Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trest smrti pre pretransformované mafiánsko - bankárske zberby 4. časť

Dokedy bude slovenská justícia slúžiť tunelársko – zbojníckym bankárom?

          Predstavuje slovenská justícia zákonnosť a právo? Aké sú šance radového občana, ktorý sa vzoprie zločineckým praktikám bývalých tunelársko – zlodejských bankárov z mečiarovsko – slotovskej éry? Dokedy tieto tlupy budú spolupracovať na úkor pravdy, spravodlivosti, zákonnosti a nevinne postihnutých občanov?

          Ako je to možné, že po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu v roku 1998 neboli títo tunelársko – bankárski zločinci a zlodeji potrestaní? Ako je to možné, že politici z SDKÚ, KDH, SMK, ANO, doplnení o ľavicové SDĽ a SOP ťarchu za tieto nehorázne zločiny preniesli na plecia nevinných radových občanov? A odpoveď či reakcia týchto zločinecko – zlodejských bankárov? Opätovné zlodejstvá a zločiny proti ľudskosti páchané na nevinných. KAUZA POŠKODENÉHO FRANTIŠKA BUVALU JE TOHO NÁZORNÝM PRÍKLADOM!!! A ZAČALA SA PRÁVE ZA VLÁDY MIKULÁŠA DZURINDU!!!    

 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
p. JUDr. Viera Petríková, ministerka
Župné nám. č. 13
814 90  Bratislava     

 
Vec:  Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti  

 

         Vážená pani ministerka,

          v právnej veci žalobcu Františka Buvalu, trvale bytom A. Bernoláka 35/2, 034 01 Ružomberok, prechodne bytom Scherfelova 16, 058 01 Poprad, zast. JUDr. I. Škrabalom, Limbová 9, 974 09 Banská Bystrica, proti žalovanému v 1. rade FIM s.r.o., Michalská 3, Bratislava, IČO: 35 806 699, žalovanému v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, Simpson Wreford+Partners, Suffolk House, George Street, Croydon, Surrey, CRO 0YN, Anglicko, reg.č. 4161266 zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, žalovanému v 3. rade IBT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, IČO: 35 896 591, č.k. 9 Cbs 105/04, zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, o určenie neplatnosti prevodu obchodného podielu a o nariadenie predbežného opatrenia žalobca František Buvala prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu JUDr. I. Škrabalu podal tri sťažnosti na neodôvodnené a zbytočné prieťahy v konaní Krajského súdu v Bratislave ako prvostupňového súdu vo veci samej, t.j. o určenie neplatnosti prevodu obchodného podielu, rovnako aj v prípade rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, č.k. 9 Cbs 105/04. Podrobnosti troch uvedených sťažností sú v prílohách č. 1 až 3 tejto žiadosti.

          Účastník predmetného konania p. Buvala prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu JUDr. Škrabalu všetky tri sťažnosti na prieťahy konaní poslal doporučenou poštou z Banskej Bystrice dňa 5. marca 2010 (pozri prílohy č. 1 až 3).

          Dňa 7. apríla 2010 Krajský súd v Bratislave (ďalej len KS BA) doporučenou poštou odoslal mne ako splnomocnenému zástupcovi písomnú odpoveď pod zn. Spr. 2056/2010 z 31.3.2010, ktorú som okamžite po doručení súdom osobne prevzal na pošte v Banskej Bystrici dňa 9. apríla 2010 (pozri prílohu č. 4). Z jej obsahu vyplýva nehorázny postup KS BA pri vybavovaní predmetných sťažností:

          Súdny spis sp. zn. 9 Cbs 105/04 bol záhadne práve dňa 8. marca 2010, t.j. v deň keď údajne KS BA prijal všetky 3 sťažnosti na prieťahy v konaní expedovaný Najvyššiemu súdu SR na rozhodnutie o odvolaní. Pre upresnenie o odvolaní proti 2 uzneseniam KS BA o nariadení predbežného opatrenia – lebo súd miesto lehoty 30 dní v zmysle ust. § 74 a nasl. O.s.p. na môj podnet rozhodol uzneseniami až 27.1.2010 a doručil mi 9.2.2010 predmetné uznesenia, pričom žalobca podal dva návrhy na nariadenie predbežného opatrenia 29.5.2006 a 1.6.2006 (pozri prílohu č. 5 až 8). Predseda KS BA, prostredníctvom podpreds. JUDr. Praženkovej predĺžil lehotu na vybavenie sťažností na prieťahy v konaniach 9Cbs 105/04 do 8.6.2010, t.j. na maximálnu možnú hranicu, t.j. na 3 mesiace, využijúc ust. § 65, ods. 2 zák. č. 757/2004 Z.z., v platnom znení.

          Keďže KS BA od ostatného pojednávania dňa 25. februára 2010 mal stále u seba spis v deň prijatých 3 sťažností 8. marca 2010 máme za to, že KS BA nielenže zavádza, ale doslova „zametá“ so sťažovateľom. Prečo sťažnosti nevybavil keď tam súdny spis stále bol a následne by ho poslal na rozhodnutie o odvolaní Najvyššiemu súdu SR. Je to prinajmenšom podivuhodná zhoda náhod, že KS BA poslal pre NS SR práve v ten istý deň 8.3.2010 spis 9Cbs 105/04 na rozhodnutie vo veci odvolania žalobcu proti uvedeným 2 uzneseniam KS BA.

          Celá žalovaná kauza, resp. súdne konanie č. 9Cbs 105/04 sa v KS BA ťahá už od roku 2004. Nečinnosťou súdu, resp. zdĺhavým konaním vo veci samej odporcovia už vymazali z príslušných registrov dve svoje dotknuté firmy (1. a 2. žalovaný); pritom súd má doložené všetky listinné dôkazy, vykonával už aj vypočutia a v podstate je preukázané porušenie spoločenskej zmluvy, zákona a že valné zhromaždenie nebolo uznášania schopné. Keď žalobca podá sťažnosti na prieťahy v konaní vo veci samej a vo veci nariadenia predbežného opatrenia tak dotknutý súd zdržiava, resp. oddiaľuje aj vybavenie jeho sťažností. Pritom podľa § 62, ods. 3 cit.zák. podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu.

          Krajský súd v Bratislave v celom konaní 9Cbs 105/04, stratil dôveru občana – žalobcu a daňovníka v jednej osobe. Keďže postup KS BA vo veci vybavenia 3 sťažností považujeme za maximálne neseriózny a zrejme aj klamlivý, obraciame sa na Vás, pani ministerka o zabezpečenie, aby prešetrenie z pozície MS SR v zmysle § 67, ods. 1, písm. c/ cit.zák. prebehlo nestranne, objektívne a spravodlivo. Pritom prosím overiť aj to, či súdny spis zn. 9Cbs 105/04 bol skutočne expedovaný pre NS SR v ten istý deň ako KS BA prijal sťažnosť žalobcu.

          Žiadam o písomné upovedomenie o prešetrení predmetných sťažností adresovaných Krajskému súdu v Bratislave, ktoré na základe tohto podania vykoná MS SR.

          Aby o dianí v Krajského súdu Bratislava vedel aj pán predseda Najvyššieho súdu SR zasielam mu kópiu tohto podania.

V Banskej Bystrici, dňa 16. apríla 2010

    
Prílohy: č. 1 až 3 = sťažnosti žalobcu
č. 4  = odpoveď KS BA
č. 5 a 6 = návrhy žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia
č. 7 a 8 = uznesenia KS BA o zamietnutí návrhu na nar. predb. op.

 

Na vedomie: JUDr. Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR 

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka