a vzdelanie nám pritom veľmi nepomôžu. Otec bol mimoriadne vzdelaný človek, ale vysokú školu neurobil, lebo nemal žalúdok na skúšky z marx - leninizmu a vedeckého ateizmu. Ja som tiež mal na filozofickej fakulte samé jednotky, ale odišiel som, lebo takisto mi žalúdok nedovolil hovoriť to, čo si nemyslím. Človek v podradnom postavení takisto nemôže vždy hovoriť, čo si myslí, ale predsa častejšie a ak sa aj snaží manévrovať a taktizovať, nemusí natoľko ponižovať samého seba a hanbiť sa za to. Mimochodom, pochopí aj všeličo, čo by mu ako teoretikovi a vzdelancovi ušlo. Fyzici sa už dlhodobo snažia pochopiť definíciu časopriestoru a pritom, ak robotníkovi poviete, že má kopať odtiaľto až do večera, možno pochopil niečo trochu iné, ale dosť podobné a rovnako hlboké.

Už v Starom Zákone sa uvažuje o tom, v čom sa človek líši od zvierat, a aj v knihe Kazateľ, aj v knihe Jób sa vyjadrujú veľké pochybnosti o tom, či sa vôbec od nich podstatne líšime. Lebo aj v prírode sa chytračí, klame a podvádza, aby sme si uchytili väčší kus žrádla, priestoru a či iných benefitov pre seba a svoju rodinu. U tých vyšších živočíchov sa pritom možno vyskytne aj nejaký ten zárodok pocitu viny. Človek sa snaží vynikať a chytračiť nielen v tej živočíšnej, sexuálnej a potravinovej oblasti, ale aj v mnohých iných sférach, v ktorých sa realizuje.
Samozrejme, bez viery, že niečo dokážeme, že sme lepší a vyvolení, ťažko niečo dosiahneme. Nemôžeme sa však za takých považovať a ukazovať prstom na iných , že sú horší, nemorálnejší a živočíšnejší. To je fakt, ktorý sa nám snažil vysvetliť Ježiš Kristus a hovorí o tom celá jeho história. Preto je síce pravda, že bol vyslaný predovšetkým k strateným ovciam domu Izraela, ale my nemôžeme obracať jeho učenie naruby a tvrdiť, že žiadne stratené ovce neexistujú!

Napísal som už dávnejšie recenziu na knihu diakona Andreja Kurajeva "Kak delajut antisemitom", ktorá vyšla v Moskve r. 2006. Uvediem z nej voľne preloženú dlhšiu citáciu: "Prototypom ženy - revolucionárky v Starom Zákone môže byť Ester z rovnomennej biblickej knihy. Vďaka jej účinkovaniu bola vyvraždená celá elita Peržanov - okolo 75 000 ľudí. Desať detí veliteľa perzskej armády Hamana bolo surovo popravených. Práve tento Haman plánoval, ako by sa Perzská ríša zbavila príliš vplyvných Židov. Táto likvidácia bola ešte len zamýšľaná, vôbec sa nezačala. Židia teda už 25 storočí radostne tancujú na pamiatku masového vyvražďovania. Práve po tomto masakre začala Perzia upadať a za necelých sto rokov podľahla Alexandrovi Veľkému.

Práve kniha Ester markantne ukazuje, že Starý Zákon nachádza svoj zmysel iba ako predchodca Nového Zákona. Zvlášť historické knihy sú vlastne len zbierkami receptov na krvavé zúčtovanie s nepriateľmi, prípadne len inými, ktorí zavadzajú a prznia "čistú rasu."
8. marec - to nie je len deň žien, ale určitého typu ženy. V r. 1910 medzinárodná konferencia socialistiek v Kodani vedená Klárou Zetkinovou naplánovala "Deň revolucionárky." Nič sa tu ešte nehovorí o presnom dátume. V 1911 roku sa MDŽ v Nemecku, Rakúsku, Dánsku a Švajčiarsku oslavovalo 19. marca. V 1912 roku zase 19. mája. V r. 1913 v Nemecku 12. marca a v Rusku 2. marca. Také skoky sú charakteristické pre liturgický lunárny kalendár. Dve náboženstvá majú túto prax, kresťanské a židovské. Európske komunistické hnutie začiatkom 20. storočia bolo v značnej miere židovským. To nie je mýtus, ale holý fakt. Spojenie Purimu s MDŽ predpokladá aj Ústredný židovský internet "sem40.ru". O tom, že 8. deň prvého jarného mesiaca je spojený s revolucionárkou Klárou Zetk
inovou vedia všetci, ale prečo práve 8. vedia máloktorí. Tento dátum vybrali práve podľa sviatku Purim a rozhodla o tom Kominterna.
Významné je aj to, že Purim padol na 8. marca aj roku 1917 podľa nového kalendára a podľa starého na 23. februára. A práve v tento dátum sa začala Februárová revolúcia. Vzbury sa začali v radoch na chlieb. V dokumentoch petrohradskej ochranky z predošlého roku čítame: "V Petrohrade všetok obchod s obilím sa bez výnimky deje prostredníctvom Židov, ktorí sú veľmi dobre informovaní o náladách davu." Fakt je teda jasný. MDŽ, začiatok ruskej revolúcie a aj židovský Purim sa stretli pri dátume 23. februára podľa starého kalendára platného do revolúcie v Ruskom impériu."

Dnešné židovstvo sa od starozákonného líši tým, že kým to dávne si pri nešťastiach vždy spytovalo svoje svedomie, novodobé za všetko obviňuje tých iných. Myslím si, že nie je žiadnym antisemitizmom upozorniť ho na nebezpečenstvo takéhoto správania.

Lžami, manipuláciami a nepodloženými obvineniami druhých iste môžeme dosiahnuť veľkú kariéru a významné postavenie. Je to tak aj v osobnom, aj v národnom živote. Veď aj pri Ježišovom podobenstve o Pánovej vinici adresáti pochopili, že to hovorí o nich osobne... /Mat. 21, 33 - 34  Mar. 12, 1 – 12 Luk. 20, 9 - 19/ Starajme sa teda dobre o svoje vinice a vyznávajme pritom aj svoje viny. Židia aj kresťania, rovnocenne, pravdivo a opravdivo.

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

    

10. Iste by nám mnohým bodlo, získavať prevahu bezohľadne a podlo. 

Obetovanie Pána 2019

V podstate človeka je problém uvedomenia si rozdielu medzi dobrom a zlom a umenie úvahy o tom zovšeobecniť. Najvyššia múdrosť je uvedomiť si, že sa to nedá, že to nedokážeme a ak to čiastočne a vo svojom okolí aj ako - tak dokážeme, tak len s Božou pomocou.
Neustále sa teraz rozoberá problém minority a majority, menšiny a väčšiny, dobrej elity a zlej masy. Alebo naopak? Podstata ľudskosti je práve v tom, brať ohľad na iného a popritom nezabúdať ešte aj na seba... Brať ohľad teda musíme na rôzne menšiny, ale aj tie najrôznejšie a najpestrejšie menšiny musia brať ohľad na momentálnu väčšinu a mať k nej úctu a rešpekt. Vo vlastnom záujme.
Tá neustála minorita, menšina, predvoj a avantgarda je práve židovská a to od samotného počiatku jej sebauvedomenia, teda od Abraháma. A títo ľudia tvrdia, že oni budú predvojom, príkladom a výstrahou až do konca čias. Je tento predpoklad najväčšia hlúposť, alebo najväčšia múdrosť? Nie je to ten kameň úrazu a kameň pohoršenia? Kameň, ktorý vyvoláva nepokoj a vlastných domácich robí medzi sebou nepriateľmi?

Problém židovsko - kresťanského dialógu je v tom, že ak my povieme, že židovstvo je v poriadku, tak tvrdíme, že Ježišov kríž bol úplný nezmysel. Božie dary a povolanie sú iste neodvolateľné, ale len V KONTEXTE Listu Rimanom 11, 23. Sám Ježiš predsa povedal, že prišiel predovšetkým k strateným ovciam domu Izraela. A KTO SME MY, ak ho chceme korigovať?

Antickí mudrci tvrdili, že zlo je len nedostatok dobra. Biblickí mudrci tvrdia od počiatku, že zlo je samostatná, diabolská entita, ktorú musíme vnímať a brať do úvahy, ak chceme pochopiť nielen beh dejín, ale ale aj priebeh vlastného života. Nie teórie, nie čítania, ani nie uvažovania nám dovolia pochopiť a precítiť Boha, ale práve prax v spolužití s ľuďmi okolo nás. A táto axióma tu bola od počiatku a bude až do konca, to je alfa a omega histórie ľudstva a aj každého jednotlivého človeka. Akíkoľvek mudrci a akékoľvek elity, ktoré chcú život a dejiny zariaďovať lepšie ako Boh, sú synmi diabla, ako sa aj Ježiš raz vo svätom hneve vyjadril.

Svet neudržujú pohromade mocnári, vzdelanci a politici, ale práve tá trpiaca, nenáročná a voči sebe väčšinou ohľaduplná masa ponižovaných ľudí. Len ak toto prežijeme a pochopíme, môžeme porozumieť svetu a jeho zmyslu.

Ak je teda Boh milosrdný, kde sa berie toľká krutosť a zlo? Z našej pýchy a nereálnych predstáv o našich možnostiach. Počiatok je určený, aj cieľ je určený a Stvoriteľ, ktorý toto dokázal iniciovať a realizovať, si iste dokáže lepšie ako my uvedomovať a chápať komplikovanosti a slepé uličky takéhoto projektu. Je to také ťažké pochopiť?

Verím Pane, pomôž mojej nevere!

Vlado Gregor , gregigregor58@gmail.com


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka