"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Tatjana Šidlová-obeť pozemkovej mafie a zneužívania psychiatrie

Pokračujúce terorizovanie Tatjany Šidlovej plánovanými ďalšími nanútenými vyšetrovaniami psychiatrami – dôkaz nebezpečného preniknutia organizovaného zločinu do polície, prokuratúry a súdnictva SR • SLOVENSKÁ ŽUMPA...svinstvá mocných...
 • Zosmradnutá demokracia
 • Na Okresnom súde v LM prebieha pokračovanie v trestnej veci Tatjany Šidlovej. Pod  zn. 1Nt/6/2013 sa prejednáva verejne návrh prokurátora Vagača na jej ambulantné psychiatrické liečenie. Ako je po dvoch pojednávaniach zrejmé, celé to nemá iný účel, ako sa menovanej pomstiť za jej odvahu postaviť sa proti INA, a. s., Kysuce v r. 2005. Občania z radov verejnosti, ktorí sledujú priebeh výsluchu znalcov Stankoviča a Kosorínskeho pred súdom, jasne vidia, o akú špinavú hru ide. Z vyjadrení znalcov je preukázateľné, že Šidlová má byť liečená len pre skutok, ktorého sa mala dopustiť zverejnením amorálneho konania Poloncovej a nečinnosti policajného orgánu v LM vo veci jej trestného oznámenia na konanie Poloncovej.

  Naviac títo znalci ani nepoznajú podstatu ochorenia CFIDS, ktoré vyhlasujú za duševné ochorenie, a keďže aj to im je málo, za príčinu duševnej choroby Šidlovej vyhlasujú aj jej vysokú inteligenciu. Z otázky prokurátora Vagača je ešte zrejmejšie, že celá „akcia“ proti Šidlovej bola dávno a vopred naplánovaná a postupuje sa v nej podľa vopred vytýčeného scenára. Pán prokurátor sa dva razy  snažil položiť znalcovi otázku, ako môže byť obvinená v budúcnosti nebezpečná dr. Poloncovej! Súdu neustále podsúvajú,  že Šidlová je spoločnosti nebezpečná a  potrebuje liečenie, keďže by sa mohla dopustiť recidívy.
  Recidívy zrejme v tom zmysle, že sa opakovane niekam postaví s plagátom na hrudi a zverejní svinstvá, ktoré sa dejú z „úradnej moci“ občanom SR, pričom si dovolí poukázať aj na jednotlivcov konkrétne sa na tom zúčastňujúcich.

  Aby celý prípad „Šidlová a jej  konečná likvidácia“ bol dotiahnutý dokonca raz a navždy, zasahuje sa do iných konaní na súdoch v Žiline a v Čadci. Ide o majetkové spory, pri ktorých v nadväznosti na dôkazy nemôže hrať úlohu ani prípadné duševné ochorenie. No aj tu sa súd Žilina a Čadca poistili – čakajú na výsledok vo veci na OS LM, aby mohli menovanej určiť poručníka – ktorý bude konať podľa pokynov zločincov v pozadí, ktorí stoja ako odporca proti Šidlovej. Súdom nejde o nič iné, len mať dôvod na zastavenie konania o jej žalobných návrhoch.

  Toto si OS Žilina vo veci 4C 158/2005 poistil vyjadrením znalca Andrého, ktorý sa dodatočne vyjadril, že nebola spôsobilá podať ani žalobný návrh! Na toto nedávno nadviazal – ozaj z koho iniciatívy? – OS Čadca vo veci  10C/253/2004, ktorý sa po 3 rokoch nečinnosti rozhodol čakať ďalej – na výsledok z OS v LM. Je zaujímavé, že na druhej strane súd Žilina vo veci žaloby JUDr. Chovanca o ochranu jeho cti sa vôbec nesnaží o to, aby počkal na výsledok konania  súdu v LM. Tu so Šidlovou koná ako s osobou plne spôsobilou na všetky úkony.

  Keďže zrejme zákonnej trestnej sudkyni  Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši nestačí celý ten nechutný cirkus, akým je táranie znalcov Stankoviča a Kosorínskeho, Šidlovú čakajú ďalšie vyčerpávajúce „cirkusové predstavenia“. Šidlová sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR listom adresovaným gen. prokurátorovi. Jej podanie JUDr. Košťál odoslal na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry LM na konanie KP Žilina. Na KP v Žiline JUDr. Kováčik  podnet Šidlovej odložil ako nedôvodný! Bez toho, aby sa podrobne oboznámil so spismi, ktoré súvisia s kauzou trestného stíhania a návrhu na liečenie Šidlovej a nachádzajú sa na OP v LM. Upovedomenie o vybavení podnetu 3 KPt 336/12/5500-16 neobsahuje argumenty a odôvodnenia v nadväznosti na obsah  podania T. Šidlovej.

  Z uvedenej písomnosti citujem:
  „Pre úplnosť som sa zaoberal i možnosťou posúdenia Vášho podania ako návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom  konaní podľa § 363 Tr. por. Vaše podanie však neobsahuje také námietky, ktoré by smerovali k zrušeniu právoplatného rozhodnutia o zastavení trestného stíhania, pričom lehota na takýto postup upravená ustanovením § 364  ods. 3 Tr. por . už uplynula. Postup podľa § 363 Tr. por . preto neprichádza do úvahy.“

  Zaujímavé, že keď Šidlová včas podávala námietky proti postupu vyšetrovateľa i znalcom – i cez prokuratúru – sa nik zastavením trestného stíhania jej osoby nezaoberal. Poukazovala na protizákonný postup vyšetrovateľa, ale to neakceptovali ani na policajnom orgáne, ani na prokuratúre.  Samozrejme, pretože ináč by ju nemohli šikanovať po pojednávaniach a psychiatrických ambulanciách.
  Pretože sa stalo bežným javom, že občanov brániacich svoje práva súčasná moc terorizuje posielaním po psychiatroch – znalcoch, ktorých si vyberá súd, a v poslednom období je to pomerne častý jav, obrátila sa Šidlová s trestným oznámením na Stankoviča a Kosorínskeho na Úrad špeciálnej prokuratúry.
  JUDr. Godžová vec z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstúpila – no kam inam, ako na Okresnú prokuratúru v LM!
  Dňa  7. 4. 2014 dostala Šidlová Upovedomenie o spôsobe vybavenia podania – 1 Pn 147/14/550-4 – Mgr. Volkovics, 3. 4. 2014.
  Menovaný trestné oznámenie Šidlovej na znalcov vybavil naozaj uznania hodným spôsobom:
  „....ktorým sa domáhate trestného stíhania podozrivých MUDr. Antona Stankoviča a MUDr. Juraja Kosorínskeho pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, ...“
  „...som s prihliadnutím na jeho obsah vyhodnotil ako návrh na doplnenie dokazovania pribratím iných znalcov za účelom posúdenia Vášho duševného stavu v konaní vedenom Okresným súdom Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 1Nt/6/2013. S prihliadnutím na uvádzané zistenie preto vec spolu s prílohami odstupujem na ďalšie konanie a rozhodnutie Okresnému súdu Liptovský Mikuláš.“
  Podobné znalcovské dokazovanie si naplánovali – ako ďalšie! – aj na OS Žilina k 4 C 158/2005!

  Má sa teda Šidlová na čo tešiť! Chodenie od psychiatra k psychiatrovi – s cieľom, aby organizovaní zločinci, ktorí za prípadmi stoja, mali čo najviac „dôkazov“, že to nemá v hlave pokope, keď sa odvážila postaviť proti nim!      Facebook


  Hlavná stránka