Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánovi JUDr. A. Dankovi             

                                                    
V Národnej rade SR bola vytvorená Komisia NR SR pre boj proti fašizmu. Fašizmus je čisto taliansky jav a bývalý premiér talianskej vlády F. Nitti charakterizoval „fašizmus ako produkt zložený z klerikalizmu a militarizmu“. Keďže na Slovensku sa nevyskytli a neboli zaregistrované skupiny osôb propagujúcich klerikalizmus a militarizmus, NR SR vytvorila komisiu pre boj s ničím.

Ohľadne extrémizmu, skutočným extrémizmom sú stanoviská a činy, ktoré sa odlišujú od systému, ktorý je založený na humánnych princípoch, prirodzenom práve človeka i neodňateľných ľudských právach, slobode slova i práve slobody a rovnosti pred spravodlivým zákonom. Ústavné právo na slobodu vyjadrovania je garantované Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách. Európsky súd pre ľudské práva vydal v r. 1998 rozhodnutie o slobode slova: „Sloboda slova znamená nielen právo šíriť informácie neutrálne či pozitívne, ale tiež informácie šokujúce či pohoršujúce a zraňujúce“. Keďže legislatíva SR je subordinovaná legislatíve EU, uvedené rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je záväzné pre všetky štátne orgány, všetky organizácie a združenia, občanov a masmédiá.

Skupina členov NR SR a spojencov teokratického štátu Izarel, ktorý vyhnal zo svojich domovov vyše 700 000 pôvodných obyvateľov, zrovnal so zemou viacero dedín podľa spôsobu nacistickej likvidácie obcí Lidice a Ležáky, povraždil stovky nevinných obetí vrátane detí, žien i starcov, používa teror a zakázanú (Ženevskou konvenciou, napr. náboje s trieštivými guľkami dum-dum, biely fosfor ) muníciu proti svojim obyvateľom a zaviedol systém apartheidu, čo sú prejavy skutočného fašizmu. Ignorovanie takýchto prejavov spojencov štátu so skutočnými fašistickými metódami a hľadanie fašistov tam, kde nie sú, je prejavom morálneho i intelektuálneho zlyhania, je to antihumánny a anticivilizačný karcinóm.

Návrh zmeny trestného zákona a trestného poriadku podaný ako „Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý predložila ministerka spravodlivosti Žitňanská, v časti o extrémizme zasahuje do slobody slova a súkromia, je nielen protiústavný, ale aj v rozpore s Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách ako aj s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. To, že novelizácia bola včlenená pod vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia, reprezentuje dystopiu - defektný výťah pre subjektívnu a nedefinovanú interpretáciu extrémizmu. Protiústavnosť tejto vládnej novely je v tom, že ide totiž o porušenie princípu prezumpcie neviny, čo nemá nič spoločného s demokraciou a právnym štátom, reprezentuje to právny autizmus.

Je prekvapujúce a udivujúce, že po 26 rokoch od pádu totalitného boľševického systému nastal opäť návrat totalitných praktík, ktorý reprezentuje nie progres, ale regres spoločnosti a najmä jej štátnych orgánov a masmédií. Táto totalita je ešte horšia, lebo sa skrýva za nálepkou demokracie. Potvrdzuje sa hovorená pravda, že neoliberalizmus a demokracia končia v totalite. Ak chceme tomu skutočne zabrániť, je potrebné prijať nový zákon o politických stranách a o masmédiách. A to je úloha NR SR. Aj o to Vás týmto listom žiadame.

SKSI - klub Košice                             Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach
Hlavná 68, 040 01 Košice                 Hlavná 68, 040 01 Košice
Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., v.r.       PhDr. Jozef Mižák, v.r.
predseda                                            podpredseda

UKC ZSVTS—Košice                        SES – NEZES – klub Košice
Južná tr. 2/A                                         Južná tr. 2/A
Ing. Daniel Šlosár, v.r.                         Ing. Juraj Slovinský, v.r.
tajomník                                                predseda

 

Košice, 14.11.2016

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka