"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vymožiteľnosť práva na Slovensku 7.časť

Keďže Okresný súd Bratislava I. na môj žalobný návrh o určenie pravosti pohľadávky, podaný 22.2.2013, nereagoval takmer po dobu troch rokov, rozhodol som sa poslať dňa 5.1.2016 Urgenciu žalobného návrhu aj s priloženou Odpoveďou z Generálnej prokuratúry zo dňa 26.7.2013, priamo predsedovi uvedeného súdu. Presne o mesiac mi JUDr. Eva Fulcová, predsedníčka Okresného súdu Bratislava I. oznámila, že namietaná vec bola pridelená na konanie a rozhodnutie sudkyni JUDr. Ivone Hrčekovej.

Okresný súd Bratislava I. konanie zastavil, nakoľko v podanej žalobe bol ako odporca uvedený AB restructuring k.s., Správcovská a komanditná spoločnosť, a nie dlžník Rosnička Slovakia a.s.
Samozrejme Ing. Závodský za tie roky nezaháľal. Po „úspešnej“ prvej reštruktualizácii (úspešnej v prvom rade pre neho, ako dlžníka) ukončenej 9.8.2013, rozbehol druhú. Zrejme so zámerom, preplávať do dôchodkového veku s pomocou tohto magického inštitútu, ktorý sa už toľko krát v podnikaní osvedčil, a nevyzerá to, že by na Slovensku Zákon o konkurze a reštruktualizácii č. 7/2005 utrpel na vážnosti či nebodaj by mu hrozili podstatné zmeny. Takže dňa 31.3.2016 okresný súd Bratislava I. začal reštruktualizačné konanie voči dlžníkovi a 6.5.2016 v poradí druhú reštruktualizáciu povolil pod spisovou značkou 8R/2/2016; tá bola zverejnená v Obchodnom vestníku 92/2016. Preto moja právna zástupkyňa 19.5.2016 sa rozhodla uplatňovať moju pohľadávku opäť, v novej reštruktualizácii. Výška pohľadávky bola vyčíslená nasledovne: istina 15 887,66 €; úroky z omeškania 9 045,15 €; náklady z uplatnenia 5 886,80 €. Celková suma 30 819,61 €.
25.5.2016 bola moja pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok, a 13.7.2016 správca reštruktualizácie AB restructuring k.s., moju pohľadávku poprel v plnej výške, a to z dôvodu: „V reštruktualizačnom konaní 6R/7/2012 bola pohľadávka popretá v celom rozsahu. Veriteľ prehral incidenčnú žalobu o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky, čím zaniklo jeho právo vymáhať túto pohľadávku.“

Dňa 15.7.2016 prebehlo 1. zasadnutie veriteľského výboru za účelom voľby predsedu výboru, a ako môžeme zistiť z Obchodného vestníka 140/2016, členmi veriteľského výboru sú už dobre známe biele kone Vašková Jana a Vaško Bartolomej z Bidoviec. Predsedom sa stala firma NIKITA s.r.o. Bratislava, zastúpená Zdenkom Plankom. Opäť starý osvedčený scenár...
8.8.2016 som podal Žalobný návrh o určenie popretej pohľadávky na Okresný súd Bratislava I. Keďže som nebol v žalobe právne zastúpený advokátom, súd ma v marci 2017 vyzval, aby som si zabezpečil na právne zastupovanie advokáta. Po porade s právničkou, ktorá ma v celej veci dovtedy zastupovala, sme sa rozhodli, že v spore s Rosničkou nebudeme pokračovať, nakoľko reálna šanca na úspech je minimálna a prípadný zisk by pravdepodobne sotva pokryl nutné náklady. Podľa Obchodného vestníka 219/2016 druhá reštruktualizácia skončila 25.10.2016.

Záver a poučenie ?: Druhá reštruktualizácia bola opäť „úspešná“. Firmu Rosnička a.s. sa podarilo udržať pri živote, hoci na náklady veriteľov. Šikovný podnikateľ Ing. Závodský iba využil platné zákony, a poctiví veritelia to „zafinancovali“. Zasponzorovali, síce dobrovoľne nasilu, slušný životný štandard rodiny Závodských. A ako sa darí firme teraz? Nuž, ako obvykle. Ing. Závodský produkuje naďalej dlhy, napríklad:
Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne        6.3.2017          190 244,07 €  
Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu UNION           28.2.2017        9 322,47 €
Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu VšZP   20.2.2017        52 198,55 €

Keď si po rokoch prečítam Reakciu Ing: Závodského, v ktorej sa pasuje do úlohy obete, ktorá musí doplácať na lenivých zamestnancov, „cucajúcich“ tento systém cez sociálne dávky, chápem myslenie týchto „podnikateľov“. Zlodej kričí: „Chyťte zlodeja!“. Handba-nehanba, som neschopný podnikateľ, ale vy sa mi poskladajte na chod mojej firmy, a na zabezpečenie mojej budúcnosti. Ľudia podobného razenia, akí schválili Zákon o konkurze a reštruktualizácii, ho aj využívajú k parazitovaniu na celej spoločnosti.

Tomáš Baťa – Úvahy a projevy:
...Svojí prací jsem překonal bankrot a zaplatil jsem plně svým věřitelům. Takto jsem přišel k přesvědčení, že bankrot je otázkou mravního názoru. Jsou i bankroty zaviněné neštěstím, jsou však bankrotáři, kteří nechtějí přežiti své hanby. Ale ani tito, ani ti lehkomyslní, dobře živení a šťastní bankrotáři nejsou zárukou pro věřitele. Pro věřitele je zárukou jenom obchodník, ochotný vydati svým věřitelům nejen veškerý svůj majetek viditelný, ale který je ochoten vydati sama sebe ve formě práce, konané třeba až do úpadu.

Ing. Pavol Škara

   PRINT RSS

Hlavná stránka