Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

PRERASTANIE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU DO ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OZNÁMENIE O TRESTNEJ ČINNOSTI NESPADÁ DO PÔSOBNOSTI EURÓPSKEJ KOMISIE!          

Vyjadrenie k stanovisku zastúpenia európskej komisie na Slovensku

Andrej Králik
Vedúci tlačového a  politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 Ďakujem pán vedúci tlačového a  politického oddelenia za oficiálne stanovisko Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  k  Bezodkladnému oznámeniu vo verejnom záujme. V prílohe zasielam  v  postavení občana Slovenskej republiky  podnet  k  tomuto doručenému stanovisku.
Touto cestou taktiež ďakujem všetkým, ktorí ma v tejto veľmi ťažkej životnej situácii ako politicky prenasledovaného, diskriminovaného, šesť krát vykonštruovane vyhodeného zo zamestnania a existenčne perzekvovaného občana – osamelo žijúceho otca so synom, žiakom základnej školy, akokoľvek podporia, podporujú alebo už  podporili.
Verím, že slušnosť, ľudské práva, základné princípy demokracie a platné právne predpisy prevýšia korupciu, klientelizmus, organizovaný zločin a zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy a  kšefty.
 Bratislava, dňa 19.10.2015

Martin Bavolár
ul. Milana Marečka 8
841 08  Bratislava
Tel.: 0908 127 802
------------------------------------------------
From: Andrej.KRALIK@ec.europa.eu
Sent: 13.10.2015 11:54
To:martin.bavolar@orangemail.sk
Cc:Dusan.CHRENEK@ec.europa.eu
Vážený pán Mgr. Bavolár,
Ďakujeme pekne za Váš podnet i dôveru. Po jeho dôkladnom preštudovaní sme dospeli k záveru, že obsahuje závažné skutočnosti a tvrdenia, avšak vzhľadom na obsahové zameranie týchto materiálov musíme konštatovať, že predmet Vášho podnetu nespadá do pôsobnosti Európskej komisie. Európska komisia nemá k dipozícii žiadne nástroje, ktorými by dokázala prešetriť Vami uvádzané skutočnosti, nehovoriac už o možnosti zabezpečenia nápravy. Týmito nástrojmi disponujú len jednotlivé kontrolné a justičné orgány Slovenskej republiky. Vzhľadom na tieto skutočnosti Vám odporúčame, aby ste sa s Vašim podnetom obrátili na príslušné orgány Slovenskej republiky.

S pozdravom,
 Andrej KRÁLIK
Vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail: andrej.kralik@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil:  0911 426 126
Fax: 02 54 43 29 79
TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 From: Mgr. Martin Bavolar [mailto:martin.bavolar@orangemail.sk]
Sent: Thursday, October 08, 2015 10:41 AM
To: CHRENEK Dusan (COMM-BRATISLAVA); KRALIK Andrej (COMM-BRATISLAVA)
Subject: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Pekný deň prajem,
Vzhľadom na dokumenty a materiály, ktoré som už zaslal aj Vám vychádzajúc  z  funkcie hlavného štátneho radcu Úradu vlády SR s pôsobnosťou  vo  Výbore pre koordináciu spravodajských služieb,  podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR,  kapitána Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy  a vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby sa  vo  veci môjho podnetu objednávam ku konzultácii s Vami alebo s povereným pracovníkom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Vo verejnom záujme ďakujem.
 Mgr. Martin Bavolár
Tel.: 0908 127 802

VYJADRENIE K STANOVISKU ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU

 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
ul. Palisády 29 811 06 Bratislava

Dňa 13.10.2015 mi bolo k Bezodkladnému oznámeniu vo verejnom záujme doručené stanovisko Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v mene jej vedúceho tlačového a politického oddelenia. Vychádzajúc z obsahu tohto stanoviska konštatujem a to s obzvlášť závažným poľutovaním, že môj podnet ku dnešnému dňu nespadá do pôsobnosti Európskej komisie. Logickou a skutkovou výpovednou hodnotou predmetného oznámenia je pritom vylúčené a neprípustné, aby som sa s takýmto podnetom obrátil na príslušné orgány Slovenskej republiky.

Štátny korupčný systém a prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy dosahuje nesmierne rozmery, čo dehonestuje základné ľudské práva, znemožňuje fungovanie štátu ako takého a odstraňuje jeho demokratické princípy. To všetko vo vzájomnom spojení vytvára neprekonateľnú prekážku, z titulu ktorej som kontaktoval Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Z dôvodu tejto prekážky by preto bol vnútroštátny postup v celom rozsahu nezmyselný a kontraproduktívny, čo ani nie je v záujme občanov Slovenskej republiky, ani v samotnom záujme Európskej komisie s poukazom najmä na jej stabilitu, jej životaschopnosť a ďalšiu existenciu, ako aj reálnu európsku integráciu a to v korelácii s pomenovanou situáciou, ktorá vznikla a je neustále prítomná v Slovenskej republike. Vzhľadom na vnútorné, zahraničnopolitické, bezpečnostné a ekonomické determinanty, musí mať Európska komisia a jej celý aparát kompetencie na riadne prešetrenie a zabezpečenie nápravy takejto oznámenej situácie, v tomto prípade k Slovenskej republike. Platí, kde je vôľa, tam je cesta.

Na mojom podnete, ktorého dôvody nezanikli a naďalej pretrvávajú, je transparentne zdokumentované, aké bezpečnostné a ekonomické hrozby a riziká pre Európsku úniu, ako aj samotnú Slovenskú republiku predstavuje právny status, keď ku dnešnému dňu týmito nástrojmi disponujú len jednotlivé kontrolné, exekutívne a justičné orgány Slovenskej republiky, ktoré sú postihnuté závažnou kriminalitou, čo spôsobuje ich dysfunkciu. Občania trpia zlyhávaním štátu a jeho inštitúcií, nemôžu sa dovolať spravodlivých opatrení. Ide tak o situáciu s celospoločenskou konzekvenciou, ktorá má precedentný charakter. Situácia s rovnakými alebo podobnými parametrami môže vzniknúť aj v inom členskom štáte Európskej únie. Európska komisia by nepochybne mala mať k dispozícii nástroje, ktorými by dokázala nezávisle a objektívne prešetriť takto uvádzané rozhodujúce skutočnosti podložené sústavou dôkazov a to v spojení s náležitými možnosťami zabezpečenia trvalej nápravy.

Z dôvodu pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky v systéme výkonu moci v oblasti kontroly som oslovil aj parlamentné Osobitné kontrolné výbory pre kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Uvádzam, že sa jedná na úseku kontroly o úplne formálne a bezcenné výbory, názov týchto výborov je zavádzajúci a klamlivý. Nevykonávajú žiadnu kontrolnú činnosť. Osobne som bol prítomný na pôde parlamentu, ale väčšinou poslancov a to nielen vládnych, bolo zmarené moje vystúpenie na schôdzach jednotlivých výborov, kde som mal v postavení povereného občana predložiť rozhodujúce skutočnosti a dôkazy, ktoré jednotlivo, ako aj vo vzájomnom vzťahu preukazujú zákonnosť a dôvodnosť môjho bezodkladného oznámenia vo verejnom záujme. Aj táto udalosť nevyvrátiteľne a spoľahlivo dokumentuje veľmi zlý stav tohto štátu. Pre môj profesijný profil a stav štátu, ako veci verejnej, nie je opodstatnenie, aby som mlčal alebo aby som sa schovával, práve naopak. Vzhľadom na tieto skutočnosti Vám odporúčam, aby ste služobným postupom o mojom oznámení, ako aj o tomto dôvodnom a zákonnom návrhu riešenia a rozšírenia pôsobnosti Európskej komisie oboznámili kompetentné miesta a v zákonnej lehote ma informovali.

Môj bezpečnostný názor je nemenný, pokiaľ nebude na dotknutom úseku zavedená účinná právomoc Európskej komisie, považujem zo strany jej inštitúcií môj pôvodný podnet doposiaľ za nevybavený. Napriek prenasledovaniu, diskriminácie a zastrašovaniu mojej osoby vďaka existencie tzv. Ficovho právneho štátu, som práve tým bezprostredne nútený zotrvávať na takomto postoji.
S úctou

Bratislava, dňa 19.10.2015 Mgr. Martin Bavolár
ul. Milana Marečka 8
841 08 Bratislava

   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka