Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trest smrti pre pretransformované mafiánsko - bankárske zberby 6. časť

Ešte pred tým, ako zverejním najnovšie dokumenty v tejto otrasnej kauze, kde v hlavnej úlohe vystupuje skorumpovaná sudcovská mafia z Krajského súdu v Bratislave odkojená komunisticko-fašistickou ideológiou a jej obeť František Buvala, chcem uviesť nasledovné. Verejnosť je oboznámená, ako sa väčšina sudcov vraj cíti diskriminovaná, lebo nemá také platové pomery, ako sudcovia Špeciálneho súdu. Preto žiadajú doplatenie, lebo im to tak potvrdil ďalší sudcovský hnoj z tzv. Ústavného súdu SR.

          Názorne sa ukázalo, čo v realite znamenalo dať nezávislosť takejto skorumpovanej sudcovskej mafii, spoločne s nezávislosťou zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov a psychopatov z čeľade – poslanec SNR a neskôr NR SR. Dnes už možno jednoznačne povedať, že mnoho zákonov títo protislovenskí vlastizradcovia v slovenskom parlamente nerobili na prospech občana a Slovenskej republiky, ale na svoj vlastný prospech, na prospech organizovaného politického a ekonomického zločinu, na prospech cudzej štátnej moci, na prospech, obrazne povedané, svojich detí a mladších súrodencov z organizovaného kriminálneho zločinu. Vedome a cieľavedome umožnili túto republiku ekonomicky rozkradnúť, štátotvárne ponížiť a rozvrátiť, pričom politickým a ekonomickým  zločincom, zlodejom a psychopatom zo Slovenska a z cudzej štátnej moci vedome umožnili, cez zákony nimi zrealizované, vedomé páchanie rôznych experimentov, hlavne ekonomických, na vlastnom národe. Paradoxne na tom národe, z ktorého oni samotní vzišli. Poľudštili tu fašizmus, extrémizmus a psychopatizmus. Zločiny proti ľudskosti tu považujú za súčasť ekonomických reforiem, hodnota chránenej rastliny či zvieraťa má pre nich väčšiu hodnotu ako je hodnota človeka. Hodnota slovenského človeka - občana.

          Prosím čitateľov, aby si veľmi pozorne preštudovali tú časť odvolania napísaného 10. 8. 2011, kde sú aj takéto pasáže: „Mám za to, že KS BA ako prvostupňový súd nezodpovedne pristúpil k riešeniu právneho názoru NS SR, ktorým je KS BA viazaný zo zákona.“

          Alebo: „Do pozornosti NS SR dávam aj tú skutočnosť, že právna zástupkyňa žalovaných v 2. a 3. rade a Ing. BOLEDOVIČ (toto špinavé zlodejské a podvodnícke prasa je v organizovanej zločineckej skupine, ktorá spáchala zlodejstvo a podvod na pánovi Buvalovi – pozn. autora V. P.) po každom jednom pojednávaní keď bolo skončené OSTALI V POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI SO SENÁTOM A DOHOVÁRALI SA S PREDSEDNÍČKOU SENÁTU! Aj to je znak nezodpovednosti, neobjektívnosti a možnosti ovplyvnenia senátu a hlavne jeho predsedníčky JUDr. Glončákovej, ktorá od počiatku predmetného sporu evidentne nadržuje stranu žalovaným.

Vladimír Pavlík     Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky
  Župné námestie č. 13
  814 90  Bratislava     

  Prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave, Záhradníka 10, Bratislava

  K číslu:  9 Cbs 105/04 kraj. súdu
               ( 4 Obo 3/2011 najvyš. súdu )   

  Vec:  Dovolanie žalobcu proti uzneseniu súdu  

 

     V právnej veci žalobcu Františka Buvalu, trvale bytom ....., prechodne bytom ......, zast. JUDr. , ......, proti žalovanému v 1. rade FIM s.r.o., Michalská 3, Bratislava, IČO: 35 806 699, žalovanému v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, Simpson Wreford+Partners, Suffolk House, George Street, Croydon, Surrey, CRO 0YN, Anglicko, reg.č. 4161266 zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, žalovanému v 3. rade IBT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, IČO: 35 896 591, č.k. 9 Cbs 105/04, zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, o určenie neplatnosti prevodu obchodného podielu, o nariadenie predbežného opatrenia týmto žalobca František Buvala prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu JUDr. I. Škrabalu podáva v troch rovnopisoch dovolanie proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len NS SR) ako odvolaciemu súdu, zo dňa 24.2.2011, č.k. 4 Obo 3/2011, ktoré bolo krajským súdom doručené prostredníctvom pošty splnomocnenému zástupcovi žalobcu dňa 14.04.2011, z nasledujúcich dôvodov:

     Krajský súd v Bratislave ako prvostupňový súd rozhodol vo veci nariadenia predbežného opatrenia, č.k. 9 Cbs 105/04 v prospech žalobcu Františka Buvalu. Žalovaní v II. A III. rade podali odvolanie na NS SR a ten ako odvolací súd rozhodol uznesením č. 4 Obo 3/2011, zo dňa 24.02.2011, že uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k. 9 Cbs 105/04 zo dňa 16.09.2010 mení tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamieta. V odôvodnení na strane 3 napadnutého uznesenia NS SR uviedol, že je žalobca povinný osvedčiť nárok, ktorému má byť poskytnutá dočasná ochrana alebo dôvodnosť obavy z ohrozenia výkonu rozhodnutia.

     Žalobca sa v návrhu o nariadenie predbežného opatrenia oprel o fakty a argumenty, listinné dôkazy, pričom všetky výpisy z príslušných obchodných registrov sú v súdnom spise 9 Cbs 105/04. Z nich jednoznačne vyplýva premyslený postup žalovaných: Obchodný podiel FIM s.r.o. prevedený na firmu ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED v Anglicku a spoločnosť FIM  s.r.o. bola následne vymazaná z OR (pozri dôkaz č. 1), potom z firmy ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED prevedený obchodný podiel na IBP, s.r.o. a firma ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED vymazaná z registra v Anglicku (pozri dôkaz č. 2). V súčasnosti prakticky ostal už len žalovaný v III. rade (pozri dôkaz č. 3).Takže v priebehu celého súdneho procesu sú z troch žalovaných už dvaja vymazaní z príslušných registrov a je vážna a dôvodná obava, že žalovaný v III. rade takisto bude postupovať a preto žalobca odôvodnene žiada súd o spravodlivé rozhodnutie, ktorým by nariadil predbežné opatrenie v zmysle návrhu žalobcu.   

 

     Žalobca týmto v zmysle ust. § 240 a nasl. O.s.p. podáva v zákonnej mesačnej lehote dovolanie proti uzneseniu NS SR, č.k. 4 Obo 3/2011, zo dňa 24.02.2011, z dôvodu, že NS SR ako odvolací súd nedostatočne zistil skutkový stav napriek tomu, že mal dostatočné listinné dôkazné prostriedky na podporu tvrdenia a preukázania stavu veci a podozrenia z nekalého postupu pôvodne žalovaných v 1. až 3. rade. Žalobca predložil nevyvrátiteľné dôkazy a to výpisy z príslušných registrových súdov ako aj registrácie anglickej firmy, t.j. žalovaného v 2.
rade., spoločenské zmluvy, ktoré jasne a jednoznačne preukazujú úmyselný a nesprávny postup spoločníkov žalovaných strán, ktorý bol v rozpore s existujúcimi platnými spoločenskými zmluvami ako aj so zákonom (zák. č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov). Žalobca tiež predložil LV č. 50, vedený Správou katastra v Liptovskom Mikuláši, k.ú. Demänovská dolina, ako dôkazný prostriedok vo vzťahu k nehnuteľnosti veľkej hodnoty. Žalobca aj v podaní predmetného návrhu na nariadenie predbežného opatrenia predložil uvedené dôkazné prostriedky a súd tieto dôkazné prostriedky individuálne ale ani v celosti neposúdil, resp. sa nezaoberal pri rozhodnutí. To malo za následok, že súd napadnutým uznesením aj nesprávne vec právne posúdil.     

     Napadnuté rozhodnutie má aj inú vadu a to vo výrokovej časti uznesenia 4 Obo 3/2011, kde NS SR ako odvolací súd nedôsledne a nedôvodne nariadil žalobcovi nahradiť žalovanému v I. a II. Rade na účet ich právneho zástupcu trovy konania vo výške 149,22 €, pretože v súdnom spise je listinný dôkaz, že žalovaný v I. rade už neexistuje. Žalobca žiada aj v tejto časti výrok NS SR opraviť, resp. zmeniť. Podľa nášho názoru NS SR veľmi zjednodušene pristúpil k svojmu rozhodnutiu. Žalobca si nevie predstaviť lepšie dôkazné prostriedky ako tie, ktoré preukázal žalobca v pôvodnom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia ako aj v konkrétnom danom prípade v konaní 9 Cbs 105/04. Zastávam právny názor, že žalobca rovnako fakticky i právne podal svoj návrh dôvodne a preto žiada o dočasnú ochranu.

     Na nezmysly žalovaných v ich odvolaní adresovanom NS SR nebude žalobca reagovať, pretože sú klamlivé, mimo meritu veci a teda právne irelevantné. Žalobca považuje rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave pod č.k. 9 Cbs 105/04 za správne a opodstatnené. Žalobca má za to, že ak NS SR ako dovolací súd nerozhodne v prospech žalobcu v prípade prevodu obchodného podielu zo žalovaného v III. rade na tretiu osobu a následného výmazu z prísl. OR žalovaného v III. rade tak ako to vykonali štatutárni zástupcovia žalovaných v I. i II. Rade, samotný súd prispeje k zmareniu vymožiteľnosti práva zo strany žalobcu.

     Odvolateľ sa domáha vydania predbežného opatrenia súdu v zmysle už navrhnutého petitu.

V Banskej Bystrici, dňa 14.05.2011

Prílohy1. Podľa textu (3x )
2. Súdny poplatok 33.- € (sadzobník k zák. č. 71/1992 Zb., v pl.zn.)  Krajský súd Bratislava
  Záhradnícka 10
  813 66  Bratislava  

 

Č. konania:     9Cbs 105/04

  Vec:  Odvolanie proti rozsudku  

     V právnej veci žalobcu Františka Buvalu, bytom ......, zast. JUDr. ..........., ......,  proti žalovanému v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, Simpson Wreford+Partners, Suffolk House, George Street, Croydon, Surrey, CRO 0YN, Anglicko, reg.č. 4161266 zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, žalovanému v 3. rade IBT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, IČO: 35 896 591, zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, č.k. 9 Cbs 105/04, o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej dňa 18.12.2003 medzi FIM s.r.o. a žalovaným v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, žalobca týmto v zmysle ust. §  10 ods. 2, s poukazom na § 201 a nasl. O.s.p. v 3 vyhotoveniach podáva v zákonnej lehote Najvyššiemu súdu SR cestou Krajského súdu v Bratislave odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, č.k. 9Cbs 105/04-424, zo dňa 15.06.2011, ktorý žalobca prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu prevzal 29.07.2011, z nasledujúcich dôvodov:

I.

     Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len NS SR) na základe odvolania žalobcu zrušil svojím uznesením č. 4 Obo 4/2011 rozsudok č. 9 Cbs 105/2004-359 Krajského súdu v Bratislave (ďalej len KS BA) ako prvostupňového súdu a vec vrátil na ďalšie konanie. Pritom v predmetnom uznesení NS SR na stranách 3 a 4 odôvodnenia je uvedené citujem:   „ Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem . Základnou otázkou, ktorú bolo potrebné v konaní riešiť pred samotným posúdením platnosti alebo neplatnosti žalobcom namietaných úkonov bolo, či má žalobca na tomto určení naliehavý právny záujem. Určovacou žalobou sa žalobca domáha vydania autoritatívneho výroku súdu, že určitý právny vzťah alebo právo tu je alebo nie je. Takéto určenia sa však žalobca môže domáhať len vtedy, ak je na tom naliehavý právny záujem, ktorý spočíva v tom, že bez tohto určenia je právne postavenie žalobcu ohrozené alebo neisté. Výrok súdu o určení potom ohrozenie, neistotu alebo neurčitosť v právnom postavení žalobcu odstraňuje bez toho, aby bolo uložené splnenie nejakej povinnosti. Z toho vyplýva, že naliehavý právny záujem na určení je daný vtedy, ak je tu aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi žalobcom a žalovaným, ktorý je ohrozením žalobcovho právneho postavenia a ktorý možno týmto právnym prostriedkom odstrániť.“ 

     Mám za to, že KS BA ako prvostupňový súd nezodpovedne pristúpil k riešeniu právneho názoru NS SR, ktorým je KS BA viazaný zo zákona. Prvostupňový súd len formálne pristúpil k preskúmaniu, resp. posúdeniu naliehavého právneho záujmu žalobcu. Danej otázke KS BA nevenoval dostatočnú pozornosť a len vytrhnuto z kontextu vystúpenia splnomocneného zástupcu a celého doterajšieho súdneho procesu ako aj dokazovania vybral do svojho odôvodnenia malú časť. Vlastne odôvodnenie KS BA sa len opakuje  9Cbs 105/2004-359 rovnakým spôsobom a rovnakým textom ako v predchádzajúcom napadnutom rozsudku. Úplne od veci, t.j. irelevantne podporuje a uvádza v rozsudku 9 Cbs 105/04-424 vystúpenie právnej zástupky žalovaného v 2. a 3. rade, ale nerieši ani neposudzuje otázku či je alebo nie je naliehavý právny záujem žalobcu vo veci samej. Poukazujem na zápisnicu z pojednávania dňa 15.06.2011, kde som zdôvodňoval naliehavý právny záujem žalobcu vo veci samej. Predsedníčka senátu po vyhlásení rozsudku 9Cbs 105/04-424 len stroho, sucho skonštatovala, že žalobca nepreukázal naliehavý právny záujem; ale prečo a ako ho nepreukázal sa nezmienila ani slovom. Rovnako tomu nasvedčuje aj samotný citovaný rozsudok kde tiež KS BA nezaujal k preukazovaniu naliehavého záujmu splnomocneným zástupcom žalobcu kvalifikované stanovisko či výrok. V časti odôvodnenia nie je vôbec zmienka súdu, že som poukázal aj na zbytočné prieťahy v konaní a hlavne vinou súdu a žalovaných prakticky došlo k výmazu už dvoch žalovaných (v 1. a 2. rade) a ostal len žalovaný v 3. rade a je takisto hrozba zániku obchodnej spoločnosti IBP s.r.o. a tým zániku postavenia žalobcu ako spoločníka a jednak jeho práva na obchodný podiel, resp. vyrovnanie z obchodného podielu žalobcu od pôvodného žalovaného cez ďalších žalovaných. Vo vystúpení a zápisnici dňa 15.06.2011 splnomocnený zástupca žalobcu poukázal na fakt, že ani samotná judikatúra nešpecifikuje presne pojem a obsah naliehavého právneho záujmu. KS BA doslova zaslepene opakuje svoje konštatovanie ako v predchádzajúcom napadnutom rozsudku 9Cbs 105/04-359 čo mal urobiť žalobca, pričom KS BA sa absolútne vyhýba objektívnej pravde a faktom, že žalobca bol podvedený ďalšími spoločníkmi len aby dosiahli rozhodnutie valného zhromaždenia napriek tomu, že žalobca nedostal pozvánku a teda nevedel o konaní valného zhromaždenia, nebolo tým bez jeho prítomnosti uznášania schopné práve kde sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, ktorý je uvádzaný v rámci tohto súdneho sporu. 

     Súdu vytýkame, že nesprávne právne posúdil vec, že sa žalobca mohol ako spoločník FIM s.r.o. domáhať svojich práv na valnom zhromaždení keď ani nevedel, že sa valné zhromaždenie koná, nebol o ňom vyrozumený a nebol naň ani pozvaný ako to ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov. Súd toto svoje tvrdenie uvádza aj v napadnutom rozsudku v odôvodnení na strane 3. Z uvedeného vyplýva, že súd sa podľa nášho právneho názoru nezaoberal podstatnými, ale irelevantnými záležitosťami. Pokiaľ by súd mal na mysli, že sa žalobca mohol domáhať neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia žalobou na súde tak to v praxi ani nemohol, lebo dvaja ďalší spoločníci a konatelia FDIM s.r.o. všetko spravili tajne a veľmi rýchle, bez jeho vedomia, pričom rýchlo došlo k protiprávnemu prevodu obchodného podielu HOLE s.r.o. na ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED a následne na IBT s.r.o.  

     Tak ako bol prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti HOLE  s.r.o. protizákonný a teda ako právny úkon neplatný, lebo valné zhromaždenie kde sa rozhodlo o prevode obchodného podielu nebolo uznášaniaschopné v zmysle Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy HOLE s.r.o. i FIM s.r.o. tak aj každá zmluva o prevode obchodného podielu (ako právny úkon) ako z HOLE s.r.o. na ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED a z  ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED na IBT s.r.o. je neplatná.

     Súdu vytýkame, že nesprávne právne posúdil vec keď len stroho skonštatoval, že žalobca nepreukázal naliehavý právny záujem. Súd svoje konštatovanie kvalifikovane, ba vlastne nijako nezdôvodnil prečo neuznal dôvody, fakty a argumenty, resp. dôkazné prostriedky predložené prvostupňovému súdu.

II. 

     Vinou neúmernej zdĺhavosti konania 9Cbs 105/04 súdom, jeho zbytočnými a neodôvodnenými prieťahmi v konaní (žaloba žalobcu podaná súdu v júli 2004, ako aj nerozhodnutím v zákonnej lehote vo veci nariadenia predbežného opatrenia po dobu 4 rokov miesto ustanovených 30 dní) žalovaná strana vymazala z príslušného obchodného registra žalovaného v 1. rade FIM s.r.o. a aj neskôr žalovaného v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, takže v skutočnosti ostal už len žalovaný v 3. rade IBT s.r.o.. Štát prostredníctvom súdu tak zmenšil nádej žalobcu domôcť sa spravodlivosti. Súd nedodržal zásadu ustanovenú v § 100 ods. 1 O.s.p. aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná  a rozhodnutá.  

     Do pozornosti NS SR dávam aj tú skutočnosť, že právna zástupkyňa žalovaných v 2. a 3. rade a p. Ing. Boledovič po každom jednom pojednávaní keď bolo skončené ostali v pojednávacej miestnosti so senátom a dohovárali sa s predsedníčkou senátu! Aj to je znak nezodpovednosti, neobjektívnosti a možnosti ovplyvnenia senátu a hlavne jeho predsedníčky JUDr. Glončákovej, ktorá od počiatku predmetného sporu evidentne nadržuje stranu žalovaným. Okrem iného nasvedčuje aj tomu každý rozsudok, pretože do neho veľa používa irelevantné tvrdenia a dokladovanie mimo meritu veci zo strany žalovaných a málo sa zaoberá či zdôvodňuje veci týkajúce sa žalobcu, resp. žaloby samotnej a rozhodnutia súdu vo veci samej. Viacmenej napadnutý rozsudok č. 9Cbs 105/2004-424 KS BA len kopíruje pôvodný rozsudok č. 9Cbs 105/2004-359 KS BA a provostupňový súd ani len nemal za potrebné riešiť otázku, ktorú nariadil vykonať, resp. zaoberať sa otázkou naliehavého právneho záujmu žalobcu. Predsedníčka senátu KS BA v ústnom odôvodnení napadnutého rozsudku po jeho vyhlásení len ztroho vyslovila: žalobca nepreukázal naliehavý právny záujme. Nič viac a nič menej k tejto otázke predsedníčka nepovedala, súd tak nezaujal stanovisko, resp. právny názor ako aj odôvodnenie súdu v čom nevidí preukázanie danej otázky.

     Z právneho hľadiska však celý postup ako aj rozhodnutie prvostupňového súdu považujem za právne nesprávne i nespravodlivé. Postup KS BA je v hrubom rozpore najmä s ust. § 122 ods. 3, § 126 ods. 3, § 132 § 153 ods. 1, § 156 ods. 1, § 157 ods. 1,2 O.s.p.

 

III.

     Vychádzajúc z uvedených faktov, súdu predložených a navrhovaných dôkazov, ako aj podľa právneho zdôvodnenia žalobca v zmysle ust. 220 a nasl. O.s.p.  navrhuje, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd vydal toto rozhodnutie:

     Najvyšší súd Slovenskej republiky mení rozsudok č. 9Cbs 105/2004-424 Krajského súdu v Bratislave takto:

     Zmluva o prevode obchodného podielu medzi žalovaným FIM, s.r.o. Bratislava a žalovaným v 2. rade, ako zmluva aj medzi žalovaným v 2. rade a žalovaným v 3. rade je neplatná. Žalovaní v 2. a 3. rade sú rovnakým dielom povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

V Banskej Bystrici, dňa 10.08.2011
S úctou       
splnomocnený zástupca


Uznesenie NS SR zo dňa 24. 2.2011
Rozsudok Krajského súdu V Bratislave zo dňa 15. 6. 2011

    Facebook
             
Hlavná stránka