"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

         Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989

                                Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica  

                                                                                                                     Orlové 24. 9. 2009 

Vážení
Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
Bratislava 1
812 85

VEC: Oznámenie o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva

          Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle ust. § 31 ods. 2 a § 35 ods. 1, zákona o prokuratúre č. 153/2001 Zbierky zákonov ako aj čl. 149 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, citujem: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb“.

         Podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky patrí medzi základné zásady trestného konania aj zásada oficiality a zásada legality.

         Zásada oficiality je upravená v § 2 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: ...ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, musia trestné veci prejednávať čo najrýchlejšie a dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou.“ 

         Zásada legality je upravená v § 2 ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: „prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, výnimky sú prípustné len podľa zákona alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy“.

         Orgánmi činnými v trestnom konaní sú: súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán.

         Podľa § 3 ods. 1) zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a zároveň podľa § 3 ods. 2) tohto zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

         Podľa § 4 zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori okrem iného aj trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona v prípravnom konaní.

         V zmysle citovaných ustanovení v prílohe predkladám Úradu špeciálnej prokuratúry dokument s názvom: SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“ uverejnený na viacerých internetových stránkach. Uvedený dokument podrobne analyzuje rozsiahle dlhodobé organizované okrádanie obyvateľstva a páchanie škody veľkého rozsahu, hraničiaceho s ohrozením ekonomickej bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky.

         Upozorňujem, že tento dokument je predmetom skúmania PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave na základe trestného oznámenia na moju osobu podľa § 422 Tr. zákona majúci tento text: (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, ďalej podľa § 423 Tr. zákona Hanobenie národa, rasy a presvedčenia, hoci nie som autorom tohto dokumentu, čo vyplýva aj z dotyčnej prílohy. To ovšem nerobilo problémy akémusi kvázi znalcovi, ktorý znaleckým posudkom označil tento dokument za antisemitský.

         Je smutné, že PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU v skutočnosti v rozpore so zákonom a ústavou sa podieľa na zakrývaní tejto rozsiahlej organizovanej hospodárskej kriminality a vedome tak poškodzuje občanov Slovenskej republiky. Aj to len dokazuje, že nemôžu byť nezávislí, pokiaľ o nich rozhodujú arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky, skutoční zakladatelia, otcovia a krstní otcovia týchto zločinov.

         Z uvedených dôvodov predkladám dokument – SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – Nalejme si omšového vína – Úradu špeciálnej prokuratúry na dôslednú analýzu a preskúmanie všetkých v dokumente uvedených podozrení o závažnej organizovanej hospodárskej trestnej činnosti. Či už sa jedná o podozrenie z vývozu 30 miliárd Sk dnes už nebohým Aaronom Kedarom, občianskym menom Fridrich Kardoš, kde by mohli závažné informácie poskytnúť aj Robert Fico so svojou manželkou Svetlanou.

Vladimír Pavlík

Príloha:
SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“

  PDF         

Hlavná stránka