"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

PROGRAMOVÉ BODY PREZIDENTSKEJ KAMPANE

Vážení občania, predkladám Vám štrnásť bodov ktoré sa vzťahujú k mojej prezidentskej kampani, pokiaľ vyzbieram dostatočný počet podpisov, ktoré by umožnili moju registráciu. Som si vedomý, že štátna moc bude robiť všetko pre to, aby moje podpisy boli spochybňované, preto potrebujem zozbierať minimálne o 5 000 podpisov viac, ako je v tomto prípade stanovená hranica 15 000 podpisov.

Ako som už dopredu avizoval, do kampane vstupujem bez jediného centa, bez sponzorskej podpory. Spolieham len na ľudí, ktorí už nechcú žiť v tomto marazme, chcú niečo zmeniť k lepšiemu, nechcú sa hanbiť za to, aby ďalšie generácie ktoré tu po nás budú, zdedili tento stav, ktorí sme tu umožnili našou zbabelosťou, nezáujmom a nečinnosťou k veciam verejným. Som si vedomý toho, že pokiaľ sa mi podarí zozbierať dostatočný počet podpisov a zo zákona budem mať právo vystúpiť v rozhlase a televízii, ako aj v konfrontácii s ostatnými kandidátmi, dopredu môžem povedať, že občania Slovenska zažijú niečo, čo doposiaľ nezažili. Máte sa možnosť presvedčiť, že aj programové body k mojej kampani sa vymykajú doterajším frázovitým programom, ktoré boli doteraz v prezidentských kampaniach prezentované.

Hovorí sa, že prezident je len figúrkou bez právomocí či v pozícii nejakého šuflikanta na podpisovanie zákonov či rôznych nariadení. Nie je to pravda. Prezident za podpory občanov má šancu získať tie najvyššie právomoci v tomto štáte, nepotrebuje na to ani zákony schválené parlamentom, tie mu udelia samotní občania, keď sa bude správať ako jeden z nich, ale občania musia vidieť, že si to zaslúži. Nie táraním či rôznymi frázami, ale hlavne  reálnym vzťahom k vlastným občanom, k vlastnému štátu, keď z titulu svojej funkcie sa bude naďalej správať ako angažovaný občan. Myslím si, že môj program o tom hovorí dostatočne.

Pokiaľ cez petičné hárky nezozbieram dostatočný počet podpisov, budem to brať realisticky, no naďalej sa budem angažovať svojím doterajším spôsobom.  

Občiansky kandidát na prezidenta SR –Vladimír Pavlík


PROGRAMOVÉ BODY PREZIDENTSKEJ KAMPANE

1. Spoločne s občanmi budem vyvíjať neustály tlak, aby vysoká politika už nebola najorganizovanejšou zločineckou a zlodejskou profesiou, dokonca dobre platenou z našich daní, lebo toto je základom všetkých negatív a marazmu, v ktorom sa Slovenská republika nachádza. Nevinní slovenskí občania nesmú trpieť za ekonomické zločiny politikov. Budem sa všemožne usilovať o vytvorenie komisie pre riadne vyšetrenie ekonomických zločinov a potrestanie ich pôvodcov.

2. Druhým, mimoriadne závažným bodom bude, aby som spoločne so slovenskými ženami vyvíjal tlak, aby sa cez ekonomiku nepáchala genocída na ženách, aby cez úmyselné nevytváranie ekonomických podmienok sa im nebránilo v rodení detí, aby boli primerané podmienky pre rodinu, aby miesto tunelovania a rozkrádania štátneho rozpočtu takéto peniaze išli na rozvoj a podporu slovenskej rodiny – vlastnej populácie. Aby štátna moc nepovažovala slovenské ženy za slúžky, ktoré musia chodiť vytierať zadky nevládnym seniorom ako opatrovateľky do Rakúska či Nemecka, keď ich prítomnosť potom chýba vlastnej rodine, hlavne deťom, ktoré častokrát vychováva ulica.

3.  Z titulu svojej prezidentskej a občianskej angažovanosti, vedomý si svojich právomocí ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl, budem viesť od začiatku neľútostný boj voči spolupráci pri páchaní závažných ekonomických trestných činov politických a zločineckých mafií, ako je to zdokumentované vo Svedectvách bývalej mafiánovej svokry na mojich necenzurovaných stránkach, kde dokonca neváhajú voči dieťaťu použiť tie najodpornejšie metódy za účelom jeho ekonomického vyhladovania. Za pomoci občanov budem vyvíjať maximálny tlak na rozbitie týchto zločineckých zoskupení, ich potrestanie, ako aj zabavenie ich majetkov získaných protizákonným spôsobom.

4. Ako najvyšší predstaviteľ ozbrojených síl vytvorím špeciálnu jednotku z policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí boli vyhodení za svoju čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, riadiaci sa krédom „padni komu padni“, či radšej dobrovoľne opustili rady polície, prokuratúry a súdov, keďže im nebolo umožnené, aby sa riadili tým, čo podpísali pri vstupe ako policajti, prokurátori či sudcovia a budú pod mojou osobnou ochranou.

5. Budem iniciovať verejné stretnutie našich ekonomických elít a budem sa ich pýtať, kde bola a je ich profesijná a občianska česť, keď politikom a občanom nedokázali povedať, že tie rozkradnuté milióny a miliardy majú tú istú hodnotu, ako pôžičky zo zahraničia, keď sme takto už stratili ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť.

6. Z titulu svojej prezidentskej funkcie požiadam Európsku úniu o zdokladovanie financií za posledných 20 rokov ktoré prišli na Slovensko a mali byť použité pre našich rómskych spoluobčanov. Taktiež budem na Slovensku iniciovať vznik odbornej a nezávislej komisie, ktorá bude mať za úlohu zistiť, kde vlastne tieto peniaze skončili, koľko z nich sa rozkradlo a koľko z nich išlo na plnenie toho, kvôli čomu boli poslané.

7. Budem presadzovať, aby hlavná ťarcha pri prevýchove tzv. neprispôsobivých Rómov bola daná rehoľným sestrám, ktoré budú rozhodovať aj o financiách, lebo oni na túto činnosť nebudú potrebovať žiadne vypracovanie projektov, z ktorých sa stali čierne diery, v ktorých sa takéto peniaze tratia. Ich vzťah a rešpekt pre Bohom je zárukou, že z ich strany nebude zbytočne premrhaný či rozkradnutý ani jeden cent. Podporím iniciatívnych starostov, ktorí založia Obecné podniky s nízkymi nákladmi, aký úspešne funguje a zamestnáva Rómov v Spišskom Hrhove  a konkuruje stavebným firmám z okolia.

8. Ako prezident budem presadzovať prijatie súhrnu zákonov na navrátenie rozkradnutého majetku do vlastníctva štátu, okrem slovenských vyšetrovateľov aj  za účasti  súčasných a bývalých pracovníkov spravodajských služieb, ktorí budú finančne motivovaní v závislosti na výške bankových kont,  nehnuteľností a iného majetku zisteného v zahraničí a najmä v tzv. daňových rajoch.  Jedine takéto riešenie môže nahradiť súčasný bezzubý a neúčinný zákon na preukazovanie pôvodu majetku, tak aby vysoká politika na Slovensku  už viac  nebola  najorganizovanejšou a najsofistikovanejšou zločineckou profesiou a naopak bola pod dôslednou kontrolou občanov.

9. Mojou prioritou bude, aby Slovenská republika prestala byť posledným štátom EÚ, v ktorom nebol doposiaľ prijatý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Súčasná ekonomická situácia v eurozóne s nepredvídateľným vývojom smerujúcim k hospodárskej katastrofe, si doslova vynucuje prijatie mimoriadnych opatrení akými je práve trestná zodpovednosť právnických osôb. Podmienkou zmysluplnosti  tohto zákona sú:
1.retroaktivita od 1. 1. 1990,
2.maximálne zameranie na využitie inštitútu vysokých pokút,
3.inštitút prepadnutia majetku, tak ako je to bežne zaužívané  v zahraničí,
4.riešenie trestnej zodpovednosti aj u právnych nástupcov právnických osôb.
Je neprípustné a voči občanom absolútne nemorálne, aby osoby často prepojené s vysokou politikou,  ktoré sú zodpovedné za miliardové nedoplatky na daniach, sociálnych a zdravotných odvodoch zdokumentované na webovej stránke www.foaf.sk, sa vďaka zločineckým zákonom  zbavili svojej zodpovednosti, spoločnosti dostali do konkurzov a následne podnikali a pôsobili naďalej v novozaložených spoločnostiach, pričom ich majetok a majetok  ich rodinných príslušníkov nezodpovedá   priznaným zdaneným príjmom.


10. V maximálnej miere sa zasadím, aby tzv. nezávislosť súdov viac nebola justičnou svojvôľou prepojenou na politicko --finančnú oligarchiu, a preto sa budem usilovať o to, aby súdnictvo SR nebolo vystavované tlakom a  ovládané a riadené nominantmi politických strán.  Budem presadzovať, aby sa každý občan mohol  obracať  na Najvyšší súd SR a na Ústavný súd SR  bez podmienky povinného zastúpenia advokátom   tak, ako je to pri podávaní sťažností proti SR na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.


11. Mojim krédom bude, aby bolo  posvätnou povinnosťou štátu,  v duchu vyhlásenia slovenských biskupov z roku 1996, podporovať mladé rodiny a zabrániť  takto demografickému úbytku majoritného obyvateľstva. V tomto zmysle budem presadzovať  prijatie takých opatrení a zákonov, aby mohli mladé rodiny dôstojne existovať a vychovávať svoje deti a zásadne odmietam zabíjanie nenarodených detí!


12. Budem presadzovať, aby polícia  bola apolitická a nezávislá. Nesmie byť zneužívaná na eliminovanie politických oponentov, ale  musia byť pre ňu, i v jej  štruktúrach  vytvorené stabilné podmienky na dôsledný boj s násilnou a ekonomickou kriminalitou. Budem presadzovať, aby sa jej funkcionári nemenili po každých voľbách.


13. Prezident Slovenskej republiky už nikdy viac nesmie byť súčasťou organizovaného politicko-ekonomického zločinu, ale musí byť garantom nulovej tolerancie  voči akejkoľvek forme prepojenia organizovaného zločinu, vrátane sofistikovanej ekonomickej kriminality tzv. „bielych golierov“ prepojených s politikmi, políciou, prokuratúrou a justíciou. Slovensko sa musí stať štátom, v ktorom nielen platí, ale aj sa dodržiava  ústava. Je neprípustné, aby sa zo zdravotníctva stal tovar,  a aby bol  prístup k základnej zdravotnej starostlivosti len pre majetných. Právo na ochranu vlastníctva nesmie byť povýšené nad právo každého občana a najmä dieťaťa na dôstojný život.


14. Nikdy nebudem prezidentom ktorý chce spájať zlodejov a okradnutých, ani prezidentom, ktorý namiesto reálnej správy o stave republiky predkladá občanom len bezobsažné frázy a  to čo chcú počuť, aby žili aj naďalej v sebaklame. Jedine prezident, ktorý nebude bábkou politickej moci a nájde odvahu povedať občanom bolestnú pravdu o skutočnom stave republiky, môže byť zárukou a nádejou prinavrátenia strateného  kreditu prisluhujúcemu  funkcii prezidenta republiky, ktorá nemá byť len funkciou ale najmä poslaním.

Petícia

    Facebook


Hlavná stránka