"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Argumenty Mikuláša Varehu 10. časť.

Prečo štátnomafiánska verbež potrebovala odsúdiť Mikuláša Varehu? Aby ho okradli o majetok

            Dňa 17. 8. 2014 poslala pani Daniela Bodnárová všetkým poslancom NR SR 17 autentických dokumentov, ktoré jednoznačne dokazujú, že štátnomafiánska verbež viacerých odnoží vykonštruovala na základe podvodov falošné obvinenie proti Mikulášovi Varehovi s jeho následným odsúdením, aby sa zmocnila toho, čo on dlhodobo budoval a dával ľuďom prácu. Najskôr Varehov majetok znehodnotili a potom následne za bagateľ kúpili. Takéto niečo sa môže udiať len v zločineckej, zlodejskej, nesvojprávnej a mafiánsko-gaunerskej Slovenskej republike, na čom sa statočne spolupodieľali aj mediálne prostitútky. Dokumenty jednoznačne usvedčujú štátnomafiánskych zločincov.  

          Citujem z emailu: Dobrý deň, v prílohe tohto emailu Vás chcem informovať o tom, ako Slovenský pozemkový fond nerešpektuje zmluvu podpísanú medzi ním a firmou Galafruit s.r.o. z roku 2005 a to na 25 rokov. Podpísaním zmluvy firma investovala viac miliónov eur. Jedná sa o ovocný sad v Malej Tŕni s rozlohou vyše 300 hektárov. Na základe klamlivých podkladov Slovenský pozemkový fond odstúpil od zmluvy a taktiež na základe klamlivého znaleckého posudku sa trvalé porasty predali. Spáchal sa organizovaný podvod v sume približne 10 000 000 eur, čo je momentálne na Generálnej prokuratúre SR. Polícia a úrady mlčia, preto Vás žiadam o pomoc.

Vladimír Pavlík


Advokátska  kancelária
JUDr. Ľuboš Petrovský, advokát

zapísaný v zozname advokátov pod č. 5335

Štúrova č. 20, 040 01 Košice


č. tel. : 0903900963   e-mail : ak.petrovsky@stonline.sk
                                                                                                                                            Slovenský pozemkový fond
Búdková 36,
817 15 Bratislava

Vážený Slovenský pozemkový fond,

so Slovenským pozemkom fondom sme ako nájomca dňa 05.04.2005 uzavreli nájomnú zmluvu      č. 41558-05, ktorej predmetom boli pozemky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú, do 01.11.2025. (viď nájomná zmluva)
Od uzavretia zmluvy sme predmet nájmu riadne užívali. Dňa 13.12.2012 bol uzatvorený dodatok č. 2980/2012 - PNZ k uvedenej nájomnej zmluve. (viď dodatok)

Na prenajatých pozemkoch sa nachádza ovocný sad. Počas užívania sme na pozemkoch, keďže sme ich mali prenajaté na dobu určitú, do roku 2025 preinvestovali cca. 40 miliónov eur.

Podľa našich informácií sa zhruba pred dvomi rokmi začali o ovocný sad a s ním súvisiace pozemky začali zaujímať ďalšie osoby. (vid článok z Trendu 28.11.2013).

           Dňa 08.10.2013 nám bolo doručené odstúpenie od nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2013 č. PNZ-P41558-05. (viď odstúpenie) Ako dôvod sa uvádzajú čl. VIII, ods. 2 písm. a), c), i),  t.j. nájomca nevyužíva prenajaté pozemky (niektoré z nich) riadnym spôsobom na dohodnutý účel, primerane druhu pozemku,  nájomca porušuje povinnosti vyplývajúce z nájmu, nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajaté pozemky alebo trpí ich užívania takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda, alebo s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu treba pozemky vypratať. Nikde sa však neuvádza kedy a ako malo dôjsť k naplneniu uvedených ustanovení zmluvy zakladajúcich dôvod na odstúpenie od zmluvy.

          Všetky uvedené dôvody neexistujú, sú fiktívne. Odstúpenie od zmluvy sme preto napadli žalobou na príslušnom súde. Konanie sa vedie na Okresnom súde Trebišov sp. zn. 12C 234/2013 a nie je dodnes ukončené. (viď žaloba o určenie neplatnosti ). To že dôvody na odstúpenie neexistovali dokazuje skutočnosť, že na týchto pozemkoch v ovocnom sade bolo každoročne produkované ovocie, ktoré sme predávali. (viď kniha vystavených fakúr, štatistiky produkcie ovocia)

           Prenajaté pozemky následne už dňa 03.04.2014 obsadila spoločnosť Mitali, s.r.o., IČO : 46 256 539, so sídlom Záhradná 219/98, Streda nad Bodrogom, ktoré odrezala visiace zámky na vstupných bránach ovocného sadu v Malej Tŕni. Odvtedy nemáme k pozemkom prístup.

           Napriek skutočnosti, že odstúpenie sme napadli na súde a tvrdíme, že nájomný vzťah trvá, podľa informácií z portálu Slovenského pozemkového fondu má byť v rade prerokovaná nájomná zmluva práve so spoločnosťou, ktorá už obsadila pozemky - Mitali, s.r.o., predmetom ktorej súd tie isté pozemky, ktoré máme prenajaté. (viď nájomná zmluva č. 01707/2014)

            V súčasnosti nám vzniká škoda tým, že pozemky nemôžeme užívať a užíva ich niekto iný.

            V prípade, že dôjde k uzavretiu vyššie uvedenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Mitali, s.r.o. budú konaním Slovenského pozemkového fondu porušené naše práva ako nájomcu, dôjde k porušeniu povinností Slovenského pozemkového fondu a budeme si uplatňovať náhradu škody vo výške 50 miliónov eur.

S pozdravom

                                                                                                 Daniela Bodnárová

Konateľ


Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4
Príloha 5
Príloha 6
Príloha 7
Príloha 8
Príloha 9
Príloha 10
Príloha 11
Príloha 12
Príloha 13
Príloha 14
Príloha 15
Príloha 16


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka