"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Tatjana Šidlová – obeť pozemkovej mafie a zneužívania psychiatrie

Šikanovanie osoby Tatjany Šidlovej vládnucou mocou a s ňou prepojenými jednotlivcami pokračuje v „prejednávaní“ žaloby JUDr. Milana Chovanca na ochranu osobnosti • SLOVENSKÁ ŽUMPA...svinstvá mocných...
 • Zosmradnutá demokracia
 • Dňa 12. 12. 2011 doručil JUDr. Milan Chovanec žalobu na ochranu osobnosti proti Tatjane Šidlovej.
  Okresný súd Žilina ju mal evidovanú pod  sp. značkou 18C281/11, ktorá bola elektronickou podateľňou pridelená o 14:27:15 JUDr. Gabriele Panákovej.
  Po niekoľkomesačnom konaní o námietke  bolo určené, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd Žilina.
  Vec dostala novú spisovú značku – 18C-8C/367/2012.
  Po návrate spisu z OS Liptovský Mikuláš cez elektronickú podateľňu dňa 23. 11. 2012 o 10:29:57  bola žaloba pridelená na rozhodnutie Mgr. Dušanovi Chamulovi.
  Na Potvrdení o pridelení veci je číslo spisu 8C/367/2012. ( V spise list č. 73.)
  Pod č. 74 v spise je založené ďalšie Potvrdenie – o pridelení veci JUDr. Gabriele Panákovej, ktorej bol spis „prijatý dňa 23.11.2012  10:29:57“ pod sp. značkou 8C/367/2012 pridelený 23. 11. 2012 10:32:33.
  Na 24. 1. 2013 o 14.00 hod. pod sp. značkou 18C-8C/367/2012 bolo nariadené pojednávanie.
  Šidlová toto predvolanie nedopatrením neprevzala, a tak súd konal v jej neprítomnosti.
  Pri nahliadnutí do spisu 1. 3. 2013 Šidlová našla rukou písaný záznam:
  Súdu oznámené dňa 24. 1. 13 z iných senátov, že O je zbavená spôsobilosti.
  Zisti, či O bola zbavená spôsobilosti (na P)
  – následne predlož S
  24. 1. 2013  - podpis nečitateľný
  -- zistené, že v senáte JUDr. I. Sýkorovej sa má znalec vyjadrovať k spôsob. O.
  30. 11. 2013 – podpis nečitateľný.“

  Na liste č. 86 v spise je záznam , v ktorom o. i. je tiež:
  „zapožičaj spis (JUDr. I. Sýkorová) – 4C/158/05
  30. 1. 2013“

  List č. 85 – „Úradný záznam: Dňa 28. 01. 2013 zistené z lustrácie registra a osobne z poručenského oddelenia, že voči Tatjane Šidlovej sa žiadne konanie ohľadom zbavenia spôsobilosti nekoná.
  Dňa 28. 01. 2013
  Zapísala: Harantová“

  Poznámky na okraj k uvedeným skutočnostiam.

  • Všimnite si časový rozdiel medzi Potvrdeniami. Otázne je, či po vrátení spisu z OS LM mal byť spis pod novým číslom  pridelený totožnej „zákonnej“ sudkyni.  Ak áno, prečo musel prejsť elektronickou podateľňou a dostať novú spisovú značku?
  • Všimnite si, ako  nezávislí sudcovia si posúvajú informácie, dávajú na nahliadnutie spisy kolegom – a netreba pochybovať, že aj iným „záujemcom“ – účel určite netreba objasňovať.
  • Zasahovanie do nezávislého rozhodovania iného sudcu v inom prípade je zrejmé.

  V spise žaloby na ochranu osobnosti sa pod č. l. 60-61 nachádza nádherný dôkaz k tvrdeniam Šidlovej o prepojení a účelovom konaní všetkých zúčastnených – policajných orgánov, súdov, súdnych znalcov z odboru psychiatrie, verejnej správy.
  Je to dôkazom prepojenia jednotlivých článkov moci – jej reprezentantov na každej úrovni.  Tento dôkaz ukazuje na skutočnosť, že znalecký posudok vypracovaný Poloncovou, a neskôr  ďalšie posudky vypracované Stankovičom a Kosorínskym, i Andrém, zorganizovanie trestného stíhania Tatjany Šidlovej na základe nezmyslov a lží, porušovaním jej práv ako účastníčky konania, oznamovateľky i obvinenej,  má spoločného „menovateľa“.

  Kópia Uznesenia 9NcC/29/2012-84, 5111241638 KS Trnava zo 17. Júla 2012 bola do spisu založená JUDr. Chovancom. Podľa pečiatky „JUDr. Milan Chovanec, 24. 8. 2012, číslo 1135“ je jednoznačne identifikovateľná.
  Z prvého odseku uznesenia je preukázateľné, že osoby vo vysokých, až najvyšších policajných funkciách SR, ktoré žalujú bývalého policajného prezidenta, doručili svoju žalobu na OS Žilina 19. 12. 2011.
  Tieto osoby sú zastúpené Advokátskou kanceláriou s. r. o., so sídlom Žilina, V. Tvrdého 17, IČO: 36 436 640.
  A teraz možno už len hádať:
  Chcel JUDr. Chovanec ukázať Šidlovej, kto za ním stojí? Chcel ju „upovedomiť“, že tak, ako bol odstránený bývalý policajný prezident,  ba možno aj horšie,  dopadne aj menovaná, ktorá nemá na právnika, ktorý by na súde konal v jej  záujme?
  Chcel „zákonnej“ sudkyni pripomenúť, aký má byť výsledok sporu?
  Jedno je isté: Šidlovej je dnes už – vďaka tejto informácii, ktorú jej poskytol priamo navrhovateľ – jasné, že všetko: posudky a ich závery, trestné stíhanie a jeho záver, smerovanie merita veci inam a iné „dianie“ okolo jej osoby, je pod ochranou  a taktovkou – ako sa zdá – na najvyššej úrovni!
  Pretože Šidlová v minulosti si dovolila úradným a zákonným spôsobom sa obrátiť na bývalého policajného prezidenta JUDr. Spišiaka, ktorý tam, kde videl dôvodnosť jej podania, si plnil svoje povinnosti z úradnej moci.
  Do tejto kategórie patria napr. jej žiadosti a sťažnosti týkajúce sa informácie o stave vyšetrovania vo veci útoku na jej osobu maskovanou osobou z bytu č. 84 na Ul. Ľ. Zúbka 21 dňa 2. 10. 1998, nečinnosť policajných orgánov v súvislosti s jej podaním o podozrení z trestného činu spáchaného Poloncovou, odopieranie vydania jej kópie zápisnice z jej výsluchu na istom orgáne v Žiline, aby sa mohla  obhájiť pred lživým tvrdením Heringeša, že sa vyjadrila na adresu sudkyne v spore 4C 158/05, že je skorumpovaná.
  Je teda toho až-až, prečo je dôchodkyňa Šidlová, ktorá sa rozhodla brániť si svoje práva, i vlastníctvo pred organizovanými zločincami, až priveľmi  nepohodlná.


  Priebeh pojednávania pred  Okresným súdom Žilina vo veci žaloby na ochranu osobnosti JUDr. Milana Chovanca proti odporkyni Tatjane Šidlovej dňa 15. 3. 2013

  V uvedený deň som sa dostavila na pojednávanie  vo veci sp. zn. 18C-8C/367/2012 s oneskorením, pretože rýchlik meškal cca 15 minút.
  Svoj oneskorený príchod som telefonicky avizovala cez pracovníčku príslušnej spisovne so žiadosťou, aby vyhotovila záznam a oznámila skutočnosť sudkyni.
  Do miestnosti č. 106 okrem navrhovateľa som vstúpila ja a osoba, ktorá mala záujem sledovať súdne pojednávanie ako verejnosť.
  Prítomnosť osoby, ktorá bola navrhovateľovi  známa zo sporov, v ktorých zastupuje JUDr. Chovanec protistranu, zjavne zaskočila ako samotného navrhovateľa, tak zákonnú sudkyňu.
  Sudkyňa, ktorá svoje emócie a nevôľu začala prejavovať neprimeraným spôsobom – agresívnym zvyšovaním hlasu ako voči mužovi, tak voči mne, žiadala  od neho predložiť občiansky preukaz, napriek tomu, že oznámil, že je ako verejnosť.
  Poznamenala som, že dotyčný nie je ako verejnosť povinný sa legitimovať. Napriek tomu, že vyhlásil, že nie je v predmetnom spore svedkom, doklad totožnosti musel predložiť.
  Muž argumentoval, že nevidí dôvod na svoju identifikáciu, ale sudkyňa trvala na svojom, pretože podľa jej vyjadrenia nevie, či ako svedok nebude navrhnutý.
  Muž sa snažil vysvetliť, že nemá dôvod ako svedok figurovať.
  Po mne položenej otázke, či dotyčného navrhujem ako svedka a vyhlásení z mojej strany, že nemám dôvod, chytil sa tohto navrhovateľ a oznámil, že ako svedka ho navrhne on!
  Dotyčný sa snažil ešte chvíľu presviedčať logickými argumentmi sudkyňu o nedôvodnosti svojho navrhnutia za svedka a najmä ako svedka v prospech JUDr. Chovanca, ale nič mu to platné nebolo.
  JUDr. Chovanec nemusel vôbec uviesť, k čomu by mal byť muž ako svedok vypočutý.
  Počas tejto polemiky som aktivovala nahrávacie zariadenie. Sudkyňa, napriek tomu, že som vystupovala slušne, ma dva razy atakovala vyhrážkou pokuty.  Snažila sa zabrániť mi využiť svoje ústavné právo v zmysle ústavného nálezu vo veci Tibora N., že nahrávať si má občan právo bez dovolenia súdu. Oponovala, že nemám jej súhlas. Keď som použila argument vyššie uvedený, tvrdila, že o nahrávaní musí vedieť.
  Keď sa pod zásterkou, že pán R. Š. bude volaný ako svedok, o čom ona rozhodne, podarilo dotyčného z pojednávacej miestnosti dostať  a bola som tam sama, sudkyňa odrazu zmenila svoj spôsob správania voči mne.
  Niektoré moje vyjadrenia protokolované neboli s odôvodnením, že na to príde neskôr.
  Napr. vyhrážka navrhovateľa, ktorú urobil na moju adresu po prejednávaní môjho údajného priestupku na chodbe Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši a ktorú som doslovne citovala.

  Nepristúpila som na zmier, pretože to, čo som uviedla, sa týka faktov preukázateľných z iných zdrojov, a okrem toho množstvo zámerných dezinterpretácií zo strany navrhovateľa sa dá „uviesť na pravú mieru“.
  Navrhovateľ sa vyjadril, že ak sa mu ospravedlním, nebude odo mňa požadovať majetkovú ujmu 3000,- E.
  Na druhej strane priveľmi zdôrazňoval sudkyni, že ak mu súd túto sumu, resp. menšiu prizná, venuje ju na charitu – na športovanie detí a mládeže.
  Je dôvodné podozrenie, že ide o vydieranie mojej osoby zastrašovaním, že mu budem musieť platiť, ako aj dôvodné podozrenie, že je vopred dohodnuté, že v súdnom spore uspeje podľa vlastného priania.
  Najmä, ak si spojím jeho prejav s faktom, že má ako klientov také vysokopostavené osoby, aké sú uvedené  v spomenutom uznesení k žalobe proti JUDr. Spišiakovi.
  Trvala som na odpovedi, k čomu sa má vyjadriť pán R. Š. ako svedok, o ktorom sa vyjadril, že ho bude navrhovať.
  Dozvedela som sa, že samotná prítomnosť dotyčného je dôkazom toho, že o navrhovateľovi rozširujem nepravdivé skutočnosti!
  Ďalšie podrobnosti zverejním po tom, ako dostanem do rúk zápisnicu a porovnám si záznam s nahrávkou, ktorú som si urobila.

  Poznámky

  Obavy sudcov, ale najmä ich snahy zabrániť vyhotovovaniu si zvukových záznamov účastníkovi konania majú podstatu zrejme v tom, že takto nemajú možnosť meniť obsahy zápisníc.
  Preto je dôležité pre sudcov, aby nahrávka na diktafón, ktorú vyhotovujú oni, obsahovala aj poznámku, že si účastník nahráva. Nepochybne aj ako upozornenie pre toho, kto vyhotovuje prepísanie nahrávky.
  Napriek  tomu, že už  minimálne 15 rokov existuje nález ÚS SR k tejto skutočnosti, sudcovia zneužívajú neznalosť väčšiny účastníkov a zabraňovaním nahrávku si vyhotoviť, porušujú veselo a bez postihu ústavné práva občana.

  Bežnému účastníkovi konania by ani nezišlo na um, aby  -- dokonca v súčinnosti so súdom – zabránil podobným spôsobom sledovať verejnosti priebeh pojednávania, akého som bola svedkom ja, i pán R. Š.
  O účelovosti kroku netreba pochybovať, pretože ak by sa neskôr ukázalo, že osoba, ktorú si identifikovala sudkyňa a jej údaje si zapísala, chce vystúpiť ako svedok v ňou prejednávanom spore, s odôvodnením, že po tom, ako bola na pojednávaniach ako verejnosť, má možnosť jej odoprieť vystúpiť ako svedkovi.
  Z uvedeného je preukázateľné, že sudkyňa porušila  hrubým spôsobom právo občana R. Š. zúčastniť sa na verejnom pojednávaní pred nezávislým súdom  v postavení verejnosti.
  Ona totiž o tom, či dotyčný bude, alebo nebude vypočutý ako svedok navrhnutý JUDr. Chovancom môže rozhodnúť,  rozhodnúť o rok, aj  vôbec nerozhodnúť až do ukončenia veci a takto držať „v šachu“ dotyčnú osobu a brániť jej sledovať priebeh konania pred súdom!
  Odporúčam preto každému, aby si vopred overil, či osoba z verejnosti nemá nejaké väzby na navrhovateľa – odporca sa totiž nebude vystavovať riziku, že toho, koho chce dať vypočuť ako svedka, bude volať do pojednávacej siene ako verejnosť.
  Je teda v záujme terorizovaných mocou, aby zverejňovali takéto prípady porušovania práv a uvedením spisovej značky a príslušného súdu majú možnosť angažovať cudzie osoby ako pozorovateľov z radov verejnosti. Termíny konania si podľa súdu a sp. značky môžu vyhľadať na internetových stránkach súdov.
  Keďže ide o konanie pred súdom verejné, a tento raz sme tam boli dvaja a existujú aj zvukové záznamy, dovoľujem si zverejniť časť z jeho priebehu. S odôvodnením, že verejnosť na pojednávaní prítomná má právo získané informácie rozširovať akýmkoľvek spôsobom, pretože je to jej právom zaručeným Ústavou SR.
  Na základe  toho, čo som už za takmer dva roky zverejnila,  je každému súdnemu človeku jasné, že v tejto republike, kde platia mafiánske praktiky, sú ich používatelia tak poprepájaní, že jediným príkladom pre názorné pochopenie týchto väzieb je príklad gumenej lopty s husto vedľa seba napichanými špendlíkmi, ktoré sú navzájom poprepájané vláknami a z každého do každého vedie nejaké spojenie.

  Tatjana Šidlová


      Facebook
  Hlavná stránka