Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SVEDECTVO ŤAŽKO SKÚŠANÉHO OTCA 2. časť             

          SVEDECTVO ŤAŽKO SKÚŠANÉHO OTCA 1. časť        

          Napísal mi Ing. Ladislav Šugár, ktorého trápi veľa vecí a ktoré ho dostali po psychickej a zdravotnej stránke do kolien. V úvode prvej časti sa konštatuje, že štátne orgány by nemali pripustiť, aby matka týrala vlastné dieťa, lebo by sa sami vystavili trestnému stíhaniu, keďže nezasiahli.

          V tejto druhej časti sa dočítame mimo iného aj to, ako to v realite vyzerá, keď v úlohe znalca vystupuje bývalý agent ŠtB, ktorý robí všetko pre to, aby nielen pánu Šugárovi škodil, ale zároveň mu strpčoval aj život. Súčasťou sú aj dva autentické dokumenty.

Vladimír Pavlík  

       

Ing. Ladislav Šugar, nar. 31.03.1961, trvale bytom 066 01 Humenné, Partizánska 26
toho času bytom 072 22 Strážske, Pod hradom 516/77

 

 

                                                                                   Okresný sud Prešov      
Grešova 3
080 01 Prešov

 

                                                                                   V Strážskom, dňa 20.10 2014..........

 

Sp.zn.28P/209/2013

VEC :Vyjadrenie k odvolaniu matky zo dna 17.7.2014

Matka sa vo svojom odvolaní odvoláva na konanie vedené na OS Prešov pod sp.zn.24P/1/2010 a to na nezákonne a nepravdivé znalecké posudky
1,Znalecky posudok č 109/2010 vypracovaný PhDr. Jozefom Kandalom- agentom ŠTB.
Dôkaz č 1a,1b
a, Znalecky posudok je nepreskúmateľný –neobsahuje prílohy potrebne k znovu  preskúma teľnosti  znaleckého  posudku
            prieťahy vo vypracovaní znaleckého posudku- znalec je povinný vypracovať posudok riadne a v určenej lehote –miesto 60 dni cca 8 mesiacov.-nemám vedomosť že by bol za to potrestaný
c ,nestrannosť- na strane 38 znaleckého posudku agent ŠTB uvádza-
Otázka sudu- V akom rozsahu odporúča znalec upraviť styk maloletého dieťaťa s tým z rodičov ,do ktorého starostlivosti zverenie dieťaťa neodporúča?
Pri vypracovaní tejto otázky ,resp. odpovede na ňu som znovu telefonicky kontaktoval pani Vraníkovu .........mňa znalec nekontaktoval telefonicky- ,ja som matku na vyšetrení nevidel a znalec priznal že mu cely posudok diktovala do telefónu matka lebo jej predstavu o rozsahu styku aj uviedol v posudku
d,§17,od.8-Pri vypracovaní znaleckých posudkov znalci postupujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcii ministerstva
-je scestne pýtať sa agenta ŠTB či súhlasí zo striedavou starostlivosťou ,resp. či súhlasí s Európskym dohovorom o ľudských právach ,a Dohovorom o právach dieťaťa-viď Dôvodovú správu k zákonu o striedavej starostlivosti , keď cely svoj život zasvätil boji proti týmto hodnotám –je .samozrejme že nesúhlasí.
- inštrukcia ministerstva spravodlivosti hovorí čo je predmetom psychologického vyšetrenia ,je to najme zistenie či vyšetrovaný hovorí pravdu ,a čí je psychicky zdravý .Vyjadrovanie sa takého človeka k výchove deti keď je zrejme ako bol vychovaný on –k udávaniu  za peniaze svojich najlepších priateľov a známych ,k podieľaniu sa na zločinoch komunizmu –v časti najagresívnejšej zložky totalitného režimu ŠTB kde pracovným nástrojom  boli vraždy, mlátenie ľudí ,klamstvo  Metódy tejto organizácie boli prepracovane v päťdesiatych rokoch a úspešne sa používajú aj dnes .
Ja súhlasím že moja osobnosť je presne opačná ,ja som v 89.bol zakladajúcim členom VPN v Humennom v hlúpej viere že budujeme demokraticky štát a zatiaľ štátne organy v Prešove  riadia agenti ,resp. .agent ŠTB aj dnes ,lebo ako úrad práce, tak OS, aj KS sa odvolávajú na usne a písomne prejavy tohto človeka. takže o predpojatosti nemôže byt pochybnosť
Nepravdivý:
Agent ŠTB uviedol v posudku že nezistil že by matka klamala alebo by bola psychicky chorá ,napriek tomu že som mu  predložil dôkazy o klamstve matky, resp. bludoch ktoré prezentuje vo svojich vyjadreniach:
a, Po pôrode sa o Daniela nestaral , neprebaľoval ho ,nechcel ho zobrať na ruky.
b, Do roka si Daniela otec ani nepritúlil .
Dokaz č 2a,2b,Zapisnica z pojednávania 14.6.2010
C, Otec je spoločníkom spoločnosti DIPOS SPO spol s.r.o
Dokázal som spoločenskou zmluvou že nie som ani som nikdy nebol matka o tom vedela a bola to vyložene účelové klamstvo.
c, Matka sa vyjadruje ako bola tyrana a musela odisť zo spoločnej domácnosti
Opak je pravdou bolo dokázané a matkou na pojednávaní priznane že zo spoločnej domácnosti som odišiel ja so synmi .Odišiel som potom ako matka keď zistila že je tehotná vysadila lieky ako Lexaurin a Xanax ktoré sa nesmú užívať počas tehotenstva a naplno sa prejavilo jej psychické onemocnenie ktoré sa prejavovalo bludmi ,verbálnou a fyzickou agresivitou krádežami ,takže hneď po krstinách som odišiel.
Dokaz č.3 SMS matky kde mi vyčíta ze som ju opustil
Agen Štb neuviedol že matka je pacientkou MuDr. Oľgy Šoltésovej – psychiatričky, ktorá jej predpisovala lieky ako Lexaurin a Xanax. Inak ich kancelárie sú v jednej budove cca 15m od seba.
Znalecky posudok Mgr,Lenky Lipanovej
Podobne ako v predchádzajúcom prípade až na prieťahy.
Matka vypracovávala psychologické testy cca 1hodinu .je fyzicky nemožne zodpovedne vypracovať testy DOPEN ,RAVEN, CAQI ,CAQII v čase 1hodina ,pre porovnanie mne to trvalo cca 2,5hodiny a druhy par ktorí bol na vyšetrení ich vypracovával cca 3 hodiny .
Na druhom vyšetrení hneď  vo dverách privítala syna otázkou  :Ešte si chorenky ? čo sa mohla dozvedieť iba od matky mimo vyšetrenia  takže bola z ňou v kontakte aj pomimo .
V znaleckom posudku je uvedené že matka na vyšetrenie priniesla zoznam čo som jej všetko spáchal . Matka na vyšetrenie nič nepriniesla ,aká je v tom logika keby niečo také mala tak mohla to prečítať ,a nie jedno hovoriť a iné mat napísane.
NEPRAVDIVOST -Znalkyňa uviedla že použila  metódu vyšetrenia ROR čo nie je pravda a bolo to dokázané na pojednávaní.
Neuviedla že matka je psychiatricky pacient .
Po konzultácii s Prof. Heretikom ,a následne PhDr.  Dobšovičom som požiadal znalkyňu osobne o vydanie mojich odpoveďových hárkov .,Znalkyňa odmietla list prevziať ,následne na doporučený odpovedať .Na pojednávaní odmietla vydanie hárkov ,a taktiež sudkyňa odmietla aby mi boli vydane moje odpoveďove  hárky.
Znalecky posudok bol vypracovaný 14.7.2012 .v sobotu. Následne matka 16.7.2012 -pondelok vyberá  pôžičku 2000€ ,
Som presvedčený že boli použite na podplatenie  znalkyne ,iné vysvetlenie na klamanie znalkyne a vyjadrenia nemôžu byt.
Dokaz č 4 Výpis z účtu matky.

Stále sa tu operuje zo slovom agresivita v snahe zavádzať preto si dovolím zacitovať Prof. Heretika –prednáška z 14.11.2013:Agresivita-zlo či prirodzenosť.
Osobne sú nám najbližšie integratívne modely, najmä Dobrotkov a Frommov, ktoré podľa
nášho názoru najviac vystihujú komplexnosť problematiky agresivity. E. Fromm
v svojom diele "Anatómia ľudskej deštruktivity" rozlíšil benígnu (biofilnú) a
malignú (nekrofilnú) agresiu. Benignú agresivitu máme spoločnú so zvieratami.
Je to tá lorenzovská agresivita, ktorá nám umožní prežiť, ochrániť si teritórium,
svoje potomstvo, ale aj bojovať za hodnoty, ktoré pokladáme bytostne dôležité
ako je sloboda, spravodlivosť. Naproti tomu malígna agresivita sa vyskytuje
u ľudí a je primárne poruchou charakteru. Na jej vzniku sa podieľajú negatívne
zážitky raného detstva v jadrovej rodine, ale priestor agresorom k získaniu moci
dáva len spoločnosť.
Ja súhlasím s tým že som benígne agresívny a chránim si svojho syna pred týraním -bitím, kŕmením odpadkami ,stresom, pred ľuďmi ktorý brania  lekárskemu ošetreniu môjho syna .
Matka môjho syna sa spolčila s predstaviteľom najagresívnejšej zložky totalitného systému –agentom ŠTB ktorý je predstaviteľom slobody a spravodlivosti v organoch Prešovského kraja . Mam preštudovaný spis agenta ŠTB vedený v UPN a viem ako si váži slobodu a ľudské  práva. A aký dôvod je domnievať sa že  osobnosť pani znalkyne je iná?
Už  ľudová  múdrosť  hovorí –Rovný  rovného si hľadá ,vrana k vrane sadá .
Z prvého manželstva mi boli zverený obaja synovia . Moji synovia boli mezdi najlepšími  matematikármi okresu ,najlepšie prijímacie skúšky na osemročne gymnázium . Boli prijatý na všetky vysoké školy kde sa prihlásili ,takže si mohli vybrať medzi najlepšími školami na Slovensku . Úspešné ukončili Ekonomickú univerzitu a Komenského univerzitu v Bratislave .Od svojich 15 rokoch každé prázdniny brigádovali ,tak isto cele štúdium ,,dvakrát boli brigadovať v USA . Rok pred ukončením štúdia mali ponúknuté  trvale pracovne miesta .Neboli  jeden deň bez prace Boli vedení  k pomoci druhým ,okrem iného sú držiteľmi Jánskeho Plakety ,tak ako ja .
Dokaz c 5 a,b,c
Zvereniu synov predchádzalo psychologické vyšetrenie  v Centre poradensko psychologických služieb  kde PhDr Oľga Kostelnikova odporúčala zveriť synov do opatery mne .
Následne  bolo nariadene vyšetrenie v Košiciach kde primárka psychologického oddelenia ,hlavná krajská odborníčka  PhDr Darina Hubova  nezistila žiadne prekážky  a odporučila zveriť mi oboch synov .
Dna 30.11.2012 po skončení  pojednávania na OS som bol na vyšetrení v Nemocnici  Sv .Michala- Vojenská  nemocnica –jedno z najlepších pracovísk na Slovensku  keď nie najlepšia  ,za účelom povolenia pre držiteľa zbrojného  preukazu ,v zmysle zákona 105/2012 Z.z  ktorého súčasťou  je aj lekárska sprava .kde primárka psychologického oddelenia PhDr. Eva Heftyová, PhD ,hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre oblasť psychologie ,zamestnankyňa SAV vylúčila všetky poruchy ktoré sú mi vyčítane matkou  a prešovskými organmi ktorý  tým že nebrali do úvahy  vyjadrenia týchto špičkových znalcov ,spochybnili ich odbornosť..
Na pojednávaní 14.6.2010 ,ako aj vo svojom stanovisku k Návrhu na určenie práv a povinnosti k synovi som upozornil sud a kolíznu opatrovníčku že matka umožňuje svojmu synovi Miroslavovi od štrnástich rokoch jazdiť po lese a cestách  na veľkej štvorkolke  a že je iba otázkou  času kedy na nej bude voziť môjho syna Daniela .Čo sa neskvor stalo a vo veku 3-4 roky z nim behal po lese na huby
Dokaz č 5d,e,f
Vo veku 17 rokov učí svoju priateľku jazdiť na aute
Dokaz č 6
Jazda bez vodičského oprávnenia je priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Obmedzovanie bezpečnosti je tyranie blízkej a zverenej osoby
Umožnenie dopúšťať sa priestupku  definuje zákon ako trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
To sa dialo pod dohľadom OS ,a UPSvR ,ktorý  nezasiahli- podozrenie na nadržiavanie ,resp  .zneužitie právomoci verejného činiteľa
Na tom istom pojednávaní matka uvádza- Nie je  pravdou , čo otec vo svojom vyjadrení uvádza o mojom synovi Miroslavovi ,ktorý ma 15 rokov .Nie je žiadnym záškolákom ,delikventom.
Na ďalšom pojednávaní bolo ústami právneho zástupcu matky priznane že starší syn Miroslav sa neobíde bez psychologickej pomoci z dôvodu útekov z domu a záškoláctva
Dokaz- nahrávka z pojednávania- neprikladám ale vlastním
Kolízna opatrovníčka neinformovala kuratelu ktorá nezasiahla napriek jej zákonnej povinnosti.
Na prelome marca  a apríla 2013 na podnet UPSVaR v Michalovciach bola matka zo synom Miroslavom predvolaná na kuratelu čo kolízna opatrovníčka vo svojej správe zamlčala
Ešte počas spolužitia Miroslav vo veku 13.rokov doma kradol peniaze a dennodenne chodil opitý domov . Matka odmietla zasiahnuť. V Strážskom je dosť svedkov čo to môžu potvrdiť.
Na pojednávaní 14.6.2010  matka ďalej uvádza : Keď som otcovi uviedla že je chorý tak otec to komentoval tak  ,že mame nezdravé  prostredie ,že mame zimu v dome ,že sa o neho neviem postarať .Malý mal alergickú reakciu kým som ho ešte kojila . Lekárka mi uviedla že to môže byt zo stresu .Vystavovanie dieťaťa stresu je tyranie blízkej a zverenej osoby ,napriek tomu že lekárka mala toto podozrenie ,neinformovala o tom organy a nič neurobila ani sudkyňa ,ani kolízna opatrovníčka  .
Zároveň bolo priznane že cely čas poukazujem na zle hygienické návyky rodiny matky .Matka do spoločnej domácnosti priviedla syna Miroslava v zúboženom stave .Dieťa nebolo schopne konzumovať stravu ,keď niečo zjedol zvracal ,rok sme s nim chodili po lekároch a vyšetreniach ,nakoniec bol hospitalizovaný v Michalovciach –ľahko preukázateľne z jeho  zdravotných záznamoch
Ešte predtým ako sme začali spolu žiť matka opakovanie s plačom ma informovala ako jej mama bráni dieťaťu v strave čo musí jest jej syn a preto som jej pre syna vždy nakupoval potraviny aby mu mohla navariť..
Z vyššie  popisovaných dôvodov som synovi nosil komplet stravu, tak isto vybavenie –postieľka, oblečenie kočík ohrádka  som zabezpečoval ja
Sprava UPSVaR v Michalovciach z 18.5.2010 –Otec dieťaťa rovnako preukázal väčšie zásoby potravín a potrieb určených výlučne pre maloleté dieťa. Išlo o detskú mliečnu stravu zn. Nutrilon ,jednorazové plienky ,detské výživy a pod .Otec maloletého nám k nahliadnutiu poskytol pokladničný blok ,kde boli nakúpene potraviny a iné potreby pre maloleté  dieťa  približne  v sume 100€.
Po pojednávaní som sud požiadal o úpravu styku predbežným opatrením mi sud neumožnil styk zo synom -uznesením KS- Otec môže realizovať svoje rodičovské práva krátkodobo po vzájomnej dohode s matkou .
Už toto vyjadrenie znamená že moje rodičovské práva závisia nie od zákonov slovenskej republiky ale od ťažko psychickej matky ktorej bol vydaný môj syn na milosť a nemilosť bez možnosti aby som ho mohol chrániť.
Dôsledky sa prejavili obratom ,keď sa minuli potraviny ktoré som nosil synovi
Odberom zo dna 14.6.2011 ,1.8.2011 ,17.8.2011 bolo synovi diagnostikovane nakazenie baktériami  campylobaktera
Dokaz č.7a,b,c
Kampylobakterioza je otrava potravinami .Prejavom sú krvavé hnačky ,hlásenie nálezu do 24 hodín na RÚVZ- odbor epidemiológie  kde zo zákona sú povinný zasiahnuť v centre epidémie a izolovať všetkých čo robia vo verejnom stravovaní.
Upozorňujem že matka zázračným spôsobom vyhrala konkurz /z nulovou praxou/ na veducu školskej jedálne a tým že nechodí k lekárke a nie sú oficiálne záznamy o ďalšom ochorení syna a matka nie je v karanténe vzniká nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia ,lebo teraz sa stará o stravu stoviek deti
Takže vyjadrenie sudu  úradu prace ,a  ďalších organov prešovského kraja že sledujú najlepší záujem dieťaťa a preto  je potrebne dieťa kŕmiť odpadkami  lebo strava ktorá spodobuje takéto ochorenie patri do odpadkov a nie do úst 2,5 ročného dieťaťa .,a takúto opateru nazývajú vzornou –je vrcholom zvrhlosti amorálnosti a bezcitnosti.
Pre ucelenú informáciu štatisticky je na Slovensku ročne niečo cez 6000 prípadov , čo je cca 0,011% obyvateľstva .Najväčší výskyt je v Bratislavskom kraji kde je najviac bezdomovcov ,nasleduje Prešovský kde je najväčší pomer neprispôsobivého rómskeho obyvateľstva -na viac ako 800000 obyvateľov niečo cez 500 prípadov .Môj syn hneď 3 krát za sebou .Pochybujem že existuje na Slovensku ešte jedna taká humusacka rodina.
Sud nezisťuje v akom vzťahu je tato lekárka k matke ,keď tvrdí ako vzorne sa matka stará o syna ,a že syn prekonal iba bežné ochorenia .Prečo si ju matka vybrala ,keď obvodného pediatra ma o 10 km bližšie.
Keď som sa snažil zistiť prečo syn nevládze prejsť 10m,a zo slovami ocko nevládzem na rúčky, a pôsobil až priesvitným dojmom ,všetky žilky mu bolo vidieť ,zašiel som sa informovať na zdravotný stav k lekárke . Ta najprv odmietla sa so mnou baviť ale na moje naliehanie že ako otec mam pravo vedieť  aký je zdravotný stav môjho syna ,po legitimovaní –mi povedala že je všetko v poriadku . Zdravotnú  dokumentáciu mi odmietla ukázať.
Zdravotnú  dokumentáciu mi odmietol vyžiadať aj OS .Až po skončení pojednávania na základe pomoci Úradu pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou ,mi bolo 5.marca 2013 po 1,5 roku snaženia umožnené  nahliadnuť do lekárskych záznamov svojho syna.
Moje obavy sa v plnej miere potvrdili ,okrem hore uvedených problémov syn sa opakovane sťažoval na bolesti brucha ,bolo konštatovane nechutenstvo . keď som sa pýtal lekárky ako ho liečila povedala že nezistila ochorenie že to bolo zo stresu ,a napriek tomu to nikam nehlásila že mala podozrenie na tyranie dieťaťa .
Dokaz č 8-iba jedna strana lek . záznamov ,prítomná rozhovoru ako svedok p.Hruba
Dna 9.8.2012 bola synovi diagnostikovaná glykozúria- poškodenie obličiek .Poškodenie je spôsobené  chem. latkami ,liekmi ,alkoholom . Prejavuje sa unikom cukru do moču .Lekárka povedala že to mohlo byt aj stresom.
Dôkaz č 9 –Laboratórne výsledky .
Vystavovanie vplyvu látok schopných poškodiť zdravie je tyranie blízkej a zverenej osoby , a to iste aj stres.
K poškodeniu obličiek došlo podľa môjho názoru preto lebo matka prestala chodiť zo synom k lekárke z dôvodu aby neboli záznamy o o onemocneni syna . Syn ma naďalej informoval že ma hnačky a že musí jest mäso ktoré smrdi a z ktorého zvracia .Bolo to potvrdene na vyšetrení v správe Referátu poradensko –psychologických služieb.
Syn uvádza: Keď je chorý mamka sa o neho stará ,nie vždy však idú k pediatrovi .
-Odopieranie zdravotnej starostlivosti je tyranie blízkej a zverenej osoby
Tak isto lekárka potvrdila že matka jej nosí vzorky stolice  a moču čo považuje za vzornú  starostlivosť ,je zrejme že naďalej je syn kŕmený odpadkami lebo postup pri podozrení na ochorenie je nasledovný -návšteva lekára –odobratie vzoriek-laboratorne vyšetrenie.
Matka ho občas udrie po zadku - vysvetľuje že je to vtedy keď niečo vyvedie a nepovažuje to problém –SEBAOBVINOVANIE ,Mne sa syn stále sťažuje že ho bijú .,predložil som fotografie zmláteného chrbta syna ,
V teste rodinných vzťahov okrem rodičov uvádza i starých rodičov /negatívne ladenie/
Dieťa z predškolského zariadenia /negatívny postoj / rozumiem k učiteľke
Prežívanie k vyššie uvedeným osobám bolo zachytene okrajovo a vzhľadom k tomu ,z neho nevyvodzujeme závery .-Tento výrok je absolútne nepravdivý ,p.Mayerova zistila že starí rodičia mlátia syna a veľmi dôrazne nariadila matke aby zamedzila bitiu syna lebo ona je zaňho zodpovedná .
Dokaz –vlastním nahrávku vyšetrenia
V súvislosti z možnosťou ísť k lekárovi matka sa vyjadrila že preto nesúhlasí aby som mal túto možnosť lebo by som mohol zneužiť voči nej informácie o zdravotnom stave .
To vysvetľuje prečo sud cieľavedomé upravil styk v rozsahu aby som nemal ani jeden pracovný deň v roku syna aby matka malo voľne ruky v tyrani dieťaťa a ja som nemohol zasiahnuť.
Cela sprava je veľmi prikrášlená v prospech matky a vrcholom je tvrdenie ako sa synovi Pači že ho bijú v úvodzovkách po zadku  ,asi to ma znamenať že trpí sado- mäso úchylkou .
Vyjadrovať sa k ďalším bludom matky nemá zmysel  ,lebo ako hovorí Ľudove príslovie
Nevaď sa z bláznom lebo by si Vás mohli pomýliť ,rozoberiem iba jeden :
-Aj po prvom rozvode sa o otcove deti starala matka
-Teraz ma otec inú partnerku ktorá sa v čase styku stará o mal. Daniela .
Rozsudok OS:–Sud prihliadol na to ,že otec sám doposiaľ nezabezpečoval celodennú starostlivosť o maloleté dieťa, svoju domácnosť na rozdiel od matky dieťaťa nezdieľa zo zodpovednou plnoletou osobou ,ktorá by ho v čase krátkej neprítomnosti mohla zastúpiť a starostlivosť  o synov z predošlého manželstva zabezpečoval sám od doby ich dospievania vo veku 14 a 15 rokov ,nie od veku batoliat ,čí deti predškolského veku.
Sprava ˇUPSVaR v Michalovciach zo dna 3.8.2012 –Otec dieťaťa asi 1,5 roka udržuje družsky vzťah s Helenou Hrubou ,nar 08.09.1963 . Terajšia družka ,otca dieťaťa opísala ako dobrého a starostlivého otca ,ktorý jej rad pomáha s jej vlastným vnukom .Terajšia družka otca tiež udala ,že otec dieťaťa ju nikdy fyzicky nenapadol a takého vzorného otca by priala každému dieťaťu .
V správe Referátu poradensko –psychologických služieb- Postavu otcovej priateľky vníma ako otcovu sestru ,opisuje návštevy u nej v pohostinskom zariadení ,kde pracuje.
-Samozrejme že keď ju chce vidieť tak ju musí navštíviť v práci kde pracuje každý piatok až nedeľu ,v práci sa strieda z dcérou ktorá pracuje od pondelka do štvrtka .Je zrejme že ťažko by sa starala o syna keď ju už pomaly rok doma nevidel –môže to potvrdiť pol Strážskeho .
Mne je ľúto matky. Je zrejme že bludy ktoré rozprava sú v dôsledku liekov ktoré užíva ,a to Lexavrin a Xanax . Tieto lieky spôsobujú halucinácie, stratu pamäti ,agresivitu , a predpisovala jej ich psychiatrička MUDr.  Oľga Šoltésová Pod vplyvom týchto liekov, v rozpore s poučením o ich užívaní, matka šoféruje motorové vozidlo, v ktorom vozí aj mal. Daniela Šugára, čím ho ohrozuje na živote .Matka klame  že sa nikdy neliečila u psychiatra ,to znamená že tvrdí  že pani doktorka sa nedovolene obohacuje tým že si účtuje úkony za jej liečenie . Podľa správania sa a liekov je podozrenie na bipolárnu poruchu  O nebezpečnosti tohto ochorenia prikladám článok z novín o zbavení svojprávnosti primára detského oddelenia ktorí v dobrej viere týral svojich pacientov.
Dokaz c10-Članok z novín
Všetky hore uvedené  skutočnosti nasvedčujú že ide o štandardné metody totalitného režimu vypracovane ŠTB a nazvane zločiny  komunizmu .zákon 125 /1996 Z.z a pokus obnovenie totalitného režimu.
Tento postup prebieha v dvoch líniách
1,diskreditacia –
a, Zneužitie  psychológie proti odporcom totalitného systému
Skriminalizovanie odporcov –otec nepredložil všetky prijmi aké má -daňové priznanie SZČO obsahuje všetky prijmi pokiaľ by to tak nebolo tak by som sa dopustil trestného činu krátenia dane. Takže sud tvrdí že som daňový podvodník.
c, KS- otec je fyzická osoba vykonávajúca živnosť v 11 predmetoch podnikania a ktorá je súčasne konateľom prosperujúcej firmy DIPOS SPOL ,spol s.r.o- KS tvrdí že sa dopúšťam trestného činu zakázanej konkurencie pretože vecsina živnosti je identická
2,ekonomicka likvidácia-
a, som nútený zverejňovať a šíriť po Prešove peňažne denníky ,zmluvy  ako moje tak firmy DIPOS SPOL spol s.r.o  som presvedčený že to bolo príčinou nečakanej konkurencie ,ktorá mi zničila doterajšie obchodne vzťahy
b, sud skúma prijmi mojich dospelých synov ktorý nie sú účastníkmi  konania
c, za rok 2013 som mal prijem 169,25€ ,a z toho mam platiť matke 200€ ,napĺňať pravo na rovnocenný styk syna  cca 100€- iba palivo ,lebo matka uniesla syna do iného okresu a kraja ,chrániť pred týraním,- právne zastupovanie .,vziať syna do divadla, ZOO ,Dinopark ,botanickej záhrady ,technické múzeum ,letecké múzeum lebo matka ho nikde nevezme ,náklady za minulý rok predstavovali cca 500 € mesačne ,a matka peniaze ktoré som jej dal použila na financovanie trestnej činnosti zatiaľ čo mojho syna krmia odpadkami .
Takže neplatením výživného budem kriminalizovaný za neplatenie  a je úplne jedno o akú sumu pôjde  nič nebráni sudu ľubovoľne mi určiť sumu ktorú nebudem môct zaplatiť.
Keď nepôjdem za synom na stretnutie tak bude sud prehlasovať že nemám záujem o syna.
Aby tato činnosť bola možná tak súd pojednával dňa 20.7.2011bez mojej prítomnosti čim bolo porušené moje garantované právo byt prítomný pri prejednávaní mojej záležitosti.
Sudkyňa tak učinila napriek tomu že vedela že som prace neschopný po dvoch operáciách nohy.
Dna 26.3.2012 mi bolo zakázané nahrávanie na pojednávaní ,čim boli porušene moje základne práva  garantovane ústavou.
Ďalej došlo k úspešnému ovplyvňovaniu mojich právnych zástupcov.
Je bránené predkladať dôkazy ,predvolať svedkov ,sud odmieta vyžiadať záznamy zdravotnej poisťovne  matky.
Prieťahy v konaní aby som nemohol isť zo synom do lekára a matka mala čas k doliečení syna.
Všetky tieto skutočnosti a ďalšie  dôkazy vo forme videonahrávok a zvukových nahrávok  predložím  na generálnu prokuratúru lebo je zrejmá krajná predpojatosť prešovských  organov.
Zároveň ich poskytnem médiám lebo je mojou občianskou povinnosťou oznámiť verejnosti že už netreba vodické preukazy ,autoškoly ,deti sa musia kŕmiť odpadkami a iba o tie deti je vzorne postarane ktorým z konečníka tečie krv ,čo je najlepšia kvalifikácia na vedúcu školskej jedálne ,a žiadnom prípade nesmú chodiť pri podozrení ochorenia k lekárovi ale musia nechať zvíjať sa od bolesti zo zápalom stredného ucha cele dni ,až je mu nutne prepichovať bubienky a v žiadnom prípade netreba skontrolovať čí ma  s toho trvale následky.
Dieťa musí s plačom sa vracať domou a pri rozhovore s matkou sa musí počurat ,to je vzorná starostlivosť.
Pri promócii svojho syna Mareka po úspešnom ukončení štúdia  v aule Komenského univerzity  dna 29.11.2012 /viem že sa priznávam k veľkému zlyhaniu vo výchove lebo ako matka tvrdí –učiť sa netreba lebo iba hlupaci majú vysokú školu ,-verná tomu bola 16 rokov evidovaná na úrade prace ,a jej syn kráča v jej šľapajach ,po skončení školy nepracuje ,ale ma auto, fajčí ,pije toto je vhodný vzor pre mojho syna /som si prečítal citát
Ján Amos Komenský
„Sila pravdy vyzbrojená svetlom poznania je nepremožiteľná.

Svojim odvolaním sa snažím dosiahnuť ochranu syna a nahradiť mu zanedbanú lekársku starostlivosti na ktorú matka vôbec nedbá . Pri podaní odvolania môj právny zástupca urobil chybu a v čase návratu v nedeľu uviedol 16.00 .Správne malo byt 18.00 hod.
Je to preto lebo syn v čase medzi 15:00 a 16:00 obeduje vzhľadom k tomu že vstáva neskoro 9:00 ,raňajšie rozprávky ,takže aj neskôr raňajkuje .Je veľmi dôležité každé jedlo ktoré sa mi podarí dostať do syna vzhľadom k hore popísaným problémom.
Vopred sa ospravedlňujem každému slušnému a čestnému sudcovi ktorých sa hore uvedené vytky netykajú A tých čo sa tykajú dajú o sebe vedieť v zmysle Ľudovej múdrosti : trafená hus zagága.

S pozdravom Ing. ŠUGÁR

    PRINT RSS

             
Hlavná stránka