Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Trest smrti pre pretransformované mafiánsko - bankárske zberby 5. časť

Krajský súd v Bratislave nerešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Pomáha mu v tom modrácka mafia a ministerka Žitňanská?

          Neuveriteľný cynizmus sudcovskej mafie na Krajskom súde v Bratislave v kauze Františka Buvalu voči arcizlodejským tunelársko – bankárskym gaunerom názorne ukazuje,  že na tomto súde fungujú mimoriadne nebezpečné a organizované zločinecké skupiny, (podobné konkurzným mafiám) spolupodieľajúce sa na právnom, morálnom a bezpečnostnom  rozklade tohto štátu. Na tejto dlhoročnej kauze názorne vidíme, že konkrétne arcizločinecké mafiánsko – sudcovské zberby z Krajského súdu v Bratislave sa správajú, ako keby boli štátom v štáte.
Žiaľ, realita je omnoho horšia. Tento štát nie je totiž riadený zákonom a právom, ale je eseročkou, ktorú riadia zločinecké a tunelársko – zlodejské bankárske a finančné zberby  a sudcovské mafie v ich službách sú v skutočnosti sudcovskými prostitútkami likvidujúcimi nielen zákon a právo, ale aj ľudskú dôstojnosť – v tejto konkrétnej kauze dôstojnosť a ľudské práva pána Františka Buvalu. Toto ďalšie podanie Krajskému súdu v Bratislave je toho nezvratným dôkazom.
Preto som sa rozhodol, že cca každých desať dní od uverejnenia tejto piatej časti budem na týchto stránkach pod nadpisom: Pýtam sa sudcovskej mafie na Krajskom súde v Bratislave, ktoré budú číslované, uverejňovať nasledovné texty: Nemáte pocit, konkrétni sudcovia a sudkyne Krajského súdu v Bratislave, že za zločiny a zlodejstvá spojené s porušovaním ľudských práv, dôstojnosti a osobnej cti, ktoré dlhodobo páchate na občanovi v pozícii žalobcu Františkovi Buvalovi, keď sa správate ako nesvojprávne ponížené prostitútky riadené tunelársko – zlodejskými gaunermi typu Ivana Kiňa a jemu podobným, máte ešte tú drzosť nazývať sa nezávislými sudcami? Dokedy ešte!!!

Vladimír Pavlík

 

Krajský súd Bratislava
Predsedníčka, JUDr. Gabriela Šimonová
Záhradnícka 10
813 66  Bratislava  

 

Vec:  Sťažnosť na prieťahy v konaní  

          Pani predsedníčka súdu,    

          sťažovateľ František Buvala, trvale bytom A. Bernoláka 35/2, 034 01 Ružomberok, prechodne bytom Scherfelova 16, 058 01 Poprad, v právnej veci proti žalovanému v 1. rade FIM s.r.o., Michalská 3, Bratislava, IČO: 35 806 699, žalovanému v 2. rade ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, Simpson Wreford+Partners, Suffolk House, George Street, Croydon, Surrey, CRO 0YN, Anglicko, reg.č. 4161266 zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, žalovanému v 3. rade IBT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, IČO: 35 896 591, č.k. 9 Cbs 105/04, zast. JUDr. K. Bartalskou, konateľkou Legalservices s.r.o. Bratislava, o určenie neplatnosti prevodu obchodného podielu, ako žalobca osobne podal dňa 29. mája 2006 Krajskému súdu v Bratislave, návrh na nariadenie predbežného opatrenia v súvislosti s prevodom obchodného podielu, č.k. 9 Cbs 105/04.

          Sťažovateľ František Buvala (ďalej len sťažovateľ), zastúpený právnym zástupcom, podáva týmto v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení neskorších predpisov, sťažnosť na prieťahy v konaní č. 9 Cbs 105/04, o nariadenie predbežného opatrenia z nasledujúcich dôvodov:
Sťažovateľ ako navrhovateľ osobne podal dňa 29. mája 2006 písomný návrh na nariadenie predbežného opatrenia s doložením potrebných listinných dôkazov súvisiacich s prevodom obchodného podielu v konaní 9 Cbs 105/04.

          O predmetnom návrhu KS BA rozhodol uznesením dňa 27.1.2010 až na podnet jeho právneho zástupcu zo dňa 19.1.2010. Mám preto dôvodné podozrenie, že zo strany KS BA výrazne ide o neopodstatnené prieťahy v predmetnom konaní, pretože s poukazom na ust. § 75, ods. 4 O.s.p. súd mal v tomto prípade rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu.

          KS BA  vo veci predbežného opatrenia rozhodol tak, že predmetný návrh hneď zamietol, čo považujem za uľahčenie postupu a zakrytie hrubo nedodržanej zákonnej lehoty na rozhodnutie súdu. Žalobca prostredníctvom splnomocneného zástupcu podal odvolanie zo dňa 18.02.2010 proti uzneseniu KS BA 9 Cbs 105/04. Najvyšší súd SR svojím uznesením 4Obo/25/2010 zo dňa 31.05.2010 rozhodol, že napadnuté uznesenie KS BA voči žalovanému v I. rade zmenil tak, že konanie voči nemu zastavil, ale voči žalovanému v II. A III. rade napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. KS BA prijal uznesenie NS SR dňa 10.06.2010 (str. 312-314 súd. spisu) a ako súd prvého stupňa do súčasnosti vo veci predbežného opatrenia zase nerozhodol a je naďalej nečinný! Podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v pl. zn., sťažnosť nesmie byť na ujmu sťažovateľa. Sťažovateľ totálnu nečinnosť KS BA pociťuje ako krivdu voči jeho osobe i pomstu proti nemu zo strany zákonnej sudkyne. Navyše v písomnej odpovedi spis.zn. Spr. 2056/2010, zo dňa 29.06.2010, na sťažnosť k prieťahu v konaní o nariadení predbežného opatrenia JUDr. L. Praženková, podpredsedníčka KS BA, oznámila, že predmetnú vec bude naďalej sledovať z hľadiska jej bezprieťahovosti a plynulosti až do jej právoplatného skončenia a za účelom zabránenia vzniku ďalších prieťahov v konaní ju prevedie do režimu sledovania vecí podpredsedníčkou KS BA a výsledok: opäť prieťahy v konaní a nečinnosť KS BA vo veci nariadenia predbežného opatrenia. Zvážim právne kroky proti KS BA (štátu) podaním na Ústavný súd SR. Navrhovateľ zvažuje aj zmedializovanie tejto kauzy, lebo aj pri rešpektovaní nezávislosti sudcov takáto nečinnosť a vlastne už vedomá po raz riešenej sťažnosti a sľúbenej náprave je už priveľa zo strany súdu a jeho reprezentujúcej JUDr. J. Glončákovej. Ak KS BA mal za potrebu zo strany navrhovateľa doplniť upraviť návrh na nariadenie predbežného opatrenia mal ho vyzvať na odstránenie vád pokiaľ ich má a bezodkladne, max. v zákonom určenej lehote rozhodnúť. Nie sme spokojní ani s vyhodnotením sťažností z februára t.r. ako vraj čiastočne opodstatnené, lebo názvom a obsahom smerovali len na prieťahy v konaní; že tam boli spomenuté aj iné postrehy či námietky to len z dôvodu, aby mala predsedkyňa dotknutého súdu a NS SR prehľad ako koná sudkyňa JUDr. Glončáková v konaní 9Cbs 105/04. Pokiaľ táto sťažnosť nebude riadne vybavená a k spokojnosti sťažovateľa už sa obrátime na MS SR v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v platnom znení.

          Rovnako chybný a vlastne protiprávny postup KS BA vo veci rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia bol aj pri podaní žalobcu z 01.06.2006, takže táto sťažnosť smeruje aj proti ďalšiemu uzneseniu KS BA v konaní 9Cbs 105/04.  

          Z hore uvedených dôvodov žalobca podáva sťažnosť na prieťahy v konaní 9 Cbs 105/04 týkajúceho sa nariadenia predbežného opatrenia.   

         Žalobca sa domáha čo najrýchlejšieho rozhodnutia vo veci nariadenia predbežného opatrenia v konaní 9 Cbs 105/04.

 Vladimír Pavlík

Hlavná stránka