Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Daňová kobra na občana A.Kisku      

Vážený pán prezident FS SR
Finančná kobra
ING. FRANTIŠEK IMRECZE
Mierova 23
821 05 Bratislava


VEC: Korupcia, finančný, volebný, morálny podvod, nezákonnosť,
občana, oligarchu A.Kisku ! Návrh na anuláciu prezidentských volieb !


Podávam podnet za nedodržanie zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SR a podnet na prešetrenie daňového sofistikovaného finančného, volebného podvodu, korupcie, nezaplatenie volebnej pokuty v sume cca **12 133 300 eur **,  cielenej špekulácie, nezákonnosti občana SR Ing. Andreja Kisku, 5x násobného recidivistu !  NS SR vydal päť rozsudkov o úžerníckych úrokoch firiem A.Kisku ! Je štátnou, politickou, ekonomickou a morálnou  kolosálnou nehoráznosťou, ak kontaminovaný človek - recidivista svojvoľne, účelovo, bez hanby, svedomia s rozsudkami od NS SR : 8Sžo/40/2011, 3Sžo/19/2012, 6Sžo/39/2012, 8Sžo/2/2013, 6Sžo/21/2013  ;ešte dokáže vôbec kandidovať na najvyšší post v št & aacute;te - na Slovensku ! Kde je čestnosť, morálka, zákonnosť, korektnosť, kultúra, čistota profilu kandidáta na post prezidenta SR A.Kisku! Boj proti korupcii má oporu  v programovom vyhlásení vlády SR !

Totálnou motiváciou občana A.Kisku v jeho nezákonnej činnosti bolo ako finančného oligarchu finančným podvodom,
obludným navýšením nezákonného finančného kapitálu nad rámec volebného zákona = korupciou a zámerom alebo nedôslednosťou, nevedomosťou, nezodpovednosťou, strachom, volebnej komisie, zodpovedných úradov,  toleranciou
pracovníkov získať najvyšší post, moc v štáte = prezidenta SR , vrchného veliteľa ozbrojených síl SR, čo je neprijateľnou, nezákonnou, bezduchou skutočnosťou ! Celý komplex, kontext, fakty, dokumenty, predvolebného
boja naznačujú a vyjadrujú  špekulatívny, vychytralý prístup, postup rozhodnutia, vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb a najmä /ne/kontroly, overovania, dokladovania, vyúčtovania, preverovania volebných financií celej volebnej kampane jednotlivých kandidátov na post  prezidenta SR a osobitne A.Kisku !

Vôbec to nie je náhoda, že sa kvalifikovane nepostupovalo a najskôr sa neporovnali, neoverili zákonné volebné finančné požiadavky na volebnú kampaň prezidenta SR  v zmysle zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SRv požadovanej zákonnej celkovej  sume 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty  s písomným vyúčtovaním, priznaním volebných nákladov občana, kandidáta na prezidenta  Andreja Kisku v celkovej sume na volebnú kampaň  1 346 075 eur .Treba poznať a rozlíšiť zákonnom určenú požiadavku a volebnú finančnú prax a podvod A.Kisku ! EÚ, daňová kobra vie počítať, nestrpí zavádzanie, podvod, nezákonnosť! Ak sa poruš& ;iacu te; prvá požiadavka volebného zákona, suma 132 775 eur, nemôže predsa  platiť potom žiadna iná, nasledujúca ! Niekto moc zainteresovaný, mal moc naponáhlo pri vyhlasovaní výsledkov prezidentských volieb ! Tieto fakty, čísla hovoria jasnou nezákonnou a písomnou rečou o rozdiele a korupcii vo volebnej kampani A.Kisku ! Je neprijateľná,  odsúdeniahodná, rozhodovacia až  trestná povinnosť akož e svojprávnych, kompetentných ľudí, ak nevidia finančný rozdiel, nevedia, nechcú rozoznať výšku predpí ;sanej  zákonnej  sumy 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty a korupčnej sumy  1 346 075 eur  občana A.Kisku! Občan A.Kiska, v ykonal vo volebnej súťaži arogantný, odsúdeniahodný, drzý, nehorázny, nevídaný zámerný sofistikovaný finančný, nezákonný volebný úkon, podvod ! Občan A.Kiska takto vykonal pre seba nelegitímny, nelegálny finančný, amorálny, politický ťah, výhodu oproti iným kandidátom na post hlavy štá tu prezidenta  SR. Finančný oligarcha využil primitívne a priehľadne najvyššiu návratnú investičnú, finančnú zálohu, v podobe niekoľko mega kapitálovej investície na získanie nezákonnej prezidentskej politickej moci z volebnej a politickej v kampani na  Slovensku ! 
                                                                                  ****
Zákonné fakty a dôkazy :   Zákon 46/1999 Z.z.....z 18.marca o voľbe prezidenta SR dobehol, usvedčil z nezákonnosti A.Kisku že :

§ 16 Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas
kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z
pridanej hodnoty.!

§ 20 Sankcie (1) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z
oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil
najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od
prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3 uloží kandidátovi na funkciu
prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil
najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16. (2)
Kandidátovi na funkciu prezidenta, fyzickej osobe alebo právnickej
osobe, ktorá nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 19), uloží Ministerstvo
financií Slovenskej republiky pokutu do výšky 66 387 eur. (3) Odvolanie
proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok. Toľko zákonné
sankcie vo volebnom zákone 46/1999 Z.z...

                                                                  ****

Občan A.Kiska splnil oznamovaciu povinnosť, ale dôkazne, písomne, verejne, mediálne, vyjadril, potvrdil,  priznal vo vyúčtovaní celkovo na volebnú kampaň sumu ** 1 346 075 eur .**  Zákon §16 určuje celkovo však iba 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.! Takže... : 1 346 075 – 132 775 = 1 213 300 eur. Suma vyše milióna, teda rozdiel **1 213 300 eur** je však nezákonná, úmyselne prekročená, neprípustná, nedôvodná korupčná volebná suma naviac, ktorú zákon trest á desaťnásobne ! Takto hrubým, infantilným, nedôstojným, nespôsobilým počtovým výkonom, spôsobom znevýhodnil iných kandidátov s&am p;uac ute;ťaže ! Za tie peniaze sa dajú urobiť skoro zákonných 10 volieb!!! Občanom, oligarchom A.Kiskom bol svojvoľne, historický, dokonale zničený demokratický princíp slobodných volieb a rovnosť šancí kandidátov pred zákonom !
Občan A.Kiska takto svojvoľne, úmyselne, protizákonne prekročil najvyššiu sumu v zmysle zákona 46/1999 Z.z....a nekorektným, neslušným spôsobom podviedol, urazil všetkých slušných, čestných voličov, štát, národ za účelom získania postu, moci a benefitov prezidenta SR !
Skutočnosť je taká, že kultúrny, charakterný  ČLOVEK nato ani nepomyslí, si to vôbec nedovolí ! Avšak faktom je, že tento nekultúrny človek naraz nepozná elementárne počty a napriek tomu bol menovaný za pseudoprezidenta SR ?! Neuveriteľné, ale na Slovensku je to tak, fakt reálne ?!

V zmysle uvedeného zákona musí uložiť MF SR kandidátovi pokutu vo výške desaťnásobku a to 1 213 300 eur x 10 = **12 133 300 eur !** Takže, predbežná pokuta, dlžoba A.Kisku voči štátu je cca 12 133 300 eur. A teraz ešte naviac úroky z omeškania...! Nevedomosť A.Kisku a MF SR neospravedlňuje! Splatenie zákonnej dlžoby čaká na zaplatenie občana A.Kisku !

Treba vedieť, že bol porušený uvedený volebný zákon, stal sa verejný, volebný podvod, korupcia, nezaplatila sa pokuta v sume 12 133 300 eur a už dlho sa nič nedeje...?! Nebola zabezpečená rovnosť šanci kandidátov vo volebnej súťaži, úcta k zákonu, zákonná, morálna, právna čistota, čestnosť volieb a presadila sa oligarchova arogancia, kontaminácia a osobná toxicita A.Kisku ! Uvedené fakty, čísla, svedčia o dlhodobej,  /sám priznal verejne  v TV u Jána Krausa vyše 2 ročnú kampaň /
cieľavedomej nezákonnosti prezidentskej volebne súťaži občana A. Kisku. Nemožno dopustiť, aby sa finančný podvodník, korupčník  stal,  čo i len pseudoprezidentom SR ! Je nutné urgentné a právne prehodnotiť skutkovú podstatu zámerného porušenia volieb, neprijateľného činu občana A.Kisku a podať návrh na anuláciu prezidentských volieb !

Občan A.Kiska svojím korupčným volebným podvodom sa SÁM & company dostal do neriešiteľnej vážnej politickej, protizákonnej  situácie. Ak zákonnú pokutu v sume 12 133 300 zaplatí, tak sa verejne a automaticky prizná a potvrdí sa volebný zámerný podvod.  A následne musí niesť trestno-právne, politické, finančné  dôsledky svojej volebnej korupčnej činnosti a je to na riešení kompetentných orgánoch SR ! A to je už práca pre FS SR, daňovú kobru, NR SR, vládu SR, prokuratúru, exekútorov vymáhať danú sumu a úroky, ak to s h anbou nespraví SÁM občan A.Kiska ! Aj daňového podvodníka A l Caponeho v USA nachytali na daňových podvodoch!

Celý štát, médiá, verejnosť vie, koľko celkovo dal občan A.Kiska na prezidentské voľby, len tichá a vplyvná mocenská, finančná, politická, mediálna suita, spoluúčasť a vyšetrovateľ kpt. Tomáš Mikuláš, prokurátori JUDr. Michal Horváth, JUDr. Dušan Kovačik, PhD., a pracovníci MF SR Ján Onda, Veronika Baková, Ján Mikla to stále /ne/vedia a tiež /ne/chcú vedieť. Je zrejmé, dokázané, že občan A. Kiska nebol ešte inaugurovaný za prezidenta SR, keď sa konali prezidentské voľby a ON vykonal svoj občiansky volebný finančný, korupčný podvod, ako občan SR !
Takže korupčná,  trestná, finančná, daňová činnosť občana A.Kisku sa týka a spadá do obdobia procesu, priebehu  prezidentských volieb, takže sa to netýka žiadnej  prezidentskej imunity ! Pseudoprezidentom sa stal až po inaugurácii ! Zincenovaná, nekorektná,  falošná podporná pracovná solidarita interného a externého volebného teamu A.Kisku zložená zo všelijakých známych, servilných právnikov, veľvyslancov, politológov, reklamných, mediálnych ľudí...  a pod. ktorá napomáhala legalizovať, legitimizovať korupčníka a podvodníka bude musieť niesť konečnom dôsledku  trestno-právnu z odpovednosť za svoj podiel spoluú ; časti na úmyselnom nezákonnom konaní, finančnom korupčnom volebnom podvode! Pri takom nečistom, labilnom, kontraverznom profile človeka,  5x recidivistovi, ide o vážne politické, ekonomické, medzinárodné, diplomatické, finančné, trestné morálne zlyhanie, pochybenie až po štátno-právne dosahy, presahy ! V A.Kiskovom prípade nejde o žiadne istoty, záruky bezpečnosti Slovenska, ale o desivé nevypočitateľné, nezákonné machinácie a skutky, ako sme to mohli odsledovať z odstupom času pri voľbe prezidenta SR ! A pritom ide o intelektuálne náročné najvyššie hodnoty štátu, princípy demokracie, kult&uacut e; rnu identitu národa, národnú bezpečnosť štátu pr i funkcii vrchného voliteľa ozbrojených sil SR ! Iný človek by neprešiel žiadnymi previerkami !  A hľa občan A.Kiska, z nepochopiteľných dôvodov naraz hladko a rýchlo prešiel !

Keďže mi písali, odpovedali, kompetentní z relevantných inštitúcií, momentálne sa nedá vylúčiť ani organizovaný, nezákonný, prezidentský, sieťový, mediálny, záchranný, obhajovací komplot, produkt, zámer, súčinnosť odpovedí a praktické napomáhanie k nezákonnosti v obhajovaní občana A.Kisku za prezidenta SR..! V sumáre ide nelegitímny vyšší strategický, politický a finančný záujem o post prezidenta SR ! Súdnemu človeku aj na MF SR, volebnej komisii by malo byť zrejmé, že kto nesplní určené prvotné zákonné požiadavky je automaticky vylúčený z akejkoľvek súťaže..! Zodpovední, kompetentní ľudia v i nštitúciách platení daňovými poplatníkmi naraz zabudli v tomto prípade základné počty, faire play a zjavne elementárne neobhájili svoje posty  a nedorástli na kontextuálnu protikorupčnú vlnu myslenia, vnímania, cítenia, revolúciu slov a činov proti korupcii korupcii !

Je to nepredstaviteľný, kolosálny politický, volebný, obludný finančný podvod, korupčné  zdesenie od občana A.Kisku ! Nedá sa nič prikrášľovať, máme problém a dlhodobo! Veci sa majú tak, že meškáme s riešením finančného podvodu akože prvého muža v štáte, teraz už pseudoprezidenta A.Kisku. A je to jeho cca už polovica funkčného obdobia! Ľudí podvádzame, lebo im nehovoríme pravdu, čo je to za človeka, charakter tento pseudoprezident A.Kiska, keď nepozná elementárne zákonné počty, politickú kultúru a dovolí si nehorázne verejne, mediálne klamať celý národ.. !! Zat o, že je finančný oligarcha.?! Je isté, že do politiky svojimi manierami, počtam i , morálkou vôbec nepatrí ! Je povinnosťou všetkých slušných občanov SR, hlavne zodpovedných politikov v  NR SR, výborov NR SR, ministerstiev, médií, NAKA, GP SR, PZ SR, ombusmanky, aktívného tretieho sektora vyriešiť prvom rade veľkú volebnú korupčnú kauzu  v zmysle zákona a  v prostredníctvom  FS SR a daňovej kobry !

Preto naliehavo žiadam kompetentnú  FS SR, **finančnú kobru, ** ktorá má dokonca oporu aj  v programovom vyhlásení vlády SR, v boji proti korupcii v štáte v súčinnosti s NAKA, GP SR, PZ SR, SIS bezpodmienečne akčne, mediálne rýchlo zakročiť, ako je u nich zvykom ! V  zákone, dokumente nie je napísané, že zákon neplatí pre občana A.Kisku! Občiansku a pseudoprezidentskú korupčnú gorilu treba riešiť okamžite a úspešne !

Je neudržateľné, aby táto vážna prezidentská volebná, ekonomická, politická, nezákonná korupčná  kauza zostala nevyriešená, bez
politických, finančných dôsledkov, dopadov na aktéra občana A.Kisku a jeho group. Po týchto elementárnych faktoch a dôkazoch je morálne,bezpodmienečne isté, že občiansku volebnú  korupciu alias gorilu treba začať eliminovať už  od  občana pseudoprezidenta  A.Kisku ! Je politicky, morálne a prakticky nepredstaviteľné, aby človek s korupčným maslom na hlave, robil  " blahorečenia " o morálke, korupcii vo svojich vystúpeniach, novoročných, parlamentných plamenných prejavoch, v médiách, prijímal veľvyslancov, dával dokonca štátne vyznamenania, menoval profesorov, ministrov, prijímal duchovenstvo, neskazené deti..........a o niečom ešte aj rozhodoval !!!
Keď raz je niekto 5x násobný recidivista, ťaží ho osobná, politická, morálna hanba a blamáž, a ťažko ho možno považovať a vôbec akceptovať za vzor a slušného, kultúrneho človeka ! A to môžete mať akýkoľvek názor na politiku. Proste človek  s takým kreditom, recidívou, nepatrí do politiky a už vôbec nie na úrad ani pseudoprezidenta SR. Prezident a jeho úrad musí slúžiť, spravovať, fungovať, byť mravná záruka, ako vrcholový politický, reprezentačný štatutár, spravovatel hodnôt štátu, pre najvyššie princípy demokracie, občanov... a nie oligarchické  depo na 5 rokov a pre 5 x násobného recidivistu, oligarchu...!

 Je už len úlohou finančnej kobry, exekútorov, zodpovedných inštitúcií, politikov, aby v zákonnej dobe realizovali nulovú toleranciu, vyvodili urýchlene dôsledky, zodpovedne zvážili dosahy, dopady občana A.Kisku a uvedenú nemalú sumu urgentne vymohli, nakoľko iné inštitúcie totálne zlyhali. Keďže zákon platí pre každého aj pre občana A.Kisku ! Všakže...?!  Lebo inak je to len začiatok rozkladu spravodlivosti, kultúry, demokracie, právneho štátu !

S úctou

Dr. Marián Ostatník, CSc.

Na vedomie všetkým TU menovaným inštitúciám a iným......!


http://blogy.hnonline.sk/marian-ostatnik/korupcnost-a-kisku-dobehol-usvedcil-zakon-46-1999-z-z-pokuta-od-statu-mala-byt-vo-0

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka