"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

KTO OVLÁDA POPRADSKÚ ENERGETICKÚ SPOLOČNOSŤ A POPRADSKÉHO PRIMÁTORA?

Po distribúcii 20 000 kusov letákov s Výzvou primátorovi Popradu a uverejnení príspevku s názvom „Vážení páni,  primátor, 1. viceprimátor a konateľ PES, s.r.o., dokedy  budete  zavádzať a klamať občanov Popradu?“, ma oslovili občania Popradu s viacerými otázkami smerujúcimi ku skutočnému pozadiu ľudí stojacími  za založením a riadením najväčšej spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta, ktorou sa od 1. januára 2017 stala Popradská energetická spoločnosť, ktorá bude mať k dispozícii najväčší balík peňazí z platieb obyvateľov Popradu za dodávku tepla a TÚV. Pre predstavu o výške sumy s akou bude disponovať PES a ľudia v pozadí je potrebné kliknúť na stránku https://www.finstat.sk/31730574 kde zistíte, že za rok 2015 predstavovali tržby spoločnosti Veolia Energia Poprad a.s. vyše 9 mil. eur.  Pri zrátaní zisku za 20 rokov ide o sumu v miliónoch eur, takže ak by Veolia Energia a.s. vyplatila odstupné všetkým zamestnancom, ktorí sa stali nadbytočnými, po vypovedaní zmluvy mestom v roku 2016, išlo  by o zaslúžené peniaze. To však arogantne ignoruje konateľ PES Ing. Kubičko, ktorý sa správa s požehnaním primátora Švagerka, ktorý mu k tomu dal voľné ruky, k bývalým zamestnancom Veolie horšie ako feudál k poddaným.  Dodávam, že horšie, pretože feudáli mali viac rozumu a uvedomovali si, že sedliakov potrebujú nie len na prácu ale aj na obranu ich sídiel. Ak toto spolunažívanie nebolo obojstranne výhodné, poddaní sa na rozdiel od bývalých zamestnancov Veolie dokázali vzbúriť, ak ich páni veľmi dusili, o čom svedčia historické dokumenty o sedliackych vzburách.  Ako som sa dozvedel, dnešní zamestnanci PES, na rozdiel od vtedajších poddaných, podpisujú vyhlásenie, ktorým majú opätovne preukázať lojálnosť PES svojím podpisom,  že sa nepovažujú za rukojemníkov PES a neprajú si, aby sa o nich písalo vo výzve primátorovi. Žasnem kam až vo svojej bohorovnosti dokáže zájsť vedenie mesta a jeho spoločnosť PES. Neprekvapilo by ma, keby najbližšie vydanie informačného Popradu spustilo petíciu, aby občania Popradu svojím podpisom potvrdili, že sa necítia byť rukojemníkmi PES,  nikdy nebudú žiadať mestom ovládaný stavebný úrad o odpojenie od Centrálneho zdroja tepla a neprajú si, aby sa o nich písalo v kadejakých výzvach. Konateľ PES Ing. Kubičko začal do Popradu zrejme prenášať maniere zo Spišského Bystrého, o ktorom je všeobecne známe, že súdy a polícia musia často riešiť zbytočné susedské spory o pozemky a dokonca malo byť podané trestné oznámenie aj na obecného farára. Príbuzný konateľa sa údajne ako stavebník a bývalý poslanec obecného zastupiteľstva tiež dostal do konfliktu s občanmi obce.

Konateľ PES a primátor označili štyroch zamestnancov, ktorí sa nevzdali svojho nároku na odstupné podľa kolektívnej zmluvy za akýchsi odpadlíkov, ktorí nepodporili kolektív a konali v rozpore s morálkou.  O skutočnej príčine prečo PES v podstate finančne pomohla Veolii, ktorá ušetrila peniaze tým, že nemusela vyplatiť odstupné  všetkým bývalým zamestnancom sa šíria rôzne výklady, ktoré keďže nie sú overené, nebudem komentovať.

Karel Kryl kedysi spieval vo svojom protestsongu, „... na rohu ulice vrah o morálce káže...“, no a ja to parafrázujem, že na rohu Mestského úradu primátor Švagerko o morálke káže. 
Takže ak sa chceme baviť o morálke, predkladám vedeniu mesta, poslancom a ďalším kompetentným, vrátane verejnosti, zopár faktov k analýze, kto tu má právo hovoriť o morálke a dobrých mravoch. 
 
Za súčasnej situácie, v ktorej sú všetky médiá v Poprade, vrátane TV Poprad a Novín Poprad financované a tým aj pod kontrolou mesta sa občania nemajú šancu dozvedieť skutočnú pravdu o pozadí dlhodobo zaužívaného systému ovládania vedenia mesta, ktoré podlieha a slúži k presadzovaniu záujmov sponzorov z radov vysoko ekonomicky a politicky postavených obyvateľov mesta, ktorí si patričným všimným uzurpujú následné výhody v ich ďalšom pôsobení na území Popradu. Mestom financované média preto nemôžu byť nezávislé. Navyše ak dôveru v objektivitu, konkrétne TV Poprad, spochybňujú informácie o nominácii jej konateľa v zinscenovanom  „výberovom konaní“ s vopred známym víťazom, ktorým sa stal kamarát 1. viceprimátora  Wzoša, bývalý hovorca ministra hospodárstva  z čias tzv. pravicovej vlády Ivety Radičovej, pán Merva, ktorého meno sa údajne nachádza v policajnom spise vo veci nezákonného pokusu o vydržanie pozemku, ktorý mal pôvodného vlastníka a tento sa musel svojich práv domáhať podaním trestného oznámenia a právnou cestou. Ak sa  konateľmi  mestských spoločností stávajú ľudia, ktorí sa vždy točia okolo politických strán, ktoré sa stali eseročkami  finančných skupín,  a hlavne okolo kšeftov a peňazí, zákonite to vzbudzuje pochybnosti a vyvoláva nedôveru.

Bližšie informácie o tzv. „výberovom konaní“ v elektronickej pošte Petra Kováča
materiálov MsZ zo 16. 12. 2015.

Rovnaká fraška s výberovým konaním na miesto konateľa TV Poprad sa odohrala aj v prípade výberového konania na miesto konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb, s. r. o. Poprad. Stal sa ním primátorov rodinný príslušník a spolupracovník z daňového úradu a viaceré indície nasvedčujú tomu, že aj v prípade „výberu“ konateľa PES, s.r.o. to zrejme prebehlo podľa rovnakého scenára.

V jednej z reakcii na Výzvu primátorovi Popradu, som bol upozornený, okrem iného, aj na zloženie dozornej rady PES, s.r.o. Otázka znela, prečo boli do dozornej rady schválení zástupcovia správcov, pán Ing. Štefan Péter (OSBD Poprad / Tatranský správcovský dom Poprad) a pán Jozef Beck (Spolbyt), pretože napriek ich odbornej spôsobilosti a skúsenostiach je otázne, či budú dostatočne zastupovať záujmy odberateľov pokiaľ budú poberať nemalé odmeny za túto funkciu. Táto reakcia tiež potvrdila, že „spolupráca“ s advokátom OSBD / TSD PP - A.K. Hudzik a spol. bohužiaľ vyvoláva od začiatku u vlastníkov nedôveru.

Z doteraz zistených informácii o osobe výsluhového policajta JUDr. Jána Hudzíka,  ktorý po prevrate v novembri 1989, ako mnohí jemu podobní zistil, že je výnosnejšie zarábať  ako advokát, ako chytať zločincov, je na mieste podanie sťažnosti Slovenskej advokátskej komore, pretože na toho pána má ťažké srdce  množstvo občanov, ktorí sa stali rukojemníkmi boja o OSBD, museli platiť dva krát a neraz čeliť aj exekúcií. JUDr. Hudzík  stal na strane prospechárov a špekulantov v prípade OSBD, kde sa jeho meno uvádza v článku s názvom „Boj o stoličky“  z Plus 7 dní http://www.pluska.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/boj-stolicky.html, Jeho machinácie pri vyčíslení trov právneho zastúpenia  potvrdzuje  rozhodnutie Krajského sudu Prešov, kde žalobkyňa (strana 2-3) a súd (strana 5) poukázala na  vyčísľovania trov právneho zastúpenia JUDr. Hudzikom (trovy za zastupovanie na pojednávaní pred sudom na ktorom nebol a ani nebol v tom čase splnomocnený).
Konateľ PES odmieta zverejniť podľa infozákona zmluvu o právnych službách pre PES, hoci mesto má svojich advokátov a uveriť, že JUDr. Hudzik  asistoval pri vypracovaní 43 pracovných zmlúv a rovnakom  počte výpovedí, čím pripravil 39 ľudí o odstupné údajne za sumu 400 eur sa zdá málo pravdepodobné. Technik MART pán Michlík, bol dokonca predvolaný do jeho kancelárie, aby ho presvedčil, že je potrebné podať výpoveď spoločne s kolektívom a vzdať sa odstupného. Jeho názor, že podľa zákonníka práce oprávneným pre podanie výpovede  je len zamestnanec alebo zamestnávateľ a nie kolektív  ho podráždil, a ja k tomu dodávam, že  s manželkou má spávať jej manžel a nie kolektív.

Skôr ako prejdem k menovaným členom dozornej rady, je potrebné uviesť niektoré základné informácie o ľuďoch, ktorí budú ovládať PES, s.r.o., a zodpovedať na otázku prečo sa nestal konateľom PES bývalý riaditeľ Dalkie Poprad, a.s., Ing. Igor Kras, ktorý mal dlhoročné skúseností a potrebné know-how s riadením takejto spoločnosti a na rozdiel od Ing. Pavla Kubička vedel jednať so zamestnancami, za ktorými nevidel len štatistické číslo.

 Paradoxne sa sľub primátora, že PES zamestná každého kto chce robiť v prospech Popradčanov, stal len paródiou, pretože konateľom sa nestal Popradčan, ktorý by chcel robiť v prospech Popradčanov, ale obyvateľ Spišského Bystrého, bývajúci v rodinnom dome bez Centrálneho zdroja tepla, ktorý ako sa potvrdilo pri „vyhodení“ z práce štyroch skúsených pracovníkov,  vrátane experta na riadiace systémy a programy, v prvom rade chce pracovať v prospech seba a presadzovania svojich záujmov. 
O  riadení spoločnosti, verejnom obstarávaní a podstatných  finančných záležitostiach rozhoduje okrem konateľa PES aj vedúci CZT Ing. Michal Závacký, ktorý nemal odvahu, zastať sa pracovníkov, ktorých konateľ Kubičko označil za nežiaducich len preto, že sa nechceli  pripraviť o odstupné. 
Michal Závacký bol do roku 1998 evidovaný ako spoločník  Pomstav spol. s.r.o., so sídlom v Poprade, Velické nám. 32, IČO: 31 657 176. Na spoločnosť  podľa výpisu z Obchodného registra SR,   ako potvrdzuje Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27.11.2001 č. 3K 7/01-23,  nemohol byť vyhlásený ani konkurz pre nedostatok majetku.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2342&SID=8&P=1
Jeden zo spoločníkov Vladimír Štefánik, je na stránke:
https://www.ginn.press/kone/vladim%C3%ADr-%C5%A1tef%C3%A1nik-12564 evidovaný ako Biely kôň. Z uvedeného je zrejme, že Ing. Závacký nepracoval v energetike a teplárenstve a v roku 1998 nastúpil do spoločnosti CGC Termotech za vedenia Ing. Igora Krasa, ako technický riaditeľ, ktorý riešil ako bývalý stavbár hlavne stavebné záležitosti údržby budov, vrátane investičných akcii a rekonštrukcií CZT, vo väčšine zadávaním zákaziek iným spoločnostiam. Ing. Závacký s jeho platom a možnosťami rozhodovať o prideľovaní zákaziek, určite nebol odkázaný na vyplatenie odstupného, keďže si mohol dovoliť každý rok minimálne dve dovolenky v destináciách ako Tunis a pod.  Pravidelnú obmenu automobilu by si určite nemohol dovoliť radový kurič alebo údržbár.

            Hodnoverné informácie potvrdzujú, že návrat bývalého riaditeľa Dalkie, neskôr Senior manažéra, Ing. Igora Krasa, nebol pre Ing. Závackého žiaduci, pretože by mu videl ako sa vraví do karát pri dohadzovaní zákaziek a výbere spoločností, ktoré budú  realizovať investičné akcie a údržbu budov. Vypovedaním zmluvy Veolii Poprad, a.s. sa pre Ing. Závackého naskytla príležitosť ako si udržať  funkciu a jej možnosti. Pred svedkom sa vyjadril, že sa postará, aby sa Ing. Kras nevrátil. Osobne som sa presvedčil, že sa mu podarilo ovplyvniť primátora a 1, viceprimátora, keď mi primátor v decembri 2016 na otázku, prečo v PES nebude pracovať Ing. Igor Kras povedal, že Kras by chcel len výhody ale nechce niesť žiadnu zodpovednosť! Týmto sa Ing. Závacký stal pravou rukou konateľa PES Ing. Kubička a podarilo sa mu zbaviť Ing. Krasa, aby tento nemohol vidieť do tzv. „verejných obstarávaní“ a dohadzovaní kšeftov vopred vybraným a spriazneným partnerom.

            Ako vyzerajú „nevyhnutné rokovania s odbormi“, v štýle á la Kubičko,  ako sa o tom vyjadril konateľ PES, v rozhovore s príznačným názvom „Výrobu tepla má pod kontrolou mesto“, uverejnenom v Podtatranských novinách č. 3 zo 17. 1. 2017? http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/01/vyrobu-tepla-ma-pod-kontrolou-mesto/ 
Jednoducho tak, že si   zaviazali  predsedu Odborov Veolia Poprad, a.s./PES s.r.o., tým, že mu zamestnali v PES jeho manželku, ktorá v minulosti  pracovala v Dalkii ako mzdová účtovníčka.  (Neskôr keď po reorganizácii nebola spokojná so zmenou funkcie bol s ňou ukončený pracovný pomer). Podobne ako príbuzný pána primátora Ján Švirloch, ktorý sa stal bez výberového konania vedúcim, dala výpoveď u svojho pôvodného zamestnávateľa a stala sa mzdovou účtovníčkou PES. Takto má predseda odborov dokonalý prehľad o výške platov každého zamestnanca, čo samozrejme nikomu neprekáža, pretože sa stal poslušným pudlíkom PES. Ako predseda ZO OZ KOVO, PES, s.r.o., je  pre zamestnancov asi takým prínosom ako padák v ponorke a jediné čo rieši je pritakávanie PES, organizovanie kapustnice a účasti na koncerte Michala Davida.

            Oprávnenú nedôveru vyvoláva aj zloženie dozornej rady PES. s.r.o., ako ma na to upozornili viacerí občania. Z tohto dôvodu je potrebné pripomenúť niektoré skutočnosti na ktoré už mnohí zabudli alebo ich zámerne prehliadajú.  Paradoxne sa do dozornej  rady dostali, podobne ako do funkcii v PES, aj ľudia, ktorí sa ničím nepričinili o vznik mestskej spoločnosti, čo možno prirovnať bez zveličovania k priživovaniu sa na delení koristi, ktorou sa stali CZT v Poprade. Nie je vylúčené, že  existuje  aj dôvodné podozrenie, ktoré by malo byť podnetom pre hlavnú kontrolórku mesta,  že istí ľudia boli do funkcii dosadení účelovo  s cieleným  zámerom.

            Ak by vedeniu mesta skutočne záležalo na tom, aby dozorná rada plnila svoje poslanie v prospech Popradčanov, určite do naj mal byť navrhnutý bývalý riaditeľ Dalkie Ing. Igor Kras a tak ako v minulosti, čo potvrdzuje úplný výpis z Obchodného registra SR,   by v nej mali byť aj zástupcovia zamestnancov.

Reagujem v tejto súvislosti aj na závažnú otázku, ktorú som dostal od jedného občana, citujem: „ Keďže sa s kolegom snažíme bojovať proti neefektívnej CZT, sledujeme tuto problematiku dlhodobo. Celé to je postavené na hlavu. Neviem, kto konkrétne je za PESkou, ale mám z toho dojem, že bude použitý klasický scenár privatizácie ako za Mečiara - najprv vytunelovať a vytvoriť straty, potom za pár šupov kúpiť a zrazu bude spoločnosť vysoko zisková.“

Považujem za potrebné pripomenúť,  že tak ako dnes stojí za vznikom PES,  primátor KDH,  v roku 1996 to bolo práve KDH a bývalý primátor Ing. Štefan Kubík, ktorý  odovzdal podpisom zmluvy s CGC Termotech, celé tepelné hospodárstvo bývalého OPBH do správy francúzskej  nadnárodnej spoločnosti.  Treba otvorene priznať, že CGC Termotech, neskôr Dalkia a nakoniec Veolia Energia, nás naučili ako sa má efektívne spravovať tepelné hospodárstvo, ktoré sa dostalo investíciami a zavedením progresívnych technológii  na úplne inú úroveň. Nie je preto pravdou, že PES začína na „zelenej lúke“ ako uviedol pre Podtatranské noviny konateľ PES.  PES prevzala zabehnutú prosperujúcu spoločnosť a prišla na hotové, pretože už jej ostáva len inkasovať platby od odberateľov a udržať súčasnú úroveň. 

Keďže ako postrehol občan, ktorý mi položil otázku kto stojí za PES,  mesto sa nezaviazalo, že sa PES nebude nikdy privatizovať, aká je záruka, že v prípade zmeny po komunálnych voľbách  PES nesprivatizuje  skupina vopred „vyvolených“.

Do dozornej rady sa dostal Ing. Štefan Péter, bývalý vedúci oddelenia výstavby na MsÚ v Poprade, neskôr prednosta. Povrávalo sa, že údajne za jeho odchodom do už spomínaného OSBD, kde pri boji o vplyv asistovala polícia, SBS-ky, s dohrou na súdoch a prokuratúre boli vraj kšefty s pozemkami pre výstavbu garáži.  Ani na OSBD sa dlho neohrial a na istý čas sa dostal za prednostu mesta Vysoké Tatry, ako potvrdzuje webová stránka http://www.vysoketatry.sk/download_file_f.php?id=22659. Údajne, keďže bol v skúšobnej dobe, po preverení jeho minulosti ako prednosta skončil.  Je otázne či bude tento pán ako zástupca správcovskej spoločnosti OSBD/TSD PP zastupovať záujmy odberateľov  alebo  záujmy spoločnosti PES.

Ďalším  zástupcom správcovskej spoločnosti je Jozef Beck, ktorý je uvedený ako spoločník TNŽ, s.r.o. so sídlom, Horný val 8/17, Žilina http://foaf.sk/firmy/292789, ktorej finančná správa eviduje k decembru  2016 dlžnú sumu vo výške 3 123 892.50 €

         Paradoxom je  účasť tretieho člen dozornej rady Ing. Milana Barana, ktorý bol ako poslanec MsZ najväčším odporcom a kritikom založenia PES. Diskusný príspevok čitateľa Korzára, k škandálu s podvodom Jaromíra Rudu a svetovo neslávne známej podvodnej kauze deaflympiády, nepotrebuje komentár. http://spis.korzar.sme.sk/diskusie/1756195/1/levoca-a-kezmarok-sa-chcu-kvoli-stadionom-sudit.html

Citujem:

Škandál je spojený aj s Milanom Baranom

Veľmi zaujímavou skutočnosťou je, že Ing. Milan Baran kandidát na primátora mesta Poprad v danom čase vykonával riadiacu funkciu a ako riaditeľ tejto spoločnosti zodpovedal za činnosť Prvej Popradskej Developerskej s.r.o. a je teda spoluzodpovedný za celý tento škandál. Dnes je však už prednostom na obvodnom úrade v Poprade, zároveň kandiduje na primátora mesta Poprad s heslami o transparentnosti, slušnosti, o vrátení mesta ľuďom. Kedy však vráti štadióny mestám Levoča a Kežmarok. Zabráňme tomu, aby mesto Poprad pod jeho vedením skončilo ako tieto štadióny-rozbité a bez peňazí.
11.11.2010

Nepovažujem za potrebné rozoberať do akej miery sú pravdivé informácie o prepojení pána Barana s dnes už odsúdeným Jaromírom Rudom a či je pravdou, že v Poprade bola zriadená kancelária J. Rudu, resp. či je pravdou, že mu Ruda sponzoroval volebnú kampaň, pretože už len fakt, že sa jeho meno spája s týmto človekom, svedči o jeho trestuhodnej ľahkomyseľnosti pri výbere partnerov. Pán Baran, ktorý bol protikandidátom bývalého primátora Danka a neskôr mu nič nebránilo, aby hodil cez palubu SDKÚ, za ktorú kandidoval, aby sa stal viceprimátorom, vo mne  vyvoláva zmiešané pocity a ja osobne by  som s nim do žiadneho spolku nikdy nešiel a nenominoval by som ho do dozornej rady mestskej spoločnosti s miliónovými obratmi, pretože by som nikdy nevedel na ktorú stranu sa pridá. 

Okrem pochybnosti o niektorých členoch dozornej rady PES som dostal aj podnet k týmto otázkam.

1.  K preberaniu majetku  a auditu technického stavu kotolní a odovzdávajúcich staníc tepla (OST resp. tzv. výmenníčiek). Koľko financií bude potrebných na opravy a rekonštrukcie PES a 1. viceprimátor prezentovali investície do OST. Avšak Dalkia z celkového plánovaného počtu 350 vybudovala za 20 rokov len tretinu. Nie sú už náhodou zastaralé a nebudú budú potrebovať údržbu? Ako chce PES investovať do ďalších a ako dlho bude výstavba trvať? 30-40 rokov? Je vôbec efektívne používať dnes alebo o 10-20 rokov palivo z neobnoviteľného zdroja? Nevedie to náhodou len k tomu, aby sa bytové domy nemohli odpojiť od CZT?

2. Tým, že mesto bude dodávať teplo, bude mať priamo motiváciu znemožniť odpájanie bytových domov od CZT a kontrolovať odpájanie cez stavebný úrad. Pritom skúsenosti jasne hovoria, že bytové domy si vedia teplo vyrobiť efektívnejšie, ekologickejšie a samozrejme ekonomickejšie.

3. Aká je budúcnosť PES s kapitálom 5.000 eur? Mesto by sa malo zaviazať, že nikdy túto spoločnosť nebude privatizovať.

Odpovedať môžem  na základe mojich doterajších skúseností so súčasným vedením mesta.  Mam pocit, že z dobrej myšlienky sa, tak ako často na Slovensku, stáva len  politicko-ekonomický banditizmus a delenie koristi vopred  určeným osobám, pričom skutočné záujmy spotrebiteľov–občanov Popradu sú na poslednom mieste. Namiesto konkrétneho a hmatateľného prospechu pre rádového občana, zo strany vedenia počuť len prázdne frázy o víziách, Smart city a pod.  Z týchto pekných rečí sa však občan nenaje a počet obyvateľov Popradu onedlho klesne pod 50 000, čím sa mestu  znížia financie.

Od  roku 2015  som na dohodu, uzatvorenú s mestom, pracoval ako obsluha kotolne Kina Tatran, kde bol starý riadiaci systém nastavený tak, že sa budova vykurovala neefektívne.  Hoci mi za to platili  len 5 hodín týždenne, nedalo mi to a bez nároku na odmenu  som nastavil riadiaci systém a navrhol časový program tak, že úspory predstavovali cca 15-20%. Hoci mesto odpisovalo plynomer raz ročne, dva týždne som každý deň po mojich úpravách vyhodnocoval spotrebu plynu, čo potvrdilo reálne úspory. Keď som o tomto návrhu a ďalších opatreniach zameraných aj na úsporu elektriny výmenou klasických žiaroviek za úsporné LED, informoval primátora a vedenie, prekvapila ma ich vlažná reakcia.  Informatívne tento návrh, ktorý som odovzdal aj novému konateľovi PES zverejňujem, Bohužiaľ som sa presvedčil, že ich vôbec nezaujíma, či sa dá ušetriť a niečo zlepšiť, a už vôbec im nezálež na tom, či má niekto odborné schopnosti, jediné čo vidia je balík peňazí na ktorý sa teraz vrhli ako supy na zdochlinu. Všetky tie ich dristy o víziách a modernom Smart city sú len prázdny balast. (Úspory v Kine Tatran si nikto neprišiel ani preveriť a v kinosále sú dodnes klasické žiarovky).  

Vychádzajúc z tejto skúsenosti  som presvedčený, že PES nemá žiadnu koncepciu pre podporu tzv. „zelenej energie“ a alternatívnych zdrojov, tak ako je to trendom vo vyspelej Európe, kde napríklad v Holandsku od roku 2025 končia s výrobou tepla a TÚV plynovými kotlami. Rovnako som presvedčený, že budú len pokračovať v tom čo zdedili po Veolii a z odberateľov si PES urobí svojich rukojemníkov, ktorým mestom ovládaný stavebný úrad bude všemožne brániť, aby si zriadili ekonomicky výhodnejší spôsob vykurovania a výroby TÚV. Predpokladám, že ak v časoch Veolie bolo odpájanie od CZT komplikované, v súčasnosti to bude ešte väčší problém a podpora „zelenej energie“ nástupom PES skončila. 

Verím, že sa v strane Nezávislosť a jednota (NAJ)  nájde priestor pre poskytovanie odborného poradenstva pre odberateľov tepla a TÚV, ako sa dá ušetriť projektmi zameranými na podporu „zelenej energie“ a tak znížiť náklady bytových domov o sumy, ktoré PES nikdy pri súčasnom systéme riadenia a koncepcie CZT nedosiahne. Ako  bývalý pracovník v teplárenstve s vyše 30 ročnými skúsenosťami rád v tejto oblasti občanom pomôžem poradenstvom a konkrétnymi návrhmi.

Predpokladám, že sa táto analýza,  tak ako to u nás býva zvykom, nestane pre pána primátora a ľudí v jeho okolí podnetom konštruktívnej kritiky a reflexie pre  nápravu v prospech Popradčanov, ale s určitosťou bude označená ako pamflet a útok na primátora, konateľa PES a členov dozornej rady, a ja budem označený ako ideologický nepriateľ.   Na to som však už zvyknutý, pretože rovnako to fungovalo pred rokom 1989.

Pán primátor si už vybral tím spolupracovníkov s ktorými chce realizovať svoje vízie. Či bola jeho voľba správna a jeho sľuby budú mať aj nejakú váhu, ukáže čas.  Od 20. 1. 2017, kedy som mu elektronickou poštou zaslal výzvu, som od neho nedostal odpoveď. (V septembri 2012 kedy som vyzval bývalého primátora Antona Danka, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii, tento odpovedal obratom). Rovnako mlčí dozorná rada PES a poslanci MsZ.  Takže jediným zdrojom objektívnych informácii ostáva naďalej len internet a distribúcia letákov do schránok Popradčanov. Je síce navonok pôsobivé, že pán primátor chodí do kostola a číta písmo sväté, ale v biblii sa píše, že nie za  vieru ale za skutky budeme súdení. 


   PRINT RSS

Hlavná stránka