"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

KEĎ MAĎAR VILÁGI DOBYL SLOVNAFT

Komu slúžia takéto odbory – svojim členom, privatizérom, alebo štátnej moci?

Zverejňujem obsiahlu genézu o boji jedinca, odborára, s odborárskou mafiou na vrchole pyramídy, kde ešte dýcha prednovembrová zatuchlina. Človek, ktorý veľkú časť života odpracoval v bratislavskom Slovnafte, aby nakoniec sa dočkal takého svinstva a neúcty, ako je to opísané v šiestich prílohách, ktoré sú súčasťou tohto úvodného článku.

Atila Kiraly


Oznámenie Slovnaftu o okamžitom ukončení pracovného pomeru

N e u d e l e n i e  s ú h l a s u s okamžitým skončením pracovného pomeru Jána Sýkoru

Odborové združenie ČLEN
Priehradná 26/B, 821 07  Bratislava

                                                                                  SLOVNAFT a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12  Bratislava
------------------------

Vec:
N e u d e l e n i e    s ú h l a s u
s okamžitým skončením pracovného pomeru Jána Sýkoru

 

            Dňa 25.9.2017 sme od Vás obdržali dve písomnosti, a to:

1. Žiadosť o prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 74 Zákonníka práce,

            2. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s okamžitým skončením pracovného pomeru podľa § 240, ods. 9 Zákonníka práce,

            ktorými nás žiadate prerokovať a udeliť súhlas s okamžitým skončením pracovného pomeru zamestnanca Jána Sýkoru, nar. 26.3.1968, trvale bytom Priehradná 26/B, 821 07  Bratislava.

            K týmto dvom písomnostiam zo dňa 25.9.2017 Vám podávame nasledovné

 

v y j a d r e n i e :

 

            Odborové združenie ČLEN prerokovalo Vaše žiadosti zo dňa 25.9.2017 a rozhodlo, že   neudeľuje súhlas k okamžitému skončeniu pracovného pomeru Jána Sýkoru, nar. 26.3.1968, trvale bytom Priehradná 26/B, 821 07  Bratislava, z týchto

d ô v o d o v :

I.

            Pracovný poriadok obchodnej spoločnosti SLOVNAFT a.s. presne stanovuje v bode 2.11 Pracovná disciplína a následky jej porušovania čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny (bod 2.11.1.1, písmená a. až o.) a čo je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (bod 2.11.1.2, písmená a. až d.). Z týchto ustanovení Pracovného poriadku spoločnosti SLOVNAFT a.s. vyplýva, že konaním Jána Sýkoru, popísaným v KONCEPTE zo dňa 22.9.2017 Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru z dôvodu uvedenom v § 68, ods. 1, písm.b, Zákonníka práce, vôbec nedošlo k porušeniu pracovnej disciplíny, pretože týmto Pracovným poriadkom takéto konanie vôbec nie je označené ako závažné prípadne menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

           
II.

            List zo dňa 22.9.2017 (KONCEPT... ) sa toto vymyslené tvrdenie o závažnom porušení pracovnej disciplíny snaží zdôvodniť a účelovo zdokumentovať tým, že Ján Sýkora sa svojvoľným pobytom a pohybom na pracovisku ako aj rozptyľovaním ostatných zamestnancov od riadneho výkonu práce v dňoch od 25.7.2017 do 22.9.2017 dopustil porušenia jednej zo základných povinností zamestnanca, ktorou je nezdržiavať sa bez súhlasu zamestnávateľa na pracovisku alebo v objekte zamestnávateľa mimo pracovného času.

            Tieto účelové a vymyslené tvrdenia o svojvoľnom pohybe a pobyte na pracovisku a o rozptyľovaní ostatných zamestnancov od riadneho výkonu práce majú prekryť a zamaskovať nezákonný postup zamestnávateľa pri znevýhodňovaní a poškodzovaní Jána Sýkoru, t.j. aby mu bolo čo najviac znemožnené uplatňovať nároky a práva Odborového združenia ČLEN, ktorého je predsedom.

III.

            Ukázalo sa, že prvé rokovanie zamestnávateľa a Odborového združenia ČLEN dňa 25.9.2017 bolo zástupcami zamestnávateľa, ktorí sa na tomto rokovaní zúčastnili, využité , presnejšie povedané zneužité na vopred pripravené manipulácie, s cieľom čo najviac znemožňovať činnosť Odborovému združeniu ČLEN. Na tomto prvom rokovaní konanom dňa 25.9.2017 sa zamestnávateľ nielenže nepokúsil s Odborovým združením ČLEN uzavrieť dohodu za účelom riadnej spolupráce, ale práve naopak, započal realizovať vopred naplánované kroky bezdôvodne a protiprávne zaútočiť na predsedu Odborového združenia ČLEN. Hneď v tento deň (25.9.2017) zamestnávateľ Interným oznamom - Podnikovej a marketingovej komunikácie zverejnil ostatným zamestnancom obchodnej spoločnosti SLOVNAFT a.s., že ku dňu 25.9.2017 okamžite skončil pracovný pomer s Jánom Sýkorom z dôvodu opakovaného porušovania pracovnej disciplíny. Naviac, medzi zamestnancami obchodnej  spoločnosti  SLOVNAFT  a.s.  sa  začal rozposielať a rozširovať e-mail s otázkami a odpoveďami napr.: "Prečo bol Sýkora vyhodený za to, čo bežne robí Kaczor?", "Prečo sú rozdielne pravidlá pre ECHOZ (tradičné odbory) a ČLEN (novovzniknuté odbory)?", "Prečo sa o výpovedi Sýkoru nerokovalo s ECHOZ?", "Prečo bol Ján Sýkora prepustený?" a ďalšie sugestívne a kapciózne otázky a odpovede v neprospech Jána Sýkoru. Odpoveď na to, kto tieto dezinformačné a manipulačné e-maily rozširuje a rozposiela je jednoduchá, ... je to ten, komu to najviac prospieva a ktorý sa snaží mariť činnosť Odborového združenia ČLEN.

            Dávame do pozornosti žiadateľovi o prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 74 Zákonníka práce a žiadateľovi o udelenie predchádzajúceho   súhlasu s okamžitým skončením pracovného pomeru podľa § 240, ods. 9, Zákonníka práce, že z Pracovného poriadku SLOVNAFT a.s., z bodu číslo 2.11.1.1, písm. d. vyplýva, že závažným porušením pracovnej disciplíny je hrubé správanie, inzultácia, diskriminácia, obťažovanie, nežiadúce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť vytvárajúce pre zamestnanca nepriateľské, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie. Presne tohto závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa bodu číslo 2.11.1.1, písm. d. Pracovného poriadku SLOVNAFT a.s. sa dopustili tí, ktorí prostredníctvom Interného oznamu - Podnikovej a marketingovej komunikácie dňa 25.9.2017 šírili a šíria nepravdivé údaje o okamžitom skončení pracovného pomeru Jána Sýkoru ku dňu 25.9.2017  a nerobia z titulu svojich funkcií nič proti tomu, aby sa medzi zamestnancami spoločnosti SLOVNAFT a.s. nerozširovali e-mailové správy so sugestívnymi a kapcióznymi otázkami a odpoveďami na ne, ktoré sú očividne v neprospech Jána Sýkoru.

IV.

            Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že po prerokovaní Vašich žiadostí zo dňa 25.9.2017 o udelenie predchádzajúceho súhlasu s okamžitým skončením pracovného pomeru Jána Sýkoru sa s týmito Vašimi žiadosťami nestotožňujeme a preto   n e u d e ľ u j e m e    s ú h l a s    k okamžitému skončeniu pracovného pomeru Jána Sýkoru.

            V Bratislave 6.10.2017         

                                                                                              ........................................................
Ján Sýkora
predseda OZ ČLEN

 

                                                                                              ........................................................
Emil Jankovič
podpredseda OZ ČLEN

 

                                                                                              ........................................................
Jozef Solár
tajomník OZ ČLEN


Ž a l o b a o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Okresný súd Bratislava III.

Námestie Biely Kríž 7
836 03  Bratislava
--------------------------------

Vec:
Ž a l o b a
podľa § 77 Zákonníka práce
o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

 

Žalobca:                                Ján Sýkora
nar.: 26.3.1968
trvale bytom: Priehradná 26/B, 821 07  Bratislava
štátne občianstvo: SR

Žalovaný:                              SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava
IČO: 31 322 832

 

I.

            Žalobca uzatvoril so žalovaným pracovný pomer dňa 9.11.1988 s nástupom do práce dňa 24.11.1988. Žalobca pracuje u žalovaného 29 rokov.

D ô k a z :       - pracovná zmluva zo dňa 9.11.1988

            Dňa 22.6.2017 uzavrel žalobca so žalovaným Dohodu o zmene pracovnej zmluvy.

D ô k a z y :    - dohoda o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 22.6.2017
- výplatné pásky za obdobie potrebné pre výpočet náhrady mzdy

            Naposledy žalobca pracoval u žalovaného na pracovnej pozícii Vedúci zmeny Krakovanie, HAY úroveň pracovnej pozície 15 so základnou mesačnou mzdou 1 990 EUR.

 

II.

            Žalobca ako dlhoročný (29-ročný) zamestnanec žalovaného bol zamestnancami spoločnosti SLOVNAFT, a.s., zvolený za člena Dozornej rady SLOVNAFT, a.s. a súčasne vykonával aj funkcionára Odborového výboru ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s., ktorého bol tiež členom. Žalobca bol taktiež vymenovaný za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

 

D ô k a z : - Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

III.

            Vzhľadom na existujúci, dlhšiu dobu pretrvávajúci stav, ktorý bol dôsledkom nového postupu nových ľudí, ktorí sa dostali k riadeniu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a ktorý stav bol pre mnohých starých zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. neakceptovateľný, inicioval žalobca založenie novej odborovej organizácie  Odborové združenie ČLEN.

            Odborové združenie ČLEN oznámilo žalovanému začiatok svojho pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. listom zo dňa 17.7.2017. Listom zo dňa 14.9.2017 Odborové združenie ČLEN predložilo spoločnosti SLOVNAFT, a.s.  všetky doklady, ktorými preukázalo svoj vznik,  funkcionárov a účel, pre ktorý bolo založené.

D ô k a z y :    - list OZ ČLEN zo dňa 17.7.2017
-  list OZ ČLEN zo dňa  18.8.2017
- list OZ ČLEN zo dňa 14.9.2017
- stanovy OZ ČLEN

 

IV.

            Koncom leta 2017 vyšlo najavo, že žalovaný si neželá pôsobenie novej Odborovej organizácie ČLEN v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a bezpečne sa preukázalo, že na predsedu Odborového združenia ČLEN začal aplikovať postupy, ktoré odporujú zásadám rovnakého zaobchádzania, nesú znaky neskrývanej diskriminácie a otvorenej šikany len preto, že žalobca legálne uplatňoval práva pre seba a pre ostatných spoluzamestnancov, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Z konania žalovaného je úplne jasné, že sa snažil (a stále snaží) čo najviac znemožniť pôsobenie nového Odborového združenia ČLEN v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a v tomto svojom protiprávnom konaní postupuje bez ohľadu na Ústavu Slovenskej republiky, Zákonník práce a základnú etiku, ktorá má byť samozrejmosťou v demokratickej spoločnosti.

 

V.

            Dňa 27.10.2017 doručil žalovaný žalobcovi list označený ako "Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru z dôvodu uvedenom v § 68 ods. 1, písm. b, Zákonníka práce", ktorý odôvodnil tým, že sa žalobca svojvoľným pobytom a pohybom na pracovisku mimo pracovného času, ako aj rozptyľovaním ostatných zamestnancov od riadneho výkonu práce v dňoch od 25.7.2017 do 22.9.2017 dopustil porušení základných povinností zamestnanca uvedených v bodoch  2.8.2.1. písm. l) a 2.8.2.8. písm. a) Pracovného poriadku.

D ô k a z :       - list zo dňa 27.10.2017 (okamžité skončenie pracovného pomeru)

VI.

            Okamžité skončenie pracovaného pomeru dané listom č. 33000/2017/287 spísané dňa 9.10.2017, doručené žalobcovi dňa 27.10.2017, obsahuje prekludované dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru, a to v skutkovom vymedzení porušení pracovnej disciplíny v dňoch od 25.7.2017 do 27.8.2017, keďže pracovný pomer možno skončiť okamžite iba v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ o dôvode na okamžité skončenie dozvedel. Táto skutočnosť preklúzie je veľmi dôležitá, pretože ukazuje, že žalovaný sa snaží čo najviac priťažiť žalobcovi. Zamestnávateľ od 17.7.2017 vedel, že Odborové združenie ČLEN začalo pôsobiť v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a vedel aj to, že predsedom je žalobca, ktorý do objektu zamestnávateľa vstupoval v súvislosti so začínajúcou činnosťou Odborového združenia ČLEN.

            Žalobca v rozhodnom čase, t.j. v čase od 27.8.2017 do 27.10.2017 vykonával aj funkciu člena Dozornej rady SLOVNAFT, a.s. voleného zamestnancami, takže jeho vstupy do objektu zamestnávateľa, resp. jeho zdržiavanie sa na pracovisku alebo v objekte zamestnávateľa nemôže byť v zmysle bodu 2.8.2.1. Pracovného poriadku aplikované nekompromisne ako porušovanie základných povinností zamestnanca. Naviac, ako žalovaný v predposlednom odstavci prvej vety okamžitého skončenie pracovného pomeru zo dňa 9.10.2017 sám píše, žalobca je jedným z vedúcich zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., takže je úplne samozrejmé, že by sa naňho nemali striktne aplikovať len ustanovenia Pracovného poriadku bodu 2.8. Základné práva a povinnosti zamestnanca, ale aj ustanovenia bodu 2.9. Základné povinnosti vedúceho zamestnanca, čiže je otázne, či je vôbec možné žalobcovi vytýkať, že vstupoval v označených dňoch do objektu zamestnávateľa. Bod 2.8.2.1 v Pracovnom  poriadku nie je definovaný striktne, ani ako menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ani ako závažné porušenie.

            Žalobca v nedávnom období pred vznikom Odborového združenia ČLEN bol funkcionárom a členom Odborového výboru ZO ECHOZ pri spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Presne takú istú činnosť, aká sa teraz uňho považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny, vykonával aj predtým ako funkcionár  ZO ECHOZ, teda vstupoval v mimopracovnom čase na pracoviská zamestnávateľa v tom istom rozsahu a tým istým spôsobom. Žalovanému to do vzniku Odborového združenia ČLEN neprekážalo a nepovažoval takúto činnosť žalobcu alebo iného zástupcu zamestnancov za porušovanie pracovnej disciplíny. Žalovaný nikdy, ničím a nijako neupozornil žalobcu na porušovanie pracovnej disciplíny alebo na porušovanie bezpečnosti práce v súvislosti s jeho činnosťou v ZO ECHOZ. Takáto prax, aká je teraz Odborovému združeniu ČLEN vyčítaná ako protiprávna, je pri odborovej činnosti všetkých funkcionárov a štruktúr ZO ECHOZ pri spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zaužívaná a žalovaným rešpektovaná a plne tolerovaná. Žalovaný sa cieľavedome snaží mariť činnosť Odborového združenia ČLEN a očividne sa dopúšťa rozdielneho zaobchádzania zjavne v neprospech Odborového združenia ČLEN. Navyše sa rovnakého konania, ako žalobca spolu s ním dopúšťal aj podpredseda Odborového združenia ČLEN pán Emil Jankovič, ktorému nebolo toto konanie kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny a neboli voči nemu vyvodené žiadne konzekvencie.

            Žalobca vstupoval do objektu žalovaného ako funkcionár Odborového združenia ČLEN v zmysle § 230 Zákonníka práce na základe písomného oznámenia zo dňa 17.7.2017. Nie je pravda, že vedúci zamestnanci nevedeli o vstupoch, uvedených v okamžitom skončení pracovného pomeru zo dňa 9.10.2017. Najvyšší predstavitelia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. boli so začínajúcou činnosťou Odborového združenia ČLEN oboznámení a žalobca sa pri každom vstupe na pracovisko snažil osloviť každého vedúceho pracoviska (vedúceho zmeny) a pri ich nesúhlase pracovisko opustil. Vstupoval len na sociálne miestnosti a velíny žalovaného, ktoré nie sú vo vymedzených ochranných zónach prevádzok, a to v čase časti 24 min. prestávky v práci zamestnancov, ktorá sa nezapočítava do pracovného času, takže ich nemohol vyrušovať v práci. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. nemá organizáciu prestávok v práci striktne stanovenú na určitý čas a je na každom zamestnancovi prestávku v práci využiť, ak to nie je proti pokynu vedúceho pracoviska. Doteraz sa nevyskytol žiadny problém v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. s takýmto spôsobom čerpania prestávok v práci zamestnancami.

D ô k a z y :    - rozpis pracovných režimov z kolektívnej zmluvy
- svedecká výpoveď Emila Jankoviča
- mailová komunikácia zo dňa 30.9.2017 a 6.9.2017

VII.

            Dňa 25.9.2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov žalovaného s Odborovým združením  ČLEN. Žalovaný toto prvé stretnutie so zástupcami Odborového združenia ČLEN okamžite využil na vopred pripravené manipulácie s cieľom, čo najviac znemožniť činnosť Odborovému združeniu ČLEN, namiesto toho, aby s ním rokoval o uzavretí dohody za účelom riadnej spolupráce. Žalovaný mal vopred pripravený scenár, ako na tomto rokovaní zaútočí na predsedu Odborového združenia ČLEN Jána Sýkoru (žalobcu), ktorému predložil vopred pripravený písomný koncept "Oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru" s úplne identickým textom ako je list žalovaného č. 33000/2017/287 zo dňa 9.10.2017 a žiadosť o prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru Jána Sýkoru. Zástupcovia Odborového združenia ČLEN tieto písomnosti odmietli prevziať a týmto sa celé rokovanie dňa 25.9.2017 skončilo. Ihneď po skončení tohto rokovania žalovaný Interným oznamom - Podnikovej a marketingovej komunikácie zverejnil ostatným zamestnancom SLOVNAFT a.s., že ku dňu 25.9.2017 okamžite skončil pracovný pomer s Jánom Sýkorom z dôvodu opakovaného porušovania pracovnej disciplíny.

D ô k a z y :    - Zápisnica zo stretnutia z 25.9.2017
- Koncept okamžitého skončenia pracovného pomeru
- Žiadosť o prerokovanie s OZ ČLEN
- Žiadosť o predchádzajúci súhlas k okamžitému skončeniu pracovného pomeru
- Dočasné prerušenie výkonu práce
- Nariadenie čerpania dovolenky 

            Naviac, bezprostredne po rokovaní medzi Odborovým združením ČLEN a žalovaným dňa 25.9.2017 sa medzi zamestnancami spoločnosti SLOVNAFT, a.s. začal rozposielať a rozširovať e-mail s otázkami a odpoveďami napríklad: "Prečo bol Sýkora vyhodený za to, čo bežne robí Kaczor?", "Prečo sú rozdielne pravidlá pre ECHOZ (tradičné odbory) a ČLEN (novovzniknuté odbory)?", "Prečo sa o výpovedi Sýkoru nerokovalo s ECHOZ?", "Prečo bol Ján Sýkora prepustený?" a ďalšie sugestívne a kapciózne otázky a odpovede v neprospech Jána Sýkoru.

D ô k a z y :    - Otázky a odpovede 1
- Otázky a odpovede 1 update
- Otázky a odpovede 2
- Otázky a odpovede 3
- Otázky a odpovede 4
- Kópia mailovej komunikácie
- Oznam generálneho riaditeľa
- Oznámenie §79 ods.1 Zákonníka práce z 27.9.2017

            Je nesporné, že tu zo strany žalovaného takýmito intrigami došlo k šikanovaniu a dehonestácii Jána Sýkoru a súčasne týmito manipuláciami žalovaného došlo k porušeniu článku 37 Ústavy Slovenskej republiky, kde je stanovené, že odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu a že obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj znevýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo odvetví, je neprípustné.

            Taktiež je nesporné, že žalovaný cieľavedome nerešpektoval a úmyselne porušil ustanovenie §230 ods. 2, ktorý uvádza, že zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku a § 240 ods. 7 Zákonníka práce, ktoré uvádza, že zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

VIII.

            Odborové združenie ČLEN doručilo dňa 6.10.2017 žalovanému list, ktorým mu oznámilo, že k jeho žiadosti zo dňa 25.9.2017 rozhodlo tak, že neudeľuje súhlas k okamžitému skončeniu pracovného pomeru Jána Sýkoru.

D ô k a z :       - list Odborového združenia ČLEN zo dňa 6.10.2017

 

IX.

            Druhým dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru žalobcu má byť porušenie základnej povinnosti zamestnanca uvedenej v bode 2.8.2.2. písm. a, Pracovného poriadku, ktorého sa mal žalobca dopustiť tým, že sa nekontrolovane, bez vedomia a súhlasu nadriadeného zamestnanca zdržiaval svojvoľne vo výrobných priestoroch zamestnávateľa, čím porušil bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky rafinérie.

            Takéto skutkové vymedzenie závažného porušenia pracovnej disciplíny je nepreskúmateľné a nie je vôbec skutkovo vymedzené tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Žalovaný vôbec neuviedol kedy, kde a ako sa žalobca dopustil konania, ktorým by konkrétne ohrozil bezpečnosť prevádzky rafinérie a akým spôsobom, kedy a kde porušil interné predpisy a aké, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, resp. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vôbec. Takto vymedzený skutkový dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru je čisto účelové tvrdenie bez reálneho opodstatnenia. Pokiaľ by konaním žalobcu skutočne došlo k ohrozeniu prevádzky rafinérie, prípadne k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany zdravia hocikoho v objekte SLOVNAFT, a.s., potom nie je jasné prečo ani v jednom prípade takzvaného ohrozenia nikto a nikdy z kompetentných zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa žalobcovi nesnažil zabrániť v tomto jeho protiprávnom konaní napríklad ani len tým, že by toto oznámil strážnej službe, útvaru ochrany a obrany prípadne hasičom, že sa takáto udalosť deje alebo že sa stala. Toto tvrdenie o žalobcovom porušení článku 2.8.2.2. písm. a, Pracovného poriadku je absurdné, nakoľko vrhá zlé svetlo na vedúcich zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorí majú na starosti bezpečnosť  prevádzky a ochranu zdravia a životov všetkých, ktorí sa nachádzajú v objekte SLOVNAFT, a.s. a jeho blízkom okolí. Je úplne zrejmé, že toto protiprávne konanie kladené za vinu žalobcovi sa vôbec nestalo a je účelovo vymyslené. Podľa Pracovného poriadku spoločnosti SLOVNAFT, a.s. má útvar obrany a ochrany povinnosť pri týchto udalostiach bezodkladne zasiahnuť. Ani v jednom z prípadov vstupov žalobcu do objektu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré sú uvedené v okamžitom skončení pracovného pomeru zo dňa 9.10.2017 útvar obrany a ochrany nezasiahol aj napriek tomu, že žalovaný o vstupoch žalobcu do objektu SLOVNAFT, a.s. s určitosťou vedel a tým pádom mal vedieť aj o takzvaných ohrozeniach bezpečnosti prevádzky rafinérie a ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podobne.

D ô k a z y :    - výsluch pracovníkov útvaru obrany a ochrany žalovaného

 

X.

            Žalobca dňa 30.10.2017 doručil žalovanému list, v ktorom mu oznamuje podľa § 79 ods. 1 Zákonníka práce, že trvá na tom, aby ho spoločnosť SLOVNAFT, a.s. naďalej zamestnávala a žiadal, aby mu zamestnávateľ umožnil pokračovať v práci.

D ô k a z :       - list žalobcu zo dňa 30.10.2017

 

XI.

            Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a dôkazy žalobca navrhuje, aby Okresný súd Bratislava II. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k :

            Skončenie pracovného pomeru žalobcu okamžitým skončením pracovného pomeru zo dňa 9.10.2017, doručeným žalobcovi dňa 27.10.2017, ktoré bolo dané podľa § 68, ods. 1, písm.b, Zákonníka práce žalovaným,  j e    n e p l a t n é .

            Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy od 30.10.2017 vo výške priemerného mesačného zárobku 2 723,51 EUR až do času, kedy mu žalovaný umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru.

            Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi všetky trovy konania.

 

V Bratislave dňa  21.12.2017

 

Podané:           - žaloba dvojmo
- dôkazy podľa textu dvojmo

Ján Sýkora
žalobca


V y j a d r e n i e  ž a l o b c u

 

 Okresný súd Bratislava III.
  Námestie Biely kríž 7
836 07  Bratislava
--------------------------------
K číslu: 19Cpr/30/2017
Vec:
V y j a d r e n i e    ž a l o b c u
podľa § 167, ods.3 CSP - REPLIKA

 

            K vyjadreniu žalovaného k žalobe o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré žalovaný podal na súde dňa 29.3.2018, podávam nasledovné vyjadrenie:

I.

            K bodu I. vyjadrenia žalovaného:

            Inšpektorát práce Bratislava v Zázname zo dňa 22.2.2018 vo svojom závere konštatuje, že žalovaný neporušil kontrolované ustanovenia § 230, ods. 3, § 239 a § 240, ods. 2, 3 a 5 Zákonníka práce, čo v žiadnom prípadne neznamená, že týmto predloženým dôkazom (Záznamom zo dňa 22.2.2018) bolo vyvrátené tvrdenie žalobcu o diskriminácii a šikane voči predsedovi Odborového združenia ČLEN, ktoré je uvedené v článku VII. o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.

            Žalovaný sa k tvrdeniam a predloženým dôkazom uvedeným v článku VII. žaloby zo dňa 21.12.2017 vôbec nevyjadril.

           
II.

            K bodu II. vyjadrenia žalovaného:

            Žalobca bol členom dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT a.s. volený zamestnancami až do 6.12.2017. Žalovaný sa snaží marginalizovať túto funkciu, ktorú vykonával žalobca, a to až do tej miery, že ako člen dozornej rady volenej zamestnancami nemal právo realizovať svoje oprávnenia vyplývajúce mu z § 197 Obchodného zákonníka ani len tak, že by mohol vstupovať do výrobných a nevýrobných priestorov žalobcu.

III.

            K bodu III. vyjadrenia žalovaného:

            Žalovaný v tomto článku III. uvádza, že dôvod vstupu resp. pobytu žalobcu na pracovisku je irelevantný v zmysle jemu kladenému za vinu porušenia pracovnej disciplíny. Ďalej uvádza, že vstup do prevádzky žalovaného, ktorá má charakter nebezpečnej prevádzky, podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Taktiež tu žalovaný uvádza, že má preukázané, že žalobca vstupoval
na pracovisko žalovaného mimo pracovného času a bez jeho vedomia a súhlasu niekoľko týždňov predtým než Odborová organizácia ČLEN začala pôsobiť u žalovaného.

            Týmto svojim vyjadrením žalovaný odhaľuje svoje očividné zanedbanie povinností
pri zamedzovaní "svojvoľných" vstupov do nebezpečnej prevádzky, pričom toto svoje zlyhanie a nedodržiavanie bezpečnosti ohľadom vstupov do výrobných a nevýrobných priestorov spoločnosti SLOVNAFT a.s. sa snaží zvaliť na žalobcu a nespravodlivo a zlomyseľne voči nemu aplikuje dôsledky porušovania vlastných pracovných povinností, ktoré veľmi zanedbal.

IV.

            K bodu IV. vyjadrenia žalovaného:

            V článku IV. svojho vyjadrenia k žalobe sa žalovaný snaží preukázať závažné porušenie pracovnej disciplíny žalobcu tým, že žalobca napriek riadnemu oboznámeniu sa s aktuálnym Pracovným poriadkom v období od 25.7.2017 do 22.9.2017 vstúpil do objektu zamestnávateľa 55 krát a zdržiaval sa tam až 3 a viac hodín a dňa 26.7.2017 dokonca strávil v objekte zamestnávateľa bez jeho vedomia a súhlasu až 14 hodín.

            Je nespochybniteľné a úplne jasné to, že k týmto udalostiam, ktorými žalovaný preukazuje závažné porušenie pracovnej disciplíny žalobcu, môhlo dôjsť len v dôsledku nedodržania základných povinností vedúcich zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT a.s. podľa § 82,   písm. e) Zákonníka práce, kde je stanovené, že vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 povinný zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny. Je preto nezákonné a nespravodlivé vyvodzovať pracovnoprávnu zodpovednosť voči zamestnancovi
v nižšom postavení na podklade porušení základných povinností vedúcich zamestnancov, ktorí nižšie postaveného zamestnanca riadia a kontrolujú tak, že touto svojou riadiacou a kontrolnou prácou vlastne sami závažne porušujú pracovnú disciplínu.

V.

            K bodu V. vyjadrenia žalovaného:

            Žalovaný nemôže preukázať, ktorá časť pracovnej zmeny zamestnancov je pracovným časom a ktorá prestávkou v práci nepočítanou do pracovného času v zmysle Zákonníka práce. Nemôže preto bezpečne a jednoznačne tvrdiť, že žalobca nekomunikoval so zamestnancami výlučne počas ich prestávok.

            Žalovaný sa snaží dodatočne skutkovo vymedzovať dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, že až teraz po podaní žaloby vie dosvedčiť svedeckými výpoveďami, ako a kedy žalobca svojim konaním znemožňoval plnohodnotný výkon práce ostatných zamestnancov. Je zrejmé, že žalovaný sa snaží takto odstrániť nepreskúmateľnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré doručil žalobcovi dňa 27.10.2017.

            K vyjadreniu žalovaného ohľadom tzv. velína je nutné uviesť na pravú mieru, čo je to velín a k čomu v spoločnosti SLOVNAFT a.s. bežne slúži.

            Velíny sú riadiace centrá prevádzok mimo vyhradených zón nebezpečenstva, do ktorých môže voľne vstúpiť každý, kto vstúpi do výrobnej zóny vrátane pracovníkov externých firiem, obslužného personálu, či návštevníkov rôznych exkurzií. Práca operátorov prebieha v nepretržitom režime, a preto sa všetky činnosti vrátane hromadných školení, pracovných porád a aj odborárskej činnosti uskutočňujú vo velínoch, aj v pracovnom čase zamestnancov a táto činnosť nie je považovaná za rozptyľovanie zamestnancov a nebezpečné ohrozenie bezpečnosti prevádzkovania. V neposlednom rade aj generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT a.s. počas sviatkov vstupuje
do velínov a rozpráva sa so zamestnancami, teda v podstate vykonáva rovnakú činnosť ako žalobca a nepovažuje sa to za závažné ohrozenie bezpečnosti prevádzkovania. Zamestnanci vo velínoch majú okrem prestávok v práci, ktoré sa nepočítajú do pracovného času aj prestávky, ktoré sa počítajú do pracovného času a prestávky súvisiace so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami vlády
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a práci so zobrazovacími jednotkami. Toto tvrdenie o tom, ako v spoločnosti SLOVNAFT a.s. funguje velín, môže žalobca bezpečne preukázať svedeckými výpoveďami svedkov na pojednávaní.

            Žalovaný sa snaží vytvoriť dojem, že odborová činnosť žalobcu sa nesmie vykonávať počas pracovného času zamestnancov. Svojimi postupmi sa žalovaný dopustil diskriminácie a šikany voči žalobcovi a nerovného prístupu k novovznikuntej Odborovej organizácii ČLEN.

   S pozdravom 
  Ján Sýkora

V Bratislave dňa 4.6.2018

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka