"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Listy Krajským a Okresným prokuratúram SR

            
            
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové 9. 2. 2004
           
           
Vážení
Krajská prokuratúra Bratislava
812 56 BRATISLAVA
           
           
Vážení
Okresná prokuratúra Bratislava I
Kvetná 13
820 05 B R A T I S L A V A
           
           
Vážené vedenie dotyčných prokuratúr,
nemusím Vám pripomínať, že generálna prokuratúra, ako aj krajské a okresné prokuratúry by
mali byť vzorom zákonnosti pri ochraňovaní práv nielen slovenských občanov, ale aj
samotnej Slovenskej republiky. Nezávislosť týchto zložiek by sa mala prejaviť aj v tom, že
pokiaľ niektorí politickí zločinci prídu k poznaniu, že oni sú nad zákonom a podľa toho
potom začínajú protiprávne konať, povinnosťou prokuratúr je im v tom brániť' a zabrániť.
Zákonných nástrojov majú dostatok.

Žiaľ, na Slovensku sa v októbri 1995 stalo realitou, keď vtedajší predseda vlády Vladimír
Mečiar v snahe zmariť vyšetrovanie štátneho terorizmu pri únose Michala Kováča ml., čo sa
aj podarilo, založil za týmto účelom zločineckú skupinu, ktorej členom bol aj vtedajší
generálny prokurátor Michal Vaľo, ako aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave
Róbert Vlachovský. Ďalšími členmi boli vtedajší minister vnútra Ľudovít Hudek a vtedajší
riaditeľ SIS Ivan Lexa. Zo štátnych orgánov ktoré vtedy riadili, mimo R. Vlachovského,
urobili zločinecké a štátno-teroristické organizácie. Dá sa povedať, že v tom čase všetci činní
prokurátori svojou nečinnosťou a zbabelosťou sa stali spolupáchateľmi zločincov a štátnych
teroristov Mečiara, Hudeka, Vaľu a Lexu. Doteraz toto nebolo napravené. Ako sa zdá, asi ani
nebude.

Dôvod je vcelku jednoduchý. Novým generálnym prokurátorom sa stal násilník a vydierač
Dobroslav Trnka, ktorý ako hlavný vojenský prokurátor tým najhrubším spôsobom zneužil
svoje právomoci. Existuje dôvodné podozrenie, že z titulu svojej najvyššej funkcie bude
presadzovať, aby okresné a krajské prokuratúry ovládali jemu podobní výtečníci. Chcem
veriť, že toto by sa mu nemalo podariť. Za týmto účelom sa budem snažiť osloviť čo najviac
okresných a krajských prokuratúr na Slovensku.

Spolu so svojimi spolupracovníkmi sa budeme písomnou formou pýtať demokratických vlád
a parlamentov, myslia sa tým štáty EU a NATO, či by v ich krajinách boli do funkcií
generálnych prokurátorov volení trestne stíhaní násilníci a vydierači. Taktiež im bude zaslaná
kompletná dokumentácia k tejto kauze, ako aj kópie tohto listu.

S listom zasielam aj nasledujúce prílohy:
1.) Moje oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa
na Dobroslava Trnku a Mikuláša Gardeckého.

2.) Vyrozumenie Policajného zboru v Pezinku.
3.) Oznámenie o odovzdaní spisového materiálu z Vojenskej polície v Bratislave.
4.) Uznesenie Úradu špeciálneho prokurátora v Bratislave o začatí trestného stíhania.
5.) List 84 poslancom NR SR, ktorí zvolili Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora.
6.) List adresovaný generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi a Generálnej
prokuratúre SR.

           
Vladimír PavlíkVladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

          
Mestský úrad vyšetrovania Orlové 10. 08. 2003
Račianska 45
832 23 BratislavaVEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa

Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, dávam
oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.
(1), pís. a), b), na hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku a jeho podriadeného
vojenského prokurátora Mikuláša Gardeckého.
V týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 na strane číslo 22 - 24 pod nadpisom „Špinavé hry,"
(zasielam kópiu) sa na strane 23 píše, citujem: „Do redakcie Plus 7 dní dokonca dva týždne predtým,
ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor
Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý
bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali
obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateíke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať,
aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu
prokurátorovi povedať: „Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"
Mikuláš Gardecký bol obsahom listu prekvapený, potvrdil však, že takáto udalosť sa
skutočne stala a že podobné slová naozaj v telefonickom rozhovore odzneli. Odmietol však, že
by aj tento rozhovor dostali do svojich odkazových schránok."
Z dôkazového materiálu jednoznačne vyplýva, že dotyční prokurátori najhrubším spôsobom
zneužili svoju právomoc a svoje funkčné postavenie. Začínam mať obavy, či po týchto výčinoch
vojenská prokuratúra nezačne organizovať doškoľovacie kurzy pre organizovaný kriminálny zločin,
či mafiánske podsvetie, aby ich členovia po absolvovaní týchto kurzov sa v ekonomických zločinoch
aspoň na 50% vyrovnali političke - ekonomickým zločincom z ponovembrových vlád a parlamentov.
Keďže ministrom vnútra SR je Vladimír Palko, ktorý ako poslanec NR SR spolu s ostatnými
149 - timi poslancami sa v októbri 1995 stotožnil s marením vyšetrovania štátneho terorizmu, ktorého
ponovembrovým zakladateľom a krstným otcom, ako aj ponovembrovým zakladateľom a krstným
otcom štátneho terorizmu bol Vladimír Mečiar, žiadam, aby tento podnet preverovali takí
vyšetrovatelia, ktorí do pracovného pomeru nastúpili od 1. 11.1995.

Vladimír Pavlík


         

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
VII Gv 44/03 - 6 V Bratislave, 30. októbra 2003

           
Uznesenie
           

Prokurátor Úradu špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave, vo veci oznámenia Vladimíra, Pavlíka o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin /§ 158 ods. l Tr. por./ zo dňa 18. augusta 2003, doplneného dňa 24. septembra 2003, vedeného na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Úrade špeciálneho prokurátora, pod sp. žn. VII Gn 2279/03, využijúc svojho oprávnenia podľa § 174 ods. 2 písm. c/ Tr. por., takto


rozhodol


Podľa § 160 ods. l Tr. por.

začínam trestné stíhanie

           
pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. l písm. a/ Tr. zák.
na tom skutkovom základe,

          
že

osoby, ktorých totožnosť treba zistiť, ako prokurátori vojenskej súčastí prokuratúry, v úmysle zadovážiť neoprávnený prospech inej osobe, zneužijúc svoje postavenie a služobné zaradenie, mali v presne nezistený deň mesiaca jún rok 2003 vplývať na orgány činné v trestnom konaní konajúce v trestnej veci obvineného Ing. J. P., nar. 4. 6. 1963 vedenej na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Bratislave, pod sp. zn. OPv 278/03 v tom smere, aby obvinený bol prepustený zo zadržania, pretože oznámenie /§ 158 ods. l Tr. por./ neobsahuje skutočnosti vylučujúce, že bol spáchaný trestný čin a nieje dôvod na postup podľa § 159 ods. l, ods. 2, ods. 3 Tr. por.

Odôvodnenie
   
Na Úrade špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR bolo doručené oznámenie Vladimíra Pavlíka o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin /§ 158 ods. l Tr. por./ zo dňa 18. augusta 2003, doplnené dňa 24. septembra 2003.
Prokurátor Úradu špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR, príslušný konať v tejto veci na základe opatrenia Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o určení výnimky z príslušnosti podľa § 51 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, preskúmal označené oznámenie oznamovateľa.
Vyhodnotením všetkých okolností v ňom uvedených je zrejmé, že toto neobsahuje skutočnosti vylučujúce, že bol spáchaný trestný čin, nie je dôvod ani na postup podľa § 159 ods. l, ods. 2, ods. 3 Tr. por. a preto bolo potrebné vydaním uznesenia podľa § 160 ods. l Tr. por, začať trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. l písm. a/ Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto uznesenia.


Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nieje prípustná. /§ 141 ods. 2 Tr. por./.    

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka