Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka

Podľa „špeciálnych“ policajtov a „špeciálnych“ prokurátorov je všetko v poriadku – kradlo sa v medziach zákona

         V septembri 2009 bol na tejto stránke uverejnený dokument pod názvom: Oznámenie o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva - Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989. Keďže už mám autentické dokumenty o tom, ako sa s touto kauzou vysporiadali Prezídium Policajného zboru Úrad boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Bratislava, ako aj po mojej sťažnosti Úrad špeciálnej prokuratúry, dávam čitateľom možnosť si to prečítať.

         Vzhľadom k tomu, že kauza je oficiálne uzatvorená, aspoň čo sa týka zo strany štátnych orgánov, môžem už teraz otvorene povedať, čo som týmto sledoval. Niekoľko krát som na týchto stránkach napísal, že polícia, prokuratúra a súdy sú len poníženými, niektorí jej členovia priamo prostitučnými služobníkmi a lokajmi arcizločincov, arcizlodejov, parazitných darmožráčov, toho skutočného odpadu slovenského národa – členov ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí v skutočnosti o polícii, prokuratúre a súdoch rozhodujú. Poďme ale k vysvetleniu, čo som chcel docieliť? Poviem to otvorene: oficiálne priznanie polície a prokuratúry, že v týchto kauzách sa nejedná o žiadne trestné činy, keď zločinci a zlodeji z vysokej politiky si pripravia a schvália také zákony, podľa ktorých je to všetko legálne. Pokiaľ teraz niekto očakáva, že sa na polícii a prokuratúre začnem odbavovať, tak je na veľkom omyle.

         Na takom omyle, na akom sú všetci tí občania, ktorí policajtov, prokurátorov a sudcov považujú za hlavných vinníkov tohto zla a týchto negatív. Pričom jednou z príčin týchto negatív sú aj  samotní občania. Svojou zbabelosťou, nevedomosťou, neinformovanosťou, nekritickým obdivom k niektorým vyvrheľom z vysokej politiky, ktorí sofistikovanými metódami oblbli ich hlavy a mozgy. Poznám dostatok prípadov, keď statoční jedinci z polície, súdov a prokuratúry chcú ísť a išli podľa zákona, dokonca aj proti vlastným kolegom. Čo myslíte, ako skončili? Buď sú z prípadov odvolaní – a majú dve možnosti: mlčať, alebo odísť. Kvôli objektivite treba ale povedať aj to, že svoj diel viny tu majú aj samotní policajti, prokurátori a sudcovia v tom, že približne tých 75-80% slušných sa podriadilo gaunerom v menšine. No kvôli ďalšej objektivite treba povedať aj to, že táto 20-25% menšina gaunerov z polície, prokuratúr a súdov má v páchaní zla a hanobení zákonnosti podporu tých najzlodejskejších zlodejov a najzločineckejších zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov.

         Máme ešte v živej pamäti, ako sa v roku 2003 vzoprel statočný a čestný sudca Alexander Mojš sudcovským a politickým zberbám odchovaným komunisticko-fašistickou ideológiou, keď ako správca konkurznej podstaty pri konkurze Preglejky Žarnovica váhou svojej občianskej a sudcovskej statočnosti a cti zabránil tomu, aby sudcovské a politické mafie nemohli tento podnik vytunelovať. Keď za túto svoju odvahu a statočnosť bol zločincami s boľševickou minulosťou na Najvyššom súde SR šikanovaný a trestaný, ako sa zachovala slovenská verejnosť? Zbabelo, veľmi zbabelo. Akoby nechceli pochopiť, že on v skutočnosti zachraňoval náš spoločný majetok a bojoval aj za túto verejnosť.   

         Na ďalšom názornom príklade si taktiež ukážeme, ako táto luza z vysokej politiky si rozumie, aj keď, naoko, na seba vrčia, štekajú a nadávajú si. Popredný ekonomický „odborník“ Eugen Jurzyca – šéf tzv. protikrízového tímu SDKÚ-DS v rozhovore pre periodikum „týždeň“ č. 37/2009 z 14. septembra 2009 povedal aj toto: „Neskôr bolo treba riešiť dôsledky Mečiarovej vlády a opäť sa to nedalo inak, LEN UTIAHNUTÍM OPASKOV. A keďže reformy robili Mikloš s Dzurindom, sú takí neobľúbení.“ 

         Omyl, veľký omyl, tzv. ekonomický expert Jurzyca. Mikloš s Dzurindom by neboli pri reformách nepopulárni, pokiaľ by si boli opasky uťahovali aj tí, ktorí toto všetko zapríčinili – a keby boli aj trestnoprávne postihnutí. Lenže, pri hodení následkov na nevinných občanov vo forme uťahovania opaskov, systémom kolektívnej viny, za ekonomické zločiny HZDS a SNS, si ako jedna rodina rozumeli a rozumejú sofistikované fašistické zberby pravicové, tzv. národné, tzv. kresťanské a tzv. sociálno-demokratické.

         Takže sa začítajme do uznesenia polície, mojej sťažnosti proti tomuto uzneseniu a definitívneho uznesenia Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vladimír Pavlík   


P R E Z Í D I U M   POLICAJNÉHO ZBOR U
Ú RAD  B O J A   P R O T I   K O R U P C I I Odbor boja proti korupcii Bratislava
sídlo: Račianska ul. č. 45, Bratislava pošta : Pribinova č.2, 812 72 BRATISLAVA

ČVS:PPZ-362/BPK-B-2009                                                                                        Bratislava 10. 11. 2009

 

U Z N E S E N I E

Podľa § 197 ods. 1 písm. d ) Trestného poriadku vec - podanie Vladimíra Pavlíka, tr. bytom Orlové 75 Považská Bystrica o podozrení /. rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva, o ktorom predkladá úradu Špeciálnej prokuratúry dokument s názvom „Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1998 - nalejme si omšového vína", ktorý je uverejnený na viacerých internetových stránkach a ktorý podrobne analyzuje rozsiahle dlhodobé organizované okrádanie obyvateľstva a páchania škody veľkého rozsahu, hraničiaceho s ohrozením ekonomickej bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky odmietam, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

ODÔVODNENIE

Dňa 21.10.2009 bolo na odbor boja proti korupcii Bratislava, úradu boja proti korupcii. Prezídia Policajného zboru doručené podanie Vladimíra Pavlíka, tr. bytom Orlové 75. Považská Bystrica o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva, pričom predkladá úradu Špeciálnej prokuratúry dokument s názvom „Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1998 -- nalejme si omšového vína" ktorý je uverejnený na viacerých internetových stránkach, pričom dokument podrobne analyzuje rozsiahle dlhodobé organizované okrádanie obyvateľstva a páchania škody veľkého rozsahu, hraničiaceho s ohrozením ekonomickej bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky

Oznamovateľ v podaní vyslovuje podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. hodnotí činnosť ústavných činiteľov, verejných činiteľov a iných po novembri 1989 až doposiaľ, pretože sa dopúšťali a dopúšťajú rozsiahlej  hospodársko      ekonomickej organizovanej  trestnej  činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva, o Čom ako prílohu predkladá dokument uverejnený na internetových stránkach.

V  tomto dokumente jeho autor poukazuje na antisociálnu vládu Róberta Fica. ktorá naviazala na kontinuitu vlád Mikuláša Dzurindu, ktorá sa prejavuje v rôznych sférach života, čo je vyvolané nesystémovými zásahmi, obmedzujúcimi a znižujúcimi úroveň demokracie.

Uvádza, že po roku 1989 si každá vládna koalícia vytvárala monopol moci až cynicky dopadajúci na najširšie vrstvy obyvateľstva, presadzujúc výlučne stranícke záujmy.
Vláda Slovenskej republiky vytvorila vynikajúce podmienky pre zahraničných privatizérov s krvavými paprčami, čo umožnilo, že za dobré výsledky hospodárenia v roku 2006 vyplatiť odmeny a rozdeliť najmenej 10 % z dosiahnutého čistého zisku spoločnosti.

Autor článku ďalej uvádza, že štát ako majoritný vlastník akcií sa vzdal zákonných nárokov majoritného akcionára na prevzatie manažérskej kontroly v materských a aj odčlenených spoločnostiach. Ficova vláda prekonala všetky predošlé, keď realizuje primitívnu politiku trhového liberalizmu a voluntarizmu a pokračuje v odnímaní ostatných elementárnych práv občanov, zvyšovaní sociálnych samovrážd, k odchodu lekárov, sestier, vysokoškolákov, z ktorých sa už nemieni nikto vrátiť do vykorisťovateľského prostredia SR.

V  ďalšej časti podania ..Nalejme si omšové vína" autor píše ako antisociálna vláda Róberta Fica nadviazala na Kontinuitu vlád Mikuláša Dzurindu a popisuje postup vlád v privatizácii distribučných spoločností, prirovnaním k transformácii národného majetku ako za Mečiara.

Vyhodnotením a posúdením obsahu podania som dospel k názoru, že jeho podstatou je podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ku ktorému malo dôjsť od roku 1989 až doposiaľ rôznymi ústavnými činiteľmi, verejnými činiteľmi a inými osobami, v snahe sa obohatiť na úkor spoločnosti sprivatizovaním štátnych podnikov a iné. čím vlády premrhali možnosť zachovať si trvalý vplyv v strategických podnikoch . udržaním manažérskej kontroly štátu.

K zisteniu, či bol spáchaný konkrétny trestný čin je potrebné zistiť všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na aplikovanie konkrétnej právnej normy. Oznamovateľ v oznámení neuvádza žiadne konkrétne skutočnosti na základe ktorých by bolo možné v danej veci postupovať podľa § 199 ods. I Trestného poriadku a začať trestné stíhanie a to preto, že podľa $ 199 ods. 3 Trestného poriadku uznesenie o začatí trestného stíhania musí obsahovať opis skutku s uvedením miesta, času. prípadne iných okolností za akých k nemu došlo, o aké trestné činy v tomto podaní ide a to je jeho zákonným pomenovaním a uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona. Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že skutok v uznesení musí byť vymedzený jasne, určito a nezameniteľné. Na základe obsahu podania Vladimíra Pavlíka nie je možné sformulovať skutkový základ uznesenia o začatí trestného stíhania v zmysle § 199 ods.3 Trestného poriadku, pretože informácie uvádzané v trestnom oznámení majú z hľadiska  trestného konania len charakter orientačných informácii, ktoré síce upozorňujú na určité skutočnosti alebo okolnosti, ale nemajú taký dôkazný význam, aby na ich základe bolo možné vyvodiť záver, že konanie spočívajúce s predmetným obsahom, samo o sebe, bez splnenia ďalších podmienok je možné kvalifikovať ako konkrétny trestný čin uvedený v osobitnej časti Trestného zákona.

Trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona sa dopustí verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo rozhodnutia súdu.

Podľa § 128 ods. 1 Trestného zákona sa za verejného činiteľa okrem iných osôb považuje aj sudca, prokurátor alebo iná osoba zastavajúca funkciu v orgáne verejnej moci.
Podmienkou trestnej zodpovednosti verejného činiteľa je. aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou.

Skutkovou podstatou trestného činu rozumieme súhrn konkrétnych znakov, ktoré charakterizujú určité ľudské správanie ako konkrétny trestný čin. pričom každá skutková podstata trestného činu obsahuje znaky charakterizujúce objekt trestného činu. objektívnu stránku trestného činu. subjekt a subjektívnu stránku trestného činu.

Pre naplnenie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa §326 Trestného zákona sa vyžaduje, aby verejný činiteľ vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, alebo aby prekročil svoju právomoc, resp. nesplnil povinnosť vyplývajúcu z právomoci alebo rozhodnutia súdu v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech. Nepostačuje zistenie, že špeciálny subjekt - verejný činiteľ si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z .jeho právomoci alebo rozhodnutia súdu, ale zároveň sa vyžaduje, aby tak verejný činiteľ konal v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech.

Subjektívna stránka tohto trestného činu si vyžaduje úmyselné zavinenie, pri ktorom páchateľ úmyselne zneužíva svoju právomoc verejného činiteľa tým, že uskutoční niektoré z vyššie uvedených konaní.

Dôležitou podmienkou je úmysel spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech. Oba prvky sú rovnocenné a majú alternatívne postavenie. Postačuje ak má páchateľ úmysel naplniť iba jeden z nich. Táto podmienka predstavuje motív a zároveň cieľ páchateľa, ktorý musí byť páchateľovi preukázaný, inak nejde o trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na dokonanie Činu sa nevyžaduje, aby škoda skutočne vznikla alebo aby páchateľ skutočne zadovážil sebe alebo inému neoprávnený prospech. Stačí, ak to páchateľ chcel spôsobiť zneužitím právomoci.

Z predmetného podania trestného oznámenia nevyplývajú žiadne skutočnosti. Z ktorých by bolo možné vyvodiť právne posúdenie konania ústavných činiteľov alebo iných osôb. verejných činiteľov od roku 1989 až doposiaľ, ako trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestné zákona.

Po analýze a vyhodnotení obsahu trestného oznámenia, ktoré podal Vladimír Pavlík možno vyvodiť záver, že oznámenie neobsahuje žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by zakladali naplnenie objektívnych a subjektívnych znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, alebo iného trestného činu. ktorého by sa svojím konaním mali dopustiť v podaní citovaní ústavní činitelia, verejní činitelia a iní.

Z obsahu podania nevyplýva, že by ústavní činitelia a iní verejní činitelia z. titulu svojej funkcie a pri vykonávaní svojich právomoci úmyselne spôsobili inému škodu alebo zadovážili sebe alebo inému neoprávnený prospech porušením alebo obchádzaním konkrétneho zákona alebo právneho predpisu vydaného na základe zákona, alebo že by úmyselne konali v rozpore so zákonom alebo právnym predpisom, ktorý upravuje ich právomoc.
Podľa § 197 ods. I písm. d) Trestného poriadku, ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku, prokurátor alebo policajt uznesením vec odmietne.

S poukazom na uvedené skutočnosti možno vyvodiť záver, že z. podania oznamovateľa Vladimíra Pavlíka nevyplývajú také skutočnosti, ktoré by zakladali naplnenie objektívnych a subjektívnych znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ustanovenia § 326 Trestného zákona a ani žiadneho iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona a teda nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku, preto bolo potrebné rozhodnúť tak. ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

 

POUČENIE:   Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia: sťažnosť nemá odkladný účinok.Vladimír Pavlík, Orlové 75,017 01 Považská Bystrica

Orlové 19. 11.2009

Vážení
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU ÚRAD BOJA PROTI KORUPCII
Odbor boja proti korupcii Bratislava
sídlo: Račianska ulica č. 45, Bratislava
pošta: Pribinova č. 2,812 72 Bratislava

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ pplk. Mgr. Petra Novotného

V zákonnej lehote dávam sťažnosť proti uzneseniu pplk. Mgr. Petra Novotného vedeného pod ČVS: PPZ-362/BPK-B-2009. Z dotyčného uznesenia vyplýva, že v tejto republike sa nič nerozkradlo, nič nevytunelovalo, nikto sa tu protizákonne neobohatil, skrátka, nespáchala sa tu žiadna ekonomická trestná činnosť.

Problém je asi v tom, že nikto z týchto najhlavnejších aktérov, hlavne z vysokej politiky, neprišiel sa udať na políciu a nepriniesol sám na seba usvedčujúce dôkazy. Z dotyčného uznesenia mi taktiež vyplýva, že súčasná polícia predsa nemohla predvídať, že sa tu bude realizovať závažná ekonomická trestná činnosť, čo dávam do súvislosti aj s tým, že tento rezort riadi profesijný diletant na funkcii ministra Robert Kaliňák, ktorému úspešne asistuje aj generál Ján Packa.

Chcem veriť, že Úrad špeciálnej prokuratúry v odpovedi na túto sťažnosť si dodá aspoň toľko odvahy, že dokáže napísať, že táto závažná hospodársko-ekonomická trestná činnosť sa tu napáchala aj preto, že najorganizovanejší zločinci a zlodeji z vysokej politiky pripravili a zrealizovali také zákony, cez ktoré sa tieto ekonomické zločiny mohli a môžu páchať-realizovať. V tom prípade dokážem pochopiť, že polícia a prokuratúra nemôžu byť nezávislí, pokiaľ o nich rozhodujú politici. Môžu byť len ich poníženými služobníkmi pri ich nekalých a protizákonných záujmoch a činnostiach.

Vladimír Pavlík


sp1
ÚRAD   ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY  GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

VII/2 Gn 335/09-11 Pezinok 8.12.2009

 

Uznesenie

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Jaroslav Palkovič vo veci trestného oznámenia podaného dňa 24.9.2009 Vladimírom Pavlíkom, takto

rozhodol

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť oznamovateľa Vladimíra Pavlíka proti uzneseniu vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru Úradu boja proti korupcii, Odboru boja proti korupcii Bratislava sp. zn, PPZ-362/BPK-B-2009 zo 10.11.2009, ktorým bola podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku odmietnutá vec jeho trestného oznámenia,

zamietam,

pretože nie je dôvodná.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru Úradu boja proti korupcii, Odboru boja proti korupcii Bratislava uznesením sp. zn. PPZ-362/BPK-B-2009 z 10.11.2009 podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku odmietol vec oznamovateľa Vladimíra Pavlíka, ktorý podal na Úrade špeciálnej prokuratúry trestného oznámenie, ktorého podstatnou časťou bol súbor ,,Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989 - nalejme si omšového vína", uverejnený na viacerých internetových stránkach.

Oznamovateľ hodnotí činnosť ústavných činiteľov, verejných činiteľov a iných po novembri 1989 až doposiaľ, pretože sa dopúšťali a dopúšťajú rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva, o čom ako prílohu predkladá dokument uverejnený na internetových stránkach.
V  tomto dokumente jeho autor poukazuje na antisociálnu vládu Róberta Fica, ktorá naviazala na kontinuitu vlád Mikuláša Dzurindu, ktorá sa prejavuje v rôznych sférach života, čo je vyvolané nesystémovými zásahmi, obmedzujúcimi a znižujúcimi úroveň demokracie.

Uvádza, že po roku 1989 si každá vládna koalícia vytvárala monopol moci až cynicky dopadajúci na najširšie vrstvy obyvateľstva, presadzujúc výlučne stranícke záujmy.

Vláda Slovenskej republiky vytvorila vynikajúce podmienky pre zahraničných privatizérov s krvavými paprčami, čo umožnilo, že za dobré výsledky hospodárenia v roku 2006 vyplatiť odmeny a rozdeliť najmenej 10% z dosiahnutého čistého zisku spoločnosti.

Autor článku ďalej uvádza, že štát ako majoritný vlastník akcií sa vzdal zákonných nárokov majoritného akcionára na prevzatie manažérskej kontroly v materských a aj odčleněných spoločnostiach. Ficova vláda prekonala všetky predošlé, keď realizuje primitívnu politiku trhového liberalizmu a voluntarizmu a pokračuje v odnímaní ostatných elementárnych práv občanov, zvyšovaní sociálnych samovrážd, k odchodu lekárov, sestier, vysokoškolákov, z ktorých sa už nemieni nikto vrátiť do vykorisťovateľského prostredia SR.

V  ďalšej časti podania ,,Nalejme si omšového vína" autor píše ako antisociálna vláda Róberta Fica nadviazala na Kontinuitu vlád Mikuláša Dzurindu a popisuje postup vlád v privatizácii distribučných spoločností, prirovnaním k transformácii národného majetku ako za Mečiara.

Vyšetrovateľ na základe podrobnej analýzy podania oznamovateľa odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že toto neobsahuje žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali na začatie trestného stíhania.

Uvedené uznesenie vyšetrovateľa bolo oznamovateľovi Vladimírovi Pavlíkovi doručené dňa 18.11.2009.

Oznamovateľ proti nemu podal sťažnosť dňa 20.11.2009. Uviedol v nej, že z napadnutého uznesenia vyplýva, že v republike sa nespáchala žiadna ekonomická trestná činnosť a vyslovil pochybnosti o odbornej kvalifikácii a nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní.

Preskúmaním uvedenej sťažnosti bolo zistené, že táto bola podaná oprávnenou osobou a v lehote uvedenej v § 187 ods. 1 Trestného poriadku. Zároveň bola preskúmaná správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovatelia podali sťažnosť ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia. Bolo zistené, že podaná sťažnosť nie je dôvodná.

V  prvom rade je potrebné konštatovať, že sťažnosť i samotné oznámenie sú založené na určitom zhodnotení spoločenského vývoja za obdobie posledných dvadsiatich rokov.

Z hľadiska trestnoprávneho je pre orgány činné v trestnom konaní významné to, či obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu a ktoré by teda odôvodňovali začatie trestného stíhania.

Podľa § 8 ods. 1 Trestného zákona trestným činom je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Iba takéto konanie môže byť nasledovne vedené trestné stíhanie (zásada nullum crimen sine lege, upravená v č. I. 49 ústavy a č. I. 39 Listiny základných práv a slobôd). Pre každé rozhodnutie o začatí trestného stíhania je teda nevyhnutné, aby existovali skutočnosti dostatočne odôvodňujúce to, že došlo k určitému, z hľadiska miesta a času špecifikovanému konaniu fyzickej osoby, ktoré má znaky trestného činu uvedeného v zákone. Je na mieste uviesť, že takéto skutočnosti neboli v podanom trestnom oznámení obsiahnuté a z tohto dôvodu je treba považovať rozhodnutie vyšetrovateľa za zákonné a dôvodné.

Preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

sp2sp3SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“

  PDF         

Hlavná stránka