"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na Policajného prezidenta Tibora Gašpara

                

        

Ing. Ján Vojtek, ...... Košice

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava


odoslané: 16.17hod. GPSR@genpro.gov.sk


Vec:
Podnet z trestného činu.

10.09.2012
Týmto podávam podnet z trestného činu na Dr. Tibora Gašpara – prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky, pretože: od roku 2006 ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru v spolupráci so svojimi zamestnancami UBPK blizkými politickej strane SMK a vtedajšiemu 1.viceprezidentovi PZ Jaroslavovi Spišiakovi v spolupráci s dlhoročnými priateľmi Inšpektorátu práce Bratislava najmä Ing. Rudolfom Richterom, Csc, a jemu blízkymi kolegami k politickými „farizejom“ SDKÚ-DS, ktorí boli „dosadení“ do funkcii na Inšpektoráte práce Bratislava, ktorých mená sú identické s menami v zoznamoch ŠtB,

Osoby zapsané ve svazcích STB

Příjmení, jméno         Narozen(a) Bydliště Typ spolupráce Krycí jméno Evidující správa STB Svazek
Kukumberg Viliam ???DůvěrníkCentrála SK + Bratislava Prokop 2543
Csukás Štefan 28.12.1949 Důvěrník Lesák Centrála SK + Bratislava 36073
Richter Rudolf ???Důvěrník RudoCentrála SK + Bratislava 23376
Takáč Anton 01.06.1956Ochrana stranických a vládních neurčeno181602  

tak spoločným konaním zreteľne zorganizoval proti mojej osobe na základe pokynov vtedajším podriadeným tak, aby bolo voči mne začaté vykonštuované trestné stíhanie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku za fyzicky vykonané školenie vodičov kamiónovej dopravy za ktoré mi „vďaka“ aktivitám štátnych orgánov nebola do dnešného dňa vyplatená vopred obojstranne dohodnutá odmena. Tento postup je preukázateľným znakom, aké skupiny ľudí ovládajú na kamiónovú dopravu na Slovensku, že bezpečnosť vodičov nie je prvoradý cieľ na znižovanie dopravnej nehodovosti, ale šikanovanie vodičov, vyberanie blokových pokút, a šikanovanie mojej osoby za im explicitný výklad právnych predpisov o ktorých nemajú vedomosti najmä pracovníci Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, ani „odborníci“ im podobní z ďalších justičných orgánov zneužívajúc svoje postavenie na šikanovanie mojej osoby. V tejto protiprávnej súčinnosti, ktorú označujem ako mafiánska prebiehala a naďalej prebieha organizačná spolupráca a zločinecké šikanovanie mojej osoby aj zo strany Úradu „špeciálnej“ prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá je obsadená do značnej miery členmi Komunistickej strany Československa a príslušníkmi bývalej Československej ľudovej armády, ktorá ma svojich zástupcov aj na Inšpektoráte práce Bratislava. Toto je absolútna odpoveď, prečo som ako reprezentant Československej socialistickej republiky nemohol vycestovať na Olympijské hry, ktoré sú túžbou každého vrcholového športovca, absolútne potvrdzujú slová vtedajšieho náčelníka Vojenskej kontrarozviedky v Olomouci súdr. pplk. Kľučku, že moje odmietnutie vstupu do KSČ budem veľmi ľutovať. Súčasný postup je preukázateľným a pokračujúcim aktom pomsty ŠtB, vojenskej kontrarozviedky, SIS, pretože cynizmus „špeciálnych“ útvarov preukázal, že ide o agendu ŠtB, ku ktorej činnosti patrilo o.i. spravodajské rozpracovanie cirkví a náboženských organizácií, školstva a mládežníckych štruktúr, kde sa získavali informácie a tipy na spolupracovníkov ŠtB, aby počas Olympijských hier som získaval poznatky a zámery jednotlivých športovcov! Tento komunistický hyenizmus som odmietol a toto je abolútny dôkaz zneužívania svojich svojich právomoci na politické ciele a vykazovanie fiktívnych. Výsledkov pred verejnosťou.

Vzhľadom k tomu, že šikanovanie proti mojej osobe po opätovnom nástupe na pozíciu prezidenta Policajného zboru sa voči mojej osobe vystupňovalo za názory k politickým svinstvám niektorých politikov za skutky z roku 2006 dávno premlčané, ktoré sa navyše nezakladajú na pravde. Písomné pokyny na šikanovanie mojej osoby iným útvarom Policajného zboru odchádzali od istých pracovníkov Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ, kde riaditeľ bol práve Tibor Gašpar, ktorý naďalej vykonáva svoju právomoc spôsobu odporujúcim zákonu, aby s úmyslom mi spôsobiť škodu zadovážil, sebe alebo inému škodu a zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, čím dôvodne prekročil svoju právomoc. Túto protiprávnu a zverskú skutočnosť dokazuje aj postup vyšetrovateľa OR PZ Bratislava V pre pokračujúci policajný hyenizmus a porušovanie základných ľudských práv z roku 2006, keď akceptoval už spomínaný písomný pokyn vtedajšieho vyšetrovateľa Úradu boja proti korupcii npor. JUDr. Attilu Zajonca a neskoršieho zástupcom riaditeľa Úradu inšpekčnej služby súčasne riaditeľ odboru na politickú objednávku SMK, SDKÚ-DS, KDH !!! Toto protiprávne zverstvo bolo
„podporované“ zločineckými praktikami identických z komunistických čias skupinou Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR Bratislava. Toto je očitý akt pomsty a vybavovania si účtov za vyslovovanie politickej kritiky k tým, ktorí sa príčinia a porušovanie o
porušovania základných ľudských práv a slobôd aj napriek tomu, že Ústava Slovenskej republiky dovoľuje vysloviť svoj názor na adresu zločineckých praktík v štátnej správe, ich prepojenia a najmä za moje odhalenie prania špinavých peňazí obchodnými spoločnosťami a osobami, ktorých mená sú uvedené v tzv „Gorile“. Toto veľmi zreteľne preukazuje, akým smerom sa vyšetrovanie kazy „Gorila“ uberá, kto na tejto činnosti sa podieľa aj proti mojej osobe?

O tom, že ide o organizovaný zločin z radov niektorých riadiacich zamestnancov štátnej správy, dokazuje postup a rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, samosudkyne JUDr Ivety Willantovej vo vydanom „Trestnom rozkaze“ zo dňa 13.08.2012 v ktorom ma uznala za vinného, z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zákona za čo mi bol uložený súhrny trest odňatia slobody v trvaní tri roky s probačným dohľadom, kde podľa § 51 ods. 1, ods,2! Tr. zákona výkon uloženého trestu sa podmienečne ukladá na dobu troch rokov. Podľa § 61 ods. 1 ods. 2) Tr. zák. mi bol uložený zákaz činnosti vykonávať funkciu spojenú s rozhodovacou právomocou po dobu 5 rokov. Bol mi uložený peňažný trest vo výmere 2000€, pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovil mi náhradný trest
odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov. Tento postup sa dá len a len označiť ako mafiánsky, kde mám, ktorý inicioval npor, JUDr. Attila Zajonc, teda vtedajší podriadený Tibora Gašpara!!! Takýto justičný zločin urobí iba človek, ktorému sú tieto praktiky denne blízke za ktoré je zaviazaný
ďalším organizovaným skupinám pôsobiacich na Slovenku najmä v mafiánskej žumpe „Bratislava“.

Uvedený postup je celkom odporuje Charte Európskej únie, ktorá zaručuje každému právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti, ktorý ma jediný cieľ identický s pravidlami ŠtB trvalo ma podrobovať neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a trvalému
trestaniu! Toto je absolútny dôkaz postupu zásad ŠtB, čo potvrdzuje aj „prísne tajný“ dokument zo dňa 28. 11. 1989, II. správa SNB, č. j. CB-00 XXXX/03-89 o „zásadach činnosti kontrarozvědky při řešení společenské krize politickými prostředky“, kde sa o.i. uvádza, že složitá politická situace, vyhrocování společenské krize, výrazné tendence k likvidaci vedoucí úlohy komunistické strany ukazují na nesporný záměr nepřátel likvidovat socialistické společenské zřízení v ČSSR, hrubé porušování zásad marxisticko-leninského učení ze strany vedoucích představitelů KSČ v jejich praktické činnosti.. kde my nyní musíme bojovat o udržení a obnovu socialismu v ČSSR. Přitom však opozice přebírá do svých programů celou řadu našich ideálů. Navíc však v mnoha případech dnes ze strany různých opozičních skupin nám diktují svoje požadavky a chtějí prakticky nahradit monopol KSČ za který nás kritizují. O to víc musí dnes KSČ aktivizovat svoji činnost v podmínkách mezi občany této země, které musíme přesvědčit svojí činností o tom, že KSČ je schopnou stranou a je schopna hrát významnou a důstojnou roli v československé politice. KSČ se musí urychleně přeměnit v aktivní politickou sílu! Musíme usilovně bojovat za sociální zájmy
pracujících na socialistickém základě, a proto musíme i zásadně odmítnout názory a tendence všech, kteří mají záměr způsobit sociálně ekonomický chaos v naší zemi realizací různých tzv. „radikálních programů“... k přechodu velice „trnitou cestou“ od socialismu ke kapitalismu. Zásadně musíme odmítnout jakékoliv takového tendence, všemi silami bránit a hájit socialismus a za žádnou cenu těmto snahám neustupovat!

Vnitřní protivník...bude aktivizovat své protisocialistické působení zejména ve směru diskreditace politiky KSČ a zpochybňování výsledků dosažených při budování socialismu. Je nezbytné opozičním silám ze zahraničí - emigrantská nepřátelská seskupení a ze strany států NATO v Praze, odhalovat pokusy protivníka o pronikání do velitelských orgánů a důležitých objektů ČSLA, do StB, včetně jejího agenturního aparátu, odhalovat a zamezovat pokusům o získání utajovaných a důležitých informací, zabezpečit včasnou objektivní a intenzívní informovanost stranických a státních orgánů o činnosti protivníka a negativních jevech, udržovat vysokou pracovní disciplínu a morálku příslušníků StB. Za ůkolem je identifikovat, vyšetřovat, spracovávať popřípade likvidovat oponenty KSČ a komunistickýho režimu …....

Spravodajský odbor Pohraničnej stráže (ma svojich zástupcov na Inšpektoráte práce Bratislava) vytváral spravodajskú činnosť na území Spolkovej republiky Nemecka a Rakúska do hĺbky 100 kilometrov, kontrarozviedka ŠtB monitorovala personál česko-slovenských zastupiteľských úradov, spravodajský odbor 2. správy sa pokúšal prenikať do spravodajských štruktúr v Nemecku a v Rakúsku. ŠtB otvárala širší priestor protivníkovej kontrašpionáži. Moskva považovala I. správu za hniezdo protisovietskych elementov a nebezpečných agentov špionážnych centrál Západu O rok neskôr federálny minister vnútra Jaromír Obzina vydal rozkaz o súčinnosti rozviedky so všetkými kontrarozviednymi útvarmi, vrátane VKR a tiež Spravodajskej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc. Z toho dôvodu vysielanie dôstojníkov kontrarozviedky do zahraničia a realizáciu jej operácií mimo územia republiky posudzovala rozviedka. Podľa uvedeného rozkazu preberala tiež riadenie agentov Štátnej bezpečnosti v cudzine, ak tam pôsobili dlhšie ako tri mesiace. Zároveň bola povinná odovzdať príslušnej kontrarozviednej správe vlastnú agentúru prichádzajúcu dlhodobo zo zahraničia do Česko-Slovenska.

Z uvedeného postupu a z hodnoverných zdrojov je zrejmé, že tento hyenizmus proti mojej osobe „spustil“ práve Tibor Gašpar v súčinnosti s ďalšími politickými farizejmi. Uvedené policajné a justičné svinstva nemajú obdobu po roku 1989!

Ing. Ján Vojtek


    Facebook
Hlavná stránka