"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

V mene bratislavskej politickej mafie z SDKÚ-DS, KDH a SMK – Podnet na zrušenie politickej strany 8. časť

                 

         Ing. Ján Vojtek, Jaltská 7, 040 22 Košice

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
JUDr. Ladislav Tichý
zastupujúci generálny prokurátor
a 1. námestník generálneho prokurátora SR 
Štúrova ul.  č. 2
812 85  Bratislava

                                                                                                                                 20.12.2011

Vec:
Podnet na zrušenie politickej strany

V zmysle ust. § 2 v spojení s ust. § 17 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach podávam podnet Generálnemu prokurátorovi SR zastupujúcim prokurátorom JUDr. Ladislavom Tichým v zmysle ust. § 9 ods. 1 písm.a) zákona č. 153/2001 Z. z. zákona o prokuratúre, ak generálny prokurátor nie je vymenovaný funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu jeho práv a povinností vykonáva prvý námestník generálneho prokurátora, aby  podal návrh na Najvyšší súd Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany SDKÚ-DS, Ružinovská 28, 827 35 Bratislava, pretože:

Dňa 12. 12. 2009 o 10.00 hod. podal Ing. Pavol Kubovič (SDKÚ-DS) na Generálnej prokuratúre SR, č.k. IV/1 Gn/3203/06 u prokurátora JUDr. Ladislava Hamrana na mňa trestné oznámenie zo zneužitých a neprávom získaných informácií. Uvedený prokurátor pracoval od 5. 3. 2003 dočasne preložený na výkon funkcie prokurátora na Úrade špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR! Od 1. 9. 2004 bol dočasne preložený na výkon funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry SR, oddelenie majetkovej kriminality!! Možno si položiť otázku, čo má politická činnosť spoločné s majetkovou kriminalitou???
Ust. § 40 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre: Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ostatným orgánom prokuratúry. Generálna prokuratúra
a)-  zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
b)-  riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
c)-  dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokuratúrami,
d)-  vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním podľa osobitného zákona,
e)-  plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.
Trestné stíhanie začala proti mojej osobe dňa 14. 3. 2007  vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II, Úradu justičnej a kriminálnej polície Bratislava npor. JUDr. Helena Achbergerová, keď mi vzniesla obvinenie ČVS: ORP-52/1-OVK-B2-2007 za úmyselný prečin marenia príprav a priebehu volieb a referenda podľa § 351 ods. 2 písm.b) ods. 3 písm.a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. f) Trestného zákona“. V tom čase bol riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ JUDr. Csaba Faragó, súčasný riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, ktorého do funkcie vybral súčasný policajný prezident plk. JUDr. Jaroslav Spišiak. 
Tento politický hyenizmus a mafiánske protiprávne praktiky podporil a obžalobu na Okresný súd Bratislava II podal voči mojej osobe prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II, JUDr. Svetozár Chabada dňa 29. 12. 2009, č.k. 1 Pv 64-07-81 podľa § 234 ods. 1) Trestného zákona, pretože, citujem: „od presne nezisteného času až do 6. 10. 2006 v Bratislave na Mierovej ulici č. 21 kedy predložil kandidátsku listinu spolu s petičnými hárkami s podpismi 540 voličov na podporu svojej kandidatúry na voľby starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, predstieral splnenie podmienok kandidatúry, ktorá bola pre daný volebný obvod limitovaná minimálnym počtom kandidatúry, ktorá bola pre daný volebný obvod limitovaná minimálnym počtom 400 podpisov potenciálnych voličov, zapísal do petičných hárkov najmenej 78 osôb bez ich vedomia a najmenej 202 osôb, ktorých generálie nezodpovedali zoznamom osôb oprávnených zúčastniť sa na voľbách starostu mestskej časti v roku 2006, teda v súvislosti s výkonom ústavných práv, inak hrubým spôsobom maril výkon týchto ústavných práv a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – ľsťou, čím spáchal prečin marenia príprav a priebehu volieb a referenda podľa § 351 ods. 2 písm.b) ods. 3písm.a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. f) Trestného zákona“. Napriek tomu, že Okresný súd Bratislava II, č.k. 8C 407/06-34 zo dňa 13. 11. 2006 rozhodol právoplatným rozhodnutím Ing. Jána Vojteka zaregistrovať ako kandidáta pre voľby starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, vyšetrovateľka a prokurátor toto svojím hyenizmom absolútne nerešpektovali !!! Policajná špinavosť, prokurátorská špinavosť a mafia z SDKÚ-DS !!!- tieto slová sú napísané na množstve internetových stránkach v prospech mojej osoby. Toto je preukázateľná a nespochybniteľná mafiánska práca pod taktovkou recyklovaných komunistov a Štb-ákov pôsobiacich na mnohých štátnych funkciách!!!
Zo strany prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II, JUDr.  Svetozára Chabadu  je nad Slnko jasné, že postupoval v rozpore s ust. § 2) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, keď ako prokurátor sa výkonom svojej funkcie nepodieľal na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb !!!  Uvedený prokurátor bezpochyby konal v rozpore s Článkom 2 ods. 2) Ústavy Slovenskej republiky, keď ako štátny orgán  nekonal iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, čím porušil Článok 12 ods. 1) Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje všetkým ľuďom slobodu, rovnosť v dôstojnosti i v právach, zabezpečuje základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné!!!  JUDr. Svetozar Chabada preukázateľne porušil v prospech SDKÚ-DS ust. § 26 písm. a) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, kde je prokurátor je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, z ústavných zákonov, zo zákonov a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj úlohy a pokyny uložené nadriadeným prokurátorom, ak bol s nimi riadne oboznámený; splnenie pokynu je prokurátor povinný odmietnuť, ak by jeho splnením spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie, porušil ust. § 26 písm. b) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, kde je povinný chrániť verejný záujem a slúžiť verejnému záujmu, porušil ust. § 26 písm. c) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, kde nevykonával svoje služobné povinnosti svedomite, nestranne ale účelovo šikanovať mňa ako občana tejto evidentne nedemokratickej krajiny, konal v rozpore s ust. § 26 písm. d) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, keď sa nechal ovplyvniť individuálnymi alebo čiastkovými záujmami, záujmami politických strán alebo politických hnutí a podľahol tlaku verejnej mienky alebo oznamovacích prostriedkov, čím neodmietol  akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu jeho nestrannosti, konal v rozpore s ust. § 26 písm. e) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, keď nekonať objektívne a neprihliadať na všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu na to, či sú pre strany alebo pre účastníkov konania prospešné, alebo neprospešné, čím tak porušil ust. § 26 písm. f) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch a nechránil ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody, čím zvýhodnil mafiánky banditizmus a hyenizmus SDKÚ-DS a poškodil ma ako strany a účastníka  konania pre politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie,  čím porušil ust. § 26 písm. i) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, keď sa nezdržal   konania, ktoré zreteľne viedlo k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora na vlastný prospech alebo na prospech iného najmä SDKÚ-DS. Uvedený postup zreteľne preukazuje, že nepostupoval v zmysle ust. § 26 písm. l) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, pretože  nezachovával dôstojnosť pri výkone funkcie prokurátora, nechránil vážnosť vykonávanej funkcie a nevystríhať sa všetkého, čo by spôsobilo ujmu na cti prokurátora alebo oslabilo dôveru v jeho nestrannosť, je zreteľné, že ako prokurátor nedodržal pri výkone svojej funkcie pravidlá prokurátorskej etiky, čím konal v rozpore s ust. § 26 písm. m) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch

Z uvedeného postupu je dôvodné, že Generálna prokuratúra nepostupovala  v danom prípade v zmysle ust. § 40 ods. 2 pism. c), zákona č. 153/2001 Z.z. zákona o prokuratúre, keď nedozerala na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokuratúrami, kde v zmysle ust. § 41 ods. 1) zákona č. 153/2001 Z.z. zákona o prokuratúre na čele generálnej prokuratúry je generálny prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov, určených prokurátorov a zamestnancov riadi činnosť generálnej prokuratúry a činnosť ostatných prokuratúr. V tom čase bol generálny prokurátor SR JUDr. Dobroslav Trnka.
Dňa 18. 10. 2006 predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc (SDKÚ-DS), zať prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. (KDH), dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a ex riaditeľa Úradu vyšetrovania Policajného zboru SR, vydal rozhodnutie č. MVK 5/2006 o nezaregistrovaní kandidáta z dôvodu nedostatočného počtu podpisov voličov na petícii. Dňa 16. 11. 2006 vydáva nové rozhodnutie č. MVK 7/2006 o zaregistrovaní kandidáta Ing. Vojteka na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II, 8C 407/06-34 zo dňa 13. 11. 2006.
Ako nezávislého kandidáta na od začiatku kampane „nezávislé“ bratislavské médiá dokonca nerozpakovali použiť metódy 50. rokov, keď napríklad Bratislavské echo dňa 20. 10. 2006 pri zozname kandidátov na funkciu starostu v Ružinove vedome pri zozname kandidátov vynechalo jeho meno. To isté sa realizuje aj v denníku SME z 21. 11. 2006, ktorý taktiež pri zozname kandidátov vedome vynecháva meno Ján Vojtek!!! Nie náhodou ! V ten istý deň ani Bratislavské noviny neuverejňujú jeho meno v zozname kandidátov. Hneď v ten istý deň žiadam menované noviny o nápravu informácie, pričom už 20. 11. 2006 požiadal Ústrednú volebnú komisiu Bratislava o povolenie byť pri sčítavaní hlasov v Miestnej volebnej komisii v Ružinove dňa 2. 12. 2006.   

Dňa 5. 12. 2006 sa Ing. Pavol Kubovič obrátil na prednostku Miestneho úradu Ružinov Ing. Lýdiu Adamovičovú – vtedajšia podriadená starostovi Ing. Pavlovi Kubovičovi (SDKÚ-DS) o vykonanie kontroly petičných hárkov Ing. Jána Vojteka – kandidáta na starostu m.č. Bratislava – Ružinov vo voľbách do samosprávy obcí referátom hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa trvalého bydliska uvedeného v registri občanov m.č. Bratislava – Ružinov a zároveň žiada o vydanie písomného stanoviska. V zmysle ust. § 17 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je prednosta obecného úradu pracovníkom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi!!! Teda Ing. Lýdia Adamovičová NEBOLA OSOBA PRÍSLUŠNÁ KONAŤ VO VECI, čo zrejme vyšetrovateľke OR PZ Bratislava II, Úradu justičnej a kriminálnej polície, Osvetová 4, npor. JUDr. Helene Achbergerovej neprekážalo!!! Ale jej preukázateľne prekážalo to, že svojou kandidatúrou vyradil zo starostovskej stoličky práve podpredsedu SDKÚ-DS Ing. Pavla Kuboviča, preto sa rozhodla ma trestne stíhať !!! - .
Dňa 5. 12. 2006 pod číslom MVK 48/2006 zasiela predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc (SDKÚ-DS) na adresu Ing. Pavla Kuboviča (SDKÚ-DS), Súľovská 35, Bratislava, údajne v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám kandidátnu listinu nezávislého kandidáta Ing. Jána Vojteka ako jediného nezávislého kandidáta na starostu mestskej časti spolu s petičnými hárkami!!!! Je preukázané, že Ing. Pavol Kubovič nepožadoval listom zo dňa 5. 12. 2006 informácie v zmysle zákona                č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám tak ako mu odpisuje Ing. Martin Kuruc predseda miestnej volebnej komisie, pretože jeho list neobsahoval zákonom predpísané náležitosti ust. § 14 ods. 2), citovaného zákona ale požadoval písomné stanovisko prednostky úradu Ing. Lýdie Adamovičovej, ktorá mu listom zo dňa 6. 12. 2006, pod č.k. 54455/06/JBI odpovedala!!!!!!!
Teda poskytnúť informácie nemal predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martin Kuruc, keď ani toto neprekážalo vyšetrovateľke PZ npor. JUDr. Helene Achbergerovej a dozorujúcemu prokurátorovi Okresnej prokuratúre Bratislava II JUDr. Svetozárovi Chabadovi !!! Už tu sa preukázal prvý hyenizmus, mafiánstvo a organizovaný zločin, podrazy zo strany predstaviteľov SDKÚ-DS voči mne ako nezávislému kandidátovi a žiaľ občanovi Slovenskej republiky. Dňa 6. 12. 2006, deň po písomnej informácií adresovala Ing. Pavlovi Kubovičovi písomnú odpoveď prednostka Miestneho úradu Bratislava – Ružinov Ing. Lýdia Adamovičová, č.k. 54455/06/JBI.
Z potupu vyšetrovateľky PZ npor. JUDr. Heleny Achbergerovej, dozorujúceho  prokurátora Okresnej prokuratúre Bratislava II,  JUDr. Svetozárovi Chabadovi,  Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je evidentné, že ide o porušovanie Článku 13 ods. 1) Ústavy Slovenskej republiky, kde povinnosti možno ukladať: zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,  medzinárodnou zmluvou, ide o porušenie Článku 19 ods. 1, ods. 2) Ústavy Slovenskej republiky, kde KAŽDY má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena,  každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života !!!

Z uvedeného postupu je evidentné, že zo strany SDKÚ-DS ide o organizovaný zločin prepojený na štátne inštitúcie, ktoré prostredníctvom svojim zamestnancov zneužívajú zákonných stanovenia  garantované v Ústave Slovenskej republiky a Charte ľudských práv, kde dochádza k nepochybnému porušovaniu § 2 zákona č. 85/2005 Z.z o politických stranách a politických hnutiach. Strana  svojimi praktikami a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy nielen vo vzťahu ku mne ale aj mnohým občanom Slovenskej republiky, ktorí boli rovnako ako ja obvinený z vykonštruovaných závažných zločinov, pričom opak je pravdou.

Preukázateľný hyenizmus absolútne preukázal vrátane postupu štátnych orgánov, že Slovenská republika nie je demokraticky a právny štát, pretože ideológia sa viaže na mafiu a politických predstaviteľov SDKÚ-DS, čím nie je mi ako aj iným občanom politicky prenasledovaných zaručená ochrana Čl.1 ods. 1) Ústavy Slovenskej republiky.  Tento postup SDKÚ-DS, Polície SR, Prokuratúry SR preukázal, že ľudia NIE sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, že základné práva a slobody sú odňateľné a zrušiteľné, ktoré sa nezaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, pretože politickí farizeji a prisluhovači najmä SDKÚ-DS, KHD, SMK  sú z týchto dôvodov zvýhodňovaní a ľudia s iným politickým názorom poškodzovaní, znevýhodňovaní, ktorí neumožňuje tento režim vyjadrovať slobodne svoju politickú vôľu a názor. Toto sú boľševické metódy a praktiky zločinu komunizmu pri používaní metód  týrania, fyzického a psychického mučenia !!!!
Toto sú dostatočné dôvody porušovania ľudských práv politickou stranou SDKÚ-DS a spol.

Ing. Ján Vojtek 


Žiadosť odoslaná NR SR upozorňujúca na zneužívanie právomoci verejného činiteľa býv. podpredsedu NR SR Belu Bugára

    Facebook
Hlavná stránka