Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

BOL ŽIDOVSKÝ HOLOKAUST NAPLNENÍM PROROCTIEV Z BIBLIE?             

         

          Existujú nezvratné dôkazy, že židovská elita si z holokaustu urobila živnosť. A práve táto časť židovského obyvateľstva je v mojich očiach ten najväčší odpad tohto spoločenstva – a práve jeho zásluhou, aj keď predstavuje cca 10 % židovského národa, práve kvôli ním je celosvetovo najviac nenávidený židovský národ an block. Žiaľ, neoprávnene, lebo kvôli jedincom nemožno nenávidieť celok.

          Čo si mám vlastne myslieť o holokauste, aj keď ho nepopieram, aj keby mal len tisíc obetí, stále by sa jednalo o zločiny proti ľudskosti voči nevinným, keď som si prečítal knihu od Eriky Kellermannovej – Bezdíčkovej Moje dlouhé mlčení. Vyšla s podporou Židovského múzea v Prahe a Židovských obcí v Brne. Vydal ju v roku 2010 Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, Kartouzská 6, 612 00 Brno v náklade 2 000 kusov.

          Citujem zo strán 32 – 34, budem prekladať do slovenčiny. „Na konci roku 1944 sme v noci často počuli hukot lietadiel, zvuky vzdialeného bombardovanie. Verili sme, že tiež na Osvienčim padne nejaká bomba. Vôbec nám nevadilo, že sme tu tiež. Proste sme si priali, aby to peklo prestalo existovať a ak MÁME ZOMRIEŤ, TAK SPOLOČNE S NEMCAMI.... Až omnoho neskôr som pochopila aké muky prežívali staršie ženy, ktoré prišli o svoje deti. Stali sa ľahostajnými, mnohé z nich ukončili svoje trápenie u plotov s ostnatých drôtov, ktoré boli trvale pod vysokým napätím.... DODNES NEVIEM ODPUSTIŤ SPOJENCOM, KTORÍ BOLI INFORMOVANÍ, ČO SA V OSVIENČIME ROBÍ A TRANSPORTOM V ROKU 1944 MOHLI ZABRÁNIŤ, ŽE NEVYPOČULI VAROVANIE ŽIDOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ ICH UPOZORŇOVALI, ŽE NEMCI NEMAJÚ MOŽNOSŤ VOZIŤ ŽIDOV Z MAĎARSKA A ZO SLOVENSKA DO POĽSKÉHO VYHLADZOVACIEHO TÁBORA AUTOBUSMI A ICH JEDINOU ALTERNATÍVOU SÚ KOĽAJE. NALIEHALI, NECH TEDA BOMBARDUJÚ ŽELEZNIČNÉ TRATE, INFORMOVALI, ŽE OSVIENČIM, KAM TRANSPORTY IDÚ, JE LIKVIDAČNÝ TÁBOR, KDE SÚ ĽUDIA AKO NA BEŽIACOM PÁSE ZABÍJANÍ V PLYNOVÝCH KOMORÁCH. SPOJENCI TI NIKDY NEUROBILI. TRAŤ BOLA FUNKČNÁ AŽ DO KONCA VOJNY. PREČO? NA TO DOPOSIAĽ NIKTO NEODPOVEDAL.“ (Pokiaľ si položíme otázku, prečo to takto bolo, veď v Anglicku či Amerike Židia mali nadštandardnú politickú a ekonomickú moc? Existuje tu aj otázka, či to nebol úmysel takto likvidovať radových a obyčajných Židov priamo zo strany vyvolenej židovskej elity? – pozn. autora V.P.)

          Negatívne vlastnosti na Židov sa nachádzajú aj priamo v Biblii. Dokonca sám Boh Jehova ktorý ich vyviedol z otroctva z Egypta a viedol po púšti do zasľúbenej zeme, bol na tento národ tak nahnevaný, že niekoľkokrát chcel celý národ zničiť priamo na púšti počas cesty do zasľúbenej zeme. Príklad: „A Hospodin hovoril Mojžišovi: Idi sídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z Egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Spravili si teľa zliatinu a klaňajú sa mu a obetujú mu a vravia: Toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z Egyptskej zeme. A Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud a hľa je to ľud tvrdej šije. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich a ABY SOM ICH VYHLADIL a teba učiním veľkým národom.“ – 2. Mojžišova 32:7-10.  Že sa tak nestalo, za to môžu Židia ďakovať len Mojžišovi, ktorý po každý raz na kolenách prosil Boha, aby odpustil tomuto národu. Lenže Židia reptali a boli nespokojní na každom kroku – A TAKÍ ZOSTALI AŽ DODNES, hlavne čo sa týka tých vyvolených samozvancov. Počul som aj také proroctvá, že budú definitívne zničení v tretej svetovej vojne a zaniknú.

          Intrigami sa im podarilo ovládnuť svet. Na všetkých významných postoch majú svojich ľudí. Majú v rukách finančníctvo. MAJÚ MOC NAD VŠETKÝM ČO JE HMOTNÉ, ALE NIKDY NEZÍSKAJÚ MOC NAD TÝM, ČO JE DUCHOVNÉ. V prorokovi Obadiášovi v 15 verši je napísané: „AKO SI UROBIL TY, TAK SA UROBÍ I TEBE. TVOJA ODPLATA SA NAVRÁTI NAZAD NA TVOJU HLAVU.“

          Uvediem jeden biblický príklad: Patriarcha židovského národa Jakub mal 11 synov, ktorí ako bratia žiarlili na otcovho obľúbenca Jozefa a rozhodli sa ho zabiť. Tak ako Kain zo žiarlivosti zabil Abela, tak 10 bratov Židov sa rozhodlo zabiť jedenásteho len preto, lebo otec Jakub ho mal radšej, než tých desať. Nakoniec ho nezabili, ale hodili do hlbokej studne, kde mal sám zomrieť od hladu.

          Lenže v tej dobe prechádzali okolo otrokári, ktorí kupovali a predávali otrokov. A tak ho tých desať jeho 10 bratov vytiahlo zo studne a výhodne ho predali do otroctva do Egypta. O peniaze sa podelili. Zobliekli z neho šaty, zarezali ovcu a namočili jeho šaty do ovčej krvi a dali otcovi Jakubovi so slovami, že ho roztrhala divá zver. Ich otec Jakub bol z toho zúfalý a nešťastný, ale jeho desiatim synom to bolo úplne jedno. A z týchto 10 bratov povstal postupne celý židovský národ.

          Jozef sa teda dostal do otroctva v Egypte. Bol výhodne predaný ako otrok do domu egyptského veľmoža. Intrigami sa však dostal do väzenia, ale pre svoje výnimočné schopnosti predpovedať budúcnosť sa z väzenia dostal k faraónovi. Vyložil mu sen, ktorý sa uskutočnil. Preto ho faraón ustanovil za správcu Egypta. Lenže u Jozefa sa prejavila jeho typická židovská povaha. Začal sedem rokov stavať sýpky, kde zhromažďoval nadbytok obilia. Po siedmich rokoch nastal hlad a on vydával z týchto sýpok obilie Egypťanom. Ale nie zadarmo. Každý rok od Egypťanov niečo požadoval. Keď už siedmeho roku nemali čo za obilie mu dať a nechceli hladom zomrieť, Egypťania predali sami seba. Jozef kúpil všetkých Egypťanov ako otrokov pre faraóna. Tak sa zo slobodného egyptského národa stali za sedem rokov vlády Jozefa v Egypte všetci otrokmi. Tu si znovu pripomeňme čo píše prorok Obadiáš: „Ako si urobil ty, tak sa urobí i tebe. Tvoja odplata sa navráti na tvoju hlavu.“

          Po 400 rokoch sa situácia v Egypte zmenila tak, že zo slobodných Židov sa stali otroci a Egypťania tak aj s nimi nakladali. Židia plakali a nariekali. Volali k Bohu a prosili o vyslobodenie z otroctva. Dokonca ako židovským otrokom im Egypťania zabíjali ich deti mužského pohlavia, ktoré sa Židom narodili. 1. Mojžišova 37 kapitola a 47:13-26.     

          Týmto tiež možno dokumentovať, že to čo oni spôsobovali iným, sa im vracalo na ich vlastnú hlavu. Vrátane holokaustu, kde ale, podľa môjho názoru trpeli v drvivej väčšine tí nevinní. A tí, ktorí mali moc, tomu nechali voľný priebeh a nič pre to neurobili, aby tomu zabránili. Svedectvo z knihy od Eriky Kellermannovej-Bezdíčkovej je toho jasným dôkazom.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka