Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Petícia "Zastavme Istanbulský dohovor v Európskom parlamente" na CitizenGO.             

                                                    
 


Je veľmi dôležitá. Podpíšete ju tiež? Tu je link:
http://www.citizengo.org/sk/fm/86266-nie-istanbulskemu-dohovoru?tc=ty&tcid=39355718
Vďaka,
Henryk Lahola

Už zajtra sa na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí bude Európsky parlament hlasovať o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).
Povinnosťou každej civilizovanej a kultúrnej spoločnosti je dôsledne bojovať proti všetkým formám násilia voči ženám a domáceho násilia. Takzvaný Istanbulský dohovor však zneužíva túto vážnu tému na to, aby do medzinárodného práva po prvýkrát zaviedol definíciu rodu a rodovej identity, ktorá je nezávislá od pohlavia. Takáto definícia popiera prirodzenú odlišnosť pohlaví, vnáša neistotu do vzťahov medzi ženami a mužmi  a v konečnom dôsledku povedie k oslabeniu ochrany žien pred násilím.
Chceme vás preto poprosiť, aby ste spolu s nami vyzvali poslancov Európskeho parlamentu, aby hlasovali proti navrhnutému uzneseniu, alebo sa pri hlasovaní o ňom zdržali.
Prosím, pripomeňte im, že boj proti násiliu na ženách, pomoc jeho obetiam, ako aj výchova ako súčasť prevencie proti násiliu patria medzi výlučné právomoci členských štátov EÚ. Pristúpením k tzv. Istanbulskému dohovoru by Európska únia porušila Lisabonskú zmluvu a prekročila svoje právomoci.
Už dnes sú násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Kontroverzný Istanbulský dohovor však zatiaľ ratifikovala len polovica z nich, pretože mnohé majú o jeho texte vážne pochybnosti.
Ak spoločnosť stratí schopnosť rozlišovať, kto je žena a kto muž, stane sa boj proti násiliu na ženách len formálnym záväzkom. Takýto povrchný formalizmus nijako nepomôže obetiam z radov žien.
Jediným účinným riešením je výchova už od detstva k rešpektovaniu dôstojnosti každého človeka a nulová tolerancia k páchateľom násilia. Za zavádzanie takejto výchovy sú zodpovedné členské štáty EÚ, ktoré v spolupráci s miestnymi komunitami, cirkvami a rodičmi dokážu navrhnúť najlepšie postupy a formy vzdelávania a zároveň účinne chrániť obete násilia a trestať jeho páchateľov.
Nám všetkým záleží na tom, aby násilie voči ženám a deťom bolo navždy vykorenené zo vzťahov medzi ľuďmi. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu však napriek svojmu názvu nevedie k tomuto cieľu.
Preto vás prosíme, vyzvite poslancov Európskeho parlamentu, aby neschválili pristúpenie EÚ k tzv. Istanbulskému dohovoru. 
Podpísaním tejto výzvy zašlete email priamo poslancom Európskeho parlamentu v znení ako je uvedené vpravo. V prípade záujmu môžete zmeniť predmet emailu (prednastavený predmet je "No to Istanbul convention / Nie Istanbulskému dohovoru" alebo pridať vlastnú správu. 
Ďakujeme vám za vašu podporu!

Signatári výzvy
Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka

Slovenská spoločnosť pre rodinu, MUDr. Anna Záborská

Poradňa ALEXIS, n.o., Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, štatutárna zástupkyňa

Aliancia za rodinu, JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Asociácia za život a rodinu, o.z., Ing. Tomáš Kováčik, PhD, predseda

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Mgr. Zuzana Dobešová, riaditeľka

Gréckokatolícka charita Prešov, PhDr. Peter Valiček, riaditeľ

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Patrik Daniška, predseda

S.k.a.s. ISTROPOLITAN, Mgr. Jozef Liday, senior

Horúci tím, Mgr. Martin Mekel, predseda

OZ Maják nádeje, PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. - štatutár

Large Family Club Slovakia, Ing. Stanislav Trnovec, PhD.

Centrum pre rodinu - Sigord,

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Ľubica Černá

Liga pár páru v Slovenskej republike, Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ a štatutárny zástupca LPPvSR

Združenie katolíckych škôl Slovenska, Ján Horecký, prezident ZKŠS

FUGA, o.z., Oliver Saloň

Ženy ženám, o.z., Katarína Hulmanová, Renáta Ocilková

RESOTY Antona Srholca, Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.

Nadácia Slovakia Christiana, Andrej Ralbovský, správca

Fórum pre verejné otázky, o.z., Michal Makovník, predseda

Katolícka jednota Slovenska, Mgr. Štefan Kopecký, predseda KJS

Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu o.z., JUDr. Martin Dilong, prezident Inštitútu pre prácu, vzdelávanie a rodinu o.z.

Občianske združenie manželské stretnutia, Mgr. Ján Vojtek

OZ Centrum pre rodinu - Nitra, RNDr. Július Jenis, PhD., predseda

Federácia žien za mier vo svete, Slovensko , Ing. Ľubica Magnusson, prezidentka

INŠTITÚT LEVA XIII., Ing. Robert Mátéffy, predseda

OZ Dobrota sv. Alžbety, Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZNB Jozefínum

Spišská katolícka charita, Pavol Vilček

Kanet, n.o., Marian Cipár, Marek Michalčík

Centrum pomoci pre rodinu, Mgr. Kristína Kőnigová

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Ing.Mgr. Libuša Miháliková

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka