Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Stanovisko necenzurovane.net k žiadosti slovenskej polície o udanie administrátora a vlastníka stránky  

          Vyšetrovateľ KR PZ Trenčín zaslal na e-mailovú adresu webovej stránky necenzurovane.net žiadosť o oznámenie administrátora a vlastníka tejto stránky. Dôvodom má byť údajne podanie trestného oznámenia štátnou tajomníčkou JUDr. Monikou Jankovskou, v súčasnosti kandidujúcou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, vo veci zločinu krivého obvinenia a prečinu ohovárania. Na požiadanie jedného z administrátorov stránky publikujeme odpoveď vyšetrovateľovi, ktorá bola daná na vedomie OSN a uvedeným zastupiteľským úradom.
Zdá sa, že Slovenská republika vymení dvojramenný kríž vo svojom znaku za kurča, aby si občania uvedomili jedno - pípneš a sedíš! Podobná zmena znaku bola navrhovaná aj za bývalého totalitného režimu kedy malo byť kura namiesto leva. Slovenská republika smeruje pomaly ale isto späť k totalitnému režimu a policajnému štátu.
To: necenzurovane@yandex.com
From: Lubomir.Huliacek@minv.sk

Dobrý deň,

  Vyšetrovateľ OKP KR PZ v Trenčíne vedie trestné konanie vo veci prečinu ohovárania a zločinu krivého obvinenia. Z podnetu jedného z poškodených vyplýva, že na Vašom internetovom portáli boli zverejnené články, ktoré bezprostredne súvisia s vyšetrovanou vecou. Na základe záväzného pokynu dozorujúceho prokurátora je potrebné zistiť administrátora, prípadne vlastníka stránky www.necenzurovane.net. Nakoľko na danej stránke sa  iný kontakt na zodpovednú osobu za vedenie portálu ako tento mailový nenachádza, žiadam Vás o odpoveď s kým je možné danú vec prejednať, kto je zodpovedný za chod danej internetovej stránky.

   kpt. JUDr. Ľubomír HULIAČEK
    starší vyšetrovateľ

   Krajského riaditeľstva PZ
   odboru kriminálnej polície
   Jilemnického 1A, 911 42  Trenčín
                 Tel.: 0961 20 2614 
                 Fax: 0961 20 2609

Krajské riaditeľstvo PZ
odbor kriminálnej polície
Jilemnického 1A, 911 42  Trenčín

Lubomir.Huliacek@minv.sk Vážený pán vyšetrovateľ, na Vašu žiadosť o udanie administrátora a vlastníka stránky www.necenzurovanet.net z dôvodu údajného prečinu ohovárania a zločinu krivého obvinenia uvádzame.

Nakoľko Slovenská republika je od zmeny režimu v roku 1989 aj naďalej nedemokratickým štátom riadeným finančnými skupinami prepojenými s organizovaným zločinom, v ktorom je zneužívaná prokuratúra, polícia a súdy na zastrašovanie občanov, ktorí vo verejnom záujme informujú o trestnej činnosti a praktikách príznačných totalitným režimom akými bol fašizmus a komunizmus, vznikla internetová stránka necenzurovane, Bola založená skupinou občanov, ktorí kvôli prenasledovaniu a porušovaniu všeobecnej deklarácie OSN a Dohovoru, ktorý prijala aj SR, museli odísť do zahraničia. Táto skupina sa hlási k hnutiu anonymouse a preto stránka nemá administrátora a jej vlastníkom je skupina viacerých osôb, ktoré hradia finančné náklady na jej prevádzku. Až bude Slovenská republika demokratickým a právnym štátom, kde prokuratúra nebude kryť zločiny a jej bývalý generálny prokurátor Trnka prepojený s Kočnerom bude postavený mimo službu, až bude vyšetrený únos občana Lukasa Gemzu príslušníkmi SIS o ktorom sa píše na stránke http://necenzurovane.net/kovac/kovac19.html a známy objednávateľ vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenky, až bude prokuratúra prešetrovať činnosť bývalého ministra vnútra Kaliňana, ktorá bola medializovaná v nemeckej tlači a polícia a prokuratúra bude namiesto oznamovateľov trestnej činnosti vyšetrovať páchateľov a nebudú neprimeranými zákrokmi len za verbálne prejavy, ako v čase nacizmu perzekvovaní občania, tak ako tomu bolo v prípade redaktora časopisu Zem a Vek Rostasa, existencia stránky necenzurovane nebude mať opodstatnenie.

V súčasnosti je podaná sťažnosť Ústavnému súdu SR jedným z prispievateľov pre porušenie jeho základného práva základného práva na slobodu prejavu a práva na informácie podľa čl. 26 ods. 1.Ústavy Slovenskej republiky a práva na slobodu prejavu podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu, podľa čl. 26 ods. 2. Ústavy Slovenskej republiky v zmysle čl. 26 ods. 3 cenzúra sa zakazuje a práva na slobodu prejavu podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Z tohto dôvodu Váš email preposielame právnemu zástupcovi nášho prispievateľa, ako ďalší dôkaz zneužívania tr. činu ohovárania a krivého obvinenia, na umlčanie občanov, ktorí vo verejnom záujem informujú o podozreniach z porušovania zákona.

Na prispievateľov stránky necenzurovane sú opakovane podavané účelové trestné oznámenia a Okresný súd v Považskej Bystrici označil rozsudkom za vlastníka stránky jedného z prispievateľov. V žiadosti ste konkrétne neuviedli o ktoré príspevky sa má jednať a kto je oznamovateľom, preto Vás žiadame o upresnenie, aby sa k týmto príspevkom mohol vyjadriť ich autor. Ďalšou skupinou, ktorá útočí na stránku necenzurované sú stúpenci Kotlebovej ĽSNS a osoby prepojené so SIS, ktorí anonymne podávajú trestné oznámenia a osočujú autorov za kritické články uverejnené na necenzurovane.

Zrušenie stránky necenzurované má jednoznačne aj politické dôvody pretože na stránke sú uverejňované príspevky o situácii na Ukrajine v rubrike Ukrajina Quo vadis anatómia revolúcie , http://necenzurovane.net/ukrajina/ukrajina2.html poukazujúce na označovanie Ruskej federácie ako hrozby pre Slovenskú republiku. Z tohto dôvodu sa skupiny, ktoré presadzujú zvyšovanie výdavkov na zbrojenie, vtiahnutie Slovenska do vojnových konfliktov a narušovanie dobrých vzťahom medzi Slovákmi a Rusmi snažia o likvidáciu stránky necenzurovane, ktorej domena je registrovaná v Ruskej federácii.

Na základe uvedených dôvodov preposielame odpoveď na vedomie

1. President of the Human Rights Council
2. Veľvyslanectvu Ruskej federácie v Bratislave
3. Veľvyslanectvu USA
4. Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecko
5. Veľvyslanectvu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Skupina slovenských občanov žijúca v zahraničí
v zastúpení Lukas Gemza

PS: Dodávam , že ak by bola Slovenská republika právnym štátom a nie štátom v ktorom je polícia zneužívaná na zastrašovanie oznamovateľov trestnej činnosti, čím konkrétne mám na mysli únos mojej osoby, novinár Kuciak by mohol žiť, pretože ja som od začiatku uvádzal, že Marián Kočner je zločinec, ktorý páchal trestnú činnosť s Michalom Kováčom ml., čo je zistiteľné z vyšetrovacieho spisu.
Anglický text

Krajské riaditeľstvo PZ odbor kriminálnej polície
Jilemnického 1A, 911 42 Trenčín
Lubomir.Huliacek@minv.sk

Dear Mr. Investigator, Your request for an administrator and owner of the www.necenzurovanet.net site to report the alleged offense of defamation and the crime of a criminal charge is given.

Since the Slovak Republic has continued to be a non-democratic, state-run by financial groups linked to organized crime involving abusive prosecution, police and courts for intimidation of citizens who publicly disclose criminal activities and use practices characterized by totalitarian regimes such as Fascism and Communism, a non-censored website was created. It was founded by a group of citizens who had to go abroad due to the persecution and violation of the UN General Declaration and the Convention adopted by the Slovak Republic. This group claims to be anonymous, and therefore the site does not have the administrator and its owners is a group of multiple people who pay the financial costs of running it. When the Slovak Republic will be a democratic and lawful state where the prosecution will not cover the crimes of its former general prosecutor Trnka to financial group member Kocner will be out of service and when kidnapping of the citizen Lukas Gemza by SIS members, which is written at http://necenzurovane.net /kovac/kovacI9.html, the acquittal of the murder of journalist Kuciak and his fiancée when the Prosecutor's Office is investigating the work of the former Minister of the Interior, Kalinak, who was advertised in the German press and the police and the prosecutor's office will be investigating offenders instead of criminal investigators and will not be disproportionate to verbal as in the time of Nazism persecuted citizens, as was the case with the editor of Earth and Age magazine Rostas, the existence of a site uncensored will not be justified.

At present, a complaint is filed with the Constitutional Court of the SR one of the contributors for violating its fundamental right to the fundamental right to freedom of expression and the right to information under Art. 26 ods.

• 1. Constitutions of the Slovak Republic and the right to freedom of expression pursuant to Art. 10 ods. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the fundamental right to express their opinions by word, font, print, image or other means, as well as to freely seek, receive and disseminate ideas and information regardless of the borders of the state, 26 ods. 2. Constitutions of the Slovak Republic within the meaning of Art. 26 ods. 3 censorship is prohibited and the right to freedom of expression under Art. 10 ods. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms For this reason, the amount of email will be forwarded to our contributor's legal representative as additional proof of abuse, the act of defamation and bloody allegations, to silence citizens who inform the public of suspected violations of the law.

Non-censored site contributors are repeatedly subject to targeted criminal charges, and the District Court in Považska Bystrica has ruled that they are the owner of one of the contributors' websites. In the application, they did not specifically indicate who are contributions and who the notifier, so we ask you for clarification to be able to comment on these contributions their author. Another group that attacks the uncensored page is the followers of Kotleba's LSNS site and SIS-related persons who report anonymous crimes and sneak the authors for critical articles posted to uncensored.

The cancellation of the uncensored page also has clear political reasons because the site posts are posted about the situation in Ukraine in the Ukraine Quo vadis anatomy of the revolution, httD: //necenzurovane.net/ukraiina/ukraiina2.Btml pointing to the labeling of the Russian Federation as a threat to the Slovak Republic. For this reason groups seeking to increase arms spending, instilling Slovakia into wartime conflicts, and disrupting good relations between Slovaks and Russians are seeking to liquidate the uncensored page whose domain is registered in the Russian Federation.

For these reasons, we will postpone the answer to:

1. President of the Human Rights Council
2. The Embassy of the Russian Federation in Bratislava
3. US Embassy
4. Embassy of the Federal Republic of Germany
5. the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A group of Slovak citizens living abroad, represented by Lukas Gemza

PS: I would add that if the Slovak Republic was a state of law and not a state in which the police were abused for intimidation of criminals, what I mean in particular kidnapping of my person, journalist Kuciak could live because I have stated from the beginning that Marián Kočner is a criminal who committed a criminal offense with Michal Kováč jr.., Which is detectable from the investigation file.
Nemecký text

Landsdirektorium der Polizei
Kriminelle Polizei Abteilung
Jilemnického 1A, 911 42  Trenčín
Lubomir.Huliacek@minv.sk

Sehr geehrte Herr Ermittler!
Auf Ihre Ersuchen, über Administratorangabe von der Internetseite www.necenzurovanet.net , über angebliche Verleumdung und über falsche Anschuldigung, sagen wir – Wiefern ist die Slowakische Republik von der Wende im Jahre 1989 immer noch der undemokratische Staat, den die Finanzgruppen beherschen, die auch auf die organiesierte Verbrechengruppen angeknüpft werden, weiter in dem die Prokuratour missgebraucht ist, die Polizei und die Gerichte werden zur Drohung der Bürger benützen. Zur Drohung der Bürger, die im Name des öffentlichen Interesses, sprechen über die Verbrechen und Praktiken, die sehr nah den Regimen wie Kommunismus, oder Faschismus sind. Über allen diesen Angelegenheiten hat die Internetseite – NECENZUROVANET.NET entwickelt.
Diese Seite wurde von der Bürgergruppe gegründet, die über Verfolgen und über Rechtverletztungen gegen OSN Deklaration, aus der Slowakei weggehen mussten. Diese Bürgengruppe meldet sich zur Bewegung Anonymus, darum hat die Internetseite keinen Administrator, sonder hat diese Seite mehr Eingentümer, die diese Seite verwalten und bezahlen.

Wenn die Slowakische Republik ein demokratischer Rechtstaat sein wird, wo die Prokuratour nicht die Verbrechen verteidigen wird und der ehemalige Generalprokuratour, Herr Dobroslav Trnka, der mit Herr Kočner mitarbeitet, von der Funktion enthebt wird. Wenn es die Entführung des Bürgers Lukas Gemza, von den Angehörigen der SIS (Slowakische Informationdienst) ermittelt wird, über diese Entführung schreibt man da: http://necenzurovane.net/kovac/kovac19.html. Wenn die Pokuratour die Tätigkeit des ehemaligen Innenminister Robert Kaliňák ermitteln wird, die in der deutschen Presse publiziert wurde. Wenn die Polizei statt die Opfer die Täter ermitteln wird. Wenn die Bürger für die Meinung nicht verfolgt werden, wie in der Zeiten des Nazismus, wie es im Fall des Zeitschrifftredartors Tibor Rostas geschehen ist.

Wenn alle diese Sachen nicht geschehen werden, wird die Internetseite – Necenzurovanet.net, keine Begründung haben!
In diesen Zeiten hat ein Eingentümer eine Beschwerde gegen die Verfassunggericht eingelegt, über Verletzung von seinem Recht zur Informationen und Redefreiheit, über Artikel 26, Absatz 1, der slowakischen Verfassung und Redefreiheit über Artikel 10, Absatz 1, über Vertrag über Menchenrechten und Menschengrungfreiheiten. Aus diesem Grund senden wir E-mail dem Anwalte von unserem Beiträger, wie den nächsten Nachweiss der Straftat der Verleumdung, gegen die Bürger die über Gesetzverletung informieren.

Auf die Beträger der Seite sind oft die Strafanzeigen erstatten und Bezirkgericht in Považská Bystrica verurteilte einen Beträger, wie der Administrator der Seite. Im Antrag schriebten Sie nicht, welchen Beitragen sind das und wer ist der Anzeiger. Darum bitten wir Sie um die Präzisierung. Der Autor will sich aüßern. Die andere Gruppe, die auf die Seite NECENZUROVANET.NET angreift, sind die Unterstützer der Partei ĽSNS (Volkspartei unsere Slowakei) und die Personen aus der Umgebung SIS (slowakische Informationdienst), die in der Anonymität die Strafanzeigen erstatten und auf die Autoren angreifen, nur über die kritische Stände, die in der Seite NECENZUROVANET.NET sind.

Auflösung der Seite NECENZUROVANET.NET hat auch die politische Gründe, weil in dieser Seite die Sachen über die Situation an der Ukraine sind, in der Rubrik – Ukraina Quo vadis – Autonomie der Revolution - http://necenzurovane.net/kovac/kovac19.html, hier ist gezeigt, dass die Russische Federation die Drohung für die Slowakei sein kann. Aus diesem Grund sind die Gruppen, die die höchste Bewaffnung durchsetzen, sie wollen die Slowakei in den Kriegskonflikten ziehen und die gute Beziehungen mit Russland Stören. Sie wollen die Seite abbrechen, der Domäne ist in Russland registrierte.

Im Grund von diesen Angelegenheiten senden wir die Antwort in Kenntnis:

1. President of the Human Rights Council
2. Botschaft der Russischen Federation in Pressburg
3. Botschaft der USA
4. Botschaft der BRD
5. Botschaft der Großbritannien und Nordirland

Die Gruppe der slowakischen Bürger, die im Ausland leben
In Vollmacht Lucas Gemza

Post scriptum – Ich will noch sagen, wenn die Slowakische Republik der Rechtstaat wäre und nicht der Staat, wo die Polizei zur Drohung der Bürger misgebraucht ist, hier denke ich die Entführung von meiner Person, konnte es noch der Journalist Ján Kuciak leben. Ich sagte es am Anfang, dass Marián Kočner der Verbrecher ist, der die Verbrechen mit Michal Kováč Jr. machte! Alles ist im Ermittlungsakte!

Guten Tag!

Der Ermittler der Bezirkabteilung der Landsdirektorium der Polizei führt Strafverfahren in der Sache Verleumdung und der falschen Beschuldigung. Aus dem Anlass von einem Beschädigen folgt, dass im Ihren Internetportal die Artikel waren, die sehr nah mit dieser Sache sind. Im Grund des bindenten Befehl des Prokuratours, es ist notwendig, um den Administrator der Internetseite – NECENZUROVANET.NET festzustellen. In dieser Seite ist kein anderer Kontakt, wie dieser. Darum bitte ich Sie – mit wem kann ich diese Sache lösen, wer ist für diese Seite verantwortlich?

Kapitän JUDr. Ľubomír Huliaček
   der ältere Ermittler
   der Landsdirektorium der Polizei
   Abteilung der Kriminnelepolizei
  Tel.: 0961 20 2614 
   Fax: 0961 20 2609                                                         

Sloboda prejavu a právo na informácie

Politické práva – čl. 26 Ústavy SR
• Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené
• Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Medzinárodný kontext slobody prejavu a práva na informácie

• Všeobecná deklarácia ľudských práv schválená VZ OSN (10.12.1948) VDĽP
– čl. 19 Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto utrpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice štátu.

• Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Oznámenie MZV č.209/1992 Zb.)
– čl.10 Každý má právo zastávať svoj názor bez prekážky. Každý má právo na slobodu prejavu, toto právo zahrňuje slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky všetkého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa vlastnej voľby.

Medzinárodný kontext slobody prejavu a práva na informácie

• Listina základných práv a slobôd (LZPS)
– čl. 17 právo na slobodu prejavu a právo na informácie (čl. 17 ods. 2 LZPS - právo na vyjadrenie svojho názoru upravené obdobne, ako v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd. V ods. 4 tohoto článku je možné obmedziť slobodu prejavu a právo na informácie zákonom vtedy, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné (okrem iného) aj pre ochranu práv a slobôd druhých. (podmienky obmedzenia slobody prejavu).
Právo na informácie vs. právo na ochranu osobnosti u verejných činiteľov vystupuje do popredia právo na informácie
• ochrana súkromia menej intenzívna (verejne činné osoby napr. politici sú pod väčším drobnohľadom médií, musia vopred počítať s tým a strpieť to, že sa nimi bude verejnosť viac zaoberať)
• právo na kritiku – súčasť prijímania informácií; najmä ŠO, kritika politickej moci a jej reprezentantov.
• ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby.
Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka