Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Výzva ženám Evropy             

Občania Slovenska! Občania Českej republiky!
Prejavte svoj občiansky postoj k budúcnosti svojej a svojich potomkov, aby nám jedného dňa nevytýkali, že sme im zapredali vlastné krajiny.
VŠETKY ŽENY, odložte na krátky čas svoje záujmy a povinnosti a CHOĎTE VOLIŤ!
Keby sa totiž len VŠETKY ŽENY, tvoriace POLOVICU POPULÁCIE, rozhodli v najbližších voľbách zvoliť si takých kandidátov a zástupcov ľudu, ktorí by ozajstne a v skutkoch chránili deti, matky, ženy a sestry pred vonkajším nebezpečenstvom, vytvoril by sa takto v spoločnosti pevný základ na to, aby bolo potom v celej krajine BEZPEČNE.

Môžete túto výzvu (v 4 jazykoch – videá aj texty v prílohe) posielať ďalej.

v slovenčine: Výzva - ŽENY v Európe SK
komplet s čítaným textom a s titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0cGrZMNrC0&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/819b8513e696a465f0ae67c219f3fc32/
bez čítaného textu s titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=kGgrJRfjAE0&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/cce73dd1e597353629b1bb0475f1b077/
s čítaným textom a bez titulkov:
https://www.youtube.com/watch?v=9XXjDFwkWo0&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/59d9dfea393c8a3ed876ada94e298920/

v češtine: Výzva - ŽENY v Evropě CZ
https://www.youtube.com/watch?v=VlKIwLEJ3JE&feature=em-upload_owner
https://rutube.ru/video/c504219ca5cadd1a24ac6281595a80df/

v angličtine: Appeal - Women in Europe
https://www.youtube.com/watch?v=CLVXTuwFJyQ&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/8299b54870c41d8e251839585ad16dc7/

v nemčine: Aufforderung - Frauen in Europa
https://www.youtube.com/watch?v=oheYZw0mj5g&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/92a844de44191c8cbbbe93f1790a444a/

+++
plus Bonus: 0-TOLERANCE to NON-CULTURE (v 7 jazykoch)
English:
https://www.youtube.com/watch?v=AP7eQ0_zZFc&t=75s
https://rutube.ru/video/39082b3b39db733dcb22cf9e3713f59c/
Deutsch (Germany):
https://www.youtube.com/watch?v=m-jwoXzolJI&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/dfa0bf079e9a58ba9f837a2d22be8d1a/
Espagna:
https://www.youtube.com/watch?v=4dJNHwR9HvA&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/8dc13452ab82503c4792a72d6031b3d7/
France:
https://www.youtube.com/watch?v=nlfv9g3uads&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/85c174317e394d44394d196eb42681a6/
Italia:
https://www.youtube.com/watch?v=FPh6nsheSGw&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/090008fcd7dea5eadc4a49b725039d60/
Hrvatska (Croatia):
https://www.youtube.com/watch?v=B9XLJqwtzYc&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/eb8c7e0ec880beb5b9233ac9a9ecda99/
Slovakia:
https://www.youtube.com/watch?v=TcRUHLMvTOk&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/cba497005713062955df7f422c974b6a/

Jozef Potúček 
alias Jozef von Bratislava

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?
Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec vykľujú muži? Kto má chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mnohé mužatky?
Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.
Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy, muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?
Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy a deti cudzími privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu pred zodpovednosťou, sediac pri tablete alebo pri pive? 
A čo bude s tými „odvážnymi“ imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov, príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť budúca „ochranka“ Európy?
Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás pasívni muži alebo zradní politici? Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euro-atlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Európy!
Veď vy tvoríte minimálne polovicu populácie!
Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje deti, matky, ženy, a sestry aspoň tým, že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte urobiť vy, Európanky!
V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas takým ľuďom, ktorí by radi očistili tento kontinent od dovezených ilegálnych parazitov a násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.

Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe to platí tisícnásobne.

Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.


Keby sa VŠETKY ŽENY A DIEVKY v Českej republike rozhodli zúčastniť sa nastávajúcich volieb a volili by úplne iných svojich zástupcov, než doteraz z tých tzv. štandardných strán, stačilo by to na začiatok záchrany národa z potápajúceho sa EU-Titaniku.
Keď sa navzájom nevedia dohodnúť medzi sebou muži, musíš nevyhnutnú ZMENU UROBIŤ TY, ŽENA, darkyňa života!

Výzva ženám Evropy

Žena! Co všechno jsi měla být, a nejsi. Co všechno jsme my, muži, měli být, a nejsme. Kde jsme se to vlastně dostali, do jaké doby jsme se to narodili? Kde jsme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?
Je to normální, že na ulici spatříme jdoucí ženy, z nichž se nakonec vyklubou muži? Kdo má chránit před vnějším nebezpečím svoji vlastní rodinu, svoje okolí, svoji vlast? Cizí žoldnéři? Anebo snad dnešní mnohé mužatky?

Není žádným tajemstvím, že dnešní armády v EU mají jiné úlohy v zahraničních misích pod cizími vlajkami, než chránit vlastní obyvatelstvo.
Kdo má na tomhle všeobecném úpadku a marazmu svůj největší podíl? Ženy, muži, finančníci, oligarchové, umělci, nebo politici? A na koho se budem ještě vymlouvat? Nejsme to nakonec my sami?

Kde to vlastně dospěla Evropa, když se na její veřejných prostranstvích a v městech doslova odehrává „safari“ – lov na naše evropské ženy a děti cizími přivandrovalcami? A kde jsou evropští rytíři? Proč jsou zalezeni ve vlastním strachu před zodpovědností, sedíce při tabletě anebo při píve? 
A co bude s těmi „odvážnými“ imigrantami (kolem 80% vycvičení svalnatí mladí muži), kteří „rytířsky“ doma nechali svoje vlastní ženy, matky, děti, starci, příbuzných – napospas teroristům, před nimiž prej prchají? Snad by tohle měla být budoucí „ochranka“ Evropy?

Ženy! Cítíte se bezpečně v časích současné organizované ilegální imigrační tsunami na starý kontinent? Ne? Zradili vás pasivní muži anebo zradní politici? Chcete žít v bezpečné Evropě? Chcete žít v právním státě? Nechcete se dožít barbarské budoucnosti, kde by naše civilizace skončila na troskách euro-antlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Evropy!

Vždyť vy tvoříte minimálně polovinu populace!
Jestli nejsou muži v Evropě schopni bránit svoje děti, matky, ženy a sestry alespoň tím, že minimálně pošlou na smetiště dejin tyhle politické „standardní“ strany, jež jakýmkoliv přičiněním spůsobili rozvrat v dnešní multi-kulti Evropě, tak to musíte udělat vy, Evropanky!

V nejbližších volbách, na všech úrovních, dejte lépe svůj hlas takovým lidem, kteří by rádi očistili tenhle kontinent od dovezených ilegálních parazitů a násilníků, jako i od zrádců vlastních národů – od evropských vlastizrádců.

Jestliže se mluví „Člověče, pomůž si sám, aj Pán Bůh ti pomůže“, tak v této době to platí tisíceronásobně.

O vás, ženy, se mluví, že jste slabším pohlavím. Skutečně? Možná co se týče jenom vnější tělesné schrány. Ženy jsou silnější v citových projevech a v přijímání z vyšších duchovních úrovní.
Každá správná žena, bez ohledu na to jestli je matkou anebo ne, by měla být strážkyní plamene touhy po Světle a Pravdě a naopak, každý správný muž by ji v tom měl podporovat a chránit, protože jenom pak může nastat harmonický vývoj rodiny jako základ zdravé společnosti.

No určitě ne tak, jak je to dnes často vidět na mnohých místech Země, kde žena je pouze sloužící gejší a znamená pro svého muže méně než věc nebo zvěř.
Ani jeden národ nemůže stoupat vzhůru, anebo být šťasten, jestliže nemá pravé, nefalšované ženství, následováním kterého se jedině může a musí vyvinout i pravé mužství.
Pouze pak, když žena bude znovu ženou a chlap chlapem, když se planeta Země dožije zaslíbené Říše pokoja a míru, naplní se prorocké slova ze Zjavení Jana:
<A viděl jsem NOVÉ NEBENOVOU ZEMI>

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka