"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Katastrofálny stav spoločnosti 

    Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov. Keď sme sa totiž pred 10 – 15 rokmi spýtali nejakého malého dieťaťa, čo robí jeho otec, spravidla odpovedalo: Môj otec je murár, lekár, šofér, učiteľ a podobne. Inými slovami, zaoberá sa činnosťou, ktorou prináša do spoločnosti určité užitočné hodnoty. 

Keď však túto otázku položíme menším deťom dnes, mnohé z nich odpovedia: Môj otecko zarába peniažky. O čom to svedčí?
O nesmierne hlbokom posune smerom nadol, v ktorom sa pre mnohých ľudí stáva nepodstatným vytváranie užitočných hodnôt pre spoločnosť, ale za jednu a jedinú hodnotu považujú iba peniaze. Peniaze, ktoré sa koniec koncov dajú získať aj inak, ako poctivou prácou. Len nech sú a nech ich dosť.

Uvážme však, že ak sme takto hodnotovo hlboko posunuli smerom nadol v pomerne krátkom časovom rozmedzí 10 – 15 rokov, čo dokážu deti svojim pozorovacím talentom reflektovať v jednej jedinej výstižnej vete, ako hlboko asi duchovne upadlo ľudstvo v dlhšom časovom horizonte 30. 40. 50., alebo 70. rokov?

Iba postupné zužovanie duševného obzoru, ktoré kráča ruka v ruke s takýmto katastrofálnym duchovným pádom nám neumožňuje vnímať jeho hroznú hĺbku. To je tiež dôvod, prečo mnohí ľudia odmietavo krútia hlavami, ak sa im začne niečo hovoriť o duchovnom úpadku. Väčšina z nich totiž spravidla vníma veci iba povrchne a preto, vidiac pred sebou najmodernejšie autá, neobmedzené možnosti cestovať, krajšie bývanie, internet a iné technické vymoženosti a ešte mnoho iného, na základe trblietavého lesku týchto vonkajších vecí nie sú jednoducho ochotní pripustiť, že by to snáď mohlo byť až také zlé. Naopak, oproti minulosti sa im to javí ako pokrok. Ak sa však pozrieme na veci trošku hlbšie pod povrch, nemožno si nevšimnúť onen spomínaný, obrovský hodnotový prepad v každodenných medziľudských vzťahoch a to vo všetkých oblastiach života. Ľudia síce kedysi mali hmotne naozaj menej, ale boli oveľa srdečnejší, vzájomne ústretovejší a ochotní si pomôcť, jednoducho povedané, boli oveľa lepší. Za hmotný pokrok platíme príliš vysokú daň, ktorou je strata ľudskosti. Je potom naozaj takýto pokrok možné vôbec nazvať pokrokom? 

Áno, ľudská civilizácia budí pri povrchnom pohľade zdanie rozkvetu, ale vo svojom vnútri je zasiahnutá rozkladom, nadobúdajúcim doslova tragické rozmery. Naša civilizácia sa v skutku podobá nabielenej, honosnej a majestátne navonok pôsobiacej hrobke, ktorá je však vo svojom vnútri plná hniloby a najrôznejšej nečistoty.

Tak napríklad konkrétne školstvo sa stalo iba bezduchým vymývaním mozgov informáciami, z ktorých sa v praktickom živote využije iba zlomok. Zdravotníctvo sa zvrhlo na tupé potláčanie dôsledkov, bez poznania skutočných príčin. Jeho osobitou kapitolou je farmaceutický priemysel, ktorého úlohou v skutočnosti nie je liečiť a vyliečiť, ale čo najdlhšie udržiavať pri živote potencionálnych klientov, ktorí sa nastavením na určitý druh udržiavacej „liečby“ stávajú istým zdrojom príjmov po celý ich ďalší život.

Ale poďme ďalej: Bankovníctvo sa snaží bezpracne zarobiť čo najviac tým, že sa iným požičiavajú požičané peniaze. Podnikateľská sféra je skrivená snahou väčšiny takzvaných podnikateľov vyžmýkať zo svojich zamestnancov čo najväčší výkon za čo najmenej peňazí. Právne služby sa stali sofistikovaným zlodejstvom, kde sa namiesto službe pravde a spravodlivosti slúži tomu, kto viac zaplatí. A tak ďalej a tak ďalej. Pokrivené, znetvorené a základného rozmeru človečenstva sú v skutočnosti i vo svojej skrytej vnútornej podstate zbavené všetky odvetvia ľudskej činnosti. Takéto niečo je však istou cestou do záhuby.

Ako teda zastaviť tento úpadok a nasmerovať spoločnosť nahor? Ja osobne vidím dve cesty.
Prvou z nich je cesta osvieteného vládcu. Nie je tomu totiž tak dávno, kedy sa Tomáš Garique Masaryk snažil vybudovať spoločnosť na rešpektovaní Zákonov Božích. A ak odhliadneme od všetkých chýb, ktoré sa v danom období urobili, úplne rovnaké tendencie mal aj prvý Slovenský štát. 

Snažiť sa vybudovať spoločnosť na rešpektovaní Zákonov Božích! To je čosi nevídaného a v dnešnej dobe priam neuveriteľného! Žiaľ, odvtedy ľudstvo nesmierne hlboko duchovne upadlo, takže je skutočne otázkou, nakoľko reálnou je objavenie sa osvieteného vládcu v dnešnej dobe. Každopádne ale táto možnosť zostáva naďalej jednou z možností.

Druhou, omnoho reálnejšou cestou je cesta zdola, spočívajúca v žití skutočných, pravých a budujúcich hodnôt, ako je spravodlivosť, česť, ľudskosť, srdečnosť, ústretovosť a snaha pomáhať iným. Jedine život v súlade s týmito hodnotami môže totiž, ako to jediné, zastaviť súčasný úpadok spoločnosti a nasmerovať ju nahor. 

Lebo aj napriek spomínanému úpadku, ktorý zhubne zasiahol všetky odvetvia ľudskej činnosti, v každom z nich sa predsa len nachádzajú ľudia, ktorí dokázali zostať vnútorne verní vyššie spomínaným ideálom. Ľudia, ktorí sa cítia vo svojom okolí osamotení, pretože sa nemôžu stotožniť s tým, čo sa deje vôkol nich.
Sú to ale práve oni, čo tušia veľkú pravdu, spočívajúcu vo fakte, že iba život, v ktorom sa ľudia riadia vyššími hodnotami, môže nasmerovať spoločnosť k výšinám, k skutočnému, reálnemu a dlhodobo udržateľnému rozvoju a pokroku. Že jedine takýto život má skutočný význam a skutočnú hodnotu.

Áno, je to presne tak! Spravodlivosť, česť, ľudskosť a snaha pomáhať iným majú pre vzostup spoločnosti omnoho väčší význam, ako ten najprevratnejší vedecko-technický rozvoj bez elementárnych mravných zásad. 
A ak sa život podľa vyššie spomínaných, morálnych zásad spojí s poznaním Zákonov stvorenia, takéto vzájomné prepojenie vytvorí pevný základný kameň novej, zdravej, prosperujúcej a trvalo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Pod poznaním Zákonov stvorenia nie je však myslená príslušnosť k nejakej konkrétnej cirkvi, alebo inej duchovnej organizácii. Je tým myslené objektívne, jasné a vecné poznanie Zákonitostí, ktoré hýbu univerzom. 

Jednoducho povedané, obrodenie našej spoločnosti, obrodenie každého jednotlivého odboru ľudskej činnosti spočíva v rukách jednotlivcov, ktorí sú ochotní žiť svoj život podľa vyšších morálnych zásad. Z nich, z týchto jednotlivcov sa totiž skladá spoločnosť. Čím ich bude viac, tým bude spoločnosť lepšia a zdravšia. Je to naozaj veľmi jednoduché.

V súvislosti s hospodárskou krízou odznelo napríklad z úst mnohých politikov, dokonca na tých najvyšších postoch a nie len u nás, ale aj v zahraničí, že súčasná kríza je predovšetkým krízou hodnôt. To je skutočne pravda!
Ako sa ale táto kríza na celom svete vo všeobecnosti rieši? Iba čisto ekonomickými a hmotnými opatreniami, napríklad šrotovným a podobne. To znamená, dielčím, nekomplexným a teda nedostatočným spôsobom. 

Ak je totiž dnešná kríza naozaj krízou hodnôt a ak by bol vskutku záujem o jej komplexné a úspešné riešenie, toto riešenie by malo vyplynúť z veľkej celonárodnej diskusie o nevyhnutnej zmene hierarchie hodnotového rebríčka spoločnosti. Lebo práve tie hodnoty, ktoré sme doposiaľ uznávali a preferovali krízu v skutočnosti spôsobili. 

K niečomu podobnému však nikde na svete nedošlo. Všetky opatrenia proti kríze boli iba ekonomické a svet vo všeobecnosti ďalej žije a verí tým hodnotám, ktorým veril a ktorým žil doposiaľ. A hoci ekonomické opatrenia môžu priniesť určité čiastočné, či už krátkodobé, alebo hoci aj dlhodobejšie riešenia, podobný prístup je v podstate iba zárodkom novej, budúcej a pravdepodobne ešte omnoho väčšej krízy.
Na teraz nám teda naozaj nezostáva nič iného, ako spomínaná cesta zdola, ktorá však ani zďaleka nie je tak bezvýznamná a tak bez možnosti vplyvu na dianie v spoločnosti, ako by sa mohlo zdať. Veď napríklad i Kristus, ktorý chcel svojim učením taktiež obrodiť vtedajšiu spoločnosť, nešiel cestou zhora, čiže cez elity a vládne posty spoločnosti, ale považoval za omnoho efektívnejšiu cestu zdola, vedúcu cez prostých a jednoduchých ľudí, ktorí by svojim osobným, čestným a spravodlivým životom dokázali obrodiť spoločnosť zdola. Táto cesta je aktuálnou i dnes. Treba ňou iba vykročiť.

A NA ZAVER ;tí, čo vedia čo bude nasledovať po tomto zvrátenom systéme, ktorý si ľudia sami vytvorili, tak vedia, že všetko ide k zániku a záhube, pretože tento chóry svet, ktorý sa podoba niekdajšej SODOME-GOMORE, ktorá boli Bohom zničené mestá, pre ich stupídnu nemorálnosť, tak aj dnešný svet sa podoba SODOME GOMORE, ktorá bude zničená tak či tak, pre choromyseľné myšlienky, úvahy a skutky, ktoré konajú nezákonné bez štipky akejkoľvek súdnosti k ľudskosti!! Aj keď vyhlasujú do éteru, že bojujú za ľudské pravá, je už očividné, že žiadne ľudské pravá nie sú a neexistujú, iba chamtivosť, nenažranosť, pýcha, sebaisté vystatovanie honosného majetku a slávy ,,túžba po moci a peniazoch, ktoré ich ústa nasycujú!! Číže, aj keď nakoniec povedia; MIER A BEZPEČIE! nebude na zemi žiaden pokoj, ale v ten moment ako svetovo to dopovedia a vyhlásia, príde na nich záhuba a zánik!! A zaniknú s týmto svetom všetci, ktorí lipnú na neprávosti, nezákonnosti, milujú nespravodlivosť, všetci,  ktorí   klamú, podvádzajú, ohovárajú, ktorí máju radi závisť, nenávisť a vraždia nevinných ľudí nezákonné, tí všetci budú odstránení!! Žiaľ, takí ľudia nemajú miesta medzi spravodlivými ľuďmi!!

Simona Schubert 68.simona.schubert@gmail.com

Začína ovládanie národov cez zmeny myšlienkového vedomia ľudí!

Takže, ako začneme v tejto veľmi dôležitej a významnej záležitosti manipulácie vedomia ľudí?! Kto chce ovládnuť národy, musí zmeniť "myšlienky ľudí! Spiklenci voči národom, dobre vedia ,že Nový Svetový Poriadok môže byť vytvorený výlučne na základe radikálnych zmien vedomia ľudskej mysle!

Ideme do reálnych faktov vážení, čiže prvý generálny riaditeľ Svetovej Organizácie, ktorý je členom iluminátskej lože, dr.Brock Chrisholm, na zhromaždení jasne vyhlásil: ",k uskutočneniu "SVETOVEJ VLADY" je veľmi dôležité eliminovať z ľudských myšlienok a ich vedomia individualizmus, náboženské dogmaty a loajalitu k rodine.!(prosím všimnite si že rodinu treba zničiť a jej hodnotu v spoločnosti! Ďalej môžem uviesť cit. podľa Pat Robertson ,The New World Order -It Will Change The Way You Live,DALLAS 1991,str.7)

Kontrola nad výchovou detí a mládeže svetovým štátom, odstránenie národného vedomia, vlastenectvo, rodiny a inštitúcie manželstva -to sú len niektoré body úsilia iluminátov k presadzovaniu najrôznejších spôsobov a metód prostredníctvom mnohých organizácií"!
Momentálne z jedných problémov iluminátov v EUROPE je "nacionalizmus"! K jeho zmazaniu a tým pádom i k podmaneniu všetkých Európanov ilumináti boli už začiatkom devätnásteho storočia plánované zregenerovanie mysle ľudského vedomia v slabej, bezzásadovej a poddajnej rasových a i kultúrnych miešancov. Ilumináti súdia, že miešanec v sebe má slabú vôľu, bezcharakternosť, nespútanosť, nestálosť a nevernosť s objektivitou, mnohostranností, duchovnej čulosti, bez predsudkov a širšieho rozhľadu. Z tohto dôvodu je taktiež EUROPA po desaťročia doslova zaplavovaná čo najviacej prisťahovalcami z čo možno najvzdialenejších končín sveta! Iluminát a zakladateľ Paneeurópskej Únie, kňieža Nikolaus Coudenhove-Kalergi.vo svojej knihe "Praktický idealizmus" z roku 1925 priznal: Človek vzdialenej budúcnosti bude miešancom. Dnešná rasa a kasty padnú za obeť postupnému prekonávaniu predsudkov, priestoru a času. Euroázijsko-negroidná rasa budúcnosti, vnútorným vzhľadom podobná staroegyptskej, nahradí dnešnú rozmanitosť národov a i rozmanitosť osobností! K tomuto nie je čo úž vážne čo dodať!

Organizácia UNESCO -celosvetové riadené školstvo a vzdelanie je jedným z najmocnejších nástrojov iluminátov k formovaniu ľudskej mysle a ich zmyšlaní! Systém údajného "vytvárania vlastného názoru "bol iluminátmi cez UNESCO prepašovaný do škôl a univerzít! Týmto spôsobom kontrolujú a ovplyvňujú nielen jednotlivca, ale aj takýmto spôsobom súčasne uskutočňujú požadovanú zmenu všetkých súčasných a nastávajúcich pomerov v politike, spoločnosti, morálke, rodine, atď...,

Podľa najnovších medzinárodných konvencií OSN na ochranu práv dieťaťa už rodičia nesmú určovať vlastnú osobnú výchovu svojich potomkov! Rodičom naďalej nie je dovolené akýmikoľvek spôsobmi trestať vlastné dieťa za slová a jednania, čo by neodpovedalo rodičovskej náboženskej viere alebo mravným postojom. Je im ale tiež zakázané svoje vlastné dieťa akokoľvek inak ovplyvňovať v jeho náboženskému či morálnemu chovaniu! Tuto vidíme jasne a zreteľne ukážkovú stratégiu iluminátov: "oslobodenie človeka od všetkých väzieb na rodiča, rodinu a náboženstvo! Zničenie rodiny je jedným zo strategických hlavných cieľov iluminátov! V ich rukách je dnes celá škála pornografie, ktorá je miliardovým kšeftom, ale aj silno prospieva k rozbitiu tradičného manželstva a preto je doslova všadeprítomná!!! Dnešný svet stratil prakticky akýkoľvek mravný cit"! V dvadsiatom storočí sa rozvody, manželská nevera a promiskuita rozmohli do nehoráznych a širokých rozmerov! Všetky tieto dogmatické záležitosti boli a sú propagované a financované a všemožne podporované iluminátmi!

16. januára 1991 prezident Bush povedal: "toto je historický okamžik. V minulom roku sme urobili veľký pokrok v ukončení éry svetových konfliktov a studenej vojny. Máme pred sebou šancu utvoriť pre nás aj pre budúce generácie Nový svetový poriadok, teda svet, čo bude v ňom riadiť vláda vzťahy medzi ľuďmi a nie džungľa. Máme pred sebou šancu, aby hodnoverné združené národy uplatnili svoju mierotvornú rolu a tým pádom naplnili prísľub a víziu zakladateľov OSN.

Po vojne v Perzskom zálive 6. marca 1991 BUSH pred americkým kongresom v prejave nazvanom "A Framework for Peace"povedal: "doteraz sme poznali svet ako rozdelený, dnes je na obzore Nový svet, v ňom bude už prítomná nádej na NOVY SVETOVY PORIADOK. A ohľadom vojny v Perzskom zálive ešte uviedol dodatočne: "je to test fungovania Nového svetového poriadku!
Jedným z dôvodov vojny bolo tiež ukázať svetu ako je dôležitá svetová armáda(OSN)pre všeobecný mier, šlo teda o demonštráciu účinnosti "svetového spoločenstva "proti agresorovi"!

Behom vojny v Perzskom zálive boli USA rozsiahle podporované Saudskou Arábiou, teda práve tou krajinou ,kde sa zrodil "ISLAM"! Väčšina ľudí ani v najmenšom netuší, ako tesne spolupracujú s iluminátmi panovnícke rodiny v Saudskej Arábií, Kuvajte i v ďalších arabských krajinách. Primäli ich k tomu najveľkorysejšie sľuby zo strany iluminátov.

Bolo im predložene a navrhnuté modré z neba, nechajú sa zapriahnuť do káry Nového svetového poriadku! Pretože panovnícke rodiny vo svojich krajinách predstierajú, že sú obrancovia národa a Islamu, pracujú a jednajú celkom  v zmysle Nového Svetového Poriadku! Vieme, že väčšina arabských televíznych staníc je pod priamou či nepriamou kontrolou iluminátov a úplne jasné, že svetový sprisahanci informáciami dokonca i v arabsko-islámskych krajinách.

Ilumináti si človeka ako takého dôkladne preštudovali a dokonale poznajú jeho slabosti aj vášne. Sústavnou manipuláciou verejnej mienky sa im podarilo dokázať, že ľudia sami túžia po veciach, ktoré pre nás ilumináti pripravili. V hlavách dnešných ľudí už takmer nie je myšlienka, ktorá by nepochádzala od iluminátov!! Ľudstvo je sprisahaním proti národom vychovávané, aby myslelo a jednalo spôsobmi robotov a ľudia už sami vychovávajú svoje deti podľa priania iluminátov. Stala sa z národov rasa naprogramovaných tvorov, ktorá všetkému verí a robí doslova čokoľvek tak dlho, dokiaľ je zahlcovaná dezinformáciami a lživými klamstvami politického systému, škôl, univerzít a masmédií!

Záver:
A teraz sa poobzerajte okolo seba! Deň má 24hodín, nie však 32hodín!
Zatiaľ čo pracuješ tvrdšie a tvrdšie za menej a menej peňazí, HRA je manipulovaná proti tebe! Všetkých nás premieňajú na pravých otrokov! Zlodeji v srdci nášho finančného systému umelo upravujú ceny našich najdôležitejších prírodných zdrojov: "jedlo, voda, energie a aj zlato! Vo veľkej prekvitajúcej konšpirácií nezastaviteľnej korupcie!
Nepotrebujeme úsporné opatrenia! Nepotrebujeme chudobu! Neexistuje nedostatok!
Sme jednoducho obeťami krádeže nevídaných rozmerov, sme kŕmení klamstvami tak veľkými, že to utláča ľudstvo!
Závažnou pravdou je, že existuje viac než dosť životných prostriedkov na prežitie ako človek spotrebuje!
Jediný dôvod prečo si neužívame toto bohatstvo je, že je odčerpávané životne prostriedky pre človeka skorumpovanou vrstvou vládnych politických kriminálnikov! Drancujú nás za pomoci gigantických korporácií, zvyšujú dane, strategické ceny pre život, znižujú mzdy pracovníkov, kradnú ovocie našej produktivity práce!
Ovládajú médiá a rozoberaním citlivých tém sociálnych a iných strategických rodinných tém nás rozdeľujú: brata proti bratovi-rodinu proti rodine! Aby sme sa bili medzi sebou, zatiaľ čo nenápadne potichučky rabujú naše cenné inštitúcie!
Nedajte sa podmaniť týmito podvodníkmi, ktorí zneužívajú a zotročujú a ktorí Vám kradnú Vaše životy: hovoria vám čo robiť, čo si myslieť, čo cítiť ,manipulujú cez médiá, noviny, tv!
Zbavme sa týchto zväzkov okov, ktoré nás všetkých ťažia na ramenách!
Nahraďme tento skorumpovaný systém lepším systémom, ktorý má prínos pre všetkých!
Získajme späť ovocie našej produktivity práce, zdieľajme našu prosperitu !Teraz to musíme dokázať!
Sme všetci tvorcovia a keď sa spolu spojíme, máme MOC vytvoriť akúkoľvek budúcnosť ktorú chceme my NAROD SPRAVODLIVEHO SRDCA!!!

SIMONA SCHUBERT-SEBOVA


   PRINT RSS

Hlavná stránka