Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

Podanie sťažnosti pre porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii         

Vychádzajúc z funkcie hlavného štátneho radcu Úradu vlády SR s pôsobnosťou vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb, podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR, kapitána Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy a vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby z dôvodu ochrany verejného záujmu, bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, posilňovania aktívneho občianstva, aktuálnych otázok rozvoja občianskej spoločnosti, demokratických hodnôt, humanity, ľudských práv, zvýšenia účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe vecí verejných a dosiahnutia efektívnej verejnej správy Rade pre vysielanie a retransmisiu so sídlom na ul. Dobrovičova 8 v  Bratislave v postavení zákonného účastníka zverejneného konania Národnej rady Slovenskej republiky si uplatňujem svoje práva  a podávam touto cestou sťažnosť, ktorej obsahom sú rozhodujúce skutočnosti s pripojeným dôkazným materiálom.

Dňa 30.09.2015 sa konala 21. schôdza  Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného Bezpečnostného úradu, kde v bode č. 4 bolo na základe poslancami odsúhlaseného programu schôdze prerokované moje Bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme a moje Vyjadrenie oznamovateľa k situácii riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy na úseku dlhodobej absencie jeho bezpečnostnej previerky od NBÚ, ktorá je nutná k získaniu náležitého oprávnenia, aby sa určeným spôsobom mohol oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.  Vyššie skutočnosti verejnoprávna inštitúcia RTVS vo svojich spravodajských reláciách zamlčala, čím prišlo k naplneniu znakov cenzúry a tým zabránila, aby si verejnosť mohla vytvoriť pravdivý a správny úsudok o celospoločenských udalostiach, ktoré majú precedentný charakter pre Slovenskú republiku. V dňoch vysielania 30.09.2015 a 01.10.2015 RTVS neúplným, neobjektívnym a cenzurovaným informovaním nedodržala presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup k informáciám s celospoločenským významom a hodnotami. RTVS porušila pluralitu informácií v oznámenom čase vysielania vo svojich spravodajských reláciách s označením Správy RTVS, ktoré vysiela na základe zákona. Rovnako konali aj ďalšie masovokomunikačné prostriedky v inkriminovanom čase vo svojich spravodajských programových zložkách a službách na úseku domáceho spravodajstva a politickej publicistiky. A to TV Markíza, TV JOJ, TA3, OKEY RÁDIO, Rádio Európa 2, FUN rádio, Rádio Expres, Rádio Best FM.

V prílohe Rade pre vysielanie a retransmisiu ako správnemu orgánu, zasielam dva zvukové dôkazy z vysielania dvoch programových zložiek Rádia LUMEN v dňoch 30.09.2015 a 01,10.2015 a právoplatný dokument predmetnej schôdze parlamentného orgánu. Taktiež ako sprievodný dôkaz uvádzam, že tlačová správa zo dňa 30.09.2015 ako služba verejnoprávnej inštitúcie TASR zamlčala vyššie uvedený priebeh a výsledky uvedenej schôdze k bodu č. 4 na úseku mojich podnetov a návrhov. Z takto neobjektívnej, neúplnej a cenzurovanej tlačovej správy TASR vychádzali aj ďalšie printové média s celoštátnou a mienkotvornou účinnosťou. Dôvodným a zákonným cieľom mojej sťažnosti je, aby  Rada pre vysielanie a retransmisiu ako správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, zabezpečila v celom rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia u napadnutých subjektov s celoplošným vysielaním, ktoré svojou činnosťou porušili najmä § 16 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Mgr. Martin Bavolár,
ul. Milana Marečka 8, Bratislava 841 08,
Tel.: 0908127802


Osobitný kontrolný výbor

Národnej rady Slovenskej republiky
na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu

 

       21. schôdza výboru
Bratislava 17. augusta 2015
Číslo: CRD-1503/2015/OKVNBU

 

P O Z V Á N K A

na 21. schôdzu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktorá sa uskutoční dňa

30. septembra 2015 (streda) o 12.15 hod.,
v rokovacej miestnosti č. 71,  budova ubytovacieho zariadenia NR SR,
Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava

 

N á v r h    p r o g r a m u:

  • Otvorenie

 

  • Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly 41 – Národný bezpečnostný úrad na rok 2016

      predloží: riaditeľ NBÚ J. Magala
spravodajca výboru: poslanec NR SR M. Radošovský

  • Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu „Pripravenosť SR v oblasti kybernetickej ochrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí pre Slovenskú republiku“

      predloží: riaditeľ NBÚ J. Magala
spravodajca výboru: poslankyňa NR SR A. Vitteková

  • Podnety a sťažnosti
  • stanovisko riaditeľa NBÚ k podnetu Mgr. Martin Bavolára
  • stanovisko riaditeľa NBÚ k žiadosti predsedu výboru o poskytnutie informácie, týkajúcej sa oprávnenia oboznamovať sa utajovanými skutočnosťami riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy SR

predloží: riaditeľ NBÚ J. Magala
spravodajca výboru: predseda výboru J. Viskupič

  • Rôzne

   Jozef Viskupič
predseda výboru


Audio záznam: Spravodajský súhrn udalostí zo spoločensko-politického života zo dňa 30.09.2015.

   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka