"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

VÁŽENÍ PÁNI, PRIMÁTOR, 1. VICEPRIMÁTOR A KONATEĽ PES, S.R.O., DOKEDY BUDETE ZAVÁDZAŤ A KLAMAŤ OBČANOV POPRADU?

  S veľkou slávou ste Popradčanom oznámili, že po odchode Veolie Energie, a.s. z Popradu teplo bude a bude naše a  lacnejšie. TV Poprad a  Noviny Poprad,  financované mestom z peňazí Popradčanov začínajú pripomínať propagandu a prax bývalého OV KSS. Občanovi  sa podsúvajú len samé  pozitíva a úspechy. O skutočnom pozadí toho čo sa skrýva za pozlátkou oficiálnej propagandy sa však nič nedozvie. 

Práve preto som sa rozhodol distribuovať do poštových schránok občanov Popradu 20 000 letákov s Výzvou primátorovi Popradu, v ktorej sú uvedené informácie a fakty, o ktorých sa občan z vami financovaných a ovládaných médií nič nedozvie.

Výzva primátorovi Popradu

Noviny Poprad v č. 44 z  9.11. 2016, v článku s názvom Finišuje kruhová križovatka i energetická spoločnosť uviedli, citujem: “PES  počíta s rovnakým počtom zamestnancov ako Veolia Energia, v ktorej v tomto čase pracuje 43 ľudí. Z nich 40 chce prejsť do novej spoločnosti.“http://www.noviny-poprad.sk/na_stiahnutie/noviny_poprad_44-2016_09-11-2016.pdf  Tieto nepravdivé informácie boli Vami vedome poskytnuté novinám Poprad k zverejneniu. Vôbec nie je pravdou, že zo 43 zamestnancov chce 40 prejsť do novej spoločnosti.  V novej spoločnosti chceli pracovať všetci zamestnanci Veolie Energie, pretože uverili sľubom primátora a 1. viceprimátora na stretnutí so zamestnancami v zasadačke mestského úradu dňa 13. 6. 2016, kde ste všetkým verejne sľúbili, že PES ráta s každým kto chce pracovať v prospech Popradčanov.
Zvukový záznam príhovoru primátora Ing. Jozefa Švagerka mp3

Rovnako uverili sľubom 1. viceprimátora Mgr. Igora Wzoša, ktorý sľuboval, že sa na funkcie nebudú dosadzovať kamaráti a politickí nominanti.  

Zvukový záznam príhovoru 1. viceprimátora Mgr. Igora Wzoša mp3

Tieto sľuby však nemali žiadnu váhu, o čom sa ako  prvá presvedčila pani Oľga  Bublíková, ktorá sa ako administratívna pracovníčka pre evidenciu skladu, likvidáciu odpadov a ďalších činnosti, z kuloárov dozvedela, že PES s ňou už neráta a jej funkciu chce zrušiť.  Oficiálne jej to však  neoznámili. Okamžite si našla novú prácu a podala výpoveď, s čím nerátali. Paradoxne po jej odchode vedúci CZT Ing. Michal Zavacký,  začal riešiť otázku, kto po jej odchode urobí inventúru a evidenciu likvidácie odpadov. Sklad nakoniec ostal ale bez skladníčky, čo len svedčí o nekompetentnosti konateľa PES, Ing. Pavla Kubíčka, ktorý vytvoril „kádrovú“ komisiu, v spolupráci a A.K. Hudzik a spol., ktorá označila každého zamestnanca, ktorý odmietol podpísať vopred pripravenú výpoveď pre Veoliu, čo bolo v rozpore so zákonníkom práce, podmieňované podpisom pracovnej zmluvy s PES, za ideologického nepriateľa PES, s.r.o. Skutočnosť, že týmto tento nekompetentný diletant, bez akýchkoľvek skúsenosti s vedením spoločnosti pripravil 40 zamestnancov o odstupné, na ktoré mali nárok všetci zamestnanci podľa   kolektívnej zmluvy, ho vôbec nezaujímala.  

Ako sa stal konateľom PES Ing. Pavol Kubíčko  a čo ovplyvnilo rozhodnutie poslancov Mestského zastupiteľstva ostáva záhadou, pretože pokiaľ by sa stal konateľom skúsený odborník, bývalý riaditeľ Dalkie a.s. Ing. Igor Kras, tento by nikdy nepripustil, aby sa PES pripravila o skúsených pracovníkov s 20 ročnou praxou, vrátane špičkového programátora a špecialistu na riadiace systémy Petra Michlíka, ktorého náhrada bude stáť PES desaťtisíce eur.  
O „kvalifikácii“ konateľa PES som sa mal možnosť osobne  presvedčiť keď tento navonok veľmi „seriózne“ a sympaticky vystupujúci pán, s úsmevom na tvári, zaprel aj nos pod očami, keď mi oznámil, že pracovnú zmluvu som nepodpísal, hoci sa tak udialo priamo v jeho kancelárii za prítomnosti dvoch svedkov.  Na našu žiadosť o doručenie pracovných zmlúv, ktoré sme podpísali ešte v októbri, nám po viac ako mesiaci písomne oznámil, že ďakuje za prejavený záujem ale PES má už obsadené všetky pracovné miesta. Toto písomné oznámenie je ďalším zo série klamstiev konateľa PES, pretože na miesto dispečera nebol nikto prijatý a zastupuje ho za cenu prekročenia povolených nadčasov kurič, ktorý má časť zmien na dispečingu. Za technika MART stále  PES hľadá náhradu. Tento pán podobne ako kedysi jeden z bývalých najpopulárnejších politikov používa lož ako pracovnú metódu a  túto prax od neho prebral aj primátor a 1. viceprimátor, ktorí voči tomu nemajú žiadne výhrady. 
2. januára bola na PES podaná troma bývalými zamestnancami Veolie energie žaloba o určenie platnosti pracovnej zmluvy, ktorej prílohu tvorili kópie pracovných zmlúv a ďalšie dokumenty, vrátane zvukového záznamu prísľubu bývalého konateľa PES Ing. Jozefa Švagerka, ktorý odznel na stretnutí so zamestnancami 13. 6. 2016. Hlavnej kontrolórke a dozornej rade PES som odoslal podnet na prešetrenie postupu konateľa PES.

Vnucuje sa tu otázka Cui bono - v čí prospech je toto všetko a stojí to vôbec vedeniu mesta za to?

Najprv konateľ  PES, ktorý býva v rodinnom dome v Spišskom Bystrom, oklamal a pripravil o odstupné bývalých zamestnancov  Veolie Energie, teraz zavádza Popradčanov, bývajúcich v bytových domoch  vykurovaných z Centrálnych zdrojov tepla.  Na webovej stránke PES, ktorú dal bez konkurzu vyrobiť za vyše 3000 eur, v čom nie je cena za jej editáciu, bezobsažne a všeobecne tára o tom, ako zima preveruje prevádzku  kotolní. Pán konateľ, popradské kotolne sú za roky prevádzky dostatočne preverené a zvládli už aj väčšie mrazy než aké prišli v januári tohto roku.
http://poprad.energy/aktuality/najlepsie-prevadzku-kotolni-preveri-zima/
Namiesto týchto dristov, by mala PES priznať ako porušuje štandardy kvality  URSO, keď si Popradská energetická spoločnosť, a.s. na rok 2017 neobjednala dostatočné množstvo plynu na výrobu tepla. Pri nízkych teplotách svojvoľné znižuje vykurovacie krivky ÚK, aby neplatili SPP penále za prekročenie denných maxím.

            PES týmto postupom porušuje zmluvy so SVB a klientmi, ktorých súčasťou je aj dodržanie dohodnutých vykurovacích kriviek ÚK.  Každá zmena - úprava kriviek mala byť odsúhlasená a mal byť doložený dodatok ku existujúcej zmluve, bez takéhoto súhlasu svojvoľne a vedome porušuje tieto uzatvorené zmluvy. Odberateľom týmto pádom vzniká nárok kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality. http://www.urso.gov.sk/kompenzačné platby

            Uvedený postup je nielenže neseriózny voči klientom ale prekračuje aj  medze legislatívy a štandardy kvality URSO aj s ohľadom na vyhlásenie predsedu vlády SR, o ktorom informovala RTVS dňa 18.1.2017, aby ľudia zvýšené zálohové faktúr neakceptovali.

Na moju žiadosť podanú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám mi konateľ PES odmietol z dôvodu, že  ňou nedisponuje, poskytnúť informáciu, či bol vyhlásený konkurz na miesto vedúceho dispečingu, ktorým sa stal príbuzný pána primátora, rovnako odmietol poskytnúť informáciu o výške platov jednotlivých vedúcich odborov a rovnako odmietol poskytnúť zmluvu o právnych službách medzi PES a A. K. Hudzik a spol. Proti rozhodnutiu z 18. 1. 2017 podávam v lehote 15 dní sťažnosť, vrátené jej ďalšieho postupu na Okresný  súd v Poprade. Paradoxne mi konateľ, zrejme nedostatočne znalý zákona o slobodnom prístupe k informáciám,  bez toho, aby som o to písomne požiadal, ešte 29. 12.  2016, z vlastenej iniciatívy, zaslal informáciu o výške jeho platu, ktorý je 2000 eur plus odmena 400 eur.

Je mi ľúto, že PES postupuje zjavne v neprospech konečných spotrebiteľov a navyšuje náklady za cenu tepla svojou nekompetentnosťou. Je však mojou povinnosťou o tom informovať občanov a poskytovať im odborné rady ako sa brániť proti tomu, aby platili viac než  majú za dodávku tepla a TÚV a reálne si znížili náklady za energie, v niektorých prípadoch až o polovicu.

                                František Bednár

   PRINT RSS

Hlavná stránka