"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Oznámenie o cenzúre slovenského Facebooku Markovi Zuckerbergovi, Prezidentovi USA, Kongresu a Senátu USA, vrátane Veľvyslanectiev USA a Ruskej Federácie na Slovensku

https://vk.com/vlado.pavlik                                                       

         Vážený pán    Zuckerberg, dovolil som si Vás informovať o bezprecedentnej cenzúre na Facebooku v rozpore so všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN a Ústavou SR.  Tento list dávam na vedomie aj prezidentovi USA, kongresu a senátu, pretože zneužívanie slovenských orgánov pri cenzurovaní sociálnej siete Facebook a zavádzaní totalitných komunistických praktík  politicky poškodzuje meno spojených štátov.

Slovenský administrátor Facebooku dňa 26.8.2016 porušil Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, čl. 19, ako aj Ústavu  Slovenskej republiku čl. 26. ods. 3, keď neprípustne cenzuroval  príspevok Vladimíra  Pavlíka


Dodávam, že Vladimír Pavlík vo svojom príspevku, ktorý bol cenzurovaný, nenabádal k žiadnemu násiliu, na rozdiel od statusov necenzurovaných Facebookom vyzývajúcich k násiliu ako napríklad k fyzickej likvidácii  Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenca za odstránenie komunistických symbolov z pamätníka v Košiciach. Vladimír Pavlík vo svojom príspevku len konštatoval skutočnosti o spáchaní trestného činu krátenia dane  slovenským podnikateľom Ladislavom Basternákom,  finančným oligarchom v médiách spájaným s politickou mafiou a tiež informoval o  postoji verejnosti  a politických strán k tomuto stavu.

Následne dňa 30.8.2017 bol pán Pavlik zablokovaný na 3 dni. Z dôvodu cenzúry a zasahovania do nezávislosti Facebooku zo strany politickej mafie na Slovensku uväzuje o používaní ruskej sociálnej siete  V KONTAKTE,  kde cenzúra nie je. Čo je poľutovaniahodné, pretože Rusko obviňujú zo všetkého vrátane zasahovania do volieb v USA.

Nižšie uvádzam texty pre ktoré bol Vladimír Pavlik zablokovaný a ktoré boli  slovenským administrátorom Facebooku odstránene.

Administrátor www.necenzurovane.net

Facebook

Na FB sa  už  nemôžu kritizovať ani oligarchovia za trestné či ani ny strana Mariana Kotlebu -ĽSNS, v médiách označovaná ako fašistická, čim sa potvrdilo, že  obidve skupiny sú systémom chránené!

28 8.2017
Odebrali jsme obsah, který jste zveřejnili.
Odebrali jsme následující příspěvek, protože nedodržuje zásady komunity na Facebooku:
https://scontent.fbts5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p48x48/16425739_1193200967399685_105729964431057882_n.jpg?oh=7fd7e99276f381feabecdd7385fffc48&oe=5A5DFDD2
Vladimír Pavlík
Tak Ladislav Bašternák sa priznal trestnému činu krátenia dane vo výške 2 milióny eur. Dokonca to aj oľutoval... Tak sa pýtam, či by mohlo toto arogantné arcizlodejské hovädo takéto niečo spáchať bez pomoci gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, Fico, Kaliňák a spol., vedenia MV SR a GP SR? A čo Vy, ponížené hoviadka slovenské, Vám to neprekáža, že to išlo z Vašich daní? Ešte že tu máme plechové huby, ktoré sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, ktorí to dokážu prekryť cez asociálnych cigánskych parazitov. Už by som sa ani nečudoval, keby Bašternák urobil mimoriadnu tlačovku, kde by oznámil, že k dotyčnému kráteniu dane ho donútili asociálni cigánski paraziti s nožom na jeho krku, a preto sa rozhodol podporiť dnešnú Kotlebovu spanilú jazdu proti asociálnym cigánskym parazitom.
Pokračovat

  • Dočasně vám byla zablokována možnost přidávání příspěvků.
  • Toto dočasné blokování bude trvat 24 hodin. Dokud tato doba neuplyne, nebudete moct na Facebooku přidávat příspěvky.
  • Odhlásit se
  • 30.8.2017
  • Odebrali jsme obsah, který jste zveřejnili.
  • Odebrali jsme následující příspěvek, protože nedodržuje zásady komunity na Facebooku:
  • Vladimír Pavlík
  • Tak som si prečítal na jednom transparente tento text: DOKEDY BUDEME ROBIŤ CIGÁŇOM NA PODPORY? A čo tak oblepiť celé Slovensko transparentmi s takýmto textom: - DOKEDY, MY, PONÍŽENÉ HOVIADKA SLOVENSKÉ A ZBABELÉ PLEBEJSKÉ OVCE BUDEME ROBIŤ NA BLAHOBYT NAJZLOČINECKEJŠEJ, NAJZLODEJSKEJŠEJ, PARAZITNO-DARMOŽRÁČSKEJ A PSYCHOPATICKO-SADISTICKEJ ZBERBY Z VYSOKEJ POLITIKY, OLIGARCHOV, FINANČNÝCH SKUPÍN, MAFIÍ NA VRCHOLE PYRAMÍDY - A ONI NÁS ZA TOTO DOHÁŇAJÚ K PREDČASNEJ SMRTI?
  • Upozorňujeme, že lidem opakovaně publikujícím věci, které nejsou na Facebooku povoleny, mohou být účty trvale zakázány.

Na vedomie:
Prezident USA Donald Trump
Kongres USA
Senát USA
Veľvyslanectvá USA a Ruskej Federácie na Slovensku.


Dear Mr. Zuckerberg, I would like to inform you about an unprecedented censorship on Facebook. It is contradicting with the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations and the Constitution of Slovak Republic. I also note this letter to the US President, Congress and Senate, because the abuse of  Slovak authorities in censoring Facebook's social network and using totalitarian communist practices to do so is politically dishonesting name of United States.

On 26th of August 2017 administrator of Slovak Facebook has violated Universal Declaration of Human Rights of United Nations, Art.19, as well as constitution of Slovak Republic Art.26 par.3, when he admittedly censured the text that Mr. Vladimir Pavlik had written.

I also want to say the text written by Mr. Pavlik that was censured, did not ask for any violence in the text, like some other people in their statuses do, for example, by calling for liquidation of Peter Kalmus and Lubos Lorenc just because they removed Communist symbols from a memorial in Kosice. Vladimír Pavlík in his status merely stated the fact of Slovak business man Ladislav Basternak, financial oligarchy connected by media to a political mafia, that he have committed an offense of tax cuts. In the status he also informed about the attitude of the public and the political parties to this state.

Subsequently, on August 30, 2017, Mr. Pavlik was blocked for 3 days. Because of the censorship and interference with Facebook's independence from the political mafia in Slovakia, Mr. Pavlik is about to use Russian social network V KONTAKTE, where is no censorship. It is sad and regrettable because Russia is being accused of everything, including interference in US elections.

Following is the text for which was removed by Slovak Facebook administrator and Mr. Pavlik blocked.

Administrator www.necenzurovane.net

Facebook
On Facebook You can no longer criticize the oligarchs as criminals or Marian Kotlebas party - the LSNS, in the media called fascist. This confirms that both groups are protected by Slovak authorities!

28. 8. 2017

We've removed the content you posted.

We have removed the following post because it does not follow the Facebook community policies:

Vladimír Pavlík

So, Mr. Ladislav Bašternák admitted a 2 million euro tax fraud offense. He even regretted it… So I wonder, if this arrogant arciteloid cattle could do such a thing without the help of scrooks from the criminal guiding mafia, Fico, Kaliňák and others, the leadership of Ministry of Home Affairs and Attorney Generalship of Slovak Republic. And what about you, humble Slovaks, are you fine with the fact that this money were from taxes that we all pay? Thankfully we have people in our parliament that have sewed mouths and take themselves as the bravest slovakian Slovaks, most nationalized nationalists ever ignoring and overlaying it by talking about anti-social gypsies. I would not have wondered if Bašternák would have made an extraordinary press to inform people that he had been forced with knife on his neck by gypsy

people and he therefore decided to support today's Kotleb's spirited ride against the gypsies.

  You have been temporarily blocked from adding posts.

This temporary blocking will take 24 hours. Until this time elapses, you will not be able to add posts on Facebook.

30.8.2017
We've removed the content you posted.
We have removed the following post because it does not follow the Facebook community policies:

*      Vladimír Pavlík
So I read the following on an advertisement: FOR HOW LONG WE WILL BE WORKING ON FINANCIAL SUPPORTS FOR GYPSIES? What about banners around whole Slovakia with this text: - UNTIL WHEN we, HUMBLED SLOVAK CATTLES AND PLEBEIAN SHEEPS WE WILL BE WORKING ON WEALTH OF MOST OULAW, MOST CRIMINAL , GOOD-FOR-NOTHING PARASITES, PSYCHO-SADISTIC  SCUMS, HIGH-POLITICS, OLIGARCHY, FINANCIAL MAFIA ON TOP OF THE PYRAMIDE - AND HEREBY THEY US TO PREMATURE DEATHS?

                  
Keep in mind that people who repeatedly publish things that are not allowed on Facebook may be permanently banned from accounts.
Convey st. to:
President of the United States Donald Trump
https://www.whitehouse.gov/contact
https://www.facebook.com/WhiteHouse

Congress of the United States
U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515
(202) 224-3121 USA
https://www.aoc.gov/contact-form

United States Senate
Washington, D.C. 20510, USA
Veľvyslanectvo USA na Slovensku
press_bratislava@state.gov

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE V SR
press@rusemb.sk

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka