Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

JE ÚSPECHOM MAŤ NEUPRAVENÉ GÉNY Z KONCA DOBY DEGENERÁCIE MATRIARCHÁTOM - Z DOBY KAMENNEJ?             

                                                    
 

           


V dole uvedenom článku „Predmet: Slováci“ až príliš zapálení národovci z láskou bez rozumu vyzdvihujú nedávno objavenú genetickú zaostalosť Slovákov. Prezentujú ju ako našu slávu.

Má ale byť 85% Slovákov pyšných na to že na rozdiel od iných Európanov majú evolúciou neopravené gény z doby kamennej? To je z doby, keď ostatní ľudia v Mezopotámii, Egypte, Starovekom Grécku, Ríme už opravili svoje degenerované gény  ľudstva na gény evolúcie, zdokonalili tým svoj rozum a zmenili dobu kamennú na dobu bronzovú, potom na železnú, jadrovú a kybernetickú ...?

Uhoľ pohľadu nacionalistických historikov je evidentne značne obmedzený citovosťou. Ženskosťou. Mužský uhoľ pohľadu Únie mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny je podstatne väčší. Preto zahŕňa viac súvislostí, faktov. Náš pohľad ne genetiku nevytrháva z kontextu genetických objavov iba to, čo nám vyhovuje. Fakt, že 85% Slovákov máme viac génov z doby degenerácie na konci doby kamennej ako úspešnejšie národy sveta nie je možné prekrúcať a robiť si z toho slávobránu. To, že národovci objavujú u 85% Slovákov gény z doby degenerácie ľudstva dokazuje, prečo na Slovensku väčšina ľudí 1500 rokov nechápe význam patriarchálnej rodiny a štátu. 8000 ročná genetická zaostalosť 85% Slovákov vysvetľuje neschopnosť  pochopiť evolúciu rodiny a štátu Avarov, Moravanov, Slovanov, Maďarov, Štúrovcov, Šrobárovcov a Únie mužov Slovenska – Hnutia pre rodiny.

15% Slovákov nie je hrdých na to, že 85% Slovákov je na úrovni duševnej, morálnej, telesnej a sexuálnej z doby kamennej, matriarchátu a degenerácie pred 8000 rokmi.

Ing. Lubomír Balvín
Predseda Rady a VV Únie mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny, Riaditeľ poradne pre otcov a rodinných príslušníkov

Marcela Vetráková
Predsedníčka Klubu žien a matiek pri ÚMS-HPR

Predmet: slováci. :

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov - Slovenov (Sloven,
Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií
patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.

Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme
totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo
gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred
8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod
Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré
máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi.

Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70%
obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na
poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5%
obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény
slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú
teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.

Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli
Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej
veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného
Maďarska zhodnotil profesor následovne: "Maďarsko v Európe je
anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou
slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej
kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je
etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska.
Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov
niet." (Scientic American, november 1991). V ľudovej reči povedané:
každý druhý Maďar je Slovák, len o tom ešte nevie...

(Béla to vie už dávno !!!)
Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z
nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti
rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za
čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere
vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné
územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás
Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a
obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.

Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je
dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským
národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a
lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za "kľúč ku všetkým
slovanským jazykom" a za médium na dorozumenie sa s ostatnými
Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF,
Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J.
Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská
delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého
slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej
skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľs ký návrh:
"Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné
slovanské jazyky". (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský
jazyk, Toronto, 23. marca 1989).

Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o
Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj
historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora
(1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci
Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci(Sloveni) sú pôvodným a
teda najstarším slovanským národom...

 


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka