Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

SVEDECTVO ŤAŽKO SKÚŠANÉHO OTCA 1. časť             

         SVEDECTVO ŤAŽKO SKÚŠANÉHO OTCA 2. časť                     

Napísal mi Ing. Ladislav Šugár, ktorého trápi veľa vecí a ktoré ho dostali po psychickej a zdravotnej stránke do kolien. V úvode konštatuje, že štátne orgány by nemali pripustiť, aby matka týrala vlastné dieťa, lebo by sa sami vystavili trestnému stíhaniu, lebo nezasiahli.

          Pán Ing. Ladislav Šugár bojuje o svojho syna už od narodenia, teda skoro sedem rokov. Z prvého manželstva vychoval a vyštudoval dvoch synov, ktorí sa úspešne zapojili do života. Zo vzťahu ktorý mal po rozvode sa narodil syn Daniel. Kľudný spoločný život narušilo tehotenstvo matky, ktorej správanie sa zmenilo na nepoznanie, keďže v tom čase nevedel, že matka je psychiatrická pacientka a po otehotnení vysadila lieky, ktoré nie je možné počas tehotenstva užívať. Stala sa veľmi agresívnou a navyše si prisvojila všetky peniaze, vrátane tých firemných.

          Po narodení a pokrstení syna Ing. Ladislav Šugár odišiel zo spoločnej domácnosti, aby zamedzil možnosti ďalších útokov zo strany matky, ktorá sa následne odsťahovala k rodičom, kde, podľa neho, má veľmi dobré zázemie na štátnych úradoch. Zo začiatku veril, že žije v právnom štáte, no čoskoro z toho vytriezvel, hlavne v konaní na súdoch, keď súd štyri roky pojednával bez kolíznej opatrovateľky, ktorá jeho syna nikdy nevidela, ani nebola na pojednávaní. Namiesto nej tam chodili pracovníčky zo sociálky v Prešove, ktoré sa vydávali za kolízne pracovníčky. Na vyšetrení u psychologičky sa syn jednoznačne vyjadril, že s ním ako s otcom má lepší vzťah a chce byť s ním.

          Jeho snaha zabrániť týraniu syna Daniela sa snažil riešiť cez políciu, Generálnu prokuratúru SR, nebolo mu umožnené aby bol vypočutý, aby predložil dôkazy, sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil, od 1. 6. 2015 je v čiastočnom invalidnom dôchodku ZTP 70 % a prakticky bez príjmu. Tým že štátne orgány nezasiahli, nechali matku konať tak ako konala – a teraz je snaha všetko zametať pod koberec. Vlastní stovky fotografií a videonahrávok, ktoré dokazujú jeho tvrdenia. Súčasťou článku sú štyri prílohy.

Vladimír Pavlík     

Oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov


Ing. Ladislav Šugár, nar. 31.03.1961, trvale bytom 066 01 Humenné, Partizánska 26, toho času bytom 072 22 Strážske, Pod hradom 516/44

práv. zast.: JUDr. Františkom Svatuškom, advokátom
so sídlom 066 01 Humenné, Námestie slobody 25
zapísaný v zozname SAK pod č. 5237
e-mail: judrsvatuska@gmail.com

 

Okresný súd Prešov
Grešová 3
080 01 Prešov

                                                                                              V Humennom, dňa 11.07.2014

 

K sp. zn.: 30P 74/2014

 

VEC: Odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Prešov, č.k.: 30P 74/2014 – 268, zo dňa 25.06.2014

Rozsudkom Okresného súdu Prešov, sp. zn. 30P 74/2014 - 268, zo dňa 25.06.2014 (ďalej len Rozsudok“) súd návrh otca zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti vyššie uvedenému rozsudku podáva navrhovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu v zákonom stanovenej lehote v celom rozsahu odvolanie a to z dôvodu, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočnosti, na základe vykonaných dôkazov dospel prvostupňový súd k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, z dôvodu, že rozsudok súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnený a z toho dôvodu nie je preskúmateľný ako aj z dôvodu, že postupom súdu prvého stupňa bola otcovi ako účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Súd v odôvodnení rozsudku neuviedol, ktoré z mesačných výdavkov maloletého Daniela považoval za skutočne vynaložené a reálne. Z odôvodnenia rozsudku nie je možné zistiť, na základe akých skutočností a akých úvah a v akej výške považoval súd mesačné výdavky maloletého uvedené len matkou na pojednávaní dostatočným spôsobom za preukázané a taktiež konajúci súd v rozsudku neodôvodnil pravidelné mesačné výdavky maloletého, neuviedol o aké pravidelné mesačné výdavky ide, tieto nepreskúmal aj ohľadom toho, či sú tieto nevyhnutné na zdravý vývoj maloletého. Nezaoberal sa ani tým, či výška týchto výdavkov vzhľadom na vek maloletého (5 rokov) je aj skutočne reálna a primeraná a to aj s prihliadnutím na reálne možnosti oboch rodičov, keďže sama odporkyňa dokladovala, že zarába mesačne sumu 520 eur.

Súd zároveň pri rozhodovaní nevychádzal z reálnych zárobkových možností navrhovateľa, ale len z jeho zárobkových schopností, pričom dospel k záveru, že navrhovateľ je schopný zarobiť mesačne sumu ako 333,- eur.  Navrhovateľ nevie ovplyvniť svoj príjem. Nevie si nájsť iné vhodné zamestnanie a taktiež v oblasti v ktorej podniká nastávajú problémy,  pretože v súčasnosti je obrovský prebytok dreva a v stavbárskom a nábytkárskom odvetví taktiež došlo k obrovskému poklesu  odbytu. 

Tu navrhovateľ naďalej uvádza, že výšku jeho príjmu ako samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdzuje  daňový úrad a ten pre rok 2013 potvrdil sumu vo výške 2.031,90 € t.j. 169,33 € mesačne /menej ako je mesačná suma životného minima vo výške 189,83 €/.

Sud taktiež pri rozhodovaní vychádzal len z hrubého príjmu navrhovateľ a nezohľadnil mesačné výdavky navrhovateľa potrebné na udržanie chodu spoločnosti, ako napr., platenie zdravotného poistenia.

Navrhovateľ je toho názoru, že spôsobom rozhodnutia prvostupňového súdu je navrhovateľ nútený žiť na pôžičkách a takýmto spôsobom  ani do budúcna nebude v možnostiach navrhovateľa zvýšiť si svoj príjem. Navrhovateľ naďalej je toho názoru, že práve odporkyňa zavádzala a naďalej zavádza súd ohľadom tvrdení, že navrhovateľ je spoločníkom vo firme DIPOS SPOL spol.s.r.o,.

V rámci konania navrhovateľ preukázal, že o kultúrne vyžitie maloletého sa stará výslovne on /divadlo, zoo, bot. záhrada. dino park, technické letecké múzeu/ a je toho názoru, že odporkyňa maloletého nikam neberie. Konajúci súd nezobral do úvahy aj skutočnosť, že navrhovateľ platí pre maloletého poistku so sporením, taktiež sa vôbec nezaoberal výdavkami navrhovateľa na cestovné za synom, čo predstavuje mesačne sumu vo výške cca 80 €.

Z toho dôvodu je navrhovateľ toho názoru, že súd vyhlásil rozsudok, ktorý je jednostranným rozhodnutím.

Zároveň je potrebné uviesť, že konštatoval a považoval za preukázané jednostranné tvrdenia odporkyne, ktoré neboli ničím nepodložené.

            Súd pri zaoberaní sa výdavkami navrhovateľa neuviedol, ktoré z nich neakceptuje. A z tohto dôvodu je táto časť rozsudku nezrozumiteľná a nejasná. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby odvolací súd rozsudok Okresného súdu Prešov č.k.: 30P 74/2014 – 268, zo dňa 25.06.2014 z r u š i l  a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konania a rozhodnutie, poprípade, aby ho z m e n i l  tak, že súd m e n í  rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 10.12.2012, č.k.: 24P/1/2010-430 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 25.02.2013, č.k.: 8CoP/3/2013-461 tak, že znižuje výživné zo strany otca pre mal. Daniela Šugára, nar. 18.02.2009, zo sumy 100,-eur mesačne na sumu 30% životného minima, t. j. 27,13 eur, ktoré je povinný platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky.

 

 

                                                                                              Ing. Ladislav Šugár, v z.

Ing. Ladislav Šugár, nar. 31.03.1961, trvale bytom 066 01 Humenné, Partizánska 26
toho času bytom 072 22 Strážske, Pod hradom 516/44

 

 

                                                                                  Krajský súd Prešov      
Predseda súdu
JUDr. Anna Ilčinová
Hlavná 22
080 01 Prešov

 

                                                                                  V Strážskom, dňa 22.11 2014

 

Sp.zn.28P/209/2013

VEC :Sťažnosť na prieťahy s súdnom konaní
Obraciam sa na Vás pani sudkyňa ako na najvyššiu súdnu autoritu v Prešovskom kraji a ako predpokladám aj matku .Ja sám som vychoval dvoch synov ,vyštudoval –podotýkam že bez koruny výživného . Obidvaja synovia sú úspešný a samostatný .
Rozsudkom okresného súdu zo dňa 28.5.2014 bolo upravený styk tak , že som oprávnený stretávať sa so synom každý druhý víkend v mesiaci od piatka od 16.00hod do nedele do 16.00 hod a každý štvrtý víkend v mesiaci od štvrtka od 16.00hod do nedele do 16.00 hod a to do času nástupu mal. Daniela do 1.ročníka Základnej školy.
a od nástupu mal. Daniela do 1.ročníka Základnej školy je otec oprávnený stretávať sa s mal. Danielom každý parný víkend od piatka od 16.00hod do nedele do 16.00.hod
ostatne výroky o úprave styku v rozsudku sp.zn.24P/1/2010 ponecháva v platnosti.

Ja som späť vzal návrh o zverenie syna do svojej starostlivosti iba preto , aby som mohol poskytnúť zdravotnú starostlivosť synovi ktorý ju súrne potrebuje a bolo to preukázané aj správou centra poradensko- psychologických služieb Syn mi naďalej hovorí , že je nútený jesť mäso ktoré smrdí a z ktorého má hnačky ,ďalej bolo preukázané že syn je mlátený matkou a starými rodičmi ,predložil som lekársku správu že synovi zlyhali obličky –GLYKOZURIA.
Matka potvrdila na vyšetrení že styk je cieľavedomé súdom upravený tak , aby som nemohol ísť na vyšetrenie zo synom a nepoužil som proti nej informácie ktoré by vyplynuli z toho vyšetrenia.
Keď som 20.11.2014 preveroval ako stojí môj prípad , zistil som , že ani po piatich mesiacoch nie je vytýčené pojednávanie .
V tejto súvislosti som oprávnený sa domnievať že konanie súdu je zámerné- výsledkom ktorého je aby prieťahmi dosiahli vek keď syn nastúpi do prvého ročníka ZŠ a potom už mu nebudem môcť poskytnúť lekársku pomoc tak ako doteraz. Svedčí o tom aj fakt , že mi nie je umožnené mať ani cez prázdniny syna, to znamená že ani do budúcnosti sa nepočíta že by som mohol ísť so synom k lekárovi..
V tejto súvislosti musím spomenúť konanie Vašej sudkyne  JUDr. Moniky Tobiašovej ktorej manžel je Váš podpredseda , ktorá nezasiahla napriek tomu že vedela že starší syn jazdí od 14.rokov po lese na štvorkolke, bez vodičského oprávnenia ,ktorá nezasiahla napriek tomu že matka sa priznala že alergické reakcie má môj syn zo stresu ,ktorá mi neumožnila predbežným opatrením akýkoľvek styk zo synom ,ktorá na mňa nasadila zločinného agenta ŠTB Kandelu ,ktorá nariaďovala pojednávania počas mojej práceneschopnosti -dva operácie nohy každých 14 dni , ale predtým prieťahy v konaní , prvé pojednávanie po 6 mesiacoch ,druhé po 4 mesiacoch a tretie po 8 mesiacoch ,a aj pojednávala bez mojej prítomnosti- čo považujem za porušenie môjho základného práva garantovaného ústavou ,právo na spravodlivý súd.
Spomeniem ešte konanie JUDr. Kaliňakovej ktorá v snahe , aby som nemal dôkazy o opakovanom upozorňovaní na týranie môjho syna ,o páchaní trestnej činnosti matky § 211 odst.1,pis.d ,o ťažkom psychickom onemocnení matky -matke boli v tom čase predpisované lieky Lexaurin ,Xanax ,lieky ktoré spôsobujú halucinácie ,stratu pamäti agresivitu ,znižujú schopnosť viesť motorové vozidla ,jej ošetrujúca lekárka bola v tom čase psychiatrička MUDr. Šoltésová a matka dennodenne ohrozuje život nielen sebe ale aj nášmu synovi -
mi zakázala nahrávanie pojednávania- porušenie môjho ústavou garantovaného práva na informácie čo sa však dá očakávať keď sa súd riadi názormi a morálkou agenta ŠTB
Tak isto ani sudkyňa JUDr. .Farkašová nepripustila žiadne predkladanie dôkazov z mojej strany ,ani vypočutie svedkov ,p.Hrubá  ktorá bola dva krát na pojednávaní ,a bolo odmietnuté sudkyňou ju vypočuť ,sudkyňa nezobrala na vedomie ani to , že kolízna opatrovníčka na priamu otázku priznala že matka zo starším synom Miroslavom bola predvolaná na kuratelu Prešovského UPSVaR na prelome mesiacov 03/04 .2013 na základe podnetu UPSVaR v Michalovciach z  dôvodu vozenia po lese môjho syna Daniela .Odmietla zabezpečiť správu z kurately .Sudkyňa má vedomosť, že starší syn Miroslav sa dopúšťal priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ,priestupok nie je ani dnes premlčaný ,ako ani trestný čin matky ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Vie o tom kolízna opatrovníčka ,sudcovia ktorí prišli s prípadom do styku ,aj zástupkyňa okresnej prokuratúry ,alebo tvrdia tieto osoby že na vedenie motorového vozidla netreba vodičský preukaz ? Keďže sme v demokratickom štáte tak každý ma právo viesť motorové vozidlo bez vodičského preukazu ,alebo iba kruhy blízke ŠTB.?
Nemám právo sa domnievať že je to úmyselné nadržiavanie?
Matkou manipulujú mne neznáme osoby a nahovárajú ju , aby nechodila k lekárovi , lebo ona ako matka najlepšie vie čo potrebuje jej dieťa
Stačí si iba odpovedať na otázku či aj vo Vašej domácnosti každý mesiac zasahuje hygiena tak ako v rodine matky ,lebo ja inú takú rodinu som ešte osobne nestretol .
Či aj Vaším deťom zlyhali obličky .
Či aj Vaše deti majú prepichované ušné bubienky ako môj syn
Či aj Vaše deti majú zo stresu alergické reakcie
Či aj Vaše deti zo stresu trpia nechutenstvom a bolesťami brucha
Či aj Vaše deti dokiaľ nosili pleny trpeli opakovanými zápalmi močových ciest
Či aj Vaším deťom z konečníka tečie krv.
Toto sa deje s mojim synom s odôvodnením , že to je v jeho najlepšom záujme podľa Prešovského UPSVaR a OS a KS v Prešove .
Ústava slovenskej republiky čl.41 zaručujú osobitnú ochranu deti a mladistvých. V praxi Prešovských orgánov to znamená neumožniť otcovi návštevu lekára aby náhodou nevyšli najavo dôsledky týrania dieťaťa , ktorého sa dopúšťa ťažko psychický chorá matka zneužívaná kruhmi blízkymi ŠTB
Nakoľko zvrhlý človek musí byť , aby prehlásil že darca krvi je egoistický a sebecký človek a deti sa majú odmalička učiť kradnúť ,opíjať ,porušovať zákony ,nechodiť do školy a utekať z domu , lebo to je vzorná výchova. Je zrejme že tí , čo s tým súhlasia boli vychovaní tak isto a pochádzajú z takého istého prostredia.
Tým že som Vás informoval o tom ako sa zaobchádza s mojím synom som preniesol na Vás plnú zodpovednosť za fyzické a psychike zdravie môjho syna , lebo mne Vaši podriadení sudcovia to neumožnili ,a matka je podľa mňa nesvojprávna - ťažko považovať za svojprávneho človeka , ktorý užíva lieky spôsobujúce halucinácie . .Podotýkam že aj starší syn matky Miroslav sa nezaobíde bez pomoci psychológov a predpokladám že ani psychiatrov
Je iba otázkou času , kedy bude matka poctivo vypočutá vyšetrujúcimi orgánmi a zisti sa kto zasahuje do nezávislostí súdu .
Nakoniec ešte : Nie je pravda , že syn chce byť s matkou ,mám dosť svedkov ,videonahrávok , že syn sa nechce vracať do Sedlíc ,plánuje budúcnosť v Strážskom ,chce tu mať farmu , kde bude chovať zvieratka so mnou, dokonca uvádza , že keď bude vačši.tak sa sám oblečie a ujde do Strážskeho .Bolo preukázané že aj starší syn utekal z domu .Nikto tu nerieši správanie despotickej starej matky- slobodná matka pred 50 rokmi na dedine už je čo povedať , ktorá je predovšetkým so synom a ktorej matka nie je schopná sa vzoprieť, a ochrániť syna pred ňou.

Prílohy :Správa z poradensko – psychologického procesu .
Vyjadrenie k odvolaniu matky zo dňa 17.7.2014

S pozdravom

Ing.Šugár Ladislav   PRINT RSS

             
Hlavná stránka